Τελευταία Νέα

ΕΠΙΚΟ βίντεο: ΑΓΡΙΟ ξύλο παπάδων για μιά σακούλα χρήματα…!

Éåñåßò êáé ðéóôïß ðåñéìÝíïõí Ýîù áðü ôçí Ìçôñüðïëç íá ìÜèïõí ðïéïò åîåëÝãç íÝïò Áñ÷éåðßóêïðïò Áèçíþí.ÐñáãìáôïðïéÞèçêå óôïí Ìçôñïðïëéôéêü Íáü Áèçíþí ç øçöïöïñßá ãéá ôçí åêëïãÞ íÝïõ Áñ÷éåðéóêüðïõ, ÐÝìðôç 7 Öåâñïõáñßïõ 2008. ÌåôÜ ôçí äåýôåñç øçöïöïñßá åîåëÝãç Áñ÷éåðßóêïðïò ï Ìçôñïðïëßôçò Èçâþí êáé Ëåâáäåßáò Éåñþíõìïò ìå 45 øÞöïõò.

ΕΠΙΚΟ βίντεο: ΑΓΡΙΟ ξύλο παπάδων για μιά σακούλα χρήματα…!

….

Η εικόνα μιλά από μόνη της!

 

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *