ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ : … !

΄Εκείνο τό βράδυ τής Πέμπτης, πρίν ν' αρχίσει ό Μυστικός Δείπνος… Δηλαδή τής παραδόσεως σ' έμάς ύπό τού Κυρίου τού Μυστηρίου τής θείας Εύχαριστίας.. Τής θαυμαστής προσευχής τού Κυρίου πρός τόν Πατέρα Του… Καί τής προδοσίας τού Κυρίου ύπό
τού ΄Ιούδα….
Ό ΄Ιησούς σηκώνεται άπό τό τραπέζι, άφήνει κάτω τά ίμάτιά του, βάζει νερό στό νιπτήρα καί τά κάνει όλα μόνος Του, πλένοντας τά πόδια τών Μαθητών Του…. Μέ τόν τρόπο αύτό θέλει νά δείξει σ' όλους ότι δέν πρέπει νά έπιζητούμε τά πρωτεία. Μετά
τή νίψη τών ποδιών λέγει: < όποιος θέλει νά είναι πρώτος, νά είναι τελευταίος άπ' όλους». Πρώτα πήγε στόν Ίούδα καί μετά στό Πέτρο, ό όποίος ήταν ό πιό όρμητικός άπ' όλους… Άρχισε κατόπιν νά τούς νουθετεί νά άγαπούν ό ένας τόν άλλον καί νά μή έπιζητούν τό
ποιός θά είναι πρώτος…. Στή συνέχεια τούς μίλησε γιά τήν προδοσία πού θά ύποστεί… Κατόπιν πήρε ψωμί στά χέρια Του καί είπε: < Λάβετε φάγετε > … Τό ίδιο έκανε καί μέ τό ποτήρι τού κρασιού λέγοντας: < Πιέστε άπ' αύτό όλοι, γιατί αύτό είναι τό αίμα Μου,
τής νέας Συμφωνίας…. Αύτό νά κάνετε γιά νά μέ θυμάστε >…. Μετά άπό αύτή τή στιγμή ό ΄Ιούδας, μόλις έφαγε τόν άρτο έφυγε καί συμφώνησε μέ τούς άρχιερείς νά τούς Τόν παραδώσει…. Μετά τό δείπνο βγήκαν όλοι στό όρος τών ΄Ελαιών, όπου ό Χριστός τούς δίδαξε
τά άνήκουστα καί τελευταία μαθήματα καί άρχίζει νά λυπάται καί νά άνυπομονεί… ΄Αναχωρεί μόνος Του καί, γονατίζοντας, προσεύχεται έκτενώς…. Μόλις συμπληρώνει τήν έναγώνια έκείνη προσευχή, φθάνει ό ΄Ιούδας μέ ένοπλους στρατιώτες καί πολύ όχλο καί άφού χαιρετάει
καί φιλάει πονηρά τό δάσκαλό Του, Τόν παραδίδει…. Συλλαμβάνεται λοιπόν ό Ίησούς καί τόν φέρνουν δέσμιο στούς ΄Αρχιερείς Άννα καί Καϊάφα… Οί μαθητές σκορπίζονται καί θερμότερος τών άλλων ό Πέτρος τόν άκολούθησε ώς τήν άρχιερατική αύλή καί άρνείται καί αύτός
ότι είναι μαθητής….
Γεώργιος Στρουμπής Labels Άρθρα, Άρθρα Αναγνωστών Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση
Πηγή – ksipnistere.com

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *