ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

Ή ΄Εκκλησία θυμάται τών παραβολή τών 10 Παρθένων. Τό βράδυ ψάλλεται στίς ΄Εκκλησίες ό όρθρος τής Μεγάλης Τετάρτης. Στήν ύμνολογία κυριαρχεί τό γεγονός τής άλείψεως τού Κυρίου διά μύρων ύπό πόρνης γυναικός, ένώ ψάλλεται ένα από τά πιό γνωστά καί δημοφιλή
τροπάρια τής θρησκευτικής ύμνολογίας:.. Τό τροπάριο τής Κασσιανής….. ΄Η Κασσιανή ήταν βυζαντινή ποιήτρια πού έζησε τόν 9ο αιώνα μ.Χ. ΄Επειδή δέν τήν πέλεξε ώς σύζυγό του ό αύτοκράτωρ Θεόφιλος, έγινε μοναχή καί άφιερώθηκε στή λατρεία τού Θεού καί τήν ποίηση…
΄Η Εύφροσύνη, μητέρα τού αύτοκράτορα Θεόφιλου, άκολουθώντας τήν οίκογενειακή παράδοση γιά τήν έκλογή νύφης, προσκάλεσε τό 820 μ.Χ. στήν Αύλή τίς ώραιότερες καί έπιφανέστερες κόρες της αύτοκρατορίας….. Δώδεκα < κάλλιστοι παρθέναι > άνταποκρίθηκαν στήν πρόσκληση
καί πήγαν στό Παλάτι…. ΄Η Εύφροσύνη, άφού τίς δεξιώθηκε, διαμήνυσε στό Θεόφιλο νά προσέλθει καί νά δώσει τό χρυσό μήλο σ' εκείνη πού θά έπέλεγε γιά σύζυγό του… ΄ ΄Ο νεαρός αύτοκράτωρ θαμπώθηκε άπό τήν μορφιά της Κασσιανής καί θέλοντας νά δοκιμάσει τήν
εύφυΐα της τή ρώτησε : < ΄Ως άρα διά γυναικός έρρύη τά φαύλα > δηλ. ( < Από τή γυναίκα ξεκινούν τά κακά πράγματα > , ύπονοώντας τήν Εύα )…. ΄Η Κασσιανή έδωσε δείγματα τού πνεύματός της, άνταπαντώντας < ΄Αλλά καί διά γυναικός πηγάζει τά κρείττω > ( < Καί
άπό τή γυναίκα πηγάζουν τά καλύτερα, τά εύγενέστερα >, ύπονοώντας τήν Παναγία ) … Αύτό ήταν!!! ΄Ο αύτοκράτωρ, είτε γιατί ή άπάντηση τού έφάνη προπετής, είτε γιατί ή εύφυΐα τής γυναικός τόν τρόμαξε, έδωσε τό χρυσό μήλο στήν ώραία, άλλά σεμνή Θεοδώρα…..
Γεώργιος Στρουμπής . Labels Άρθρα, Άρθρα Αναγνωστών Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση
Πηγή – ksipnistere.com

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *