ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Φτάσαμε στό τέλος τής Μεγάλης ΄Εβδομάδος… Τρία άπό τά πιό σημαντικά γεγονότα τής Μ. ΄Εβδομάδος είναι : Ό Μυστικός Δείπνος, ή προδοσία, καί ή Σταύρωση…. Καί τά τρία αύτά βασικά γεγονότα κίνητρο έχουν τήν άγάπη…. Τό πρώτο καί τό τε­λευταίο τήν
σωτηριώδη άγάπη τού Θεού
πρός τόν άνθρωπο, ένώ τό δεύτερο τήν καταστροφική άγάπη τού ΄ Ιούδα γιά τά χρήματα….. ΄Η ώρα τού Μυστικού Δείπνου είναι ή ώρα τής έσχάτης άγάπης καίι τής έσχάτης προδοσίας…. 'Ο Χριστός προσφέρει τόν Ε­αύτό Του στόν άνθρωπο ώς άληθινή
τρο­φή… « Λάβετε, φάγετε, τούτο έστί τό σώμα μου.», γιατί ή ζωή τού Χριστού είναι ή άληθινή ζωή.. Τήν ίδια στιγμή, ό ΄Ιούδας έγκαταλείπει τό φώς καί μπαίνει στό σκοτάδι… γιατί τό χρήμα άντιπροσω­πεύει έδώ όλες τίς καταστρεπτικές άγά­πες πού όδηγούν σέ
άρνηση τού Θεού…. Σήμερα, πάνω στόν σταυρό βρίσκεται ή πολύπαθη πατρίδα μας….. Σταυρωτές της είναι οί σύγχρονοι ξένοι δυνάστες, ένώ οί έγχώριοι ΄Ιούδες είναι πολλοί (πράγμα συ­νηθισμένο, δυστυχώς, στήν ίστορία μας)… ΄Οφείλουμε ώς Έλληνες νά είμαστε δυνατοί
καί νά άγωνιστούμε γιά νά έλθει ή Άνάσταση τής πατρίδος μας. ΄Οφείλου­με νά μήν παρασυρθούμε, όπως ό ΄Ιού­δας, Πάνω άπό όλους καί όλα ή ΄Ελλά­δα….. ΄Ο Χριστός αύτές τίς ήμέρες άνέβεικε στόν Γολγοθά ! Καλή Ανάσταση !
Γεώργιος Στρουμπής . Labels Άρθρα, Άρθρα Αναγνωστών Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση
Πηγή – ksipnistere.com

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *