1940 – 41.

  Πολέμησαν μέ πάθος, μέ δύναμη καί μέ έξαιρετικό θάρρος οί Έλληνίδες γυναίκες αύτά τά τρυφερά άδύναμα πλάσματα, έκτός άπό μανάδες, σύζυγοι καί νοικοκυρές ήταν οί άφανείς ήρωϊδες, σάν
άντάξιες κόρες τών προγόνων τους, γιά τήν ΕΛΛΑΔΑ τήν ΤΙΜΗ καί τήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!!! μέ όποιο δήποτε τρόπο,

   Ένώ στά μετόπισθεν άλλες γυναίκες άντικαθιστούν τούς άντρες πού έχουν έπιστρατευθεί καί πλέκουν μέρα νύχτα χωρίς σταματημό μάλλινα γιά τούς στρατιώτες…. Άνεδείχθησαν ήρωίδες Πολέμου τού 1940 – 41.

   Τιμή καί δόξα στίς ήρωίδες.

   ΄Η δόξα τού 1940 άς άφυπνίσει τήν έθνική μας συνείδηση καί όλοι οί Έλληνες άνδρες γυναίκες, φτωχοί καί πλούσιοι, διανοούμενοι άριστείς τών γραμμάτων καί τών έπιστημών, άς διαφυλάξουμε τόν άγονο αύτό βράχο τής Βαλκανικής, πού είναι βάση τής έλευθερίας, Άκρόπολη τών έλπίδων τού κόσμου καί άπροσμάχητη πανοπλία τής άνθρωπότητας Τιμιότερο καί σεμνότερο καί Άγιότερο είναι ή πατρίδα. .Γιά άλλη μιά φορά άποδείχτηκε ότι ή άθάνατη ΄Ελληνική ψυχή, πού χαρακτηρίζεται άπό τόν ήρωισμό της, άπό τήν πίστη στήν Ορθοδοξία καί τήν Άγάπη γιά τήν πατρίδα καί τήν οίκογένεια, ζεί άμετάβλητη χιλιετηρίδες όλόκληρες….

   Αύτή ή Ελληνική ψυχή είναι πού μάς έγγυάται τή συγγραφή μελλοντικών χρυσών σελίδων στήν παγκόσμια ίστορία, άπό τούς Έλληνες….

   Μόνο πού εύχόμαστε όλοι μας, καί πιστεύω άκομη στήν διάκριση τού Έθνους μας σέ όλες τίς Έπιστήμες, στίς τέχνες, στά γράμματα, στόν πολιτισμό, καί κυρίως στό ήρω’ι΄σμό καί νά μήν άναγκαστούμε ποτέ πιά νά δοκιμάσουμε τά δεινά τού πολέμου…

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *