Τελευταία Νέα

Το συνταγματικο Σφυροδρεπανο!!!!και το Το 19ο Συνέδριο του ΚΚΕ ..

Τα τύμπανα της Επανάστασης..

Το 19ο Συνεδριο του ΚΚΕ

Τον περασμενπ Απριλιο  διεξηχθη και  , δημοσιεύθησαν  στον Ριζοσπάστη  οι «θέσεις, το πρόγραμμα και το….
καταστατικό»  του ΚΚΕ. Στις 100 περίπου σελίδες αναλύονται διεξοδικά τα πεπραγμένα  από το προηγούμενο συνέδριο , το σχέδιο του Προγράμματος του ΚΚΕ που συμπληρώνει το μέχρι σήμερα ισχύον –  δηλαδή εκείνο που αποφασίσθηκε στο 15οσυνέδριο του ΚΚΕ τον Μάιο του 1996 – αλλά  και το νέο καταστατικό.

Σταχυολογώ  μερικά αποσπάσματα :

« Προλογος : Το ΚΚΕ ..παλεύει για την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού – κομμουνισμού.. ο καπιταλιστικό σύστημα στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε άλλη χώρα, δεν πρόκειται να καταρρεύσει από μόνο του.. Μέσα σε συνθήκες επαναστατικής κατάστασης θα κριθεί, με την κατάλληλη επιλογή των συνθημάτων και όλων των μορφών πάλης, η θέ­ληση, η απόφαση του λαού να σπάσει και να καταργήσει τις αλυσίδες της ταξικής εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, της εμπλοκής στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Ο χαρακτήρας του σύγχρονου πατριωτισμού ταυτίζεται με την ανατροπή της αστικής εξουσίας, της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγω­γής, την έξοδο από κάθε καπιταλιστικό διακρατικό συνασπισμό και ιμπερι­αλιστική συμμαχία.

 Η πάλη πρέπει πρώτα απ’ όλα να δίνεται σε ε­θνικό επίπεδο ενάντια στην αστική τάξη και την εξουσία της. Όπως γρά­φεται στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο «το προλεταριάτο κάθε χώρας πρέ­πει να ξεμπερδεύει πριν απ’ όλα με τη δική του αστική τάξη».

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΟ 20ό ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αν δεχτεί επίθεση η Ελλάδα από γειτονική χώρα ή και από άλλη χώρα της περιοχής ή αν επιτεθεί πρώτη μέσα σε συμμαχία ή όχι, το Κόμμα σε κάθε περίπτωση πρέπει να ηγηθεί στην αυτοτελή οργάνωση της εργατικής – λα­ϊκής αντίστασης και να συνδεθεί η αντίσταση με την πάλη για ολοκληρωτι­κή ήττα της αστικής τάξης, εγχώριας και ξένης ως εισβολέα.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Ο ελληνικός λαός θα απαλλαγεί από τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και των ιμπεριαλιστικών ενώσεων όταν η εργατι­κή τάξη με τους συμμάχους της πραγματοποιήσει τη σοσιαλιστική επανά­σταση και προχωρήσει στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού -κομμουνισμού.

Ο στρατηγικός στόχος του ΚΚΕ είναι η κατάκτηση της επαναστατικής ερ­γατικής εξουσίας, δηλαδή της δικτατορίας του προλεταριάτου, για τη σο­σιαλιστική οικοδόμηση ως ανώριμη βαθμίδα της κομμουνιστικής κοινωνίας.

Η επαναστατική αλλαγή στην Ελλάδα θα είναι σοσιαλιστική.

Κινητήριες δυνάμεις της σοσιαλιστικής επανάστασης θα είναι η εργατική τάξη ως η ηγετική δύναμη

Το ΚΚΕ δρα στην κατεύθυνση της προετοιμασίας του υποκειμενι­κού παράγοντα για την προοπτική της σοσιαλιστικής επανάστασης,

Η δράση του ΚΚΕ σε μη επαναστατική κατάσταση συμβάλλει αποφασιστι­κά στην προετοιμασία του υποκειμενικού παράγοντα (Κόμμα, εργατική τά­ξη, συμμαχίες) για επαναστατικές συνθήκες, για την πραγματοποίηση των στρατηγικών καθηκόντων του

Σε περίπτωση ιμπεριαλιστικής πολεμικής εμπλοκής της Ελλάδας, είτε σε αμυντικό είτε σε επιθετικό πόλεμο, το Κόμμα πρέπει να ηγηθεί στην αυ­τοτελή οργάνωση της εργατικής – λαϊκής πάλης με όλες τις μορφές, ώστε αυτή να συνδεθεί με τον αγώνα για ολοκληρωτική ήττα της αστικής τάξης, εγχώριας και ξένης ως εισβολέα, έμπρακτα να συνδεθεί με την κατάκτηση της εξουσίας.

Τα μέτωπα πάλης – πρώτ’ απ’ όλα το εργατι­κό – και οι μορφές της Λαϊκής Συμμαχίας με αντιμονοπωλιακούς – αντικα­πιταλιστικούς στόχους, με την πρωτοπόρα δράση των δυνάμεων του ΚΚΕ σε μη επαναστατικές συνθήκες, αποτελούν το πρόπλασμα για τη διαμόρ­φωση του επαναστατικού εργατικού – λαϊκού μετώπου σε επαναστατικές συνθήκες..

Σε συνθήκες επαναστατικής κατάστασης, το επαναστατικό εργατικό – λα­ϊκό μέτωπο με όλες τις μορφές δράσης του μπορεί να γίνει το κέντρο της λαϊκής εξέγερσης ενάντια στην καπιταλιστική εξουσία, υπερισχύοντας σε βασικές περιοχές, ιδιαίτερα στα βιομηχανικά – εμπορικά – συγκοινωνιακά κέντρα, κέντρα επικοινωνιών – ενέργειας, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης α­δρανοποίηση των μηχανισμών της αστικής εξουσίας και η εξουδετέρωσή τους, η ανάδειξη και επικράτηση των λαογέννητων επαναστατικών θεσμών που παίρνουν στα χέρια τους τη νέα οργάνωση της κοινωνίας, για την α­νατροπή της δικτατορίας της αστικής τάξης, την εγκαθίδρυση της επανα­στατικής εργατικής εξουσίας.

Στις συνθήκες της επαναστατικής κατάστασης, το εργατικό -λαϊκό μέ­τωπο διαμορφώνει επιτροπές περιφρούρησης των απεργιακών και άλλων μορφών εξέγερσης. Αποκτά την ικανότητα και τα μέσα για να περιφρουρεί την επανάσταση σε όλες τις φάσεις της, να επιβάλλει τον εργατικό έλεγ­χο στα εργοστάσια, στις τράπεζες, στην αγροτική παραγωγή μαζί με τους φτωχούς αγρότες, για τη σίτιση του λαού, για την αντιμετώπιση των ποι­κιλόμορφων μηχανισμών της αντίδρασης.

Το επαναστατικό -εργατικό μέτωπο αποκτά την ικανότητα να αντιτάσ­σει τη δική του βία .. την ικανότητα να ε­πιδρά παραλυτικά στα επιτελεία του ταξικού αντιπάλου, να αδρανοποιεί τα αντεπαναστατικά σχέδιά του, να τα αποκόβει από την ενεργό στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, εκείνου που έχει εργατική -λαϊκή καταγωγή. Έ­χει την ικανότητα να εκφράζει και να εντάσσει σε αυτήν την κατεύθυνση της πάλης τα φτωχά τμήματα των αγροτών, .., των μισοπρολετάριων, της μάζας των ανέρ­γων, των μεταναστών.

 Το ΚΚΕ αναδεικνύεται έμπρακτα ως καθοδηγήτρια δύναμη μέσα στην επαναστατική διαδικασία, εφόσον διασφαλίσει την επαναστα­τική γραμμή και ικανότητά του και έχει Οργανώσεις στις μεγάλες παραγωγι­κές μονάδες, σε τομείς και υπηρεσίες που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην ανατροπή της αστικής εξουσίας.

Ο καθοδηγητικός ρόλος του Κόμματος, στην πράξη κι όχι διακηρυκτικά, υφίσταται και μετά την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου ως πρώτη πράξη περάσματος της επαναστατικής διαδικασίας σε νέα περίοδο της τα­ξικής πάλης, τόσο για την κατάργηση των καπιταλιστικών σχέσεων και τη διαμόρφωση των νέων σοσιαλιστικών σχέσεων όσο και για την αντιμετώπι­ση της εσωτερικής και εξωτερικής αναδιοργάνωσης της καπιταλιστικής βίας.

Η ανάπτυξη του Κεντρικού Σχεδιασμού και η επέκταση της κοινωνικής ι­διοκτησίας σε όλους τους τομείς κάνει σταδιακά περιττό το χρήμα, όχι μό­νο στο περιεχόμενο αλλά και στη μορφή. »

Διερωτώμαι:

Κι αν ακόμη η διαχρονική προδοτική εγκληματική δράσις και κατ εξακολούθησιν αντεθνική συνεισφορά του ΚΚΕ ήτο άγνωστος. Αν το ΚΚΕ δεν είχε  αιματοκυλίσει την Ελλάδα. Αν δεν είχε βιαίως αρπάξει από τους γονείς τους,  28000 ανήλικα ελληνόπουλα που μετέφερε στο παραπέτασμα . Αν δεν είχε γεμίσει τα νταμάρια  τις πηγάδες και τους ασβεστόλιθους με « ταξικούς»  εχθρούς – των οποίων τις αλύτρωτες βασανισμένες ψυχές  η σταλινική ηγεσία του ΚΚΕ και η στρατευμένη ΚΝΕ  εξακολουθεί σε κάθε ευκαιριακή επέτειο- γενέθλια εγκλημάτων τους, να καθυβρίζει απειλώντας πλέον συγκροτημένη επανάληψι . Αν η πηγάδα του Μελιγαλά δεν είχε γεμίσει κατακρεουργημένους ημιθανείς που παρακαλούσαν   τον λυτρωτικό θάνατο μέσα  στον πόνο και το μαρτύριο παραχωμένοι  με φίλους και συγγενείς  νεκρούς.

Αν το ΚΚΕ ποτέ δεν είχε συμμαχήσει με τους σλάβους- όμορα κομμουνιστικά κράτη – και τους  συντρόφους του Ζαχαριάδη για τον διαμελισμό της Ελλάδος, όπως ομολόγησε και ο Φλωράκης στην γνωστή  συνέντευξι του..

Αν δεν είχε αποδειχθή και δεν είχε ομολογηθεί από τον εισαγγελέα της Μόσχας τον Νοέμβριο του 1991, ότι το ΚΚΕ εισέπραττε από την «αξιαγάπητη»  Κα Γκε Μπε, μέσω του διπλωματικού σάκου  της εν Αθήναις  Σοβιετικής – τότε –  πρεσβείας εκατομμύρια « κόκκινα» δολάρια για να ακολουθεί την πολιτική της σταλινικής Μόσχας ως πράκτωρ και εισπράκτωρ του  Κρεμλίνου..

Αν όλα αυτά δεν είχαν ποτέ συμβή και τα Δεκεμβριανά οι όμηροι  ο Συμμοριτοπόλεμος δεν είχαν υπάρξει,  παρά μόνον ως εφιάλτης..

Διαπορώ..

Μόνο με το σημερινό  πρόγραμμα του, το  « λαό-γέννητο διά παρθενογενέσεως αμόλυντο «απαυγάσμα»  της Δημοκρατίας,                     « τιμημένο» ΚΚΕ που ψηφίζεται από το 5%..του Ελληνικού λαού…, επαγγέλλεται ως καθήκον και πρόγραμμα υπάρξεως του,  επανάστασιν. Την ανατροπή της καθεστηκυίας συνταγματικής και πολιτειακής τάξεως, κατάλυσι του Δημοκρατικού πολιτευματος, και κατάληψι της εξουσίας από τα εργατικά φύτρα των καθοδηγητών- προπλασμα της« επαναστάσεως» .

Την προετοιμασία την οργάνωσι την μεθόδευσι τις ενέργειες που απαιτούνται για την  « επανάστασι»  την περιγράφει λεπτομερώς, αναλυτικώς   διεξοδικώς και ολοκληρωμένα από το πρώτο βήμα έως την τελική παρέλασιη, ώστε να μην υφίσταται η παραμικρά απορία   τινι τρόπω οι στρατευμένοι έμμισθοι  στο ΚΚΕ θα  οργανώσουν, και πως η δικτατορία του προλεταριάτου θα εφαρμοσθή εις το διηνεκές μέχρι πλήρους καταργήσεως ακόμη και του χρήματος ως μέσου συναλλαγής..

Την ίδια στιγμή στα δελτία απόψεων των παρουσιαστών «  ιστορικών και εκπαιδευτικών» των ΜΜΕ ουδεμία αναφορά γίνεται στο 80% του προγράμματος και των θέσεων του ΚΚΕ που ακόρεστα καλύπτει την επαναστατική διαδικασία την ανατροπή την κατάργησι της ατομικής ιδιοκτησίας τον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και  των κοινωνικών αγαθών. Αλλά περιορίζουν τα αριστεροθρεμμένα  ΜΜΕ  την παρουσίασι του προγράμματος του ΚΚΕ στις στερεότυπες εκφράσεις περί σοσιαλισμού, λαϊκής συμμαχίας και αγώνων του λαού για Δημοκρατία, παραπληροφορώντας και αποκοιμίζοντας τον Λαό εφοσον κατάφορα αποκρύπτουν την αλήθεια και την είδησι,  την οποίαν συγχέουν σκοπίμως με το δικό τους  ανατολικό προσανατολισμένο σχολιασμό.  .

Αληθώς:

Δεν υπάρχει ούτε εις εισαγγελεύς,  ουδέ εις βουλευτής που να διάβασε   το δημοσιευμένο κείμενο ένθετο στον Ριζοσπάστη της 9ης Δεκεμβρίου 2012..    ώστε να ενεργοποίηση  την νόμιμη διαδικασία για εκείνους που προγραμματίζουν – διακηρύσσουν-συνεργούν εν λόγοις και έργοις την κατάλυσι του πολιτεύματος..?

Ποιές είναι οι απόψεις των κομμάτων , των θεσμικών λειτουργών, των ακαδημαϊκών των διανοουμένων, της πολιτειακής ηγεσίας  για το έκνομο πρόγραμμα του ΚΚΕ?

Γιατί σιωπούν?

 Πρέπει πάλι να σκοτωθούμε?

ΙΑΣΩΝ

http://www.kke.gr/19o_synedrio/to_katastatiko_toy_kke_poy_pshfisthke_sto_19o_synedrio_

http://www.kke.gr/19o_synedrio/to_programma_toy_kke_poy_pshfisthke_sto_19o_synedrio_

http://www.kke.gr/19o_synedrio/politikh_apofash_toy_19oy_synedrioy_toy_kke

http://www.kke.gr/19o_synedrio/

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *