ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτά είναι τα 83 σημεία «κλειδιά» για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων!

Tα 83 σημεία της φορολογικής δήλωσης των φυσικών προσώπων που πρέπει να γνωρίζω για τα εισοδήματα του 2014.

Πολλά άλλαξαν στις φορολογικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλλομε μέσα στο 2015 και αφορούν τα εισοδήματα του 2014, σύμφωνα με τοforologikanea και τον καθηγητή Ορέστη Σειμένη.

Αυτά είναι τα 83 κυριότερα σημεία της δήλωσης και τις παγίδες που πρέπει να αποφύγει όποιος θέλει να συμπληρώσει σωστά την φορολογική του δήλωση φέτος.

1. Mέχρι πότε θα υποβληθεί η φορολογική δήλωση;

Από την 1η Φεβρουαρίου έπρεπε να ξεκινήσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Αν και ο νόμος προβλέπει ότι οι φορολογικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται ως τις 30 Απριλίου κάθε χρόνο, για μια ακόμα φορά οι καθυστερήσεις στην προετοιμασία των ειδικών εντύπων και όλων των αναγκαίων εγκυκλίων, οι δηλώσεις θα υποβληθούν φέτος μέχρι την 30/6/2015.

2. Ποια είναι η ιδιομορφία στο νέο έντυπο της φορολογικής δήλωσης ;

Το νέο έντυπο της φορολογικής δήλωσης έχει πολλές αλλαγές .Exει γίνει αναδιάταξη των πινάκων . Κάποιοι πίνακες έχουν καταργηθεί. Η κυριότερη προσθήκη είναι των κωδικών στα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων όπου εμφανίζονται νέοι κωδικοί για την αγορά επιχειρήσεων, ατομικών ή εταιρικών, για την συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου σε επιχειρήσεις κλπ Γενικά και η δημιουργία του περιουσιολογίου έχει προσθέσει νέους κωδικούς για την προσαύξηση της περιουσίας στο εξωτερικό και εντός Ελλάδος

3. Από ποιά ηλικία και μετά υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης;

Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση και να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, ηλεκτρονικά

4. Τα ενήλικα προστατευόμενατέκνα υποβάλλουν φορολογική δήλωση ;

Nαί υποβάλλουν. όταν αποκτούν εισόδημα ακόμα και όταν είναι εξαρτώμενα μέλη (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), του φορολογούμενου, εφόσον αποκτούν εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό

5. Ποιος υποβάλλει την φορολογική δήλωση των ανήλικων προστατευόμενων τέκνων;

Για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα ή ο σύζυγος που θεωρείται, κατ’ αρχήν, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης του ανηλίκου

6. Σε ποιες περιπτώσεις έχει δική του φορολογική υποχρέωση το ανήλικο τέκνο;

Για το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο τέκνο από εργασιακή σχέση, καθώς και για συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του, το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση και ως εκ τούτου υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

7. Ποιοι υποβάλλουν αναγκαστικά φορολογική δήλωση

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

8. Ποιοί δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης

Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης

· οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα και

· οι κεκαρμένοι (κουρεμένοι και σε δοκιμασία) μοναχοί για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητα, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500€.

9. Ποιοι κάτοικοι Ελλάδος δεν μπορούν να υποβάλλουν μόνοι τους την φορολογική δήλωση (και την υποβάλλει άλλο πρόσωπο);

Υπόχρεοι για υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι :

Στις περιπτώσεις :

πτώχευσης υπόχρεως , oσύνδικος πτώχευσης,

σχολάζουσας κληρονομίας , ο κηδεμόνας

επιδικίας, ο προσωρινός διαχειριστής

μεσεγγύησης ο μεσεγγυούχος.

10. Πότε οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση;

Με ευθύνη του συζύγου, οι σύζυγοι κατά τη διάρκεια του γάμου τους, υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, όπου ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου.

11. Πότε οι σύζυγοι δεν υποβάλλουν κοινή δήλωση;

Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον α) έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή τους κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή β) ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Επίσης, χωριστή φορολογική δήλωση υποβάλλεται και σε περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου για το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο επήλθε ο θάνατος.

12. Ποια εισοδήματα δηλώνουμε

· τα πραγματικά

· τα τεκμαρτά,

· τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς)

· τα απαλλασσόμενα.

13. Τι διαφέρει ο φόρος ιδιοκατοίκησης από το τεκμήριο ιδιοκατοίκησης;

Ο φόρος ιδιοκατοίκησης είναι ένας πολύ αυστηρός φόρος-ενοίκιο που πληρώνουν οι ιδιοκτήτες στο κράτος όταν μένουν μέσα στο σπίτι τους. Ανεξάρτητα εάν έχουν εισοδήματα ή όχι. Ο φόρος ίσχυσε παλαιότερα στην Ελλάδα και έχει καταργηθεί από το 1999 . Το τεκμήριο διαβίωσης είναι άλλο πράγμα. Με το τεκμήριο διαβίωσης υπολογίζεται στον φορολογούμενο ένα τεκμαρτό εισόδημα από την ιδιοκατοίκηση και εάν δεν δηλώσει εισοδήματα θα φορολογηθεί επί του τεκμηρίου αυτού.

14. Τι πρέπει να κάνει ο φορολογούμενος εάν έχει προκαταβάλλει φόρο κατά την διάρκεια του 2014 ;

Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ο παρακ-ρατηθείς ή ο αποδοθείς, κατά περίπτωση, φόρος για όλα τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα. (για να συμψηφιστεί με τον φόρο εισοδήματος που θα προκύψει)

15. Ποιοί θα προσκομίσουν αποδείξεις δαπα-νών και πόσες για το έτος 2014 για να μειωθεί ο φόρος τους;

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να προσκομί-σουν αποδείξεις σε ποσοστό 10% του φορολογητέου εισο-δήματός τους μέχρι 10500€. Για τις αποδείξεις που δεν προς-κομίζει ο φορολογούμενος (από τις απαιτούμενες) , επιβαρύνε-ται με συντελεστή 22%

16. Τα ενοίκια που δεν εισπράττει ο ιδιοκτήτης από τον ενοικιαστή θα τα δηλώσει στην φορολογική του δήλωση ;

Από την 1/1/2014 δεν είχε το δικαίωμα να τα εκχωρήσει στο Ελληνικό Δημόσιο. Και είχε υποχρέωση να φορολογηθεί δηλώνοντας τα έσοδα από ενοίκια στην φορολογική του δήλωση. Oμως με Δελτίο Τύπου της 3/4/2015 το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι δεν θα φορολογούνται τα ανείσπρακτα ενοίκια. Θα ακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση.

17. Τα ενοίκια που εισπράχθηκαν από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014 με ποιους συντελεστές θα φορολογηθούν ;

Eνοίκια μέχρι 12.000€ θα φορολογηθούν με συντελεστή 11%.

Ενοίκια από 12001€ και πάνω θα φορολογηθούν με συντελεστή 33%

18. Όταν εισπράττω ενοίκια από ακίνητο μπο-ρώ να αφαιρώ δαπάνες που έκανα για το ακίνητο αυτό ;

-Αν το φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από :

· εκμίσθωση ή

· δωρεάν παραχώρηση ακινήτου,

δικαιούται να εκπέσει από το εισόδημα αυτό συνολικά ποσοστό 5% επί του ακαθαρίστου εισοδήματος για δαπάνες

·επισκευής,

·συντήρησης

·ανακαίνισης, ή

·για άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες

του ίδιου του ακινήτου, ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση αυτού (κατοικία, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη, κλπ) ή των αντίστοιχων δαπανών που αναλογούν στο ακίνητο αυτό από τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου που στεγάζεται.

4172/2013 αρθρο 39 παρ.3 πολ.1069/23-3-2015 παρ.3

19. Η έκπτωση 5% επί των ενοικίων ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις εσόδων από ενοίκια ή υπάρχουν και εξαιρέσεις;

Η έκπτωση 5% διενεργείται για όλα τα ακίνητα που αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα του άρθρου αυτού.

20. Oταν λέμε δαπάνες επισκευής –συντήρη-σης και ανακαίνισης τι εννοούμε ακριβώς ;

Στην έννοια του όρου δαπάνες επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης ακινήτου, περιλαμβάνονται οι δαπάνες που συνίστανται στην

· αγορά αγαθών και την

· παροχή υπηρεσιών

ΟΙ ΟΠΟIΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ :

α) να επαναφέρουν κάποιο ακίνητο που έχει υποστεί βλάβη ή αλλοίωση στην αρχική του κατάσταση,

β) να διατηρήσουν κάποιο ακίνητο σε καλή κατάσταση, να προληφθούν ή να παρεμποδιστούν τυχόν βλάβες ή αλλοιώσεις του από τη χρήση ή τη λειτουργία ή την πάροδο του χρόνου και

γ) την αποκατάσταση της αρχικής του φυσιογνωμίας (αρχιτεκτονικής, δομικής, μορφολογικής και καλλιτεχνικής), καθώς και τη λειτουργική εξυπηρέτηση της χρήσης για την οποία προορίζεται το ακίνητο, ανεξάρτητα από την αιτία που προκάλεσε την καταστροφή του.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Στις δαπάνες αυτές δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες που αφορούν προσθήκες ή βελτιώσειςακινήτου.

(με τις προσθήκες-βελτιώσεις αλλάζει η μορφή του ακινήτου και διορθώνω το Ε9)

4172/2013 αρθρο 39 παρ.3 πολ.1069/23-3-2015 παρ.3

21. Εάν έχουν εισοδήματα και οι δύο σύζυγοι ποιος γράφει τις αποδείξεις δαπανών στην φορολογική δήλωση ;

Οι αποδείξεις είναι οικογενειακές. Επιμερίζονται στους δύο συζύγους ανάλογα με το εισόδημα του καθενός .

22. Στην υπεκμίσθωση εκπίπτει το μίσθωμα της μίσθωσης ;

Aπό το ακαθάριστο εισόδημα που προκύπτει σε όλες τις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης ακίνητης περιουσίας εκπίπτει το μίσθωμα που καταβάλλεται.

4172/2013 αρθρο 39 παρ.3 πολ.1069/23-3-2015 παρ.3

23. Αν κάποιος πέθανε εντός του 2014 πώς θα υποβληθεί η φορολογική του δήλωση;

Η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους.

Παράδειγμα:Ημερομηνία αποβίωσης 25/6/2014

Ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μέχρι την 31/12/2015.

24. Αν κάποιος μετέφερε την κατοικία του στο εξωτερικό πώς θα υποβληθεί η φορολογική του δήλωση;

η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους. Παράδειγμα : ίδιο με την προηγούμενη περίπτωση.

25. Πώς και πότε θα καταβληθούν οι δόσεις του φόρου εισοδήματος;

Για το έτος 2014 η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις μέσα στο 2015

· η πρώτη δόση θα καταβληθεί μέχρι τις 31/07/2015,

· η δεύτερη δόση μέχρι τις 30/09/2015

· και η τρίτη δόση μέχρι τις 30/11/2015

Ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης.

Οι δόσεις δεν μπορεί να εξοφληθούν πέραν της 31/12/2015

26. Πότε ο κάτοικος εξωτερικού υποβάλλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα ;

Okάτοικος εξωτερικού υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτά πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα, το οποίο φορολογείται με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο.

27. Πότε ο κάτοικος εξωτερικού δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα ;

Ο κάτοικος εξωτερικού εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Δεν έχει σημασία εάν διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται σε αυτόν τα τεκμήρια διαβίωσης και αγοράς περιουσιακών στοιχείων

28. Εάν πληρωθεί φόρος εισοδήματος στην Αλλοδαπή από Ελληνα κάτοικο Ελλάδος συμψηφίζεται στην Ελλάδα;

στην περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή γίνεται πίστωση του φόρου και ορίζεται ότι ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος του φορολογούμενου, όσον αφορά στο εν λόγω εισόδημα, μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα.

29. Στο προηγούμενο παράδειγμα: Η διμερής σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μπορεί να ορίζει μη καταβολή φόρου στο ένα από τα δύο κράτη;

Δεν πραγματοποιείται πίστωση φόρου στην Ελλάδα όταν υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ), εφόσον από τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ προβλέπεται ότι το συγκεκριμένο εισόδημα απαλλάσσεται από το φόρο στην αλλοδαπή και φορολογείται μόνο στην Ελλάδα. Επίσης, στην περίπτωση που στην αλλοδαπή επιβλήθηκε υψηλότερος φορολογικός συντελεστής από αυτόν που ορίζεται από τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ, θα πιστώνεται μόνο ο φόρος που προκύπτει βάσει του συντελεστή που ορίζεται στη διμερή ΣΑΔΦΕ.

30. To χαρτζιλίκι θα φορολογείται;

Oxι . Δεν υπάρχει διαδικασία ούτε νόμος που να φορολογεί το χαρτιλίκι

31. Η αντικειμενική δαπάνη των κατοικιών (τεκμήριο διαβίωσης) σε ποιες περιπτώσεις ισχύει;

Οποιος διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία ,ή σε μισθωμένη κατοικία ή σε κατοικία που του έχει παραχωρηθεί δωρεάν από τους γονείς του, έχει τεκμήριο διαβίωσης το οποίο υπολογίζεται κατά περιοχή και ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα.

32. Πότε δεν ισχύουν τα τεκμήρια στην Ελλάδα για τους ξένους πολίτες ;

Τα τεκμήρια δεν εφαρμόζονται για τον αλλοδαπό διπλωματικό ή προξενικό εκπρόσωπο,για κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου, καθώς και για κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς Οργανισμού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα.

33. Μπορεί το ετήσιο ποσό της αντικειμενικής δαπάνης να αμφισβητηθεί από τους Ελληνες πολίτες. Από ποιους ;

Ναί. Εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι:

α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις,

β) είναι φυλακισμένοι,

γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,

δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας,

ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές,

στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους και

ζ) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.

34. Ποιες είναι οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες (τεκμήρια διαβίωσης);

· ιδιοκατοίκηση κυρίας ή δευτερεύουσας κατοικίας

· μισθωμένη κυρία ή δευτερεύουσα κατοικία

· επιβατικών Ι.Χ.

· μισθωμένη κυρία σπουδάζοντος τέςκνου

· κατοικία που έχει παραχωρηθεί από γονέα

· κατοικία που έχει παραχωρηθεί από τέκνο

· δαπάνη για ιδιωτικά σχολεία

· δαπάνη για οικιακή βοηθό

· σκάφη αναψυχής

· ιστιοφόρα

· αεροσκάφη

· δεξαμενές κολύμβησης

· ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης 3.000€ για άγαμο

· ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης 5.000€ για έγγαμους

35. Ποιες είναι οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων;

· Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας.

· Αγορά επιχειρήσεων

· Σύσταση επιχειρήσεων

· Συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου επιχειρήσεων

· Δαπάνες για δωρεές και γονικές παροχές άνω των 300€ ετησίως

· Χορηγίες χρηματικών ποσών άνω των 300€ ετησίως

· χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε

· εξόφληση (απόσβεση) δανείων οποιασδήποτε μορφής

· τόκοι και τόκοι υπερημερίας

· Αγορά χρεογράφων γενικώς (εισηγμένων ή μη στο χρηματιστήριο)

36. Ανάπηροι : Δεν εφαρμόζεται ηαντικειμενική δαπάνη διαβίωσης και απόκτησης Ε.Ι.Χ. αναπήρου η οποία προκύπτει βάσει Ε.Ι.Χ. το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας .

37. Ατομα με κινητικές αναπηρίες:Δεν εφαρμόζεται ηαντικειμενική δαπάνη αγοράς Ε.Ι.Χ. ειδικά διασκευασμένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%).

Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία με ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα με τη μετακίνησή τους.

38. Αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαμένει στην Ελλάδα. Δεν εφαρμόζεται ηαντικειμενική

δαπάνη όταν το παραπάνω προσωπικό δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και απασχολείται αποκλειστικά σε γραφεία επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένα στη χώρα μας με βάση τους νόμους α.ν.89/1967, α.ν.378/1968 και του άρθρου 25του ν.27/1975, για το ποσό που προκύπτει με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ ή της κατοικίας.

39. Ελληνες : Δεν εφαρμόζεται ηαντικειμενική δαπάνη

όταν οι Ελληνες διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολούνται αποκλειστικά σε γραφεία επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένα στη χώρα μας με βάση τους νόμους α.ν.89/1967, α.ν.378/1968 και του άρθρου 25του ν.27/1975, για το ποσό που προκύπτει με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ ή της κατοικίας

40. Επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων :

Δεν εφαρμόζεται ηαντικειμενική δαπάνη στις επιχειρήσεις που που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του άρθρου 45του ν.2859/2000, και για την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάσει των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγοραστεί για μεταπώληση με τις διατάξεις του άρθρου 45του ν.2859/2000, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτές, εφόσον δηλαδή η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου αυτοκινήτου οχήματος έχουν παραμείνει στη ΔΟΥ στην οποία έγινε η μεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση μεταπώλησης μέχρι και την ημερομηνία μεταπώλησης από αυτή σε τρίτο και εφόσον βέβαια το αυτοκίνητο κατά το χρονικό διάστημα δεν κυκλοφόρησε παράνομα. Οι μεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος να συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πούλησαν στο οικείο έτος.

Περαιτέρω, προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων της περίπτωσης αυτής, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από τα προς πώληση οχήματα, όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους στη Δ.Ο.Υ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της επιχείρησης. Ισχύει για δαπάνες που προκύπτουν από 1.1.2010 και μετά.

41. Σκάφη αναψυχής κατοίκων εξωτερικού:

Δεν εφαρμόζεται ηαντικειμενική δαπάνη στις επιχειρήσεις

στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από το μήκος και αν χρησιμοποιούν ή όχι προσωπικό. Η απαλλαγή αφορά φυσικά πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

42. Αγορά παγίου εξοπλισμού από επαγγελματίες:

Δεν εφαρμόζεται ηαντικειμενική δαπάνη για την αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην έννοια του πάγιου εξοπλισμού περιλαμβάνονται μηχανήματα, υπολογιστές, έπιπλα, σκεύη, Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα, Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, σκάφη, αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται απόκλειστικά για την άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος.

43. Μείωση 30% της αντικειμενικής δαπάνης σε συντακιούχους:

Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες προκειμένου για συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό 30% των όσων προκύπτουν σύμφωνα με τον νόμο.

44. Φυσικιό πρόσωπο που έχει την φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή και δεν αποκτά εισοδήματα στην Ελλάδα:

Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες δεν εφαρμόζονται στοφυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογικήκατοικία του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.

45. Εάν το τεκμαρτό εισόδημα (διαβίωσης και από-κτησης) είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό δη-λωθέν εισόδημα πώς θα φορολογηθεί η διαφορά που θα προκύψει ;

α) (22%) εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία θα φορολογηθεί με την τη φορολογική κλίμακα της παρ. 1 άρθρου 15του Κ.Φ.Ε. (22%-33%)

β) (26%) εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

θα φορολογηθεί με την φορολογική κλίμακα παρ. 1 άρθρου 29του Κ.Φ.Ε. (26%-33%)

γ) (13%) το φορολογικό συντελεστή δέκα τρία τοις εκατό (13%) εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση.

δ)(22%) εφόσον ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ το κρινόμενο φορολογικό έτος.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι αν ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από περισσότερες της μίας κατηγορίας εισοδήματος και υπάρχει ισότητα μεταξύ τους τότε η διαφορά μεταξύ συνολικού εισοδήματος και αντικειμενικών δαπανών απόκτησης και διαβίωσης φορολογείται με τη φορολογική κλίμακα της παρ. 1 άρθρου 15του Κ.Φ.Ε.

46. Μπορεί και πώς να καλυφθεί η διαφορά τεκμηρίου ;

α) Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγο του και τα εξαρτώμενα μέλη του, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β) Χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις και αποκτήθηκαν από το φορολογούμενο.

γ) Χρηματικά ποσά που προέρχονται από την διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο φορολογούμενος που επικαλείται τίμημα από διάθεση περιουσιακού στοιχείου να αποδεικνύει με επίσημα στοιχεία ότι αυτός είναι ο κύριος του περιουσιακού στοιχείου, καθώς και το τίμημα της πώλησης του στοιχείου αυτού.

δ) Εισαγωγή συναλλάγματος που δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή.

47. Με ποιες προυποθέσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσομε το συνάλλαγμα για κάλυψη τεκμηρίων;

Για τα ποσά συναλλάγματος που εισάγονται, απαιτείται

· πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι

· ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίηση του και η χώρα προέλευσης.

· ( Όταν ως δικαιούχος του ποσού που εισάγεται εμφανίζεται άλλο πρόσωπο από τον αγοραστή του συναλλάγματος, η βεβαίωση εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον δικαιούχο του ποσού.)

· Αν η εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων γίνει χωρίς ευρωποίηση μπορεί να ευρωποιηθεί μεταγενέστερα και να περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους κατά το οποίο έγινε η ευρωποίηση. Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για χρηματικά κεφάλαια σε ευρώ.

48. Πρέπει το συνάλλαγμα να εισάγεται πρίν από την πραγματοποίηση της δαπάνης αγοράς περιουσιακών στοιχείων ;

Οταν πρόκειται για κάλυψη δαπάνης απόκτησης περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 32 πρέπει να αποδεικνύεται ότι η εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων και η ευρωποίησή τους, αν είναι σε ξένο νόμισμα, έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.

49. Τα εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή πότε και πώς αναγνωρίζονται ;

Αν τα εισοδήματα αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή αναγνωρίζονται εφόσον

· έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα ή

· απαλλάσσονται νομίμως από τη φορολόγηση αυτή.

· Προς απόδειξη της φορολογίας ή της νόμιμης απαλλαγής πρέπει τα εισοδήματα αυτά να έχουν περιληφθεί σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος εφ’ όσον υπήρχε σχετική υποχρέωση.

50. Αγορά περιουσιακού στοιχείου στο εξωτερικό από φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδος. Τίμημα καταβληθέν στο εξωτερικό.

Στην περίπτωση που αγορά περιουσιακού στοιχείου (όπως π.χ. αυτοκινήτου) γίνει στο εξωτερικό από φυσικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος τότε στον υπολογισμό της δαπάνης απόκτησης λαμβάνεται υπόψη το τίμημα που καταβλήθηκε στο εξωτερικό. Αν για την κάλυψη της δαπάνης αυτής που έγινε στο εξωτερικό γίνει επίκληση εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή θα αναγνωριστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω εφόσον έχει περιληφθεί σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, εφ’ όσον βέβαια υπήρχε υποχρέωση.

Διευκρινίζεται ότι οι κάτοικοι της αλλοδαπής που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και πραγματοποιούν δαπάνες στην αλλοδαπή, δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 32ανεξάρτητα του αν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.

51. Πότε δεν απαιτείται η δικαιολόγηση απόκτησης κεφαλαίων από το εξωτερικό

Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό για τα πρόσωπα:

α) που είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλου κράτους,

β) που είχαν διαμείνει τουλάχιστον επί τρία (3) χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό γίνεται μέσα σε 2 χρόνια από τη μετοικεσία τους,

γ) που είχαν διαμείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και τα επικαλούμενα χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό προέρχονται από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τραπεζικό λογαριασμό ανοιγμένο σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή σε υποκατάστημα Ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους μέσα σε 1 χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς τα χρηματικά κεφάλαια αυτά να έχουν επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής των εισαγόμενων χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο των εισαγόμενων χρηματικών κεφαλαίων που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 32εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των άρθρων 32ή 34(δηλαδή έχει ληφθεί υπόψη προκειμένου να κριθεί εάν θα φορολογηθεί με βάση τη συνολική τεκμαρτή δαπάνη).

Επισημαίνεται ότι διευκρινίσεις σχετικά με ειδικότερα θέματα της περίπτωσης αυτής έχουν δοθεί με τις ΠΟΛ.1106/14.4.2014και ΠΟΛ.1228/15.10.2014οι οποίες δεν θίγονται.

δ) Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία ότι φέρουν βέβαιη χρονολογία. Απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο με βέβαιη χρονολογία, που να αποδεικνύει τη σύναψη δανείου και την καταβολή των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν το κρίσιμο φορολογικό έτος. Σύμβαση δανείου που έχει καταρτιστεί στο εξωτερικό, απαιτείται επίσημη μετάφρασή της στα ελληνικά. Επίσης, απαιτείται βεβαίωση εισαγωγής συναλλάγματος για τα εν λόγω ποσά και πιστοποιητικό ευρωποίησης αν είναι σε ξένο νόμισμα.

Αν η σύναψη δανείου προκύπτει από λογιστικά βιβλία, τότε απαιτείται σχετική βεβαίωση από την επιχείρηση.

ε) Δωρεά χρηματικών ποσών ή γονική παροχή χρημάτων για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.

στ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα είχε απαλλαγεί από το φόρο.

52. Μπορώ να δικαιολογήσω τεκμήρια με επιχορηγήσεις που παίρνει ο φορολογούμενος για πραγματοποίηση επενδύσεων;

Δεν δικαιολογούν τεκμήριο οι επιχορηγήσεις που λαμβάνει ο φορολογούμενος λόγω υπαγωγής σε αναπτυξιακό νόμο για πραγματοποίηση επενδύσεων.

53. Ποιες κύριες απαλλαγές έχουν οι ανάπηροι ;

· 200€ από τον φόρο

· Απαλλαγή από τεκμήρια για την αγορά επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ., ειδικά διασκευασμένου από πρόσωπο με κινητική αναπηρία άνω του 67%.

· απαλλαγή από την αντικειμενική δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει Ε.Ι.Χ. αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας

54. Με ποιους συντελεστές φορολογούνται οι μισθοί και οι συντάξεις του έτους 2014;

Εισόδημα μέχρι 25.000€ φορολογείται με 22% Εισόδημα από 25.001€ μέχρι 42.000€ με 32€

Εισόδημα πάνω από 42.000 με 42%

55. Πώς μειώνεται ο φόρος στις Μισθωτές υπηρεσίες;

Ο φόρος που προκύπτει στις μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις μειώνεται κατά το ποσό των 2.100€, εφόσον το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 21.000€ και ο φόρος είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το ποσό των 2.100€. Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου είναι μικρότερο από τις 2.100€ τότε το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 21.000€, το ποσό της μείωσης μειώνεται αναλογικά κατά 100€ ανά 1.000€ του φορολογητέου εισοδήματος (παράδειγμα: για ποσό εισοδήματος 30.000€ το ποσό μείωσης του φόρου είναι 1.200€ (30.000-21.000=9.000, 9.000*100/1000=900, 2.100-900=1.200).

Οταν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 42.000€ δεν χορηγείται μείωση φόρου.

56. Οσοι έχουν την φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος, εκτός Ευρωπαικής Ενωσης δικαιούνται την έκπτωση των μισθωτών υπηρεσιών;

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και έχουν την φορολογική τους κατοικία εκτός της Ευρωπαικής Ενωσης, δεν δικαιούνται την μείωση φόρου των μισθωτών υπηρεσιών.

57. Οσοι έχουν την φορολογική τους κατοικία στην Ευρωπαική Ενωση δικαιούνται την έκπτωση των μισθωτών υπηρεσιών;

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και έχουν την φορολογική τους κατοικία τους στην Ευρωπαική Ενωση , ή στον Ε.Ο.Χ. δικαιούνται την μείωση φόρου των μισθωτών υπηρεσιών.

αλλά η έκπτωση αυτή δεν θα τους χορηγείται κατά τη διαδικασία παρακράτησης φόρου, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθούν οι προϋποθέσεις χορήγησής τους αλλά θα υπολογίζονται κατά την εκκαθάριση στο τέλος του έτους.

58. Σε πολυκατοικία εκμισθώνεται κοινόχρηστος χώρος. Πώς θα φορολογηθεί το ποσό που θα εισπράξει η συνιδιοκτησία ;

Η άτυπη ένωση ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας ή άλλου κτιρίου δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το εισόδημα από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων σε ακίνητα, καθ’ όσον το εισόδημα αυτό φορολογείται στο όνομα των ιδιοκτητών των διηρημένων ιδιοκτησιών κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός στους κοινόχρηστους χώρους βάσει του κανονισμού της πολυκατοικίας και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες επιμερίζονται στα μέλη της ένωσης.

ΠΟΛ. 1060/19-3-2015 παρ.1

59. Σε πολυκατοικία εκμισθώθηκαν το 2014 κοινόχρηστοι χώροι. Πώς θα δηλωθεί το εισόδημα αυτό στην εφορία για να φορολογηθεί;

Η άτυπη ένωση ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας ή άλλου κτιρίου δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το εισόδημα από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων σε ακίνητα, καθ’ όσον το εισόδημα αυτό φορολογείται στο όνομα των ιδιοκτητών των διηρημένων ιδιοκτησιών κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός στους κοινόχρηστους χώρους βάσει του κανονισμού της πολυκατοικίας και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες επιμερίζονται στα μέλη της ένωσης.

ΠΟΛ. 1060/19-3-2015 παρ.1

60. Σε πολυκατοικία οι συνιδιοκτήτες αποφάσισαν το 2014 να εκμεταλλευτούν από κοινού κάποιους κοινόχρηστους χώρους και απέκτησαν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριόρτητα. Πώς θα δηλώσουν το εισόδημα αυτό στην εφορία για να φορολογηθούν;

Σε περίπτωση που οι παραπάνω συνιδιοκτήτες αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η ένωση ιδιοκτητών κλπ υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
ΠΟΛ. 1060/19-3-2015 παρ.1

61. Οι αποδείξεις δαπανών κλπ δικαιολογητικά υποβάλλονται στην εφορία ή παρακρατούνται από τον φορολογούμενο, για πόσο χρονικό διάστημα ;

Σε κάθε περίπτωση, οι αποδείξεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά της φορολογικής δήλωσης δεν υποβάλλονται, αλλά διακρατούνται από τον φορολογούμενο, προκειμένου να τα προσκομίσει στην Εφορία, εφόσον κληθεί για φορολογικό έλεγχο και επαλήθευση όσων έχει δηλώσει.

62. Η αγορα πρώτης κατοικίας είναι τεκμήριο ;

Ναι .Από την 1/1/2014 η δαπάνη απόκτησης της πρώτης κατοικίας όπως όλες οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, είναι τεκμήριο τεκμήριο

63. Σε ποια κατηγορία εισοδήματος εντάσσεται το εισόδημα από ακίνητη περιουσία ;

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 40του ν.4172/2013 εντάσσεται το εισόδημα της ακίνητης περιουσίας στην ευρύτερη έννοια του εισοδήματος από κεφάλαιο

64. Πως φορολογείται το εισόδημα από ακίνητη περιουσία στα φυσικά και νομικά πρόσωπα από την 1/1/2014 και μετά ;

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται με την ακόλουθη κλίμακα:

Α. ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ)

Συντελεστής (%)

<12.000

11%

>12.000

33%

Β. ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Διπλογραφικά βιβλία ΦΟΡΟΣ 26%

καθόσον τα εν λόγω έσοδα θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το εισόδημα που τεκμαίρεται από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση γης ή ακινήτου υπόκειται σε φορολογία στο όνομα του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,

χωρίς καμία εξαίρεση

για αυτό που προκύπτει από την ιδιοχρησιμοποίηση βιομηχανοστασίων, ξενοδοχείων, κλπ., ενώ ειδικά για την περίπτωση της ιδιοχρησιμοποίησης εκπίπτει, κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των παραπάνω νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, το τεκμαρτό μίσθωμα κατά το μέτρο που δεν υπερβαίνει το 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης η’ του άρθρου 23του ίδιου νόμου.

Το αποτέλεσμα του ανωτέρω χειρισμού στην περίπτωση της ιδιοχρησιμοποίησης γης ή ακινήτου είναι φορολογικά αδιάφορο για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

Γ. ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρθρο 45 περ.γ΄)

ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρθρο 45 περ.γ΄)

και ΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Απλογραφικά βιβλία ΦΟΡΟΣ 26%

καθόσον τα εν λόγω έσοδα θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ :

Τα παραπάνω ΗΜΕΔΑΠΑΝΠΙΔ…ΝΠΔΔ…ΙΔΡΥΜΑΤΑ …..μη κερδοσκοπικόυ χαρακτήρα που είναι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΆΤΟΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

και

Τα παραπάνω ΑΛΛΟΔΑΠΆ ΝΠΙΔ…ΝΠΔΔ…ΙΔΡΥΜΑΤΑ …..μη κερδοσκοπικόυ χαρακτήρα ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (γραφείο, παράρτημα κλπ όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ),

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ :

· Για το εισόδημα σε χρήμα ή σε είδος που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τηδωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων (άρθρο 39 παρ.1) (πολ.1069/23-3-2015 παρ.5)

· Το εισόδημα σε είδος ΑΠΟΤΙΜΆΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΊΑ ΑΞΙΑ. Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίησηή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. (άρθρο 39 παρ.2) (πολ.1069/23-3-2015 παρ.5) (ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΆ ΦΟΡΟΛΟΓΕΊΤΑΙ)

· Εκπίπτουν οι δαπάνες του άρθρου 39 περ.β και γ

β) Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα οι κάθε είδους δαπάνες εκπίπτουν σε ποσοστό 75%. Ειδικά για το Άγιο Όρος το ποσοστό της έκπτωσης για τις δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

γ) Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκπίπτουν σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, καθώς και οι πάγιες και λειτουργικές δαπάνες (π.χ. οι αποσβέσεις).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :

Κοινωφελές ίδρυμα έχει

ΕΣΟΔΑ

· έσοδα από ακίνητη περιουσία 30.000€

· έσοδα από μερίσματα και τόκους καταθέσεων 15.000€

· και έσοδα πραγματοποιούμενα κατά την

επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού

του (συνδρομές, εισφορές, χορηγίες, κλπ.),

τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου 10.000€

ΕΞΟΔΑ

έχει πραγματοποιήσει δαπάνες ύψους 21.000€

μέσα στο φορολογικό έτος, εκ των οποίων 10.000€

αφορούν την επισκευή και τη συντήρηση

εκμισθωμένου ακινήτου,

ΚΑΙ 6.000€

αφορούν πάγιες και λειτουργικές δαπάνες

του ακινήτου (αποσβέσεις, ασφάλιστρα

ακινήτου, κ.λπ.)

ΚΑΙ 5.000€

δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά την

επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού

του (χορήγηση υποτροφιών και δωρεών,

καταβολή νοσηλίων, κλπ.),

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ να εκπέσει από τα έσοδα από ακίνητη περιουσία σε ποσοστό 75% το ποσό των 12.000 ευρώ [(10.000 + 6.000) χ 75%].

Το υπόλοιπο ποσό των πιο πάνω δαπανών (25%) δεν εκπίπτει από τα λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του εν λόγω ιδρύματος (μερίσματα, τόκοι καταθέσεων), καθόσον, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, οι υπόψη δαπάνες εκπίπτουν κατά ποσοστό 75%.

και με κατάλληλα δικαιολογητικά

Δ΄. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ που συστήθηκσν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ή ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ή ΑΦΑΝΕΙΣ (εφ όσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με τους φορολογικούς συντελεστές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 29ΔΗΛΑΔΗ :

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ)

Συντελεστής (%)

<50.000

26%

> 50.000

33%

65. Δικαιούχος Νομικό Πρόσωπο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΣΑΔΦ

εφαρμογή θα έχουν οι διατάξεις της αντίστοιχης Σύμβασης που ισχύει. Έτσι, ακόμα και όταν το εισόδημα από ακίνητα χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση την εσωτερική νομοθεσία της χώρας πηγής του εισοδήματος, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας, το εισόδημα από ακίνητα εξακολουθεί να φορολογείται στην χώρα πηγής (Ελλάδα), όπως ορίζει το εσωτερικό δίκαιο, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο περί εισοδήματος από ακίνητη περιουσία των ΣΑΔΦ (συνήθως το άρθρο 6 των εν λόγω συμβάσεων)και το άρθρο περί φορολόγησης κερδών επιχειρήσεων (συνήθως το άρθρο 7 των εν λόγω συμβάσεων), χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση του αλλοδαπού δικαιούχου στην Ελλάδα ή όχι.

66. Δικαιούχος Νομικό Πρόσωπο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝΥΠΑΡΧΕΙ ΔΣΑΔΦ

Στην περίπτωση ΠΟΥ ο εν λόγω αλλοδαπός αποκτά εκ της εκμεταλλεύσεως του ακινήτου μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ΦΟΡΟΛΟΓΕΊΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

67. Σε περίπτωση απαλλαγής από τα εισοδήματα του ακινήτου Νομικού Προσώπου

δεν απαιτείται και η υποβολή μηδενικής δήλωσης από τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

68. Η διατροφή θα φορολογηθεί στα εισοδήματα του 2014 ;

Φορολογείται ο/η σύζυγος που την εισπράττει. Δεν φορολογείται το παιδί που την παίρνει. Δεν την εκπίπτει όμως και εκείνος εκ των συζύγων που την δίνει . Στην φορολογική δήλωση που θα συμπληρώσουμε για το φορολογικό έτος 2014, η διατροφή δεν εκπίπτει ως φοροαπαλλαγή.

69. Πως αποτιμάται και πότε η παροχή δικαιωματων προαίρεσης (stockopionsplan) για την απόκτηση εισηγμένων μετοχών από νομικά πρόσωπα προς τους εργαζόμενους τους

Νομικά πρόσωπα μπορούν να παρέχουν βάσει ειδικού προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών (stock options plan) σε εργαζομένους τους δικαιώματα προαίρεσης για την απόκτηση εισηγμένων μετοχών των υπόψη νομικών προσώπων σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή και σε προνομιακή τιμή, ήτοι χαμηλότερη της τρέχουσας αγοραίας, κατά τη χρονική στιγμή που λαμβάνεται η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι το χρονικό σημείο της προκαθορισμένης περιόδου οι μετοχές δεν έχουν μεταβιβαστεί από το νομικό πρόσωπο στους δικαιούχους και συνεπώς αυτοί δεν τις έχουν στη διάθεσή τους και κατά συνέπεια δεν μπορούν να τις εκμεταλλευτούν, περαιτέρω δε, μέχρι το νομικό πρόσωπο να δώσει την εντολή μεταβίβασης των μετοχών οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν να αποσυρθούν και να μην αποκτήσουν τις μετοχές. Κατά την προκαθορισμένη χρονική στιγμή οι μετοχές μεταβιβάζονται στους δικαιούχους με μεταφορά αυτών στις μερίδες τους στο Σ.Α.Τ.
Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι κρίσιμος χρόνος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης είναι εκείνος κατά τον οποίο μεταβιβάζονται οι μετοχές με μεταφορά αυτών στις μερίδες των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., καθόσον κατά το χρόνο αυτό ο δικαιούχος αποκτά τυχόν ωφέλεια, η οποία αποτιμάται στην τιμή κλεισίματος κατά τον κρίσιμο αυτό χρόνο μειωμένη με την τιμή διάθεσης του δικαιώματος (προνομιακή τιμή). Aρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1055728 ΕΞ 2015/23.4.2015

70. Ε2 : Πώς καταχωρείται ακίνητο που ανήκει σε ανήλικο;

Εφόσον το ανήλικο δεν έχει υποχρέωση υποβολής Ε1, το ακίνητο καταχωρείται στο Ε2 του γονέα και στα στοιχεία ενοικιαστή γράφουμε ότι ανήκει στο παιδί.

71. Ε2 : Αν από το ακίνητο εισπράττονται ενοίκια πώς καταχωρούνται στην δήλωση Ε1;

Αν από το ακίνητο εισπράττονται ενοίκια αυτά προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα.

72. Ε2 :Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε αγροτεμάχιο που εκμισθώνω στο οποίο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ακίνητα που δεν έχουν μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο 999999999.

73. Ε2 : Πως συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για ακίνητο μου που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος;

Το ακίνητο διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος επάνω στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός παροχής ο οποίος υπάρχει και σε όλους τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν αποσταλεί στο παρελθόν στον φορολογούμενο.

74. Ε2 : Με ποιόν τρόπο υποβάλλεται το έντυπο Ε2 σε περίπτωση που έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητα, τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος;

Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.

75. Ε2 : Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε2 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων;

Στην περίπτωση εγγάμων και εφ’ όσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητα που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/ συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».

76. Ε2 : Συμπληρώνω σωστά την αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα των ακινήτων και εμφανίζεται μήνυμα “το πεδίο δέχεται μόνο αριθμητικούς χαρακτήρες”. Τι πρέπει να κάνω;

Στο πεδίο που αναγράφετε το ποσοστό συνιδιοκτησίας θα πληκτρολογήσετε μόνο το ποσοστό που σας αναλογεί και όχι το σύμβολο% .

77. Ε2 : Πώς συμπληρώνω ένα κενό ακίνητο (οικία, γραφείο, κλπ);

Στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων περιγράφετε το ακίνητο στις αντίστοιχες στήλες. Στα στοιχεία ενοικιαστή, στο πεδίο ονοματεπώνυμο γράφετε τη λέξη κενό, στο πεδίο αριθμός φορολογικού μητρώου δεν γράφετε τίποτα και στην διάρκεια ενοικίασης γράφετε τους μήνες που το συγκεκριμένο ακίνητο παρέμενε κενό, τέλος στο πεδίο ποσοστό συνιδιοκτησίας γράφετε το ποσοστό που σας ανήκει (χωρίς το σύμβολο %).

Δεν υπολογίζεταιετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Προκειμένου για κατοικίες που παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντίγραφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπόψη διάστημα. πολ. 1135/4-10-2010 άρθρο 3

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δηλώνει στο Έντυπο Ε2 κάποιο ακίνητό του ως κενό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών μέσα στην κρινόμενη περίοδο, φωτοαντίγραφα των λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινόχρηστων κ.λπ.), από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για το υπόψη χρονικό διάστημα. ΠΟΛ.1088/17-4-2015 άρθρο 5 παρ.5δ΄

78. Ε2 : Πώς συμπληρώνω μια κύρια κατοικία (μέχρι 200 τ.μ.) που έχει παραχωρηθεί από γονείς προς τα παιδιά ή και αντίστροφα;

Στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων περιγράφετε το ακίνητο στις αντίστοιχες στήλες. Στα στοιχεία ενοικιαστή, στο πεδίο ονοματεπώνυμο γράφετε τη λέξη δωρεάν παραχώρηση, στο πεδίο αριθμός φορολογικού μητρώου γράφετε τον ΑΦΜ του προσώπου που κατοικεί στο ακίνητο και στην διάρκεια ενοικίασης γράφετε τους μήνες παραχώρησης, τέλος στο πεδίο ποσοστό συνιδιοκτησίας γράφετε το ποσοστό που ανήκει στον παραχωρητή (χωρίς το σύμβολο %).

79. Ε2 : Πώς συμπληρώνω ένα ακίνητο που έχω παραχωρήσει σε τρίτο πρόσωπο (φίλο, αδερφό κ.λ.π.);

Στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων περιγράφετε το ακίνητο στις αντίστοιχες στήλες. Στα στοιχεία ενοικιαστή, στο πεδίο ονοματεπώνυμο γράφετε τη λέξη δωρεάν παραχώρηση, στο πεδίο αριθμός φορολογικού μητρώου γράφετε τον ΑΦΜ του προσώπου που κατοικεί στο ακίνητο και στην διάρκεια ενοικίασης γράφετε τους μήνες παραχώρησης, τέλος στο πεδίο ποσοστό συνιδιοκτησίας γράφετε το ποσοστό που ανήκει στον παραχωρητή (χωρίς το σύμβολο %) και συμπληρώνετε τη στήλη 11 με το τεκμαρτό μηνιαίο μίσθωμα και το αντίστοιχο ποσό στη στήλη 13, 14, 15.

80. Ε2 : Πώς δηλώνεται ακίνητο που έχει στην κατοχή του ένα εξαρτημένο -προστατευόμενο μέλος;

Το ακίνητο θα πρέπει να καταχωρηθεί στο Ε2 του προσώπου που το προστατεύει σαν να είναι δικό του ακίνητο

81. Ε2 : Πώς δηλώνεται το αγροτεμάχιο που εκμισθώνω;

Στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων, στο πεδίο τοποθεσία γράφετε την περιοχή που βρίσκεται το αγροτεμάχιο, στο πεδίο θέση επιλέγετε 0, στο πεδίο χρήση επιλέγετε αγροτεμάχιο, στο πεδίο επιφάνεια συμπληρώστε την επιφάνεια μόνο σε τ.μ. Στα στοιχεία ενοικιαστή το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του, στη διάρκεια ενοικίασης γράφετε τη διάρκεια και τους μήνες χωρίς τεκμαρτό μηνιαίο εισόδημα, στο πεδίο ποσοστό συνιδιοκτησίας γράφετε το ποσοστό που σας αναλογεί (χωρίς το σύμβολο %) και τέλος στη στήλη 15 γράφετε το εισόδημα.

82. Ε2 : Πώς δηλώνεται το αγροτεμάχιο που μου επιφέρει εισόδημα βάση αντικειμενικών τιμών;

Στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων, στο πεδίο τοποθεσία γράφετε την περιοχή που βρίσκεται το αγροτεμάχιο, στο πεδίο θέση επιλέγετε 0, στο πεδίο χρήση επιλέγετε αγροτεμάχιο, στο πεδίο επιφάνεια συμπληρώστε την επιφάνεια μόνο σε τ.μ. Στα στοιχεία ενοικιαστή γράφετε την λέξη ιδιόχρηση, στην διάρκεια ενοικίασης γράφετε τη διάρκεια και τους μήνες χωρίς τεκμαρτό μηνιαίο εισόδημα, στο πεδίο ποσοστό συνιδιοκτησίας γράφετε το ποσοστό που σας αναλογεί (χωρίς το σύμβολο %) και τέλος στη στήλη 15 γράφετε το εισόδημα .

83. Ποιες είναι, συνοπτικά, οι κυριότερες παροχές σε είδος που ισχύουν από 1/1/2014;

Όχι σε χρήμα

Εκτιμώνται πάνω από 300€.

Εφ όσον δεν προβλέπονται στην Σ.Σ.Ε.

Σε εργαζόμενο, σε εταίρο, ή σε μέτοχο ή σε συγγενικόμ πρόσωπο

α. Παραχώρηση οχήματος: 30% του κόστους; χρήσης

β. Δάνεια:Περιβάλλεται τη μορφή έγγραφης συμφωνίας, χαρτόσημο σε εφορία. Αποτίμηση διαφοράς τόκων (ν.4172/13 άρθρο 13 παρ.3)

γ. Προκαταβολή μισθού : πάνω από τρείς μισθούς θεωρείται δάνειο

δ. Δικαίωμα προαίρεσηςαπόκτησης μετοχών (stocksoptions). Τιμή χρηματιστηρίου μείον η τιμή που δίνεται η μετοχή.

ε. Δωρεάν παραχώρηση κατοικίαςσε εργαζόμενο, εταίρο, μέτοχο. Ποσοστό 3% επι της Αντικειμενικής Αξίας.

πηγη

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *