Ὁ ἱερός ὃρκος καί ἡ οὐσία του…

Εἶναι ἐπίκαιρο το θέμα. Κάποιοι ἒκριναν θετικά, κάποιοι ἀρνητικά τον πολιτικό ὃρκο ἢ διαφορετικά, τον ὃρκο συνειδήσεως πού ἒδωσε ὁ πρωθυπουργός κ. Ἀλέξης Τσίπρας, καθώς και ἆλλα μέλη τῆς κυβερνήσεως στην πρόσφατη ὁρκομωσία…

Θα πεῖ βέβαια ὁ μέσος πολίτης ὁ ὁποῖος ἐξοντώνεται με το πρόγραμμα τῆς ὑποτιθέμενης λιτότητας, ἐδῶ ἐμεῖς πνιγόμαστε, αὐτά μᾶς ἀπασχολοῦν ;…
Και βέβαια πρέπει να μᾶς ἀπασχολήσουν, διότι ὃλα αὐτά, ἀποτελοῦν σημεῖα τῶν καιρῶν, τῶν προθέσεων και καθαρούς λογαριασμούς.
Ὁ ὃρκος, εἶναι πανάρχαιος θεσμός και ἐκφράζει την βαθιά ἱερότητα τῆς
ἀνθρώπινης οὐσίας. Ἐδῶ, ὁ ἂνθρωπος δηλώνει ὃτι την ἀτομική του ὑπόστασι την θέτει στην ὑπηρεσία τοῦ κοινοῦ καλοῦ, ἢ τῆς ὑπέρτατης Θεϊκῆς δικαιοσύνης.
Ὁ στρατιώτης ὀμνύει διαχρονικά το «οὒ καταισχυνῶ ὃπλα τα ἱερά…». Ἐπισφράγησις αὐτῆς τῆς ἱερῆς πράξεως,εἶναι ἡ νίκη ἢ ὁ ἒντιμος θάνατος.
Ὁ ἐκλεγμένος διαχειριστής τῶν κοινῶν τοῦ δήμου ἠ διαφορετικά τῆς πολιτείας, ὁρκιζόταν ἐνώπιον τῶν θεῶν ὃτι θα ὑπηρετήσει πιστά τους πολίτες . Με το τέλος τῆς θητείας του λογοδοτοῦσε στον λαό και ἂν εἶχε σεβαστεῖ τον ὃρκο εἶχε κερδίσει τον δημόσιο σεβασμό καθώς και τις ἀνάλογες τιμές ἀπό τους συμπολίτες του. Ἂν τον εἶχε παραβεῖ, πλήρωνε το κόστος τῆς ἀνομίας ἢ ἀνικανότητάς του το ὁποῖο ξεκινοῦσε ἀπό μία ἁπλῆ ἀποζημείωσι και ἒφθανε στην πλήρη δήμευσι τῆς περιουσίας του, μέχρι σε αὐτή την ποινή τοῦ θανάτου.
Δεν καλυπτόταν ἡ ἀνομία ἢ ἡ ἀνεπάρκειά του, ἀπό καμίας μορφῆς ἀσυλία .
Ἁπλοί λογαριασμοί, δηλαδή ἦταν ὁ ὃρκος.
Διαφορετικός ἀπό γενιά σε γενιά ὃσον ἀφορᾶ τά ἱερά, ἀλλά ἲδιος ὡς προς την ἱερότητά.
Ἂν ὀρκίζονταν στους θεούς, ἢ στον Θεό, δεν ἀποτελοῦσε την ουσία τοῦ ὃρκου. Ὃπως σήμερα δεν χάνει την ουσία του ἂν ἀπευθύνεται στην Θεϊκή ὑπόστασι τῆς ἀτομικότητας. Ἡ οὐσία του ἦταν και εἶναι ἡ
ἐντιμότης και ειλικρίνεια, ἢ ἡ ὑποκρισία.
Γιατί ὃλοι αὐτοί πού ὁρκίστηκαν, είδικα τά τελευταῖα χρόνια, δεν ἦσαν ἒμπλεοι ἐντιμότητας, οὒτε εἰλικρίνειας, οὒτε πατριωτισμοῦ, οὒτε ἀνθρώπινων ἀρετῶν.
Γιατί ὃλοι αὐτοί, ἀπεδείχθησαν ἂθλιοι ψεῦτες, λαοπλᾶνοι, ὑβριστές, διχαστές τῆς κοινωνικῆς συνειδήσεως, στιγνοί δολοφόνοι πού σχεδίαζαν τον θάνατο τοῦ λαοῦ για τον ὁποῖον εἶχαν ὁρκιστεῖ, ὂχι ἀνικάνοι για να ἀντιμετωπήσουν τά προβλήματα ὃπως ὁρισμένοι πιστεύουν, ἀλλα ἱκανότατοι στο να ὑποσκάπτουν κάθε παραγωγική και δημιουργική δυναμική για να μᾶς παραδώσουν ἂψυχα πτώματα στην αἰώνια και διαρκῶς μεταλλαγμένη κάστα τῶν νεκρόφιλων ἀνώμαλων τοῦ βορᾶ .
Ἁπλᾶ σημεῖα τῆς ἂθλιας συμπεριφορᾶς τους, ὁ σπάταλος τρόπος ζωῆς τους, ἀντιστρόφως ἀνάλογος προς την συλλογική φτώχια την ὁποίαν οἱ ἲδιοι προωθοῦσαν.
Κυκλοφοροῦσαν με πανάκριβα τεθωρακισμένα τῶν ἑπτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ, την στιγμή πού οἱ πολίτες πηδοῦσαν στο κενό ἀπελπισμένοι ἀπό την φτώχια την ὁποία οἱ ἲδιοι τους δώριζαν! Χρειάζονταν χιλιάδες ἀστυνομικούς να φυλᾶνε το τομάρι τους την ἲδια στιγμή πού οἱ πολίτες δεν μποροῦν να κυκλοφορήσουν με ἀσφάλεια ἒξω ἀπό την κατοικία τους ! Ἀλαζονική ἐπείδειξις πλουτισμοῦ σε κάθε πτυχή
τῆς ἰδιωτικῆ και δημόσιας συμπεριφορᾶς τους !
Ὃλοι αυτοί καταχρέωναν τις τράπεζες για τις κομματικές τους ἀκολασίες και ἒστειλαν τον λογαρισμό στον πολίτη ἢ στον ἀγρότη ὁ ὁποῖος πῆρε ἓνα μικρό δάνειο ἀπό την ἀγροτική του τράπεζα και βρέθηκε πουλημένος και καταχρεωμενος σε ἂλλη τράπεζα με ἀνεβασμένα κατά 50 % τα ἐπιτόκια και χώρια τα ἆλλα ἒξοδα που τοῦ φόρτωσαν !
Ὃταν σ’ἓναν ὑπουργό τῆς νεώτερης ἱστορίας μας, τοῦ εἶπαν ὃτι θα ἀγοραζαν καρέκλα για το γραφεῖο του, τους ἒβρισε λεγοντάς τους, εδῶ ὁ λαός δεν ἒχει να φάει και ὁ υπουργός θα κάθεται σε καρέκλα ;…
Αὐτὀς εἶχε τιμήσει τον ἱερό του ὃρκο προς την Ἀγία Τριάδα πού ὁρίζει το ἲδιο μας το Σύνταγμα.
Ἓνας ἂλλος ὑπουργός πρόσφατος, την ὣρα πού ὃλος ὁ λαός παραμιλᾶ ἀπό την φτώχια, δεν τοῦ ἒφθανε ἡ καρέκλα τοῦ ὑπουργείου του και παρήγγειλε λέει ἂλλην, ἀξίας 1500 Ευρώ !
Ἀλλά ξέρετε, ὃλοι ἐσεῖς που ὁρκιστήκατε στην Ἀγία Τριάδα ἢ στον Θεό και παραβήκατε τους ὃρκους τους Ἱερούς, ἒρχεται ἡ στιγμή σας πού θα λογοδοτήσετε και στην γῆ . Διότι ἐσεῖς μόνον στα επίγεια πιστεύετε και για χάρη αὐτοῦ τοῦ ἐπίγειου πλούτου παραβιάσατε και καταπατήσατε την Ἱερή ὑπόστασι τῶν πολιτῶν .
Νομίσατε ὃτι αἰώνια θα ἀσελγεῖτε πάνω στις ψυχές τους πού ἐπί χρόνια καταπονήσατε.
Ἡ ζωή ὃμως σήμερα, συνεχίζεται και χωρίς την ἂθλια παρουσία σας. Με την διαφορά ὃτι τώρα ἡ κριτική μας, ὃσων πιστεύουμε ὃτι πρέπει να εἲμαστε ἐνεργοί πολίτες, ἒχει πάρει ἂλλη διάστασι . Κινεῖται σε πλαίσια ποιοτικά μέσα ἀπό τα ὁποῖα και μόνον διασφαλίζεται ὁ ἀμοιβαῖος σεβασμός ἀναμεσα στους πολίτες . Αὐτός δηλαδή πού προϋποθέτει τον πραγματικό διάλογο .
Την διά τοῦ λόγου μετάβασι τῆς λογικῆς προς μία πορεία παραγωγικῆς συνθέσεως μέσα ἀπό την ὁποία θα ἀντιμετωπήσουμε τις νέες ἐπικίνδυνες καταστάσεις τῶν ὁποίων το οἰκονομικό μας πρόβλημα ἀποτελεῖ ἁπλό σύμπτωμα ἑνός παγκόσμιου παιχνιδιοῦ …
Με νέους παῖχτες φυσικά οἱ ὁποῖοι ὁρκίστηκαν στην Ἱερή τους ἀτομική ὑπόστασι ὃτι θα παίξουν το παιχνίδι για λογαριασμό μας και ὂχι για ξένα ἀφεντικά…
Μόνον ἂς μην ξεχνοῦν κάποιοι ἀπό αὐτούς ὃτι οἱ πολίτες δεν τους ψήφισαν για να ἐφαρμώσουν κάποιες ἐξωγήϊνες ἰδεοληψίες με τις ὁποῖες εἶναι φορτωμένοι. Μπόχτισε ἀπό αὐτές. Ἒκανε την μεγάλη ποιοτική ὑπέρβασι και τούς ψήφισε ἁπλᾶ για να διαχειριστοῦν τα συμφέροντα του, να τά προφυλάξουν ἀπό τις ξένες ληστοσυμμορίες που λυμαίνονται την ἀνθρωπότητα. Και ὃτι οἱ κύκλοι ἒχουν σύντομα γυρίσματα…
Παναγιώτης Δερματᾶς ( www.dermatas.blogspot.com )

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *