ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΒΑΔΙΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗ

1. Μετὰ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Πατριάρχη Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου μᾶς ἐνισχύουν μὲ ἔγγραφά τους συνεχῶς καὶ ἄλλοι Μητροπολίτες, ὡς π.χ. :

Α. Ὁ Συνοδικὸς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιος, τοῦ ὁποίου τὸ ἔγγραφο ἀπὸ 28.1.2015 πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο ἀναδημοσιεύουμε

Β. Ὁ Σεβασμιώτατος Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ.κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος, εὐσυνείδητος ὤν, μᾶς γράφει τοὺς προβληματισμούς του, τονίζοντας μεταξὺ τῶν ἄλλων :

«δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικότερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες καὶ πιστοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωσι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Μάλιστα ἐν ὄψει καὶ τῆς ἐπικειμένης ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ταυτόχρονα ὅμως δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο ἀπὸ τὴν μὴ πραγματοποίησί του»….

στὸ ἔγγραφό του ἀπὸ 16.2.2015, τὸ ὁποῖο δημοσιεύουμε κατωτέρω.

2. Στὴν ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευσι τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος στὶς 18.2.2015 ἐκλήθη ὁ Πρόεδρος τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ ἀπηύθυνε τὸν κάτωθι θερμὸ ἐγκάρδιο χαιρετισμό. Ὁμόφωνα τὸ Προεδρεῖο τοῦ ΙΣΚΕ ἐτάχθη διὰ βοῆς νὰ ἐκδοθῇ δυναμικὸ καὶ θερμὸ Ψήφισμα ὑπὲρ τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Τὸ Προεδρεῖο τοῦ ΙΣΚΕ ρώτησε τὸ κυρίαρχο σῶμα, ἐὰν συμφωνῆ νὰ ἐκδοθῇ ψήφισμα καὶ ἐκ μέρους τῆς ἐτησίας Γενικῆς Συνελεύσεως. Ἅπαντες ὁμοφώνως καὶ μὲ παρατεταμένα χειροκροτήματα ὑπερθεμάτισαν τὴν πρότασι τοῦ Προεδρείου. Εὐθὺς ὡς θὰ λάβουμε τὸ τελικὸ Ψήφισμα θὰ τὸ γνωστοποιήσουμε στὶς 10.000 κληρικοὺς τῆς Ἑλλάδος, ποὺ εἶναι οἱ σύγχρονοι μάρτυρες καὶ θὰ τὸ κοινοποιήσουμε καὶ σὲ δεκάδες χιλιάδες εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὺς Χριστιανούς, καθὼς ἐπίσης καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἰθύνοντες.


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΙΣΚΕ

18.2.2015

Σεβασμιώτατε
Ἀγαπητοὶ καὶ σεβαστοὶ πατέρες,
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,

Εὐλογημένον, χαρούμενον καὶ εἰρηνικὸν Τριώδιον καὶ ὁ Κύριος νὰ μᾶς ἀξιώσῃ νὰ ἔχωμεν ἕνα πανευφρόσυνον Πάσχα καὶ καλὴν Ἀνάστασιν εἰς τὶς ψυχές, τὶς οἰκογένειές, τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν Ἑλλάδα, τὴν Ὀρθοδοξίαν μας καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα.

1. Ἐγὼ εἶμαι ἄγνωστος εἰς τὸ εὐρὺ κοινόν, πλὴν ὅμως εἶμαι ἕνας πολὺ μεγάλος ἀγωνιστής. Ἀπὸ 10 χρονῶν παιδὶ ἐφορτωνόμουν 20, 30, 40 κιλὰ καὶ ἐπρομήθευα 350 φαρμακεῖα μέχρι τὶς 8.00 τὸ βράδυ. Ἀπὸ τὶς 8.00 τὸ βράδυ μέχρι τὰ μεσάνυκτα ἐφοιτοῦσα εἰς τὸ νυκτερινὸν καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα ἐπρομήθευα τὰ διανυκτερεύοντα φαρμακεῖα μέχρι τὸ πρωί.

2. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες, ἀλλὰ καὶ στερήσεις, κατώρθωσα καὶ ἐδημιούργησα μία οὐχὶ εὐκαταφρόνητον περιουσίαν καὶ διαθέτω ἁπαξάπαντα τὸν μόχθον τοῦ βίου μου διὰ τὸ κοινὸν καλόν.

Ἔχομεν ἤδη ἀποστείλει ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ τώρα ἀγωνιζόμεθα νὰ βοηθᾶμε στὴν Ἑλλάδα μας πολύτεκνες οἰκογένειες, ἀρρώστους καὶ ἀνθρώπους εἰς μεγίστην ἔνδειαν, διὰ νὰ σταματοῦν νὰ αὐτοκτονοῦν.

3. Ἐμεῖς οἱ λαϊκοὶ ὀφείλομεν νὰ προπαρασκευάζωμεν τὸ ἔδαφος καὶ νὰ βοηθᾶμε ἐσᾶς τοὺς σύγχρονους μάρτυρες – κληρικοὺς νὰ ὑπερασπίζεσθε τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν καὶ νὰ βροντοφωνῆτε πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν : «οὐκ ἔξεστί σοι πράττειν ἢ λέγειν ἤ ἔχειν ἀντιορθόδοξον καὶ ἀντεθνικὸν βίον καὶ φρόνημα …..».

4. Πέραν τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή», ποὺ ἐκδίδομεν κάθε τρίμηνον σὲ 60.000 ἀντίτυπα καὶ τὸ ἀποστέλλομεν δωρεὰν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, ἔχομεν καὶ τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, τὰ facebook Φωτεινή Γραμμή καὶ Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους καὶ το twitter @PANEL_TAMA, ὅπου δημοσιεύομεν σπουδαιότατα ἄρθρα ἐνδοιαμέσως, διότι δὲν ἔχομεν χρήματα νὰ ἐκδίδωμεν τὸ περιοδικόν μας πολὺ συχνὰ καὶ μάλιστα εἰς ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀντίτυπα, διότι ἔχει τεράστιαν ζήτησιν. Π.χ. σᾶς καταθέτω τὶς τελευταῖες ἀναρτήσεις μας τόσον γιὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὅσον καὶ διὰ τὴν ἑορτὴν τῆς μητέρας, τὴν Ὑπαπαντήν, ὅσον καὶ διὰ τὴν ἀθεΐαν, καθὼς καὶ ἀντίγραφα προσφάτων ἐγγράφων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου, τοῦ Συνοδικοῦ – Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσσης κ. Ἰγνατίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιου, καὶ ἀπὸ παλαιότερα, τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, παραβλέπων ἑκατοντάδες ἄλλες ἐπιστολὲς ἀπὸ ἄλλους Ἱεράρχες, ὡς π.χ. τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἰσπανίας, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ.λπ.

5. Ἐπίσης σᾶς καταθέτω τὸ ἄρθρον μας διὰ τὴν ἵδρυσιν Ἱεροδιδασκαλείων εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα. Διὰ τοῦ παραδείγματος δίδω δωρεὰν τὰ κτίρια τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων, ὅπου ἔχομεν ἐπενδύσει 2,5 δισεκατομμύρια δρχ. καὶ εἰς τὸν Ναὸν ἐκεῖ κυριαρχοῦν Νεομάρτυρες ἐπιλεκτικῶς ἀπὸ ὅλην τὴν ὑφήλιον. Προσφέρω ἐπὶ πλέον δωρεὰν θέρμανσιν, φωτισμόν, καθαρισμόν, ὕδρευσιν, τηλέφωνα κ.λπ. καὶ σὰν πρῶτα λειτουργικὰ ἔξοδα 50.000 εὐρώ.

6. Ἐὰν πλούσιες Μητροπόλεις καὶ Ἐνορίες υἱοθετήσουν τοῦτο καὶ εὕρουν καὶ τραπεζίτες καὶ ἄλλους χορηγούς, δύναται νὰ λυθῇ εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα τὸ τεράστιο πρόβλημα, ποὺ ἔχουν δημιουργήσει σκοπίμως οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις, δηλαδὴ χιλιάδες χωριά μας νὰ παραμένουν χωρὶς ἱερεῖς καὶ δασκάλους καὶ μετατρέπονται οἱ ἐλάχιστοι κάτοικοι σὲ παλιμβάρβαρους, νὰ ἀντιμετωπισθῇ. Ἐὰν ἤθελε ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία, θὰ μποροῦσαν νὰ λύσουν προσωρινὰ τὸ πρόβλημα ἐπιστρατεύοντας χιλιάδες Ἀρχιμανδρίτες καὶ λοιποοὺς Ἱερεῖς, ποὺ ὑπηρετοῦν ἀπὸ 4, 5 ἤ καὶ 6 σὲ ἀστικοὺς Ναούς, νὰ ὑπηρετήσουν τουλάχιστον ἀπὸ ἕνα ἑξάμηνο εἰς τὴν ὕπαιθρον καὶ ἰδίως εἰς τὴν παραμεθόριον. Δυστυχῶς ὅμως δὲν ὑπάρχει βούλησις οὔτε ἀπὸ τὴν Πολιτείαν καὶ προφανῶς οὔτε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν.

Ἀντίχριστοι κύκλοι καὶ δυνάμεις σᾶς ἀπειλοῦν νὰ σᾶς κόψουν μισθοὺς καὶ συντάξεις, γεγονὸς ποὺ εἶναι ὑποχρέωσις τῆς Πολιτείας ἔναντι τῆς ἀμύθητης περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἔχει ἀνταλλαχθῆ μὲ τὸ Κράτος καὶ διὰ τὴν μισθοδοσίαν καὶ συνταξιοδότησίν σας.

Ἀπαιτήσατε νὰ επιστρέψῃ ἡ Πολιτεία τὰ πανάκριβα «φιλέτα» τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης, τῆς Ἀκαδημίας, τοῦ Πανεπιστημίου, τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου, τοῦ Κέντρο Ἐρευνῶν, τῆς Σχολῆς Χωροφυλακῆς, τῶν Ὑποργείων Δικαιοσύνης, Προστασίας τοῦ Πολίτου, τῆς ΥΕΝΕΔ – ΝΕΠΙΤ, τῶν Νοσοκομείων 401, 251, Σωτηρία, Γεν. Κρατικὸ κλπ κλπ πανάκριβα «φιλέτα». Μὲ τὰ ἀμύθητα αὐτὰ ποσὰ καθὼς καὶ μὲ τὴν ἀξιοποίησιν τῆς ὅλης περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ μία 12 μελῆ ἐπιτροπὴ (6 εὐλαβεῖς, ἐνάρετους καὶ ἀγωνιστὰς Ἱερεῖς καὶ 6 ἔντιμους, ἀδιαφθοροὺς καὶ ὰνιδιοτελεῖς Εἰσαγγελεῖς, δικαστικούς, στρατιωτικούς, οἰκονομολόγους, Καθηγητὰς Παν/μίων καὶ Πολυτεχνείων) θὰ ἠμορούσατε νὰ κτίζετε καὶ συντηρῆτε Ὀρφανοτροφεῖα, Γηροκομεῖα, Στέγες ἀγάπης καὶ λοιπὰ εὐαγῆ Ἱδρύματα εἰς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ τὸ ἐξωτερικόν, γιὰ νὰ ἀνορθωθῆ τὸ κατατρωθὲς ἠθικὸν σθένος τοῦ καταπεριφρονημένου ἱεροῦ ράσου καὶ νὰ λάμψῃ καὶ πάλιν ἡ Ὀρθοδοξία πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Προχωρῆστε.

Ἐμεῖς εἴμεθα ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ἡρώων κληρικῶν τῆς Ἑλλάδος μας.

Πρέπει νὰ ἀγωνισθῶμεν ὅλοι μαζὶ ἀπὸ τώρα προτοῦ αὔριον εἶναι πολὺ ἀργὰ καὶ τρίβουμε τὰ μάτια μας.

7. Ἐπὶ 8 ὁλόκληρα ἔτη ἀγωνιζόμεθα-θηριομαχοῦμεν καθημερινῶς διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

8. Το Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη ὅλους ἐπιβάλλεται νὰ μᾶς ἐμπνέῃ καὶ ὅλους νὰ μᾶς ἑνώνῃ. Δὲν θὰ κομματιάζῃ ἀλλὰ θὰ συνενώνῃ. Δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ ὅλοι χωρᾶμε στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

9. Δυστυχῶς ὅμως μέχρι τοῦδε οἱ πάντες μᾶς ἐμπαίζουν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως ἐφαρμοζομένων τῶν Γραφικῶν:

«…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.» Ματθ. 23, 14) καὶ

«…ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις ληστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·» (Β΄Κορ. 11, 26).

10. Περισσότεροι ἀπὸ τοὺς μισοὺς Μητροπολίτες τῆς Ἑλλάδος ἔχουν γραπτῶς ὑπερθεματίσει καὶ θλίβονται διὰ τὴν μὴ πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Οἱ περισσότεροι τῶν ὑπολοίπων μᾶς ἔχουν διαβεβαιώσει κατηγορηματικῶς ὅτι κάμνουν συνεχῶς ἔκκλησιν εἰς τὸν Μακαριώτατον νὰ πραγματοποιηθῇ.

11. Ὁ Μακαριώτατος καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔχουν ἐκδόσει 2 ἀποφάσεις νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὴν 25ην Μαρτίου 2021 νὰ λάβουν χώραν τὰ ἐγκαίνια. Πρὸς τοῦτο συνέστησεν καὶ Ἐπιτροπήν, διὰ νὰ ἐπισπεύδῃ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μεσογαίας κ. Νικόλαος. Καὶ διαβεβαιούμεθα προφορικῶς ἀπὸ μὲν τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ὅτι ὅλα τὰ ἔγγραφά μας ἀποστέλλονται εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Νικόλαον καὶ ἐκεῖνος ὅτι δὲν τὰ λαμβάνει.Ἔτσι παρῆλθαν σχεδὸν 2,5 ὁλόκληρα χρόνια καὶ ἡ περιβόητος ἐπιτροπὴ δὲν συνῆλθε οὔτε ἅπαξ, ἡ δὲ λαϊκὴ παροιμία λέγει: «ἄν θέλεις νὰ καταποντίσῃς μίαν ὑπόθεσιν, παράπεμψέ την εἰς Ἐπιτροπήν». . .

12. Πρὸς τοῦτο καλοῦμεν, τὸν Ι.ΣΚ.Ε. νὰ ἐκδόσῃ σήμερα νέον ψήφισμά του ὅτι συμμετέχει ἠθικῶς καὶ συνηγορεῖ διὰ τὴν ἄμεσον νομοθετικὴν ρύθμισιν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὸ ὄρος «Ἀγχεσμός», δηλαδὴ τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, ποὺ εἶναι λίαν περίοπτη καὶ δεσπόζουσα θέσις.

13. Διαφωτίσατε παρακαλοῦμεν τοὺς Μητροπολίτας σας, ὅλους τοὺς Συλλόγους καὶ τὶς Ὀργανώσεις τῆς περιοχῆς σας, ὥστε ἑκατοντάδες φορεῖς ἀλλὰ καὶ προσωπικότητες νὰ συμμετέχουν καὶ νὰ μὴ μᾶς λασπολογοῦν ὅτι εἴμεθα δῆθεν χουντικοὶ ἤ «γραφικοί». Ἀπαλλάσσομεν τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν νὰ δώσουν ἔστω καὶ μίαν τρύπιαν δεκάραν. Ἀπαιτοῦμεν ὅμως ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα. Λεπτομερεῖς λόγους, γιὰ τοὺς ὁποίους ἐπιβάλλεται νὰ γίνῃ ἄμεσος νομοθετικὴ ρύθμισις, καθὼς καὶ τὰ τεράστια ὀφέλη, ποὺ θὰ ἔχῃ ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἀναφέρονται εἰς τὸ δισέλιδον, τὸ ὁποῖον σᾶς καταθέτω.

Διὰ ἡρωικάς σας πράξεις ὑπὲρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας μας, κάθαρσιν κοινωνίας, Έκκλησίας καὶ Πολιτείας οἱ Ὀργανώσεις μας

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΥΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

προαναγγέλουν ὅτι θὰ βραβεύσουν τὸν Ι.ΣΚ.Ε.

Σας προσφέρουμε μία εἰκόνα τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου νὰ τὴν ἀναρτήσετε εἰς τὰ γραφεῖα τοῦ ΙΣΚΕ νὰ σᾶς εὐλογῆ, 30 ἀκόλουθίες τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου καὶ 4 φυάλες ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΟΙΝΟΝ γιὰ νὰ πίετε εἰς τὸ τέλος ἀπὸ ἕνα ποτυράκι καὶ νὰ εὐφρανθῆτε μὲ τὰ λόγο τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ «Αὐτὸ τὸ λόγο θὰ σᾶς πῶ, δὲν ἔχω ἄλλο κανένα, μεθῆστε μὲ τὸ ἀθάνατο κρασὶ τοῦ 21».

Διὰ τὴν ἔμπρακτον κατανόησίν σας καὶ συμπαράστασίν σας σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων.

Ἐπιλείψει με γὰρ διηγούμενον ὁ χρόνος

Ἐὰν ἔχετε ἀπορίες τινές, εὐχαρίστως νὰ σᾶς τὶς ἀπαντήσωμεν.

3. Ἀναμένουμε χιλιάδες ἔγγραφες συμπαραστάσεις διαφόρων φορέων καὶ προσωπικοτήτων. Ὅσοι δὲν δύνανται νὰ γράφουν σὰν φορεῖς καὶ σὰν προσωπικότητες, ἄς εὐχηθοῦν μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς τους ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατο καὶ ὅλους τοὺς ἰθύνοντες νὰ ὑπερθεματίσουν γιὰ τὴν ἄμεση νομοθετικὴ ρύθμισι καὶ πραγματοποίησι τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, γιὰ τοὺς σπουδαιότατους λόγους, ποὺ ἀναφέρονται στὸ δισέλιδο, τὸ ὁποῖο ἀναρτοῦμε κατωτέρω καὶ πάλι.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ &  ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

1. Ὅπως γνωρίζομε ἀπὸ τὸν Τύπο καὶ τὰ ἄλλα Μ.Μ.Ε., ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπὸ 8.6.2012 καὶ 14.5.2013, ἐπιβάλλεται νὰ πραγματοποιηθοῦν ἀνυπερθέτως τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη τὴν 25η Μαρτίου 2021, κατὰ τὴν 200η ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

2. Τὸ «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν» (Ι.Π.Η.&Π.Α.) καὶ τὸ Σωματεῖο οἱ «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», ἔταξαν τὴν ὕπαρξί τους πρωτοπόρο γιὰ τὴν ἀναζωπύρωσι καὶ ἐκπλήρωσι τῆς ἐθνικῆς μας ὑποχρεώσεως, τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, δηλαδὴ τὴν πραγματοποίησι τοῦ μεγαλοπρεποῦς ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (Π.Π.Τ.Ε), μιᾶς νέας Ἁγίας Σοφίας, καὶ τὴν δημιουργία πέριξ αὐτοῦ ἑνὸς προτύπου γιὰ τὴν τὴν ὑφήλιο Ἄλσους – πνεύμονα πράσινου γιὰ τὴν δεινοπαθοῦσα Ἀττική (ποὺ δὲν θὰ λάβῃ τὸ ὄνομα τῶν δωρητῶν, ὡς εἴθισται, ὅπως καὶ ὅλο τὸ μεγαλεπήβολο ἔργο) ἀλλὰ θὰ ὀνομασθῆ «Ἐπίγειος Ἐδέμ»).

3. Κατόπιν τοῦ ὁμόφωνου Η΄ Ψηφίσματος τῆς ἐν Ἄργει Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως (31.7.1829), τὸ ὁποῖο ὑπέγραψε καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος Κυβερνήτης – «ἅγιος» τῆς πολιτικῆς Ἰωάννης Καποδίστριας, καὶ τῶν Βασιλικῶν Διαταγμάτων (ΦΕΚ 5/29-1-1834 & 12/11-4-1838), ποὺ ρητὰ ὁρίζουν νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, στὴν Ἀθήνα, ἡ πραγματοποίησι αὐτὴ εἶναι ρητὴ ὑποχρέωσι τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Στὰ 185 χρόνια, ποὺ πέρασαν, πολλὲς προσπάθειες ἔγιναν (ὡς π.χ. τὸ 1843 ἐπὶ Ὄθωνος, τὸ 1891 ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Ζαΐμη, τὸ 1910 ἀπὸ τὸν Ἐλευθέριο Βεζινέλο, μέχρι καὶ ἀπὸ τὴν 7 ετία συνταγματαρχῶν). Τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. καὶ τὸ Π.Π.Τ.Ε δὲν εἶναι συνεχιστὲς κανενὸς ἀπὸ τοὺς προηγούμενους, ποὺ δὲν τὸ πίστεψαν καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν τὸ κατόρθωσαν.

Κάθε φορὰ μόνο συγκεντρώνονταν πολλὰ χρήματα μὲ τεράστια ἀγοραστικὴ δύναμι καὶ μετά δυστυχῶς «ἀετονύχηδες», «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καί «ἀγύρτες» σπαταλοῦσαν ἢ σφετερίζονταν τὸ ἱερὸ χρῆμα. Ἐπειδὴ ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀδιαφόρησαν νὰ ἐνημερωθοῦν καὶ νὰ ἐνημερώσουν καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαό, πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν, ποῦ κατατέθηκαν καὶ τί ἀπέγινε τὸ ἱερὸ χρῆμα, τὸ Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. πρωτοστάτησαν στὸ νὰ διατάξῃ ὁ Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀνακρίσεις (φάκελλος 5287/7.10.2014 στὴν Εἰσαγγελία Ἀθηνῶν). Ὅσοι εἶναι ἐναντίον τῶν «ἀγυρτῶν», ἄς συνεργασθοῦν μὲ τὸ Σωματεῖο οἱ «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. γιὰ τό «ξεσκέπασμα» καὶ τὴν καταδίκη τους, ἔστω στὶς συνειδήσεις τῶν εὐλαβῶν καὶ δημοκρατῶν Ἑλλήνων…

4. Τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. καὶ τὸ Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» δηλώνουν κατηγορηματικὰ ὅτι ἀναλαμβάνουν ἐξ ὁλοκλήρου τὸ ἔργο τοῦ Π.Π.Τ.Ε., χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἐπιβάρυνσι τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς ἐκκλησίας.

5. Ἀναλαμβάνουν ὄχι μόνο ὅλα τὰ ἔξοδα κατασκευῆς τοῦ Π.Π.Τ.Ε., ἀλλὰ ἀκόμη τῆς ἐν συνεχείᾳ μισθοδοσίας τοῦ προσωπικοῦ καὶ συντηρήσεως τῶν κτιρίων καὶ τοῦ περιβάλλοντος χώρου.

6. Ἐπὶ πλέον, τὸ 20% τῶν ἐσόδων τοῦ Π.Π.Τ.Ε. θὰ διατίθεται συμβατικὰ στὸν Κρατικὸ Προϋπολογισμό, γιὰ ἐξοπλισμὸ σχολείων καὶ συσσίτια μαθητῶν ἢ γιὰ ἀναστήλωσι ἱστορικῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν καὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα, μὲ αὐστηρὰ χρηστὴ διοίκησι τοῦ Προσκυνήματος καὶ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια, θὰ κτίζωνται ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα καὶ λοιπὲς στέγες ἀγάπης στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό, ποὺ δὲν θὰ λαμβάνουν τὰ ὀνόματα τῶν δωρητῶν, ἀλλὰ θὰ ὀνομάζωνται «Βασιλειάδες».

7. Οἱ δωρητές, ὅμως, ζητοῦν γιὰ τὸ κοινωφελὲς αὐτὸ ἔργο, διὰ παραχωρήσεως, μία περίοπτη καὶ δεσπόζουσα θέσι, καὶ ὡς καταλληλότερος χῶρος προκρίνεται τὸ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ.

8. Τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας πρέπει ὅλους νὰ μᾶς ἐμπνέῃ καὶ ὅλους νὰ μᾶς ἑνώνῃ. Πρὸς τοῦτο, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ σήμερα, ἂς ἑνωθοῦμε ὅλοι τώρα γιὰ τὸ αὔριο, γιὰ νὰ ὑπηρετοῦμε τὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Πανελλήνιου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Κάθε φορὰ ποὺ οἱ Ἕλληνες ἦταν ἑνωμένοι, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔκαναν θαύματα. Ἀντίθετα, ὅταν ὑπῆρχε διχόνοια, τότε ἐρχόταν συμφορά…

9. Τὸ Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. ὑποχρεοῦνται νὰ προσκομίσουν Αἰτιολογική – Εἰσηγητικὴ Ἔκθεσι καὶ Σχέδιο Νόμου, στὸ ὁποῖο θὰ ἐπισυναφθοῦν ἔγγραφα ἑκατοντάδων φορέων καὶ προσωπικοτήτων, ποὺ θὰ συνηγοροῦν γιὰ τὴν ἄμεση πραγματοποίησι τοῦ Π.Π.Τ.Ε.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ Σταθμίζουμε τοὺς κατωτέρω παράγοντες :

Α) οἱ καθ’ ὕλην ὑπόχρεοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, ὄντως δὲν ἐκπλήρωσαν τὸ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ ἐπὶ 185 χρόνια,

Β) τόσο ἡ Πολιτεία ὅσο καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ ἐπιβαρυνθοῦν οὔτε μὲ ἕνα Εὐρώ,

Γ) ἀπεναντίας θὰ δημιουργηθοῦν χιλιάδες θέσεις ἐργασίας,

Δ) στοὺς ἀσφαλιστικοὺς ὀργανισμοὺς θὰ εἰσρέουν οἱ νόμιμες εἰσφορές,

Ε) ἐπὶ πλέον, τὸ 20% τῶν ἐσόδων τοῦ Π.Π.Τ.Ε. θὰ συνεισφέρεται στὸν Κρατικὸ Προϋπολογισμό,

ΣΤ) μὲ τὰ ὑπόλοιπα χρήματα τὸ Π.Π.Τ.Ε. θὰ κτίζῃ γηροκομεῖα, ὀρφανοτροφεῖα καὶ λοιπὲς στέγες ἀγάπης.

Συνεπῶς :

Ζ) Τὸ Ὑπουργεῖο Ἐργασίας – ΟΑΕΔ δὲν θὰ ἐπιδοτῇ ἀνέργους καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Προνοίας, οἱ Δῆμοι καὶ ἡ Ἐκκλησία θὰ ἔχουν λιγότερα ἔξοδα μὲ περιορισμὸ συσσιτίων καὶ ἐπιδομάτων. Πρῶτα δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη…

Η) Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας θὰ ἐνισχύεται στὰ συσσίτια ἀπόρων μαθητῶν καὶ τὸν ἐξοπλισμὸ κτιρίων,

Θ) Τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ θὰ συνδράμεται μὲ τὴν ἀναστήλωσι ἱστορικῶν Ἱ. Ναῶν καὶ Μονῶν,

Ι) Τὸ Ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος θὰ ὠφεληθῇ μὲ τὴν δημιουργία ὑπὸ τοῦ Π.Π.Τ.Ε. πνευμόνων ὀξυγόνου στὴν λίαν ἐπιβαρυμένη Ἀττική, ὅπου ἔχει συγκεντρωθῆ ὁ μισὸς πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ ἄνω τοῦ 50% τῶν δραστηριοτήτων τῆς χώρας,

ΙΑ) Τὸ Ὑπουργεῖο Τουρισμοῦ θὰ ἔχει τεράστια ὀφέλη μὲ τὴν προσέλκυσι δεκάδων ἑκατομμυρίων τουριστῶν ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἐμμέσως θὰ ἐνισχύεται πολλαπλῶς ἡ οἰκονομία τῆς χώρας. Ὄχι μόνο τουριστικὰ ἐπαγγέλματα, ἀλλὰ καὶ βιοτεχνίες, οἰκοτεχνίες, μεταφορὲς κ.λπ. θὰ ἐνισχυθοῦν καὶ θὰ εἰσρέουν ἑκατομμύρια Εὐρὼ γιὰ τὴν ἀνόρθωσι τῆς οἰκονομίας… Πρόκειται ὄντως γιὰ ἕνα μεγάλο ἐπενδυτικό, πολιτιστικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο ἀσύλληπτης σπουδαιότητας.

Διὰ ταῦτα συνηγοροῦμε ἔνθερμα γιὰ τὴν ἄμεση κατάθεσι τοῦ Νομοσχεδίου καὶ ρύθμισι τῆς ἄμεσης πραγματοποιήσεως τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ στὸ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ, ἀπὸ τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. καὶ τὸ Σωματεῖο οἱ «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τὰ ὁποῖα ἀναλαμβάνουν συμβατικά, ὄχι μόνο τὴν πραγματοποίησι τοῦ τάματος, ἀλλὰ καὶ τὶς παραπάνω σαφῶς ἀναφερόμενες προσφορές, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ κοινωνία καὶ ἡ πολιτεία εἰς βάθος χρόνου θὰ ἔχῃ ἀνεκτίμητα ὀφέλη ! ! !

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *