Λοιπόν έχουμε πόλεμο . . .

Γεώργιος Στρουμπής

Ύπήρξε ίδιαίτερα τό 1940 σταθμός τής ίστορίας τού νεοτέρου Έλληνισμού. Ό Έλληνοίταλικός πόλεμος τού 1940-1941 “στήν Έλλάδα άναφέρεται καί ώς Πόλεμος τού 40 ή ΕΠΟΣ τού 40” .Ήταν πολεμική σύγκρουση μεταξύ Έλλάδος καί Ίταλί
ας καί τού συνασπισμού Ίταλίας-Άλβανίας. σήμερα έπαναλαμβάνουν τόν πόλεμο όχι μέ τό τουφέκι άλλά τόν χειρότερο και άπείσιο οίκονομικό πόλεμο. ΟΧΙ δέν θά τούς κάνουμε τό χατήρι . Ή έλευθερία είναι σεβασμός καί έπαθλο τής ζωής.
Ή αίτία τού πολέμου ήταν προίόν έπεκτατικής πολιτικής τής Ίταλίας πού…..
είχε έγκαθιδρύση στήν Ίταλία ό Μουσολίνι ό όποίος ήθελε νά άποδείξη στούς Γερμανούς συμμάχους τού άξονα ότι έχει τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις καί έπιθυμούσε νά ίσχυροποιήση τά συμφέροντα στά Βαλκάνια , νά άποκτήση ήγεμονικό ρόλο στήν Μεσόγειο καί νά δημιουργίση μιά ( Ρωμαίκή Αύτοκρατορία ).

Τίς πρώτες πρωίνές ώρες τής 28ης Όκτωβρίου τού 1940 ό Ίταλός πρέσβυς έπέδωσε ίδιόχειρα στόν Έλληνα Πρωθυπουργό Ίωάννη Μεταξά τηλεσίγραφο μέ τήν άπαίτηση τήν έλεύθερη διέλευση Ίταλικού στρατού άπό τήν Έλλάδα στήν Έλληνοαλβανική μεθόριο.

Ό Έλληνας Πρωθυπουργός άρνήθηκε μέ ένα ΟΧΙ καί λέγοντας τά λόγια ” Αlors c΄ est la guene ” πού μεταφράζεται ” Λοιπόν έχουμε πόλεμο “. Στήν συνέχεια έκανε διάγγελμα στόν Έλληνικό λαό και τά τά τελευταία του λόγια ήσαν, “΄Ολο τό έθνος άς έγερθΉ σύσσωμον. Άγωνισθήτε διά τήν Πατρίδα, τάς γυναίκας, τά παιδιά σας καί τάς ίεράς παραδόσεις. Νύν ύπέρ πάντων ό άγών’. Όλος ό κόσμος ξεχύθηκε στούς δρόμους τραγουδώντας πατριωτικά τραγούδια καί άντι Ίταλικά συνθήματα.

Άντέξαμε καί σταθήκαμε όρθια συνάμα σήμερα τά οίκονομικά συμφέροντα άπό αύτά πού καθορίζουν οί Γερμανοί θά πολεμίσουμε είμεθα συνιθυσμένοι νά πολεμάμε όσο μπορούμε όπως πρόσφατα στόν πόλεμο τής Κύπρου τό 1974, όπου ήρωες Έλληνες στρατιωτικοί πού έπεσαν στόν βωμό τής θυσίας καί άλλοι έπεσαν αίχμάλωτοι – άγνοούμενοι στά χέρια τών Τούρκων . Τί έκαναν τόσα χρόνια γιά τήν άνεύρεση τών αιχμαλώτων – άγνοουμένων ήρώων άγωνιστών οί κυβερνήσεις Έλλάδος – Κύπρου? που σάπισαν ή σαπίζουν σέ στρατιωτικές φυλακές τής Τουρκίας. Ή Ελληνική σημαία τό ίερό σύμβολο έχει μαρκαρισθή διαχρονικά μέ τό αίμα τών ήρώων τής πατρίδος μας σέ όλους τούς άγώνες, γιά τήν έλευθερία. Ή Έλληνική σημαία Έθνικό Σύμβολο τού Έθνους πρέπει νά άναρτηθή σέ κάθε σημείο τού σπιτιού μας, τού μαγαζιού μας, στά μπαλκόνια μας καί σέ όλα τά κτήρια γιά νά άποδείξουμε ότι είμασθε ,έδώ μιά γροθιά , όρθιο τό κεφάλι . ΕΠΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ.

‘Ο Γάλλος στρατηγός ΝΤΕ ΓΚΏΛ έπαίνεσε τήν ύπερηφάνεια τής Έλληνικού Έθνους, έκφράζοντας τόν θαυμασμόν γιά τήν ήρωιικότητα των Έλλήνων.

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *