Τελευταία Νέα

Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Οικονομικών οι δαπάνες των υπουργείων και λοιπών φορέων του δημοσίου

Έλεγχο στα υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου για το πού δαπανούν τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού θέλει να επιβάλει το υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα, θα απαγορεύεται στους πάσης φύσεως φορείς να συνάπτουν δάνεια για μισθοδοσίες ή καταναλωτικές κλπ ανάγκες τους, εκτός αν προορίζονται για επενδύσεις.

Με Πράξη Νομοθετικού…
Περιεχομένου που υπογράφουν ο πρωθυπουργός και όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί, προβλέπεται:

– η κατάρτιση προγραμμάτων μηνιαίας εκτέλεσης των προϋπολογισμών των υπουργείων και των σημαντικών από άποψη μεγέθους νομικών προσώπων,

– η θέσπιση τριμηνιαίων στόχων και η στενή παρακολούθησή τους,

– η άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων («πρόστιμο») σε βάρους όσων υπερβαίνουν τα όρια δαπανών, εφόσον διαπιστώνεται ότι οι αποκλίσεις από τους στόχους θέτουν σε κίνδυνο την εκτέλεση του προϋπολογισμού..

Ειδικότερα, προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όπως:

– η περικοπή των προϋπολογισμών, όταν οι αποκλίσεις υπερβαίνουν το 10% των συμφωνηθέντων στόχων και δεν λαμβάνονται μέτρα διόρθωσης.

– ο ορισμός Επόπτη των οικονομικών υπηρεσιών στα νομικά πρόσωπα φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπου διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις ή μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω.

Με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες:

α) Μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και των υπολοίπων υπουργείων συνάπτονται ξεχωριστά μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους μνημόνια συνεργασίας, με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Στα μνημόνια περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

1) οι τριμηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε φορέα,

2) προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισης αποκλίσεων από τους στόχους,

3) οι επιπτώσεις στην περίπτωση μη υλοποίησης των διορθωτικών παρεμβάσεων,

4) ο χρόνος και το είδος των δημοσιονομικών αναφορών που υποβάλλει ο κάθε φορέας,

5) δεσμεύσεις ότι υφίστανται και λειτουργούν εσωτερικά συστήματα, διαδικασίες και μηχανισμοί που να διασφαλίζουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ή μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωσή τους,

6) ο ρυθμός αποδέσμευσης των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού,

7) οι προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να ανταποκριθεί το Υπουργείο Οικονομικών σε ερωτήματα, διευκρινίσεις ή επιλύσεις διαφορών μεταξύ των Υπουργείων και των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ).

β) Αντίστοιχα μνημόνια συνεργασίας δύνανται να συνάπτονται μεταξύ του κάθε Υπουργείου και των υπευθύνων των εποπτευόμενων φορέων, το περιεχόμενο των οποίων επιλέγεται από τον οικείο Υπουργό.

γ) Όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισμό κάθε έτους μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

Σε περίπτωση μη έγκρισης (εκτός εάν οφείλεται σε αποχρώντες αντικειμενικούς λόγους που γνωστοποιούνται αμελλητί στον Υπουργό Οικονομικών και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι με απόφασή του), καμία δαπάνη πλην των πληρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ’ αυτών κρατήσεων δεν θεωρείται νόμιμη.

δ) Μέχρι 15 Ιανουαρίου κάθε έτους όλα τα Υπουργεία υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, στη βάση των οποίων καθορίζονται τριμηνιαίοι στόχοι, οι οποίοι μετά τη συμφωνία τους με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συμπεριλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεργασίας.

Όμοιο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους υποβάλλουν μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους και οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και το οποίο με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος.

ε) Σε περίπτωση που από τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών των υπουργείων και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο υποβάλλουν πρόγραμμα μηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διαπιστώνεται απόκλιση από τους τριμηνιαίους στόχους που υπερβαίνει το 10% περικόπτεται με απόφαση του Διευθυντή Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης ποσό πιστώσεων λειτουργικών δαπανών των Υπουργείων ή επιχορήγησης ή απόδοσης πόρων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ίσο με το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού.

στ) Από 1/1/2014 δεν επιτρέπεται ο δανεισμός φορέων για άλλους σκοπούς πλην επενδύσεων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Η Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου ορίζει επίσης ότι οι γενικοί διευθυντές των υπουργείων, οι οποίοι απολύονται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, δύνανται μετά από αίτησή τους να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Με άλλη διάταξη, προκειμένου να ψηφιστεί γρήγορα ο νέος προϋπολογισμός, προβλέπεται ότι ο Απολογισμός, ο Ισολογισμός και οι λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης, ειδικά για το οικονομικό έτος 2011, εισάγονται για κύρωση στη Βουλή μέχρι το τέλος Νοεμβρίου τρέχοντος έτους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *