Ό Έλληνικός λαός θά άντισταθή ! ! !

Γεώργιος Στρουμπής

Η 25η Μαρτίου είναι μέρα άργίας πού έχει διπλή σημασία γιά τούς Έλληνες. Είναι θρησκευτική καί έθνική γιορτή. Είναι θρησκευτική, γιατί γιορτάζουμε τόν Εύαγγελισμό τής Θεοτόκου καί Έθνική, γιατί ή ήμέρα αύτή σηματοδοτεί την έναρξη τής Έλληνικής ΄Επανάστασης ένάντια στήν Όθωμανική κυριαρχία τό 1821. Στις 25 Μαρτίου 1821, ξεκίνησε ή Έλληνική
΄Επανάσταση Ένάντια στήν Τουρκική σκλαβιά πού κρατούσε τήν ΄Ελλάδα δέσμια γιά 400 χρόνια….

Ήταν ή έποχή έκείνη πού ώρίμασαν οί συνθήκες καί οί καταστάσεις γιά τό ξεσήκωμα τού Έλληνισμού.. ΄Η Έπανάσταση ξεκίνησε από τα νότια διαμερίσματα τού Έλλαδικού χώρου έπειδή έκεί ύπήρχαν πολλοί έμπειροπόλεμοι άνδρες καί πλούσια ναυτική δύναμη ώστε νά έπιτευχθεί ένα δυναμικό χτύπημα άπό στεριά καί θάλασσα… Τά πρώτα έπαναστατικά έπεισόδια έκδηλώθηκαν: Στις 21 στά Καλάβρυτα, στίς 22 στή Μάνη, στίς 23 στήν Καλαμάτα καί στίς 24/25 στήν Πάτρα καί σ’ όλες σχεδόν τίς έπαρχίες τής Πελοποννήσου καθώς καί σέ άλλες περιοχές, ( Σάλωνα, Γαλαξίδι, Λειβαδιά, Αταλάντη )… ΄Ως ήμέρα κήρυξης τής ΄Επαναστάσεως άναγνωρίζεται έπίσημα ή 25η Μαρτίου….
΄Εκείνη τή μέρα συγκεντρώθηκε στήν ΄Αγία Λαύρα μεγάλο πλήθος στρατιωτικών δυνάμεων καί ό Παλαιών Πατρών Γερμανός εύλόγησε καί κήρυξε τό ξεκίνημα τού έπαναστατικού άγώνα…. Εκεί, παρουσία προκρίτων καί όπλαρχηγών, ύψώθηκε τό λάβαρο τού άγώνα καί δόθηκε ό όρκος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ , ένώ οί πολεμιστές κρατούσαν γυμνά τά σπαθιά τους καί τά καριοφίλια βροντούσαν…. Οί τρεις μεγάλες νικηφόρες συγκρούσεις γιά τούς ΄Eλληνες τόν ( Mάρτιος 1821 ) μέχρι τήν πρώτη μεγάλη ποιητική της καταγραφή ( Mάιος 1823 ): Ήσαν ή ΄Aλωση τής Tριπολιτσάς ( 21-23 Σεπτεμβρίου 1821 ).
Ή καταστροφή τού Δράμαλη στά Δερβενάκια ( 26-28 ΄Iουλίου 1822 ). Ή πρώτη πολιορκία τού Mεσολογγιού ( Xριστούγεννα 1822 ), καί στήν θάλασσα πυρπόληση δύο τουρκικών πολεμικών πλοίων στήν Tένεδο ( 29 ΄Oκτωβρίου 1822 ) Ή ΄Έπέτειος τής 25ης Μαρτίου είναι μιά εύκαιρία νά σκεφθούμε έμείς πού θελουμε νά λεγόμασθε Έλληνες πού πάμε, ώς έθνος; άλλά καί νά τονώσουμε τό αίσθημα Έθνικής αύτοπεποίθησης καί αίσιοδοξίας…. Είμαστε ένας λαός πού έχει περάσει περιπέτειες, καταστροφές, πολέμους καί έμφυλίους… .
Πολλές μάλιστα φορές στό παρελθόν, άκόμη καί στή μάχη γιά τήν Έθνική μας άνεξαρτησία…. ΄Ας τά θυμηθούμε όλα αυτά πού άφορούν τήν ίστορία μας καί άς βγάλουμε τά σωστά συμπεράσματα γιά νά ξεπεράσουμε καί τή σημερινή κρίσιμη κατάσταση…. νά άποφύγουμε μέ κάθε τρόπο τόν διχασμό πού μέ τόσο πάθος καί μανία έπιδιώκουν οί δυνάμεις τής καταστροφής καί τής τυφλής βίας, οί όποίες δέν έχουν ίχνος σεβασμού καί ένδιαφέροντος γιά τίς παραδόσεις, άλλά καί γιά τό μέλλον αύτού τού ίστορικού Έθνος…..
Ό Έλληνικός λαός θά άντισταθή δέν θά σκύψη τό κεφάλι στά σημερινά οίκονομικά γεγονότα τής Γερμανικής μπότας. Ή Έλληνική σημαία, τό Έθνικό σύμβολο τής χώρας μας, πρέπει νά άναρτηθή σέ κάθε σημείου τού σπιτιού μας , τού μαγαζιού μας, στά μπαλκόνια μας καί σέ όλα τά κτήρια νά άποδείξουμε ότι έδώ είμασθε, όρθιο τό κεφάλι….

       

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *