Τελευταία Νέα

Ποιός ξεχνάει τό Νταβός

Μετά ἀπό 5 χρόνια, ἐπαναλαμβάνονται τά ἴδια

Χθές ἄνοιξε τίς πύλες του τό 45ο Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ στό Νταβός τῆς Ἑλβετίας…

Τό συνέδριο αὐτόἔχει συνδεθεῖ μέ τραγικές στιγμές στήν πρόσφατη οἰκονομική ἱστορία τῆς

Ἑλλάδος. Πρίν ἀπό πέντε ἀκριβῶς χρόνια, τόν Ἰανουάριο τοῦ 2010, εἶχε συμμετάσχει σέ

αὐτό ὁ τότε Πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου. Ποιός νά ξεχάσει λοιπόν, τό ἀπρεπές

κυνηγητό πού τοῦ ἔκανε στίς σκάλες τοῦ ξενοδοχείου δημοσιογράφος τῶν Φαϊνάνσιαλ

Τάϊμς, ὁ ὁποῖος τόν ρωτοῦσε ἐπιμόνως ἄν ἡ χώρα μας θά πτωχεύσει; Ἦταν ἡ πρώτη φορά

πού ἐτέθη δημοσίως καί κατά τέτοιον τρόπο θέμα πτωχεύσεως τῆς Ἑλλάδος. Καί

δυστυχῶς, ἐπεβεβαιώθη ἐντός τριμήνου.

Τότε ὁ Πρωθυπουργός δέν ἔδειχνε νά συνειδητοποιεῖ τόν κίνδυνο τῆς ἐπερχομένης

πτωχεύσεως. Τουλάχιστον οἱ χειρισμοί του αὐτό μαρτυροῦσαν. Λίγους μῆνες νωρίτερα, μέ

τήν ἀπειλή τῆς μή ἀναδείξεως Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἶχε ἐξαναγκάσει τήν Κυβέρνηση

Καραμανλῆ νά προσφύγει σέ πρόωρες ἐκλογές, τίς ὁποῖες κέρδισε πα νηγυρικά μέ τό

σύνθημα «λεφτά ὑπάρχουν». Μόλις λοιπόν ἀνῆλθε ὁ Γ. Παπανδρέου στήν ἐξουσία, ἄρχισε νά

ὑλοποιεῖ κάποιες ἀπό τίς παροχές πού ὑπεσχέθη, ἐνῶ παράλληλα ἐπέβαλε αὐξήσεις φόρων

καί ἔκτακτες ἀναδρομικές φορολογίες. Ἐν τῷ μεταξύ, λόγω τοῦ κλίματος ἀβεβαιότητος πού

εἶχε προκληθεῖ ἐξ αἰτίας τῶν ἐκλογῶν, τά δημόσια οἰκονομικά εἶχαν ἐκτροχιασθεῖ. Ἔτσι, στό

τέλος τοῦ 2009 ἡ ἀπόκλισις τοῦ ἐλλείμματος ὑπερέβη τά 20 δίς εὐρώ. Καί ἄρχισε ἡ κρίσις.

Πέντε χρόνια ἀργότερα θά περίμενε κανείς ὅτι ὁ ἑλληνικός λαός θά εἶχε διδαχθεῖ ἀπό τό

ὀλέθριο λάθος τοῦ 2009 καί ὅτι δέν θά τό ἐπανελάμβανε. Ὅμως φαίνεται ὅτι ἡ ἱστορία

ἐπαναλαμβάνεται κατά «διαβολικό» τρόπο. Ὅ,τι συνέβη τό 2009, φαίνεται ὅτι θά συμβεῖ καί

τώρα. Μέ τήν συμπλήρωση 2,5 ἐτῶν ἀφ’ ὅτου ἀνέλαβε ἡ Κυβέρνησις Σαμαρᾶ καί ἄρχισε τό

ἀνορθωτικό της ἔργο, ὁ Σύριζα καί τά ἄλλα κόμ-ματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως τορπίλλισαν τήν

ἀνάδειξη Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καί ὁδήγησαν τόν τόπο πάλι σέ πρόωρες ἐκλογές. Καί

σύμφωνα μέ τίς δημοσκοπήσεις, ἔχει πολύ μεγάλες πιθανότητες νά βρεθεῖ αὐτός στήν ἐξου-

σία, ὅπως συνέβη τό 2009 μέ τό ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα ἡ συνθηματολογία τοῦ κ. Τσίπρα εἶναι

πανομοιότυπη ἄν ὄχι καί ταυτόσημη μέ ἐκείνην τοῦ κ. Παπανδρέου τοῦ ἔτους 2009.

Ἡ νέα ἐκδοχή τοῦ «λεφτά ὑπάρχουν» εἶναι τό περιβόητο «πρόγραμμα» κόστους 11,5 δίς

εὐρώ πού ἐξήγγειλε ὁ κ. Τσίπρας στήν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης, τό ὁποῖο ὅμως οὐδείς

γνωρίζει πῶς θά χρηματοδοτηθεῖ. Τά ὅσα λέγονται περί ἐνεργοποιήσεως τῶν εὐρωπαϊκῶν

προγραμμάτων (ΕΣΠΑ), περί φορολογίας τῶν πλουσίων καί περί πατάξεως τῆς

φοροδιαφυγῆς εἶναι ἀστεῖα. Πρῶτον, διότι ἡ φορολογία τῶν ὑψηλῶν εἰσοδημάτων ὅσο ὑψηλή

καί ἄν εἶναι, δέν μπορεῖ νά ἀποφέρει τά ζητούμενα, ἀφοῦ ἐπιβάλλεται ἐπί πολύ μικροῦ

τμήματος τοῦ πληθυσμοῦ. Δεύτερον, διότι μέ τήν ἐπιβολή της θά δημιουργηθεῖ τόσο ἀρνητικό

κλίμα, ὥστε θά ἐπέλθουν πολλαπλασιαστικές συνέπειες στό σύνολο τῆς οἰκονομίας καί στά

δημόσια ἔσοδα. Καί τρίτον, διότι σέ κάθε περίπτωση τά μέτρα αὐτά ἀπαιτοῦν χρόνο γιά νά

ἀποδώσουν. Καί μέχρι τότε, ἡ Ἑλλάς κινδυνεύει νά ἔχει πτωχεύσει, ὅπως συνέβη τό 2010.

Εἶναι ἀπίστευτο ὅτι ὁ ἑλληνικός λαός δέν φαίνεται νά συνειδητοποιεῖ τά αὐτονόητα. Ὁ Σύριζα

ἔχει κατορθώσει νά παρασύρει μεγάλο τμῆμα τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, στη-ριζόμενος ὄχι μόνο

στήν ὀργή καί ἀγανάκτηση πού ἔχουν προκαλέσει τά μέχρι τοῦδε μέτρα, ἀλλά καί σέ ἐλπίδες

πού δημιουργεῖ, οἱ ὁποῖες ὅμως εἶναι φροῦδες. Διότι ἀκόμη καί ἄν δεχθεῖ κανείς ὅτι μία πιό

ἐπιθετική διαπραγμάτευσις μέ τούς δανειστές μας θά μποροῦσε νά ἀποφέρει κάτι καλύτε-

ρο, ὁ χρόνος πού θά ἔχει χαθεῖ μέχρι τότε θά ἔχει ἐπενεργήσει καταλυτικά γιά τήν οἰκονομία

καί τά συμφέροντα τῶν πολιτῶν. Ὅπως ἔχει ἤδη συμβεῖ μέ τήν ἴδια τήν διενέργεια τῶν

προώρων ἐκλογῶν. Ἡ οἰκονομία παρέλυσε, ἡ ἀγορά πάγωσε καί τά δημόσια ἔσοδα

ὑστέρησαν τόν Δεκέμβριο κατά 3,9 δίς εὐρώ. Φαντασθεῖτε ποιά θά εἶναι ἡ ὑστέρησις τόν

Ἰανουάριο καί τόν Φεβρουάριο καί ἀπό ποιό σημεῖο θά πρέπει νά ἀρχίσει ὁ κ. Τσίπρας τήν

νέα διαπραγμάτευση πού προαναγγέλλει. Ἡ ζημιά πού ἔχει ἤδη προκαλέσει μέ τίς πρόωρες

ἐκλογές εἶναι σχεδόν ἀνεπανόρθωτη.

Ὅσοι θυμοῦνται τό Νταβός τοῦ 2010, πού ἀπετέλεσε ὁρόσημο στήν πορεία τῆς Ἑλλάδος

πρός τήν πτώχευση, σκέπτονται μέ δέος τήν ἐπανάληψή του. Ὅ,τι συνέβη τότε,

ἐπαναλαμβάνεται τώρα μέ δραματική ὁμοιότητα. Ἁπλῶς οἱ πολίτες δέν φαίνεται νά τό

καταλαβαίνουν. Ἀλλά οὔτε καί ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρος τοῦ Σύριζα, πού μέ καλογραμμένο ἄρθρο

του στούς Φαϊνάνσιαλ Τάϊμς προσπάθησε νά διασκεδάσει τίς ἀνησυχίες. Τόν Ἰανουάριο τοῦ

2010, ὅταν ὁ Γ. Παπανδρέου ἐρωτᾶτο ἀπό τήν ἴδια ἐφημε-ρίδα γιά τό ἐνδεχόμενο

πτωχεύσεως τῆς Ἑλλάδος, μᾶλλον δέν τήν διενοεῖτο. Τό ἴδιο συμβαίνει τώρα μέ τόν

κ. Τσίπρα. Ὁσάκις ἐρωτᾶται γιά τούς κινδύνους πού συνε-πάγεται ἡ πολιτική του, ἀπαντᾶ ὅτι

αὐτά εἶναι «κινδυνο- λογίες». Μέχρι νά ἔλθει καί τό δικό του Νταβός. Ἀλλάτό-

τε θά εἶναι πολύ ἀργά γιά ὅλους τούς Ἕλληνες._

Iason Tifeys

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *