Τελευταία Νέα

οί Έλληνες, έξ όλων τών άντιπάλων πολέμησαν μέ παράτολμον θάρρος καί ύψίστην περιφρόνησιν πρός τόν θάνατον..

Γεώργιος Στρουμπής

Χάριν τής ίστορικής άληθείας όφείλω νά διαπιστώσω ότι…

μόνον οί Έλληνες, έξ όλων τών άντιπάλων οί όποίοι μέ άντιμετώπισαν, πολέμησαν μέ παράτολμον θάρρος καί ύψίστην περιφρόνησιν πρός τόν θάνατον… ΄Αδόλφος Χίτλερ, 1889-1945, Γερμανός δικτάτορας.

Οί σειρήνες τής ήμέρας έκείνης καί τά έμβατήρια τού Ραδιοφώνου ή θρησκευτική ήγεσία καί ή ήρωίδα Σοφία Βέμπο, εύλόγισαν τήν ψυχήν τών Έλλήνων. Οί τρείς άνδρες Ίωάννης Μτεταξάς, Βασιλεύς Γεώργιος Β΄ καί Άρχ/ γος Άλέξανδρος Παπάγος. ΄Η προσπάθεια άπαξίωσης έχει όλοφάνερα πολιτικά κίνητρα καί δέν βασίζεται στήν έντιμη και ψύχραιμη ένατένιση τών ίστορικών γεγονότων. ΄Ακόμη καί έάν ή δικτατορία τής 4ης Αυγούστου ύπήρξε έπαχθής καί ό βασιλικός θεσμός άντιδημοτικός (καί οί 2 θέσεις μπορούν νά άμφισβητηθούν άρκετά βάσιμα πιστεύω), είναι παράλογο νά μήν τούς άποδωθούν τά εύσημα γιά τήν τολμηρή άλλά ήθικά σωστή άντιμετώπιση τών ίστορικών προκλήσεων τής έποχής έκείνης, τήν ίδια στιγμή πού άλλοι πολιτικοί ύποστήριζαν άνοιχτά τήν ύποταγή (βλέπε έπιστολή Πλαστήρα άπό τό Παρίσι). ΄Αλήθεια άν κρατούμε τόσο άρνητική στάση άπέναντι στόν Μεταξά και τόν Βασιλιά Γεώργιο, ( Άρχ/γο Άλεξ. Παπάγο ) πού ήγήθηκαν τής πολεμικής προσπάθειας τού 1940-1941 καί ένωσαν τόν Έλληνικό λαό, τί γνώμη όφείλουμε νά έχουμε γιά τόν Ελευθέριο Βενιζέλο πού συμμετείχε σε 2 τουλάχιστον διχαστικές κυβερνήσεις, γιά τόν Πλαστήρα πού έλαβε μέρος σέ σειρά στρατιωτικών κινημάτων…

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *