Σοβαρός κίνδυνος νά συμβεῖ τό «ἀτύχημα»

Αὐτό πού προκαλεῖ τήν μεγαλύτερη ἀνησυχία, σε σχέση μέ τά συμβάντα τό τελευταῖο διήμερο στίς

Βρυξέλλες, εἶναι ἡ ἄνεσις μέ τήν ὁποία ἐμφανίζεται ἡ ἑλληνική πλευρά καί οἱ διαβεβαιώσεις της ὅτι…

τελικῶς θάβρεθεῖ συμβιβασμός. Καί δέν ἀναφερόμαστε μόνο στον ὑπουργό Οἰκονομικῶν κ. Βαρουφάκη, ἀλλά

καί σέ ἄλλα κυβερνητικά στελέχη πού φαίνεται νά προεξοφλοῦν ὅτι ἡ διαπραγμάτευσις μέ τούς

δανειστές θά ἔχει αἴσιο τέλος. Μάλιστα ἕνας ὑπουργός ἔφθασε νά δηλώσει ὅτι ὑπάρχουν Εὐρωπαῖοι

ἡγέτες πού παρασκηνιακῶς παραμένουν στό πλευρό τῆς Ἑλλάδος καί ὅτι περίπου τήν παροτρύνουν

νά μήν ἐνδώσει, διότι στό τέλος θά βρεθεῖ λύσις. Κάτι ἀνάλογο εἶπε κατά τήν χθεσινή ὁμιλία του στήν

Κοινοβουλευτική Ὁμάδα τοῦ Σύριζα καί ὁ Πρωθυπουργός, ἐμφανισθείς περίπου βέβαιος ὅτι τελικῶς

θα δοθεῖ πολιτική λύσις ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ἡσημερινή πρότασις

Σήμερα ὁ κ. Βαρουφάκης θά καταθέσει νέα συμβιβασστική πρόταση, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά συγκληθεῖ

τελικῶςτό Eurogroup. Ὅμως αὐτό δέν δικαιολογεῖ αἰσιοδοξία. Διότι ἐκεῖ πού ἔχουμε φθάσει, ἀρκεῖ μία

στραβοτιμονιά, ἕνας λάθος χειρισμός ἤ καί μία ἀτυχής δήλωσις, γιά να συμβεῖ τό μεγάλο ἀτύχημα.

Καί ἀπό λάθη ἄλλο τίποτε! Ἀπό διπλωματικῆς σκοπιᾶς, οἱ χειρισμοί τῆς Κυβερνήσεως εἶναι

ἀτυχέστατοι. Πηγαίνουμε στούς Εὐρωπαίους ξυπόλητοι, ζητοῦμε –γιά τήν ἀκρίβεια ἀπαιτοῦμε– να

μήν ἰσχύσουν αὐτά πού ἔχουμε συμφωνήσει ὡς χώρα, ἀλλά δέν ἔχουμε ἕτοιμο ἕνα ἐναλλακτικό

πρόγραμμα. Καί ἀντί νά δεχθοῦμε τήν παράταση τοῦ ἰσχύοντος προγράμματος, μέχρι νά

καταρτίσουμε τό νέο πρόγραμμα, ἐπιμένουμε νά καταργηθεῖ τό ὑπάρχον καί νά συνεχισθεῖ ἡ

χρηματοδότησίς μας. Ἄν αὐτό ὀνομάζεται διπλωματία, τότε οἱ λέξεις ἔχουν χάσει τήν ἔννοιά τους.

Ἥκιστα διπλωματική ἦταν καί ἡ τακτική τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν στό Eurogroup. Ὅταν ἐλάμβανε τόν

λόγο ὁ κ. Βαρουφάκης, προσπαθοῦσε νά πείσει τους ὁμολόγους του ὅτι οἱ θέσεις του εἶναι πρός ὄφελος

ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης. Δηλαδή ἦταν σάν τούς λέει ὅτι ἡ δική τους στάσις εἶναι εἰς βάρος τῶνσυμφερόντων

τῶν λαῶν πού ἐκεῖνοι ἐκπροσωποῦν! Μάλιστα χθές τό πρωί, εἰσερχόμενος ὁ κ. Βαρουφάκης

στήν σνεδρίαση τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, θεώρησε καλό νά δηλώσει ὅτι ἡ

θέσις τῆςἑλληνικῆς πλευρᾶς στό προχθεσινό Eurogroup –ἡ ὁποία ἀπορρίφθηκε καί ἀπό τούς 18 ὑπουργούς

Οἰκονομικῶν– ἀποσκοπεῖ στό καλό τοῦ μέσου Εὐρωπαίου, τοῦ μέσου Γερμανοῦ, τοῦ μέσου Ὁλλανδοῦ

καί ὄχι μόνον τοῦ μέσου Ἕλληνα. Δηλαδή ὁ κ. Βαρουφάκης οὐσιαστικῶς εἶπε ὅτι ὁ ἴδιος ὑπερασπίζεται

καλύτερατά συμφέροντα τῶν Γερμανῶν ἀπό ὅ,τι ὁ κ. Σώϋμπλε καί τῶν Ὁλλανδῶν ἀπό ὅ,τι ὁ Ὁλλανδός

πρόεδρος τοῦ Eurogroup κ. Ντάϊσελμπλουμ. Καί θεωρεῖ ὅτι μέ τέτοιες προσβολές, θά μπορέσει τελικά νά κάμψει τό

Eurogroup γιά νά ἐνδώσει στίς θέσεις τῆς Ἑλλάδος.

Ἀπεμπολοῦμε συμμάχους!

Ὅμως τό χειρότερο –πάντοτε ἀπό διπλωματικῆς πλευρᾶς– πού ἔκανε ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν τῆς

Ἑλλάδος, εἶναι ὅταν στήν προχθεσινή συνέντευξη Τύπου μετά τό Eurogroup «κάρφωσε» τόν Γάλλο

Ἐπίτροπο κ. Μοσκοβισί γιά τό θέμα τοῦ προσχεδίου ἀνακοινώσεως. Ἀκόμη καί ἄν τά πράγματα εἶναι

ἀκριβῶς ὅπως τά εἶπε ὁ κ. Βαρουφάκης, καί ὁ κ. Μοσκοβισί τοῦ εἶχε ὄντως δείξει ἕνα προσχέδιο ἀνακοινώσεως πού

ἱκανποιοῦσε τίς ἑλληνικές θέσεις, τό ὁποῖο ἀπεσύρθη και ἀντικατεστάθη ἀπό τό κείμενο τοῦ κ.

Ντάϊσελμπλουμ,

ὁ Ἕλλην ὑπουργός δέν ἔπρεπε νά τό ἀναφέρει δημοσίως. Καί τοῦτο διότι ἡ διαπραγμάτευσις

ὑποτίθεται ὅτι συνεχίζεται. Ἄν αὐτή ναυαγήσει ὁριστικῶς, τότε κάθε πλευρά μπορεῖ νά καταγγείλει ὅ,τι θέλει. Ὅμως

ἐνόσω συνεχίζονται οἱ συζητήσεις, τό νά «καρφώνει» ὁ Ἕλλην ὑπουργός τόν Γάλλο ἐπίτροπο εἶναι σάν νά

ἀπεμπολεῖ τόν σύμμαχό του. Ὁ κ. Μοσκοβισί προφανῶς ἤθελε να συμβιβάσει τά πράγματα καί δέν μπόρεσε.

Μέ τήν στάση του, ὁ κ. Βαρουφάκης μᾶλλον τόν δυσχεραίνει στήν συνέχιση τῆς συμβιβαστικῆς

προσπάθειας. Τά ἴδια ἐπανέλαβε χθές ἀπό τό βῆμα τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος καί ὁ κ. Τσίπρας.

Ἀποθέωσις τῆς …μή διπλωματίας!

Γι ́ αὐτό ἀνησυχοῦμε τόσο ἔντονα, γιά τό ἐπερχόμενο. Διότι οἱ ἄνθρωποι πού χειρίζονται τά ἐθνικά

μας θέματα, ὄχι μόνον ἀναλαμβάνουν τεραστίους κινδύνους γιά τό μέλλον τῆς χώρας, ἀλλά

συμπεριφέρονται ὡς ἐρασιτέχνες τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς πρακτικῆς. Ἀκόμη και ἄν ἐνδώσουν τελικῶς οἱ Εὐρωπαῖοι καί, χάριν

τῆς μή διαλύσεως τῆς Εὐρωζώνης, κάνουν κάποιες παραχωρήσεις στήν ἑλληνική πλευρά καί ἐπέλθει

συμβιβασμός,

σέ διπλωματικό ἐπίπεδο ἡ χώρα μας θά ἔχει ὑποστεῖ με-γάλη ζημία. Διότι μέ τήν συμπεριφορά της

θά ἔχει χάσει τούς φυσικούς της συμμάχους στήν Εὐρωζώνη. Ἀλλά το κυριώτερο εἶναι ὁ κίνδυνος

ἀτυχήματος. Ὁ ἑλληνικός λαός ἀνέδειξε στήν ἐξουσία τόν Σύριζα ὄχι γιά νά καταστρέψει ὅ,τι πέτυχε

μέχρι τώρα ἡ Κυβέρνησις Σαμαρᾶ, ἀλλά γιά νά τά διορθώσει. Καί μέ τήν ἄκρως ριψοκίνδυνη στάση

της, ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα ἐνδέχεται νά τά τινάξει ὅλα στόν ἀέρα. Ὁ ἐφησυχασμός πού ἐκφράζουν τά

στελέχη της ὑποδηλώνει ἄγνοια κινδύνου.

Και ὅμως, βρισκόμαστε πολύ κοντά στό ἀτύχημα.__

Iason Tifeys

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *