Πολέμησαν μέ πάθος, μέ δύναμη καί μέ εξαιρετικό θάρρος

1940 – 41. Πολέμησαν μέ πάθος, μέ δύναμη καί μέ εξαιρετικό θάρρος οί Έλληνίδες γυναίκες μέ …

όποιο δήποτε τρόπο καί άνεδείχθησαν ήρωίδες Πολέμου τού 1940 – 41. Τιμή και δόξα στίς ήρωίδες. ΄

Η δόξα τού 1940 άς άφυπνίσει τήν έθνική μας συνείδηση καί όλοι οί Έλληνες άνδρες γυναίκες, φτωχοί καί πλούσιοι, διανοούμενοι άριστείς τών γραμμάτων καί τών έπιστημών, άς διαφυλάξουμε τόν άγονο αύτό βράχο τής Βαλκανικής, πού είναι βάση τής έλευθερίας, Άκρόπολη τών έλπίδων τού κόσμου καί άπροσμάχητη πανοπλία τής άνθρωπότητας Τιμιότερο καί σεμνότερο καί Άγιότερο είναι ή πατρίδα. .

Γιά άλλη μιά φορά άποδείχτηκε ότι ή άθάνατη ΄Ελληνική ψυχή, πού χαρακτηρίζεται άπό τόν ήρωισμό της, άπό τήν πίστη στήν Ορθοδοξία καί τήν Άγάπη γιά τήν πατρίδα καί τήν οίκογένεια, ζεί άμετάβλητη χιλιετηρίδες όλόκληρες…. Αύτή ή Ελληνική ψυχή είναι πού μάς έγγυάται τή συγγραφή μελλοντικών χρυσών σελίδων στήν παγκόσμια ίστορία, άπό τούς Έλληνες…. Μόνο πού εύχόμαστε -όλοι μας, πιστεύω- νά διακριθεί τό Έθνος μας στίς τέχνες στά γράμματα, στόν πολιτισμό καί νά μήν άναγκαστούμε ποτέ πιά νά δοκιμάσουμε τά δεινά τού πολέμου…

Γεώργιος Στρουμπής

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *