ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Τρεξτε να προλαβετε, ξεκινησαν οι προσληψεις για ειδικους εφεδρους οπλιτες. Ολη η αποφαση

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την
πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και…

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ τ. Α’ 65) και του Άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκ-
συγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ τ. Α’ 101)
β. Το νόμο 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄35) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατά-
ξεις»
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 του ν.3421/05 «Στρατολογία
των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13-12-05, τ. Α΄)
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και
ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων
Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α΄).
ε. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ-
βερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/05 «Κωδικοποί-
ηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/22 Απρ
05, τ. Α΄).
στ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΔΑ: 4ΑΚΠ6-Ι1
– 2 –
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1
Προσόντα – Προϋποθέσεις Ανακατάταξης ή Επανακατάταξης
1. Οι οπλίτες και οι έφεδροι, που επιθυμούν ανακατάταξη ή επανακατάταξη
αντίστοιχα ως Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες (Ε.ΕΦ.ΟΠ.), για χρονικό διάστημα τουλάχι-
στον έξι (6) μηνών και μέχρι τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
πρέπει να συμπληρώνουν αθροιστικά, τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης των
δικαιολογητικών, όσο και κατά την ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης, τα
παρακάτω προσόντα:
α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
β. Να μην έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας. Κατ’ εξαίρεση, η
συνδρομή του προσόντος αυτού ελέγχεται μόνο κατά την ημερομηνία κατάθεσης
των δικαιολογητικών για ένταξη των υποψηφίων, αρχικά, στο θεσμό των Ε.ΕΦ.ΟΠ.
γ. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3)
ετών από την ημερομηνία οριστικής απόλυσης, λόγω εκπλήρωσης ενόπλως των
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
δ. Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης
(Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότη-
τας των στρατευσίμων.
ε. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα πέντε εκα-
τοστών (1,65 μ.).
στ. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε
ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστο-
γραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, κα-
ταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση,
παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας
περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και
για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να μην έχουν
παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα, για κακούργημα ή για τα
ανωτέρω αδικήματα.
ζ. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία
ή λιποταξία.
η. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
ΑΔΑ: 4ΑΚΠ6-Ι1
– 3 –
θ. Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους, ούτε έχει
κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία.
ι. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους
υποχρέωση, να έχουν αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της
Μονάδας.
ια. Οι έφεδροι να μην έχουν τιμωρηθεί με φυλάκιση άνω των είκοσι
(20) ημερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.
ιβ. Να μην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν
ως μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή ε-
παγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή ειδικοί έφεδροι οπλίτες (Ε.ΕΦ.ΟΠ.).
ιγ. Να μην έχουν απολυθεί για οποιοδήποτε λόγο, πλην της λήξης της
περιόδου ανακατάταξης ή επανακατάταξης, όσοι υπηρετούσαν ως Οπλίτες Βραχεί-
ας Ανακατάταξης.
2. Οι αρχικά εντασσόμενοι στο θεσμό δύνανται να ζητήσουν την παράταση
της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους αντίστοιχα, μέχρι τη συμπλήρωση συνο-
λικά τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον δεν έχουν απο-
λυθεί για οποιαδήποτε αιτία. Τα προσόντα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους
α, ε, στ, ζ, η και θ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να υφίστανται
και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης παράτασης της ανακατάταξης ή επανακα-
τάταξης.
Άρθρο 2
Δικαιολογητικά – Προθεσμία Υποβολής
1. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη και την παράτασή τους, οι ενδια-
φερόμενοι υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνουν:
(1) Το χρονικό διάστημα, σε εξάμηνα, που επιθυμούν να διαρκέ-
σει η ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους ή η παράτασή τους, καθώς και τις περιο-
χές, σε Μονάδες των οποίων επιθυμούν να υπηρετήσουν, χωρίς αυτές να αποτε-
λούν δέσμευση για την τοποθέτησή τους.
(2) Ότι δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή
βούλευμα την τελευταία πενταετία, δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη
από εισαγγελική αρχή για τις αξιόποινες πράξεις, που αναγράφονται στις παρα-
γράφους ε και στ του άρθρου 1 της παρούσας και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά
τους δικαιώματα. Επίσης, με την ίδια αίτηση – δήλωση, εξουσιοδοτούν την Διεύ-
θυνση Στρατολογικού του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου για την αυτεπάγγελτη ανα-
ΑΔΑ: 4ΑΚΠ6-Ι1
– 4 –
ζήτηση αντίγραφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, εφόσον δεν κατατίθεται από
τους ίδιους.
β. Επικυρωμένο αντίγραφο του στρατιωτικού ή αστυνομικού δελτίου
ταυτότητάς τους, μόνο για τους αρχικά ανακατατασσόμενους ή επανακατατασσόμε-
νους, αντίστοιχα.
2. Για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, επιπλέον απαιτείται:
α. Βεβαίωση της Μονάδας, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει
κινηθεί διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασμού τους.
β. Αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας.
3. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, ως ακολούθως:
α. Από τους οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, κατά το τελευταίο
τρίμηνο και τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, πριν από την εκπλήρωση των στρα-
τιωτικών τους υποχρεώσεων.
β. Από τους εφέδρους, στα Στρατολογικά Γραφεία (ΣΓ), στα οποία
υπάγονται ή σε αυτά του τόπου διαμονής τους, οποτεδήποτε μετά την οριστική α-
πόλυσή τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν, με διαταγή
του οικείου Γενικού Επιτελείου να καθορίζονται κατά περίπτωση το χρονικό διάστη-
μα ή τα χρονικά διαστήματα εντός των οποίων θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά
των εφέδρων.
γ. Από όσους επιθυμούν παράταση της ανακατάταξης ή επανακατά-
ταξής τους, υποβάλλονται στη μονάδα που υπηρετούν τουλάχιστον ένα (1) μήνα
πριν την συμπλήρωση της, κατά περίπτωση, αναληφθείσας υποχρέωσης.
4. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται πέρα των χρονικών ορίων που κα-
θορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στις Διευθύν-
σεις Στρατολογικού των Γενικών Επιτελείων, προκειμένου να απορριφθούν ως εκ-
πρόθεσμα με απόφασή τους, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στον ενδιαφερό-
μενο.
5. Ο τύπος των δικαιολογητικών της υποπαραγράφου α της παραγράφου 1
και των υποπαραγράφων α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθο-
ρίζεται με διαταγές των Γενικών Επιτελείων.
Άρθρο 3
Διαδικασία Ανακατάταξης – Επανακατάταξης και Παράτασής τους
1. Με γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, καθορί-
ζεται ο αριθμός και οι ειδικότητες των ανακαταταγέντων οπλιτών και επανακατατα-
ΑΔΑ: 4ΑΚΠ6-Ι1
– 5 –
γέντων εφέδρων για κάθε έτος, ανάλογα με τις ανάγκες των Επιτελείων και καλού-
νται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους.
2. Οι Μονάδες και τα Στρατολογικά Γραφεία ελέγχουν την πληρότητα των
δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ημερών, στη Διεύθυνση Στρα-
τολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων,
αφού επισυνάψουν πλήρες αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, το οποίο ειδικά για τους
υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις να είναι ελεγμένο και θεωρημένο από το αρ-
μόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Για όσους δεν πληρούν τα προσόντα – προϋποθέσεις
του άρθρου 1 της παρούσας, τους ενημερώνουν προφορικά και εφόσον επιμένουν
στην κατάθεσή τους, θέτουν σχετική ένδειξη στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και
υποβάλλουν, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα δικαιολογητικά στη
Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων
Δυνάμεων.
3. Η Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου
των Ενόπλων Δυνάμεων:
α. Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, καθώς και τη συνδρο-
μή των προσόντων – προϋποθέσεων ανακατάταξης ή επανακατάταξης.
β. Ζητά αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο
να προκύπτει, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί για τα εγκλήματα, που
αναφέρονται στην υποπαράγραφο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρού-
σας.
γ. Μεριμνά, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Υγειονομικού,
για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των εφέδρων υποψηφίων, αποστέλλο-
ντάς τους σχετική ειδοποίηση, αναφορικά με τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής
της. Αρμόδια για την εξέτασή τους είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους
Επιτροπή Απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους εφέδρους που διαμέ-
νουν στο νομό Αττικής, οι οποίοι εξετάζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή
του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.
δ. Απορρίπτει, με αιτιολογημένη απόφασή της, τις αιτήσεις των υπο-
ψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1
του άρθρου 1 της παρούσας και των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 81 του
ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α΄).
ε. Ζητά από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου του οικεί-
ου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, να καθορίσει Μονάδα ανακατάταξης ή επανα-
κατάταξης, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην απόφαση της υποπαραγράφου
3στ του παρόντος άρθρου.
ΑΔΑ: 4ΑΚΠ6-Ι1
– 6 –
στ. Ενεργεί για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
με την οποία εγκρίνεται η ανακατάταξη ή επανακατάταξη, καθώς και η χρονική της
διάρκεια, των υποψηφίων, που έχουν τα προσόντα και πληρούν τις σχετικές προϋ-
ποθέσεις, καθώς και τα κριτήρια των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η ημερομηνία και η Μονάδα της ανακατάταξης ή
επανακατάταξης, όπως παρακάτω:
(1) Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα απολύ-
ονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
(2) Οι έφεδροι επανακατατάσσονται, κατά τις ημερομηνίες κατά-
ταξης των Εκπαιδευτικών Σειρών των Στρατευσίμων Οπλιτών. Σε αυτούς παρέχεται
προθεσμία δύο (2) ημερών, από την καθορισθείσα ημερομηνία επανακατάταξης,
εφόσον διαπιστωθούν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας από τα Στρατολογικά Γρα-
φεία του τόπου διαμονής τους, εφαρμοζομένων και στην προκειμένη περίπτωση
των διατάξεων του άρθρου 70 του νόμου 3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 302/13-12-05).
ζ. Ενεργεί για την έκδοση απορριπτικής απόφασης του ΥΕΘΑ, για
τους υποψήφιους που είναι υπεράριθμοι από τον καθοριζόμενο αριθμό ανά έτος,
σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος
άρθρου.
η. Αποστέλλει τις αποφάσεις των υποπαραγράφων δ, στ και ζ της
παρούσας παραγράφου του άρθρου αυτού, στις Μονάδες ή στα αρμόδια Στρατο-
λογικά Γραφεία προκειμένου:
(1) Οι Μονάδες:
(α) Να χορηγήσουν Φύλλο Πορείας σε όσους, εκ των ανα-
κατατασσόμενων οπλιτών τοποθετούνται σε άλλη Μονάδα.
(β) Να επιδώσουν στους αιτούντες ανακατάταξη, αντίγραφο
της απόφασης των υποπαραγράφων δ και ζ της παρούσας παραγράφου του άρ-
θρου αυτού.
(2) Τα Στρατολογικά Γραφεία:
(α) Να αποστείλουν στους επανακατατασσόμενους σχετικό
σημείωμα επανακατάταξης.
(β) Να αποστείλουν στους αιτούντες επανακατάταξη, αντί-
γραφο της απόφασης των υποπαραγράφων δ και ζ της παρούσας παραγράφου
του άρθρου αυτού.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα προσό-
ντα – προϋποθέσεις για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, είναι περισσότεροι από τον
ΑΔΑ: 4ΑΚΠ6-Ι1
– 7 –
καθοριζόμενο σε ετήσια βάση, για κάθε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, ανώτατο
αριθμό ανακατατασσομένων και επανακατατασσομένων, σύμφωνα με την υπουρ-
γική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η επιλογή των υποψηφί-
ων γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
α. Την ειδικότητά τους.
β. Την Εκπαιδευτική Σειρά των Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) με την
οποία εκπλήρωσαν ή εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση.
γ. Το έτος γέννησής τους.
5. Κατά την επιλογή προτιμώνται κατά σειρά προτεραιότητας, αυτοί, που η
ειδικότητά τους, κατά την κρίση του Γενικού Επιτελείου, θεωρείται κρίσιμη και ανα-
γκαία. Μεταξύ οπλιτών με την ίδια ειδικότητα, προτιμώνται αυτοί που έχουν μεγαλύ-
τερη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτής. Μεταξύ οπλιτών με την ίδια διάρ-
κεια άσκησης των καθηκόντων της ειδικότητας, προτιμώνται όσοι ανήκουν σε νεό-
τερη ΕΣΣΟ και μεταξύ οπλιτών της ίδιας ΕΣΣΟ προτιμώνται οι μικρότεροι σε ηλικία.
6. Οι ενέργειες και η διαδικασία της παραγράφου 2 και των υποπαραγρά-
φων α, β, δ, ε, στ, ζ και η(1) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζο-
νται και σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης παράτασης της αναληφθείσας υπο-
χρέωσης των ανακατατασσομένων και των επανακατατασσομένων.
Άρθρο 4
Τοποθετήσεις
1. Τοποθετούνται και υπηρετούν σε όλες τις μονάδες των Ενόπλων
Δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εκπληρώνουν διεθνείς υποχρεώσεις
της χώρας. Κατά την τοποθέτησή τους καλύπτουν κατά προτεραιότητα κενές θέσεις
μονάδων εκστρατείας του Στρατού Ξηράς, μονάδων στόλου του Πολεμικού Ναυτι-
κού και μονάδων τακτικής αεροπορίας της Πολεμικής Αεροπορίας.
Άρθρο 5
Υπηρεσιακή κατάσταση – Άδειες
1. Οι Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες:
α. Ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται με το βαθμό και την ειδι-
κότητα που είχαν πριν από την ανακατάταξη ή επανακατάταξη.
β. Είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων οπλιτών, που εκπληρώνουν
στρατεύσιμη ή πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση και νεότεροι των ομοιοβάθμων ή
Εθελοντών Οπλιτών, Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) και Οπλιτών Βραχείας
Ανακατάταξης (ΟΒΑ).
ΑΔΑ: 4ΑΚΠ6-Ι1
– 8 –
γ. Διέπονται από τους κανονισμούς και τις διαταγές, που ισχύουν για
τους οπλίτες, οι οποίοι εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.
δ. Δικαιούνται τις παρακάτω άδειες απουσίας:
(1) Κανονική πέντε (5) ημερών, για κάθε πλήρες δίμηνο πραγμα-
τικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η άδεια που αναλογεί στα δίμηνα που έχουν εκπλη-
ρωθεί χορηγείται υποχρεωτικά, σε τμήματα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών ή συνο-
λικά. Ειδικά η άδεια που αναλογεί στο τελευταίο δίμηνο κάθε έτους ανακατάταξης ή
επανακατάταξης χορηγείται, υποχρεωτικά, τον τελευταίο μήνα του έτους αυτού.
(2) Μικρής διάρκειας, μέχρι πέντε (5) ημέρες για κάθε εξάμηνο
ανακατάταξης η επανακατάταξης. Η άδεια αυτή χορηγείται σε τμήματα δύο (2) έως
τεσσάρων (4) ημερών.
(3) Αναρρωτική μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, για κάθε εξάμηνο
ανακατάταξης ή επανακατάταξης.
2. Οι ειδικοί έφεδροι οπλίτες για θέματα πειθαρχίας, υγειονομικής εξέτασης,
ένταξης σε κατηγορίες σωματικής ικανότητας ή χορήγησης αναβολής εκπλήρωσης
της στρατιωτικής τους υποχρέωσης για λόγους υγείας, τήρησης και διακίνησης των
ατομικών εγγράφων, χορήγησης απολυτηρίου και ένταξης στην εφεδρεία, διέπονται
από τις διατάξεις, που ισχύουν για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη
στρατιωτική υποχρέωση.
3. Με διαταγή του οικείου Γενικού Επιτελείου, είναι δυνατόν να μετατίθενται
σε άλλη Μονάδα, μετά την αρχική τους τοποθέτηση.
4. Κατά το χρονικό διάστημα της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους δι-
καιούνται υγειονομικής περίθαλψης, όπως οι οπλίτες που υπηρετούν τη στρατεύσι-
μη στρατιωτική τους υποχρέωση.
5. Παρακολουθούν Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), που λει-
τουργούν σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι σχετικές λεπτομέρειες καθορί-
ζονται με Διαταγές των Γενικών Επιτελείων των οικείων κλάδων των Ενόπλων Δυ-
νάμεων.
6. Θέματα που αφορούν στη στολή, στα διακριτικά, στη διαμονή και στη δι-
οικητική μέριμνα, στην εκπαίδευση, στα καθήκοντα των ειδικών έφεδρων οπλιτών,
στην απονομή και άλλων ειδικοτήτων ή στην αλλαγή ειδικότητας, καθώς και στη
χορήγηση σε αυτούς ειδών ιματισμού και υπόδησης, ρυθμίζονται με διαταγές των
Γενικών Επιτελείων των οικείων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Για τα θέματα
που αφορούν στην έκδοση, χορήγηση, αντικατάσταση και παράδοση, κατά την α-
πόλυση του στρατιωτικού δελτίου ταυτότητας, εφαρμόζονται οι διαταγές που διέ-
πουν και το υπόλοιπο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
ΑΔΑ: 4ΑΚΠ6-Ι1
– 9 –
Άρθρο 6
Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
Υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, το χρονικό
διάστημα της υπηρεσίας όσων υπηρετούν, ως ειδικοί έφεδροι οπλίτες, εκτός από το
χρόνο των παρακάτω ειδικών καταστάσεων:
α. Πειθαρχικής φυλάκισης, πέραν των δέκα (10) ημερών για κάθε εξά-
μηνο ανακατάταξης ή επανακατάταξης.
β. Άδειας απουσίας, επιπλέον της καθοριζόμενης με τις διατάξεις της
παραγράφου 1δ του άρθρου 5 της παρούσας. Η αναρρωτική άδεια που χορηγείται
μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση, που προήλθε από την εκτέλεση της υπη-
ρεσίας και εξαιτίας αυτής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσί-
ας.
γ. Ο χρόνος των λοιπών ειδικών καταστάσεων, ο οποίος, σύμφωνα
με τις διατάξεις του νόμου περί στρατολογίας, δεν υπολογίζεται ως πραγματική
στρατιωτική υπηρεσία για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτι-
κή υποχρέωση.
Άρθρο 7
Περιπτώσεις Απολύσεων
1. Οι Ε.ΕΦ.ΟΠ. απολύονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Εφόσον έχουν εκπληρώσει την εφεδρική στρατιωτική υποχρέωση
που ανέλαβαν, χωρίς άλλη διατύπωση.
β. Εφόσον κριθούν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ικανοί
κατηγορίας Ι3, Ι4 ή Ι5 ή τους χορηγηθεί αναβολή για λόγους υγείας.
γ. Εφόσον υποβάλλουν αίτηση διακοπής εκπλήρωσης της εφεδρικής
στρατιωτικής υποχρέωσης που ανέλαβαν πριν την ολοκλήρωσή της. Δεν έχουν το
δικαίωμα αυτό εφόσον δεν εκπλήρωσαν, ως Ε.ΕΦ.ΟΠ., εφεδρική στρατιωτική υπο-
χρέωση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εκτός και αν έχουν εισαχθεί σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ ή
έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ. και πρόκειται να καταταγούν ή
σε διαγωνισμό του δημοσίου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στο Άρθρο 51 του Ν.
1892/1990 (ΦΕΚ τ. Α’ 101) και πρόκειται να διορισθούν.
δ. Όταν καταδικαστούν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευ-
ΑΔΑ: 4ΑΚΠ6-Ι1
– 10 –
δή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απι-
στία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση
καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτι-
κών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιο-
δήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
ε. Όταν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.
στ. Όταν εκκρεμεί σε βάρος τους κατηγορία για λιποταξία.
ζ. Όταν διαπράξουν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από
αιτιολογημένη πρόταση της μονάδας που υπηρετούν.
2. Οι Ε.ΕΦ.ΟΠ, οι οποίοι υπάγονται στην περίπτωση α, της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου απολύονται χωρίς άλλη διατύπωση, ενώ όσοι υπάγονται στις
περιπτώσεις β,γ,δ,ε,στ και ζ της ως άνω παραγράφου, απολύονται μετά από Από-
φαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου στο οποίο υπηρετούν.
Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 03 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

6 Comments

 1. Ανώνυμος

  Ζει ο Βενιζέλος; Για τον Ευάγγελο Βενιζέλο λέω από την Θεσσαλονίκη, όχι για το άλλο τον Κρητικό.
  Ζει ο Βενιζέλος;

  Reply
 2. Ανώνυμος

  ΩΧ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΗΝ ΕΒΓΑΛΕ ;
  ΤΗΝ ΚΑΤΣΑΜΕ.
  ΘΑ ΜΑΣ ΦΑΝΕ ΛΑΧΑΝΟ,ΣΕ ΛΙΓΟ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΟΣ.
  ΤΣΑΜΠΑ ΘΗΤΕΙΑ ΕΚΑΝΑ ΡΕ ΠΟΥΣΤΗ ΜΟΥ.

  Reply

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *