Τότε καὶ σήμερον

Ὅπως τότε, ἔτσι καὶ σήμερον οἱ πολιτικοὶ ἀντίπαλοι τῆς κυβερνήσεως δὲν στοχεύουν εἰς τὴν ἀνάκαμψιν τῆς πατρίδος, ἀντιθέτως κραυγάζουν σήμερον τὸν νέον…
ΟΙΚΑΔΕ περὶ παραμονῆς εἰς τὴνἀσφυκτικὴν μέγγενην τῶν δανειστῶν, προκειμένου νὰ ἀποδειχθῇ ὡς ὀρθὴ ἡ δουλοπρεπὴς πολιτικὴ των

ἡ ὁποία κατέστρεψεν Ἑλληνας καὶ Ἑλλάδα. Οἱ σήμερον κραυγάζοντες ΟΙΚΑΔΕ κατηγοροῦν τὸν νεαρὸ

Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν κυβέρνησί του ὅτι «ὑλοποιοῦντες τὰ προεκλογικῶς ὑπεσχεθέντα

ὑπονομεύουν τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος»… πῶς νὰ ἀντισταθῇ κανεὶς καὶ νὰ μὴν ἀναφωνήσῃ «ἔλα αἰδοῖον

στὸν τόπο σου»! Πόσον ἄμυαλοι, πόσον ἐπιφανειακοὶ, πόσο καιροσκόποι, πόσο, πόσο, πόσο… «θοῦ

Σήμερον, ὁ Γεώργιος Παπανδρέου, γνωστὸς ὡς ΓΑΠ, μᾶς ἐνημέρωσε μίαν ἡμέραν, μὲ φόντο τὸ

Καστελόριζον, ὅτι εὑρισκόμεθα ἐνώπιον χρεωκοπίας συνεπείᾳ τῆς κακοδιαχειρήσεως τῶν

κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ καὶ ΝΔούλας! Ἔτσι ἁπλὰ λοιπὸν καὶ πραξικοπιματικῷ, καὶ πάλιν, δικαίῳ, μᾶς

ἔῤῥιξεν εἰς τὰς ἀγκάλας τῶν ὑπαλλήλων τῶν δανειστῶν. Ἐν τῷ μεταξὺ ΠΑΣΟΚόδουλοι καὶ ΝΔούληδες

ἀλληλοκατηγοροῦντο γιὰ τὴν κακοδιαχείρησι, τὴν κατασπατάλησι τοῦ δημοσίου χρήματος καὶ ὁ

Ἑλληνικὸς λαὸς, εὐκολόπιστος καὶ φοβισμένος ἐξακολουθοῦσε νὰ ζητᾶ σωτηρία ἀπὸ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι

τὸν ἐβίασαν. Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ὑπέφερεν, ἐμφανῶς, ἐκ τοῦ συνδρόμου τῆς Στοκχόλμης, καὶ παρέμενεν
Τότε, μὲ ὄραμα τὴν Μεγάλη Ἑλλάδα καὶ πραξικοπιματικῷ δικαίῳ, ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ὁδήγησε τὴν

Ἑλλάδα στὴν ἐκστρατεία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Τότε, οἱ πολιτικοὶ ἀντίπαλοι τοῦ Βενιζέλου, δὲν ἔβλεπον

τὴν Ἑλλάδα πολεμοῦσαν, ἔστω καὶ βιαίως ἐπειδὴ ἔτσι τὸ ἠθέλησεν ὁ πραξικοπηματικῶς ἐπιβληθεὶς ὡς

πατέρας τῆς νεωτέρας Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, καὶ ἀντὶ νὰ συνδράμουν δι᾿ ὅλων τῶν δυνάμεων εἰς τὴν

νίκην τῆς μαχομένης Ἑλλάδος, ἐπροτίμησαν νὰ ἀμντιπολιτευθοῦν κραυγάζοντες ΟΙΚΑΔΕ!!! Τὸ

ἀποτέλεσμα γνωστὸν…

Τότε, ὁ παμπόνηρος Μπενίζελος ποὺ ὁ ἴδιος ἀπεφάσισε χωρὶς, προηγουμένως, νὰ ἐνδιαφερθῇ διὰ

τὴν γνώμην τοῦ λαοῦ τῆς Ἑλλάδος, ἐνεθυμήθη τὰς δημοκρατικὰς του πεποιθήσεις, ἐν μέσῳ τῆς

ἐκστρατείας, καὶ ἀνταποκρινόμενος εἰς τὴν ὀλίγον ἐνωρίτερον ἀγνοηθεῖσαν λαϊκὴν βούλησιν,

ὁδήγησε τὴν Ἑλλάδα εἰς ἐκλογὰς καὶ κατὰ τὴν νεοελληνίζουσαν, «τὴν ἔκανε μὲ ψιλὰ πηδηματάκια» διὰ

Παρισίους καὶ ἄφησε τοὺς κραυγάζοντας τὸ ἀτιμωτικὸν καὶ προδοτικὸν ΟΙΚΑΔΕ, «νὰ βγάλουν τὰ

κάστανα ἀπὸ τὴν φωτιὰ». Καὶ πράγματι τὰ ἔβγαλαν καὶ μαζὶ μὲ τὰ κάστανα ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα

κατήντησε νὰ περιορισθῇ εἰς τὰ σημερινὰ της γεωγραφικὰ ὅρια, ἀπωλέσασα ὁριστικῶς πᾶσαν ἐπαφὴν

μὲ τὴν Ἰωνίαν.

ἐρωτευμένος μὲ τὸν βιαστὴν του καὶ προσκολλημένος εἰς αὐτὸν.

Σήμερον, οἱ δανιστὲς, πονηρῶς σκεπτόμενοι, ὁδήγησαν τὴν Ἑλλάδα εἰς προώρους ἐκλογὰς

εὐελπιστοῦντες εἰς τὴν ἐπανεκλογὴν τῶν ὑποτακτικῶν καὶ διεφθαρμένων πολιτικῶν. Αἱ προσδοκίαι

ὅμως τῶν βιαστῶν τῆς Ἑλλάδος διεψεύσθησαν καὶ ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς παρέδωσε τὴν τύχη τῆς χώρας εἰς

ἕναν νεαρὸ, γιὰ τὰ πολιτικὰ δεδομένα τῆς Ἑλλάδος, ὁποῖος, προεκλογικῶς ὑπεσχέθη, κατ᾿ ἐλάχιστον,

ἀνάκτησιν τῆς ἀξιοπρεπείας τῶν Ἑλλήνων, τὴν ὁποίαν οἱ δανεισταὶ μας εἶχον ἐξαφανίσει μὲ

ἀποτέλεσμα ἡ Ἑλλὰς, καὶ τοῦτο δύναμαι νὰ τὸ ἐπιβεβαιώσω ὡς μόνιμος κάτοικος ἐξωτερικοῦ, νὰ ἔχῃ

ἀπωλέσῃ τὸν μοναδικὸν πραγματικὸν της σύμμαχον, ἤτοι τὴν κοινὴν γνώμην τῆς Εὑρώπης. Κλέφτες,

τεμπέληδες, διεφθαρμένοι καὶ πολλὰ ἄλλα συναφὴ ἀπεδίδοντο εἰς τοὺς Ἕλληνας καὶ οἱ πολιτικοὶ μας

ἔπραττον τὸ πᾶν διὰ νὰ τὸ ἐπιβεβαιώσουν.

Σήμερον, ἐχρειάσθησαν μόλις 48 ὧραι τῆς νέας διακυβερνήσεως τῆς χώρας ὥστε αἱ ἐνέργειαι τοῦ

νεαροῦ 40άρη πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, τοῦ ὑπουργοῦ οἰκονομικῶν Βαρουφάκη καὶ τοῦ

ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης Καμμένου προκειμένου νὰ ἀρχίσῃ Ἡ ἐπούλωσις τῆς καταῤῥακωμένης

ἀξιοπρεπείας καὶ νὰ ἐπιτραπῇ εἰς τοὺς Ἕλληνας, ὑπερηφάνως πλέον, νὰ δηλώνουν ὅτι, ἐπὶ τέλους, ἡ

Ἑλλὰς ἔχει φωνὴ καὶ ἄποψιν. Ἐντὸς 48 ὡρῶν οἱ πολίτες τῆς Εὐρώπης ἔπαυσαν νὰ λυποῦνται τοὺς

Ἕλληνας καὶ ἐρωτοῦ νὰ μάθουν τὶ συμβαίνει! γιατὶ ἡ Ἑλλὰς ἀπέπεμψε τὴν Τρόϊκα! Γιατὶ ἡ Ἑλλὰς

ἀρνεῖται τὰ 7,5 δισ. εὐρὼ! Γιατὶ αὐτὸ, γιατὶ ἐκεῖνο, γιατὶ τὸ ἄλλο. Καὶ ὅταν σὲ ἐρωτοῦν δὲν εἶναι

δύσκολο νὰ ἐξηγήσῃς ὅτι αὐτὸ ποὺ χρειάζεται ἡ Ἑλλὰς δὲν εἶναι χρήματα (ἤτοι διαμορφωμένα

ὑπολλείμματα ξυλείας) ἀλλὰ ἐργασία προκειμένου νὰ παραχθῇ πλοῦτος καὶ ἄρα καὶ χρήματα. Εἶναι

εὔλολο πλέον νὰ ἐξηγήσῃς ὅτι ἡ ἐγρασία παράγει τὰ χρήματα καὶ ὄχι τὸ ἀντίστροφο. Εἶναι εὔκολο νᾶ

ἐξηγήσῃς ὅτι ἡ ἐπιβληθεῖσα ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους ἀνεργία ὁδηγεῖ σὲ ἀπώλεια πλούτου καὶ χρημάτων.

Εἶναι εὔκολο νὰ ἐπαναλάβῃς τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ ἀνέφερεν ὁ Πρωθυπουργὸς στὸν Εὐρωπαῖο ἐπίσημο

καὶ νὰ ἐπεξηγήσῃς τὸ ἐπιχείρημα τοῦ ὑπουργοῦ οἱκονομικῶν ὅτι τὸ χρέος δὲν ξεπληρώνεται μὲ

πιστωτικὲς κάρτες. Εἶναι εὔκολο νὰ παροσυσιάζῃς τὸ χρέος τῆς Γερμανίας πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν

εὐνο{ικὴ μεταχείρησι ποὺ ἔτυχε ἡ Γερμανία, ἀκόμη καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν Ἑλλάδα, παρὰ τὶς κατστροφὲς ποὺ

ἡ Γερμανιά προκάλεσε στὴν χῶρα μας. Καὶ μετὰ ἀπὸ μία σύντομη παρουσίασι ἐπιχειρημάτων, χαίρεσαι

πλέον νὰ ἀκοῦς τὸν Εὐρωπαῖο συνομιλητὴ νὰ ὁμολογεῖ «ἐὰν ἔτσι εἶναι δίκιο ἔχετε».

κύριε φυλακῇ τῷ στόματί μου» εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι οἱ κυβερνήσαντες, μέχρι σήμερον, τὴν πατρίδα!

Ὦ προστάτες τοῦ ἔθνους, οἱ τότε ἡγέται τοῦ ΟΙΚΑΔΕ ἐγνώρισαν τὸ ἐκτελεστικὸν ἀπόσπασμα. Εὔχομαι

καὶ ἐλπίζω ὅπως οἱ σήμερον κραυγάζοντες ΟΙΚΑΔΕ, ὡς καὶ οἱ πότε ἀριστερὰ καὶ πότε δεξιὰ

παραπαίοντες Ποταμίσιοι, διδαχθοῦν ἐκ τῆς ἱστορίας καὶ πράξουν ὡς δεῖ πρὸς τὸ συμφέρον τῆς

πατρίδος καὶ παύσουν προσβλέποντες εἰς νεκρὰ πατρίδα πρὸς δικαίωσίν των.

Ἐν κατακλείδι κύριοι ΠΑΣΟΚόδουλοι, ΝΔούληδες καὶ παραπαίοντες Ποταμίσιοι δὲν πρέπει νὰ σᾶς

διαφεύγει ὅτι σᾶς ἐπαινοῦν οἱ ἐχθροὶ τῆς πατρίδος καὶ ἄρα, κατὰ Στάλιν, ὀφείλετε νὰ ἀντιληφθεῖτε ὅτι

στραβὰ ἀρμενίζετε πρὶν ὁ ἱστορία ἀποφανθεῖ ὁριστικῶς περὶ ὑμῶν.

Θὰ ἦτο σοβαρὰ παράλειψις ἡ μὴ ἀναφορὰ καὶ στιγματισμὸς τῆς στείρας ἀρνήσεως τοῦ Κ.Κ.Ε. καὶ νὰ

τοῦ ὑπενθυμίσω ὅτι ἡ τελευταῖα τεκνοποιήσασα, κατὰ βίβλον, στεῖρα ἀπεβίωσεν πρὸ πολλῶν χιλιάδων

ἐτῶν, ἡ δὲ ἀποστολὴ σας εἶναι νὰ εἶσθε παραγωγικοὶ καὶ ὄχι στεῖροι. Ὅσο γιὰ τὴν Χρυσὴ Αὐγὴ, δὲν

ἐδίστασε νὰ ἐπαινέσῃ τὸν πολιτικόν της ἀντίπαλον ἔστω καὶ ἐὰν ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀρνεῖται τὴν στήριξιν τῆς Χ.Α.

Ἀρνεῖται ἤ ὄχι στὴν διαπραγματευτικὴ της φαρέτρα προστίθεται τὸ 6,2% τῶν Ἑλλήνων τῆς Χ.Α. ὄχι ὅμως

καὶ τὸ 5,47% τοῦ ΚΚΕ οὔτε τὸ 6.02% τοῦ ῥυακιοῦ, οὔτε καὶ τὸ 4,68% τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ βεβαίως στερεῖται

καὶ τὸ ὑπερμεγέθες 27,81% τῆ ΝΔούλας. Δὲν θὰ ἔπρεπε ὅμως νὰ εἶναι ἔτσι. Τὸ τότε ΟΙΚΑΔΕ δὲν

ἐδίδαξεν!

Ὁ καθεὶς ἄς ἐξάγει τὰ συμπεράσματά του καὶ ἄς πράξει ἀναλόγως. Προσωπικῶς εὔχομαι ὅπως ἡ

κυβέρνησις Τσίπρα συνεχίσῃ εἰς τὰ αὐτὰ βήματα.

Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *