Τελευταία Νέα

Θρησκειολογικὸ μάθημα καὶ κατάργηση τῆς πρωινῆς προσευχῆς καὶ τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν μαθητῶν ζητᾶ ἡ Ἄννα Φραγκουδάκη

Βαίνουμε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο! Ἔλεος.. Ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰἀντιδράσει; Οἱ Θεολόγοι; Ὁ ἁπλὸς λαὸς τέλος πάντων….Ξυπνῆστε δὲν ἔχουμε οἰκονομικὴ κρίση ἀλλὰ πνευματική…!!!

Πάλιν Φραγκουδάκη μαίνεται, πάλιν ταράττεται, πάλιν ὀρχεῖται, πάλιν τὴν κεφαλὴν τοῦ μαθήματος τῶν……
Θρησκευτικῶν ζητεῖ λαβεῖν ἐπὶ πίνακι.Ἡ Ἄννα Φραγκουδάκη, καθηγήτρια κοινωνιολογίας τῆς ἐκπαίδευσης στὸ Παιδαγωγικὸ Τμῆμα Νηπιαγωγῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μᾶς ἔχει συνηθίσει στὶς παρεμβάσεις της μὲ τὶς ὁποῖες προσπαθεῖ νὰ πετύχει τὴν μετατροπὴ τῶν Θρησκευτικῶν σὲ μάθημα Θρησκειολογίας καὶἀκολούθως τὴν πλήρη κατάργησή του, ἀλλὰ καὶ τὴν κατάργηση ὅλων τῶν χριστιανικῶν στοιχείων τῆςἑλληνικῆς παιδείας. Αὐτὴ τὴ φορὰ μὲ ἄρθρο της στὸ protagon.gr (27/4/2011) ζητᾶ ἐκτὸς ἀπὸ τὴ μετατροπὴτοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος σὲ θρησκειολογία, νὰ καταργηθεῖ ἡ προσευχὴ καὶ ὁ ὀργανωμένοςἐκκλησιασμὸς τῶν μαθητῶν. Τὰ ἐπιχειρήματά της καὶ αὐτὴ τὴ φορὰ ἀνυπόστατα καὶ ἔξω ἀπὸ τὶς προβλέψεις τῶν νόμων τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ τοῦ Συντάγματος…Ἀποφαίνεται γιὰ παράδειγμα ἡΦραγκουδάκη ὅτι «Τὸ δικαίωμα στὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ διαπαιδαγώγηση πρέπει νὰ εἶναι σεβαστό,ὅμως ἡ ἐφαρμογή του… δὲν εἶναι ἔργο τοῦ σχολείου. Ὅπως παντοῦ στὸν δημοκρατικὸ τουλάχιστον κόσμο, εἶναι ἔργο τῆς Ἐκκλησίας». Κι ὅμως. Τὸ ἑλληνικὸ Σύνταγμα προβλέπει τὴν καλλιέργεια τῆςὀρθόδοξης χριστιανικῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν μαθητῶν ὡς ὑποχρέωση τοῦ κράτους (καὶ ὄχι τῆςἘκκλησίας). Ἐπίσης «παντοῦ στὸ δημοκρατικὸ κόσμο» ὑπάρχει μάθημα Θρησκευτικῶν ποὺ καλλιεργεῖσυγκεκριμένη θρησκευτικὴ συνείδηση (ὁμολογιακὸ) καὶ ὄχι ἀφηρημένη θρησκειολογικὴ καὶ τὸ ὁποῖο γίνεται μέσα στὰ δημόσια σχολεῖα καὶ ὄχι στὶς ἐνορίες τῶν διαφόρων ὁμολογιῶν.

Πάλιν ἡ Φραγκουδάκη, ὅπως καὶ παλαιότερα, ἀναφέρει ψευδῶς ὅτι «Ἔχει πολλὰ πλεονεκτήματα νὰ εἶναι ἡκατήχηση ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ἀντὶ σχολικὸ μάθημα, ὑποχρεωτικὸ μὲ τὴν ἀπειλὴ τοῦ κακοῦ βαθμοῦ». Ὡς γνωστὸν οἱ μαθητὲς ἔχουν στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν τους μεγαλύτερους βαθμοὺς σὲ σχέση μὲ τὰἄλλα μαθήματα καὶ κανεὶς Θεολόγος δὲν «ἀπειλεῖ» τοὺς μαθητὲς μὲ κακὴ βαθμολογία. Προφανῶς ἡΦραγκουδάκη ἀντιγράφει ὅσα ἔχει πεῖ ξαναπεῖ σὲ παλαιότερα ἄρθρα τῆς μολονότι ἔχει λάβει τὶς δέουσεςἀπαντήσεις κατὰ τὸ παρελθὸν (δεῖτε τὶς σχετικὲς ἀναρτήσεις στὸ τέλος).

Τέλος μᾶς λέει ὅτι ἕνα μάθημα θρησκειολογίας ἀρκεῖ γιὰ τὴ θρησκευτικὴ διαπαιδαγώγηση τῶν μαθητῶνἀφοῦ «Σύμφωνα μὲ τὰ ἱερὰ κείμενα ὅλων τῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν π.χ. βασικὸς ἠθικὸς κανόνας εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ κατανόηση πρὸς τὸν συνάνθρωπο καὶ ὁ Θεὸς περιγράφεται ἐλεήμων καὶπανάγαθος». Φαίνεται πὼς ἡ κυρία καθηγήτρια δὲν ἔχει διαβάσει καλὰ τὶς προβλέψεις τοῦ Κορανίου περὶτῶν ἀπίστων (ὅσων δὲν πιστεύουν στὸν Ἀλλὰχ) γιὰ νὰ ἀναφέρουμε ἕνα μόνο παράδειγμα.

Δὲν θὰ ἀσχολούμασταν καθόλου μὲ τὶς μονότονα ἐπαναλαμβανόμενες ἀντιχριστιανικὲς ἰδέες τῆς Φραγκουδάκη, ὅπως ἀποφεύγουμε νὰ ἀπαντᾶμε καὶ σὲ ἄλλες τέτοιες παραφωνίες. Ἂν σχολιάσαμε τὰγραφόμενα τῆς τὸ κάναμε μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ φανεῖ πόσο εὔκολα κάποιοι πανεπιστημιακοὶ ἰσοπεδώνουν τὰ πάντα ἀποφαινόμενοι ἀπὸ (κὰθ)ἕδρας καὶ ποδοπατώντας τὶς προβλέψεις τῶν νόμων, τοῦ Συντάγματοςἀλλὰ κυρίως τὴν μακραίωνη Παράδοση τῆς χιλιοβασανισμένης πατρίδας μας.

Μεταφέρουμε τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα του άρθρου τῆς Ἄννας Φραγκουδάκη ἀπὸ τὸ protagon.gr
Τὰ θρησκευτικὰ

Τὸ δικαίωμα στὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ διαπαιδαγώγηση πρέπει νὰ εἶναι σεβαστό, ὅμως ἡ ἐφαρμογή του δὲν εἶναι ἔργο τοῦ σχολείου. Ὅπως παντοῦ στὸν δημοκρατικὸ τουλάχιστον κόσμο, εἶναι ἔργο τῆςἘκκλησίας. H ὑποχρεωτικὴ ἀπὸ τὸ σχολεῖο κατήχηση παραβιάζει πολλὲς ἀρχές, μὲ πρώτη τὴν ἐλευθερία τῆς συνείδησης. Εἶναι ψηλὰ καὶ αὐξάνονται τὰ ποσοστὰ ἀλλόθρησκων μαθητῶν καὶ μεγαλώνουν ὅσωνἀνήκουν στὸ ὀρθόδοξο χριστιανικὸ δόγμα ἀλλὰ πιστεύουν ὅτι ἡ θρησκεία εἶναι ἰδιωτικὸ θέμα συνείδησης.Ἔχει πιὰ ἔρθει ὁ καιρὸς τὴ θέση τῆς δογματικῆς κατήχησης στὸ σχολεῖο νὰ πάρει ἡ θρησκειολογία καὶ ἡἱστορία τῶν θρησκειῶν, ἐπίσης νὰ καταργηθεῖ ἡ προσευχὴ καὶ ὁ ὀργανωμένος ἐκκλησιασμός.

Ἔχει πολλὰ πλεονεκτήματα νὰ εἶναι ἡ κατήχηση ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ἀντὶ σχολικὸ μάθημα, ὑποχρεωτικὸμὲ τὴν ἀπειλὴ τοῦ κακοῦ βαθμοῦ. Οἱ μαθητὲς συμμετέχουν μὲ τὴ θέλησή τους καὶ ὄχι ὑποχρεωτικά, οὔτεἐξετάζονται κοιτάζοντας μὲ ζήλεια ἀπὸ τὸ παράθυρο τοὺς ἀλλόθρησκους ἀπαλλαγμένους νὰ παίζουν στὴν αὐλή. Ἄρα ἡ θρησκευτικὴ διαπαιδαγώγηση γίνεται ἐνσυνείδητη καὶ πολὺ πιὸ σχετικὴ μὲ τὶς θρησκευτικὲς ἐπιταγές.

Τότε τὸ σχολεῖο μπορεῖ στὴ θρησκειολογία νὰ περιλάβει καὶ μία ἐπιλογὴ ἀπὸ ἀρχὲς ποὺ εἶναι κοινὲς σὲὅλες τὶς μεγάλες θρησκεῖες τοῦ κόσμου καὶ νὰ τὶς διδάσκει ὡς ἠθικὲς ἀξίες γενικότερα ἀποδεκτές. Σύμφωνα μὲ τὰ ἱερὰ κείμενα ὅλων τῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν π.χ. βασικὸς ἠθικὸς κανόνας εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ κατανόηση πρὸς τὸν συνάνθρωπο καὶ ὁ Θεὸς περιγράφεται ἐλεήμων καὶ πανάγαθος.
Διαβάστε και Aπάντηση στὴν Ἄννα Φραγκουδάκη ποὺ ζητᾶ μάθημα Θρησκειολογίας
Ἄννα Φραγκουδάκη ἐναντίον Θεολόγων καὶ ὑπὲρ θρησκειολογικοὺ μαθήματος
Εὐάγγελος Πονηρός, Ἀπάντηση στὸ ἄρθρο τῆς Ἄννας Φραγκουδάκη «γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς συνείδησης»

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

84 Comments

 1. Ανώνυμος

  ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΙΜΑΙ1
  οι δημοσιοι ειναι γλυφτες ΚΑΙ ΠΑΡ ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΤΖΕΦΡΥ ΤΟΝ ΦΕΡΝΟΥΝ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ!

  Reply
 2. Ανώνυμος

  2:37 Αν θέλεις αλήθειες ,λοιπόν, να μην διαβάζεις μονόπλευρα αλλά και την άλλη πλευρά , αλλά να κοιτάς και τον κόσμο εξω τι λέει και αν είναι αλήθειες η ψέμματα να το διαπιστώσεις μονος σου και όχι " ΑΚΟΥΣΑ' "ΜΟΥ ΕΙΠΑΝΕ". Και εσύ τι είσαι δεν είσαι Ελληνας; Αν είσαι τότε καί εσύ από την μεριά σου γλυφτάκι και ρουφιανάκι είσαι. Για αυτό κοίτα να αλάξεις βρίσκοντας την ΑΛΗΘΕΙΑ.

  Reply
 3. Ανώνυμος

  @2,2 ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΦΑΣΙΣΤΕς ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ 300 ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕς ΜΕ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΖΕΦΡΥ ΝΤΟΡΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡ

  Reply
 4. Ανώνυμος

  ΟΧΙ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ !
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΑΞΙ ΠΟΥ ΛΕΣ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΑ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΓΛΥΦΤΕΣ ΕΞΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 400 ΧΡΟΝΝΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΛΥΦΤΕΣ ΚΑΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ

  Reply
 5. Ανώνυμος

  Καί γενικά όλη την αριστερη σκατογενιά του πολυτεχνείου που τώρα έχει σταυρωσει την Ελλαδα;
  Ασε λοιπόν…..
  Πετρος

  Reply
 6. Ανώνυμος

  2.12 Αφου ρε φιλε εσυ δεν ειχες καν γεννηθει την εποχη της χουντας πως λοιπον μιλας για ρουφιανιες? Φροντισε να μαθεις καλυτερα για εκεινη την εποχη και οχι μονοπλευρα και μαλιστα μην το βλεπεις κομματικα. Οσο για το αν συνεχιστηκε η χουντα οπως λες ολη αυτη την τριακονταπενταετια αφου οι αριστεριζοντες κυβερνουσαν αυτα τα τελευταια χρονια αυτο σημαινει οτι ειναι φασιστες ετσι? Ειμαι ο 2.02

  Reply
 7. Ανώνυμος

  Θέλεις να σου αραδιάσω αρκετά κου-ΜΟΥΝΙΑ και μετέπειτα συνεργάτες των ΔΕΞΙΩΝ; Π.Χ Θεοδωράκης, μεγάλος κουμουνιστης…. "Καραμανλης η Τανκς"
  Δαμανάκη μήπως; Ανδρουλάκη; Επώνυμους; Ανωνυμους;

  Reply
 8. Ανώνυμος

  Πού τα διάβασες; Στο μανιφέστο της Κουμουνδούρου η στον ριζοσπάστη; Αυτούς πού δεν ήταν με την χούντα και πού συνεργάσθηκε άψογα με την ούντα ήταν οι ίδια η Αριστερα φίλτατε. Κατουρημένες ποδιές φιλουσανε τότε για μιά άδεια ταξί και βάζανε πρώτη φάτσα στο ταχί τον Παπαδόπουλο καί καρφώνανε και όποια συντρόφια ξέρανε.

  Reply
 9. Ανώνυμος

  @2,12 ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΒΡΙΣΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΑ ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΤΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΙΝΕ ΣΤΥΓΝΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΥΝΤΑ
  ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΠ
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ!

  Reply
 10. Ανώνυμος

  2:12 Καί εσύ θυμήσου τι έκανε ο ..πρόεδρος των πισογλέντηδων όταν προβλήθηκε η μεγάλης εκπαιδευτικότητας ταινία της Τζούλιας. Χα Χα Χα.

  Reply
 11. Ανώνυμος

  Εσυ αγόρι μου 2:12 ζείς καί ασπάζεσαι την εποχή του μοντέρνου πισωγλεντισμού, του χύμα όλα, της ανεξιθρησκείας, αθείας καζαντακη καζαντζιδη και γαμου ομοφυλοφιλων και τα βρισκεις σωστα. Ε! ΖΗΣΕ ΚΟΙΜΗΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΘΑΝΕ ΥΠΝΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΚΟΥΣΑ.
  Πετρος

  Reply
 12. Ανώνυμος

  2:12 Και εγώ άκουσα ότι τον παίρνεις οικογενειακά και αν το θέλεις και έτσι , δεν φταίει η Ορθοδοξία αν κάποιοι δεν είναι σωστοί καί έκαναν αυτά πού εσύ …λες ότι άκουσες ότι έκαναν μαλακοπιτουράκο. Κατάλαβες; Διάβασε πρώτα καί μετά να πετιέσαι σαν πόρδος για κάτι πού δεν έχει διδαχτεί.

  Reply
 13. Ανώνυμος

  ΠΟΛΥ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣΤΑΤΗ Η ΡΟΥΦΙΑΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΠΑΠΑΔΩΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΣΑς ΔΙΔΑΞΕ Ο ΘΕΟΣ ΣΑς ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΥΜΝΗΤΕ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ;;
  @1,48 ΘΥΜΗΣΟΥ ΤΙ ΕΚΑΝΝΑΝ ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΟΟΤΑΝ ΠΑΙΖΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΙΝΕΜΑ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ!!!!!!
  @2,2 Η ΧΟΥΝΤΑ ΔΕΝ ΕΦΥΓΕ ΠΟΤΕ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΕ Η ΧΩΡΑ ΑΥΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΖΗΣΑ ΒΕΒΑΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΤΟ 1986 ΑΛΛΑ ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΓΙΑ ΕΞΟΡΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΦΑΛΑΓΓΑ ΚΛΠ

  Reply
 14. Ανώνυμος

  1.30 Καλα εσυ και αν εισαι για δεσιμο! Σου εχουν κανει τετοια πλυση εγκεφαλου που δεν θα δεις τον ηλιο ποτε. Για λεγε μας ρε φιλε,εσενα τι σου εκανε η χουντα? Ποιοι κατεστρεψαν την χωρα, η χουντα η Οι διοικουντες την χωρα 35 χρονια μετα απο αυτην? Εχεις λογικη? Αντε λοιπον να σωθει η Ελλαδα σημερα στηριζομενη σε τετοια μυαλα!

  Reply
 15. Ανώνυμος

  Η Χουντα και η Ορθοδοξία ρε πίτουρες Κάναν την Ελλαδα αξιοπρεπέστατη και υπολογίσημη καί όχι όπως την κατάντησε και προσπαθεί να την καταντήσει η ψευτοδημοκρατία , η αθεία και η ..πολυπολιτισμικότητα,ανεξιθρησκεία και μοντερνισμός του κόλου που πρεσβέβουν κάποιοι!

  Reply
 16. Ανώνυμος

  1.28 ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ.ΒΛΕΠΕΙΣ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΕΓΩ ΔΕΝ ΣΕ ΠΙΕΖΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ.ΕΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΤΡΕΛΕΝΕΣΤΕ ΜΕ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ,ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΕΙΣ ΑΦΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΠΟΛΕΜΟ ΘΑ ΤΟΝ ΕΧΕΤΕ,[email protected]!

  Reply
 17. Ανώνυμος

  ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΟΛΗΠΤΟΙ!

  Reply
 18. Ανώνυμος

  ΑΝ Ο ΘΕΟς ΣΑς ΣΑς ΔΙΔΑΞΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΒΡΙΖΕΤΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑ ΣΑς ΤΕΤΟΙΟΣ ΘΕΟΣ!
  ΕΙΜΑΙ ΑΘΕΟΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΖΩ ΤΟΝ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

  Reply
 19. Ανώνυμος

  δΙΟΡΘΩΣΗ *
  ΡΕ ΑΛΒΑΝΟ 1:07 ΜΠΈΡΔΕΨΕΣ ΤΟΝ ΦΕΡΕΤΖΕ ΤΟΥ ΠΟΥΣΤΗ (ΜΟΥΣΤΑΚΙ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΔΩΣΕΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ; ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΓΙΝΕ; ΜΑΘΗΜΕΝΟΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΑΠΟ ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΑ.

  Reply
 20. Ανώνυμος

  ΡΕ ΑΛΒΑΝΟ 1:57 ΜΠΈΡΔΕΨΕΣ ΤΟΝ ΦΕΡΕΤΖΕ ΤΟΥ ΠΟΥΣΤΗ (ΜΟΥΣΤΑΚΙ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΔΩΣΕΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ; ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΓΙΝΕ; ΜΑΘΗΜΕΝΟΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΑΠΟ ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΑ.

  Reply
 21. Ανώνυμος

  Στούς μαλάκες στους κάφρους άθεους πισωγλέντηδες ψευτοκουλτουριάρηδες πονόψυχους φιλολάθρο και ανθέλληνες αφήστε τις ευγένειες και απαντήστε με την γλώσσα πού καταλαβαίνουν.
  Πέτρος

  Reply
 22. Ανώνυμος

  Ητανε πολύ κουρασμένος 1:16 γιατί κοιμότενε με την μάνα σου και την αδελφή σου από τα γαμήσια πού τις έριξε προκειμένου να τον πείσουνε να αλάξει πιστεύω καί να γίνει Αθεος.

  Reply
 23. Ανώνυμος

  Αγορίνα μου 1:07 καί βέβαια εγώ το ξεκίνησα γιατί σε λυπήθηκα πού μου είπες ότι είχες παράπονο πού ο πατέρας σου πίπωνε την μάνα σου καί την αδελφή σου καί εσύ τον έπαιρνες μάτι καί έβαζες το μπιμπερό μιάς και δεν είχες την πούτσα του στο στόμα σου και έκλαιγες πού δεν σε πίπωνε καί εσένα. Καί μην ξεχνάς σου τό είπα από την αρχή ότα σας γαμούσαμε οικογενειακά ότι , εγώ δεν έχω μάνα και αδελδη κόρ5η καί παιδί αλλά έχω πούτσα σαν στυλιάρι και γαμώ την δικιά σου μάνα πατέρα και αδερφφή γιατί δεν έχει γυναίκα και κόρη λόγω τού ότι είσαι του ροφήματος και του πισογλετήματος.
  Υ.Γ Εκτός από όλο σου το σόι πού γάμησα σου γαμώ καί 500 χιλιόμετρα απόσταση από το σπίτι σου τα πάντα σου για να μην μένει κανένας από έξω και ότι πείς καί δεν πείς ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΤΡΙΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΟ ΣΟΥ ΣΕ ΣΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕ 7 ΓΕΝΙΕΣ ΣΟΥ. ΡΟΥΥΥΥΥΥΥΦΑ ΠΟΤΡΟΣΚΥΛΟΠΟΥΤΑΝΟΑΙΜΙΚΤΟΣΠΑΡΜΑ.
  ΠΕΤΡΟΣ.

  Reply
 24. Ανώνυμος

  ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΟΤΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΑΜΟΣ!
  ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΡΑΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΕΥΚΟΛΑ ΘΑ ΞΕΡΙΖΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ,ΜΕ ΑΘΛΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ???
  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΠΟΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
  ΚΑΡΔΙΕΣ!!! ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΚΘΡΟΝΙΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΕ!!!!!!!

  Reply
 25. Ανώνυμος

  12.57Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΣΟΥ [ ΤΩΡΑ ]ΜΟΥ ΠΕΡΝΙ ΕΝΑ ΚΑΥΤΟ
  ΖΟΥΜΕΡΟ Τ Σ Ι Μ Π Ο Υ Κ Ι, ΑΛΟ ΠΡΑΜΑ. ΕΧΕΙ ΩΡΑΙΟ
  ΣΤΟΜΑ,ΘΑ ΤΟΝ ΧΥΣΟ ΣΤΑ ΜΟΥΣΤΑΚΙΑ ΤΟΥ,ΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΣΟΥ.ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΙ ΣΟΥ ΔΕΝ ΓΟΥΣΤΑΡΟ ΑΝ
  ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΕΙΝΑΙ Ξ Ε Σ Κ Ι Σ Μ Ε Ν Η, ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥΥΥΥΥΥΥΥΥ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙ ΓΡΙΑ ΞΕΔΟΝΤΙΑΡΑ ΜΑΝΑ ΣΟΥ ,,,,,,,,,,ΕΧΗ ΤΟ ΖΟΥΜΙ.

  Υ/Γ. ΘΥΜΗΣΟΥ,ΕΣΥ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕΣ ΠΡΩΤΟΣ.

  Reply
 26. Ανώνυμος

  Αυτη ειναι η Νεα ταξη κυριοι. Ετσι παρουσιαζεται η παγκοσμια θρησκεια της νεας ταξης σαν ελευθερια συνειδησης. Και φυσικα τσιμπησανε οι κουμμουνες και καποιοι αλλοι. Προσεξτε! Δηθεν ριχνουν εναν τοιχο για να σας βαλουν ομως εκει που θα χασετε πολλα.

  Reply
 27. Ανώνυμος

  12:39 μιας και είναι δειλός ο άλλος ,όπως λες και δεν σού απαντάει, μπορώ να σου απαντήσω… πριβέ. Γουστάρεις;Ελα να μου κάνεις διονυσιακά όργια με την οικογενειά σου ολόκληρη. Μην στενοχωριέστε…αν δεν μπορέσω να σας γαμήσω όλους θα πάρω και βιάγκρα για χάρη σας.

  Reply
 28. Ανώνυμος

  Σωστά …θα πρέπει πρώτα να σας ρωτάνε για να σας βαφτίσουνε όπως σας ρωτάνε όταν σας γαμάνε απο τον κόλο και όταν κάνετε ομαδικά και οικογενειακά παρτούζες. Ρε αει στο διάολο μαλακοπίτουρες πού το παίζεται μοντέρνες (σταχτοπούτες) και δημοκράτες του κόλου όλοι σας πισωγλεντόπουλα. ΑΝτε να μέθετε πρώτα τι είναι και τι σημαίνει δημοκρατία καί μετά μπλέξτε τη με το κέφι της κολοτρυπίδας σας κ με την αμεξιθρησκεία. Εδω είναι ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ είτε σας αρέσει είτε όχι είτε σας τσούζει στο κολαράκι ή στο στοματάκι , δεν μπορείτε να το αλλάξετε. Αν δεν σας αρέσει πηγαίνετε να ζήσετε εκεί πού λέτε ότι θα βρείτε όλα αυτά πού εδώ σας πειράζουν. ΕΛΛΑΣ=ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ; σκυλοπουτανοσπέρματα.
  Πέτρος!

  Reply
 29. Ανώνυμος

  O 1202 ΔΕΙΛΕ ,Ε , ΔΕΙΛΕ, ΝΕΝΕΚΟ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΟΥ.
  ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΙΣΕΣ ,ΕΡΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΧΡΙΑΖΕΤΕ.ΟΙ ΟΡΘ,ΧΡΙ.ΠΙΣΤΟΙ, ΣΩΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

  Reply
 30. Ανώνυμος

  ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Ο 12.02 11.59 11.51 11.10 ΑΦΟΥ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΠΡΩΤΑ..ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΒΡΙΣΙΑ..ΑΑ ΡΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ!!!

  Reply
 31. Ανώνυμος

  11.54 ΜΟΛΙΣ ΖΟΡΙΖΕΣΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΒΡΙΣΙΑ.ΑΦΟΥ ΕΙΣΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΧΕΣΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΝΟΧΛΗΣΑΙ;;

  Reply
 32. Ανώνυμος

  11:56.Δεν πιστευω τιποτα,δεν ελπιζω τιποτα,ειμαι ελευθερος.Καληνυχτα σας και καλα μυαλα.

  Reply
 33. Ανώνυμος

  11:54.Το να με βριζει ενας φασιστας το εκλαμβανω σαν παροτρυνση για να συνεχεισω,ειμαι στο σωστο δρομο.

  Reply
 34. Ανώνυμος

  11.39 ΤΙ ΕΙΠΕΣ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ;ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΟΥ;ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΕΙΡΩΝΕΙΑΣ

  Reply
 35. Ανώνυμος

  11,51 ΟΧΙΟΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΙΠΕΣ.ΓΙΑΤΙ.
  ΕΣΥ ΠΟΥ ΠΥΣΤΕΥΗΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ
  ΚΑΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙΣ. Λ Ε Γ Ε.

  Reply
 36. Ανώνυμος

  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΚΟΠΡΙΤΕΣ ΕΔΩ,ΣΑΝ ΤΟΝ 11.10 ΣΑΝ ΤΟΝ ΒΩΜΟΛΟΧΙΟΥΣ,ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑ,ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΡΠΑΞΟΥΝ!ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΤΟΥΣ!ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΣΤΕ!ΗΛΙΘΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ.

  Reply
 37. Ανώνυμος

  11:39.Δεν εβρισα κανεναν αγοριμου,τις αποψεις μου παραθετω.Δεν σε καταλαβαινω,που πρεπει να δωσω ορισμο;

  Reply
 38. Ανώνυμος

  11,10 Ο 2ΟΣ
  ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΤΩΡΑ ,ΑΣΕ ΤΑ ΑΛΛΑ,
  ΔΕΙΛΕ.ΕΓΩ ΔΕΝ ΒΡΙΖΟ ΤΗΝ ΘΡΥΣΚΣΟΥ
  ΔΩΣΕ , ΟΡΙΣΜΟ

  Reply
 39. Ανώνυμος

  VOMOLOXIUS ΔΕΝ ΒΑΡΙΕΣΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ…ΓΑΜΩ ΤΗΝ ΣΙΩΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΥΤΑΝΑ ΤΗΝ ''ΑΡΙΣΤΕΡΑ΄΄ ΣΟΥ! ΑΝΤΕ ΠΑΛΙΟΜΑΛΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΑΣ ΤΑ ΕΠΡΗΞΕΣ…ΑΝΤΕ ΣΤΟ indymedia ΤΟΥ ΓΑΜΙΑ ΣΟΥ ΤΟΥ soros κωλομπινα του blog!!!

  Reply
 40. Ανώνυμος

  Την περιμενει η κυρια Λουκα στη γωνια….Θα γελασει και ο καθε πικραμενος……

  Reply
 41. Ανώνυμος

  11:18.Εσυ τι προβλημα εχεις,αφου Ελληνας αποκλειεται να εισαι αν κρινω απο την ορθογραφια σου

  Reply
 42. Ανώνυμος

  ΣΩΠΑ ΡΕ 11 10 ΜΑΣ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ.ΟΤΑΝ 4 ΕΚΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΟΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΕΓΡΑΨΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ..ΤΩΡΑ ΑΦΟΥ ΦΕΡΑΝ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ..ΑΝΤΕ ΠΑΝΕ ΑΟ ΚΕΙ ΠΟΥ ΗΡΘΕΣ ΡΕΕ,ΠΟΥ ΒΑΖΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ!!

  Reply
 43. Ανώνυμος

  11:11.Τον εαυτο μου βριζω που τοσα χρονια δεν ειχα καταλαβει οτι θα μας σωσουν οι νταβατζηδες του Αγιου Παντελεημωνα.

  Reply
 44. Ανώνυμος

  11,10. Ο 2ΟΣ. ΑΝ ΤΟΛΜΑΣ ΠΕΣΤΑ ΣΤΟ 4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ
  ΚΟΜΟΤΙΝΙΣ.ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΗΣ ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ
  ΟΧΙ ΓΡΑΜΕΝΑ,ΚΑΙ ΓΩ, ΘΑ ΣΟΥ ΣΤΕΙΛΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
  ΤΟ ΥΠΟΣΧΟΜΕ

  Reply
 45. Ανώνυμος

  ο βρωμολοχιους δεν ειναι ουτε εβραιος ουτε μασονος ουτε 12θεισης
  ειναι κατι πολυ χειροτερο απολλα αυτα

  ειναι μισελληνας κομουνιστης

  γαμηστε τη βρωμοοικογενεια του!!!!!!!

  Reply
 46. Ανώνυμος

  Το υπουργείο παιδεία και θρησκευμάτΩΝ ονομάζεται και όχιοθοδοξίας.εξυπακούεται επομένως ότι στα σχολεία πρέπει να διδάσονται όλες οι θρησκείες και όχι μόνο μία.και να διδάσκονται από ιστορικό και φιλισοφικό ενδιαφέρον και όχι να γίνεται κατήχηση.και πού είναι η ελευθερία της συνείδησης;εσείς αν θέλετε μπορείτε να γίνετε και ορθόδοξοι και ότι άλλο θέλετε.δεν μπορείτε όμως να υποχρεώνετε κανέναν άλλο να δεχθεί την δική σας πίστη αυτό λέει ότι σέβόμαστε τι´ς δημοκρατικές αξίες,αλλά και ο Χριστός το είπε : όστις θέλει οπίσω μου ελθείν…

  Reply
 47. Ανώνυμος

  11.02 ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΑΥΓΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 80 ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΓΙΑ ΨΗΦΑΛΑΚΙΑ……1%ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΦΤΙΛΕΣ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΦΤΗΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΧΙΤΛΕΡΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

  Reply
 48. Ανώνυμος

  Αποφασιστε τελικα.Ο Βωμολοχιους ειναι Εβραιος Δωδεκαθειστης ή Μασωνος;Μαλλον εσεις ειστε μαλακες.

  Reply
 49. Ανώνυμος

  ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΩΣΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΤΖΕΦΡΕΥ!ΠΡΟΣΥΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΠΑΤΕ ΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΣΑΣ ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!

  Reply
 50. Ανώνυμος

  10:31.Τι λες ρε μεγαλε.Ολα αυτα θα τα κανει το χρυσο αυγο;Πω,πω,πω,ανατρηχιασα.Κι εγω ο βλακας πιστευα οτι μονο για να πουλατε μαφιοζικη προστασια στα μαγαζια ειστε.

  Reply
 51. Ανώνυμος

  ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙΣ

  Reply
 52. Ανώνυμος

  ΠΡΟΣ ΒΩΜΟΛΟΧΙΟΥΣ ΡΕ ΕΒΡΑΙΕ ΡΕ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΗ ΜΑΣΟΝΕ ΡΕ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ ΣΕ ΠΗΡΑΜΕ ΧΑΜΠΑΡΙ ΚΑΙ ΣΕΝΑ..ΠΡΑΚΤΟΡΑΚΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ!

  Reply
 53. Ανώνυμος

  ΝΑΤΟΣ ΠΑΛΛΗ.ΜΩΡΗ ΛΟΥΓΚΡΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΟΥ
  ΒΡΟΜΟ-ΛΟΥΞ=ΗΛΙΘΙΕ ΣΥΡΗΖΑΚΙ-ΠΑΡΙΖΑΚΙ
  ΟΥΣΤ ΜΩΡΙ ΒΡΩΜΑ 10,43 Δ.Υ.ΤΡΥΠΙΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

  Reply
 54. Ανώνυμος

  10.47

  ετσι κι αλλιως το συνταγμα θα αλλάξει και ολες
  οι παπαδιστικες αβαντες θα φύγουν απο μεσα.

  Reply
 55. ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ

  ΕΙΤΕ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ, ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΧΤΥΠΑΤΕ ΤΟΝ ΚΩΛΟ ΣΑΣ
  ΚΑΤΩ , ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΥΧΤΑΤΕ….

  ΤΟ ΠΙΚΡΟΝ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΘΑ ΤΟ ΠΙΕΙΤΕ ΑΡΓΑ Η ΓΡΗΓΟΡΑ.

  Η ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΟΥ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΠΌ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ
  ΤΕΜΠΕΛΧΑΝΕΙΟ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΕΛΟΣ, ΟΣΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΜΑΣΑΤΕ….

  Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΡΑΣΟΦΟΡΕΜΕΝΗ ΚΑΦΡΙΛΑ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ
  ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ !

  Reply
 56. Ανώνυμος

  Μωρή χλαπάτσω επειδή εσύ δεν γουστάρεις θα πρέπει να μην γουστάρουμε και εμείς???
  Εγώ έτσι γουστάρω και αν σαρέσει…………….

  Reply
 57. vomoloxius

  Δεν σάς πειράζει το γεγονός ότι πολλά παιδάκια υποχρεώνονται να σχηματίσουν με το δεξί τους χεράκι μηχανικά και νυσταγμένα το σύμβολο της πίστης κάθε πρωί, ακόμη και εάν δεν πιστεύουν σε αυτό, ούτε εκείνα ούτε οι γονείς τους;

  Reply
 58. Ανώνυμος

  Να καταργήσουμε τη προσευχή,να καταργήσουμε την εκκλησία,να καταργήσουμε το σταυρό,να καταργήσουμε το Χριστό και να βάλουμε στη θέση του εσένα και τις ιδέες σου να μας ξυπνήσεις!

  Reply
 59. Ανώνυμος

  NAI ΚΟΠΕΛΑ ΜΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΥ ΔΕ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΣΕΝΑ!

  Reply
 60. Ανώνυμος

  … έφαγε έφαγε έφαγε κι αυτή
  Και πέρασε καλά κι αυτή
  κι υπόλοιποι φίλοι της καλύτερα …

  Reply
 61. Ανώνυμος

  ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΩ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ:
  Απριλίου 28, 2011

  – Θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή για να μπουν στη βουλή ΕΛΛΗΝΕΣ που θα κάνουν άνω – κάτω το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα
  – Γιατί λέω ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΚΑΤΟΧΗ της Τρόικα, των διεθνών τοκογλύφων και του σιωνιστικού κεφαλαίου

  – Για να περιοριστούν τα υπερκέρδη των τραπεζών και των «νταβατζήδων» και ΝΑ ΑΝΑΣΑΝΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ

  – Για να ξεκινήσουμε άμεσα την ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ που αποδεδειγμένα διαθέτει η Ελλάς

  – Για να ξανασπείρουμε τα χωράφια μας, να λειτουργήσουμε τις βιοτεχνίες μας, να επιστρέψουμε στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ μας

  – Για ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ και να πάψουν τα σύνορά μας να είναι «σουρωτήρι»

  – Για ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΛΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ και να τιμωρηθούν παραδειγματικά όλοι οι κλέφτες πολιτικοί
  – ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ!
  – ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!

  Reply
 62. Ανώνυμος

  ΕΛΛΗΝΕΣ !
  Ακούστε την Ο.Ε.Α. για να σωθείτε!
  Στο ellhnkaichaos.blogspot.com
  υπάρχει το Α’ + Β' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
  + ΤΡΙΜΕΡΕΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ
  ΤΕΧΝΕΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ.
  450.000 Αλβανοί ουτσεκάδες (UCK+UCC) και
  700.000 χατζαροφόροι ισλαμιστές ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
  περιμένουν το σύνθημα για να μας ΞΕΣΚΙΣΟΥΝ.
  Λέτε, αν περιμένουμε, έτσι να κάνουμε και καινούριες γνωριμίες;(!)

  Reply

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *