Μητροπολίτης Μεσογαίας: Ας ξεσηκωθούμε όλοι

Σπουδαία ομιλία προς τα παιδιά μας, αξίζει να διαβαστεί!

Πρὸς
Τὰ παιδιὰ τῶν Λυκείων τῶν Μεσογείων και τῆς Λαυρεωτικῆς
ΘΕΜΑ: «Ἔναρξη σχολικοῦ ἔτους 2010-2011»
Ἀγαπητά μας παιδιά…

Σᾶς εὔχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μὲ πρόοδο στὸν ἀγῶνα τῆς μόρφωσής σας καὶ ὄμορφες ἐμπειρίες σχολικῆς ζωῆς!

Μόλις πρὶν ἀπὸ λίγο ὁλοκληρώθηκε ὁ ἁγιασμός. Ἦλθε ὁ ἱερέας, ἰδιόμορφα ντυμένος, διάβασε μερικὰ λόγια ποὺ λίγοι τὰ κατάλαβαν, ἔκανε κάποιες κινήσεις στοὺς περισσότερους ἀκατανόητες καὶ τέλειωσε. Ὅλο αὐτὸ μοιάζει μὲ κατάλοιπο ἄλλων παλαιότερων ἐποχῶν. Οἱ πολιτικοί μας δὲν τὸ πιστεύουν, ἀλλὰ διστάζουν νὰ τὸ καταργήσουν. Ἐσᾶς δὲν σᾶς ἐνδιαφέρει, γιατὶ σὲ λίγο θὰ τελειώσει καὶ μετὰ τοῦ χρόνου πάλι. Κάποιες Ἀνεξάρτητες Ἀρχὲς ἀντιδροῦν, ἀλλὰ πρὸς τὸ παρὸν ἄκαρπα. Κανεὶς δὲν τὸ καταλαβαίνει ὅπως γίνεται. Οὔτε καὶ ἡ Ἐκκλησία. Ἁπλᾶ, αὐτὴ τὸ δέχεται ὡς κεκτημένο δικαίωμά της ποὺ δὲν θὰ ἤθελε νὰ τὸ χάσει. Δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος νὰ συντηροῦμε στὴν οὐσία νὰ ἐξευτελίζουμε κάτι ἱερό, ποὺ ὅμως εἴτε δὲν καταλαβαίνουμε εἴτε δὲν θέλουμε εἴτε δὲν σεβόμαστε. Σκέφθηκα λοιπόν, ἔτσι ποὺ καταντήσαμε τὸν ἁγιασμό, φέτος νὰ μὴν τὸν κάνουμε. Νὰ πῶ στοὺς Ἱερεῖς νὰ καθήσουν στοὺς Ναοὺς καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ προσευχηθοῦν γιὰ σᾶς. Ἴσως ἔτσι ὁ Θεὸς νὰ τοὺς ἄκουγε περισσότερο. Ὑποχώρησα, πρῶτον γιατὶ κάποιοι δὲν εἶναι ἕτοιμοι νὰ τὸ δεχθοῦν καὶ δὲν θέλησα ὡς Ἐπίσκοπος νὰ τοὺς λυπήσω, καὶ δεύτερον γιατὶ πρὶν τὸ κάνω ἔπρεπε νὰ σᾶς εἰδοποιήσω.

Αὐτοὶ ὅμως ποὺ ἔβαλαν αὐτοὺς τοὺς ἁγιασμοὺς στὴ ζωή μας τὸ πίστευαν. Πίστευαν ὅτι μαζὶ μὲ τὴν ἀνθρώπινη προσπάθεια χρειάζεται καὶ ὁ φωτισμὸς καὶ ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Πίστευαν στὸν Θεό. Εἶχαν σχέση ζωντανὴ μαζί Του. Τὸν ἤθελαν στὴ ζωή τους ὡς ὅ,τι πολυτιμότερο ὑπάρχει. Ἤθελαν ὅλα νὰ τὰ ἀρχίζουν μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἂν εἶναι ἔτσι, φυσικὰ νὰ γίνεται ὁ ἁγιασμός. Θὰ εἶναι ἡ πιὸ σημαντικὴ στιγμὴ τῆς χρονιᾶς.

Σήμερα ὅμως Τὸν ξεχάσαμε τὸν Θεὸ καὶ ἁπλᾶ Τὸν διατηροῦμε γιὰ νὰ Τὸν ἀμφισβητοῦμε, νὰ Τὸν εἰρωνευόμαστε ἢ δυστυχῶς καὶ νὰ Τὸν βρίζουμε. Καὶ νά ποῦ φτάσαμε! Νὰ μὴν θέλουμε οὔτε τὰ σύμβολά Του. Καὶ νά ποῦ καταντήσαμε! Χωρὶς Αὐτόν, ἡ ζωή μας νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ κρίση, ἀδιέξοδα, σύγχυση, αὐτοκαταστροφικότητα, βία καὶ παραλογισμό.
Στὸ σχολεῖο ποὺ ἔρχεστε μπορεῖ νὰ γεμίσουν τὰ κεφάλια σας μὲ πληροφορίες ποὺ οπερισσότερες νὰ μὴν χρειάζονται∙ μὲ γλῶσσες ποὺ δὲν εἶναι δικές μας∙ μὲ ἱστορία ποὺ δὲν εἶναι ἀληθινή∙ μὲ θρησκευτικὰ ποὺ δὲν πείθουν. Νὰ σᾶς δώσουν βαθμοὺς χωρὶς ἀντίκρυσμα. Αὐτὸ ὅμως ποὺ τελικὰ χρειάζεστε εἶναι ἀξίες γιὰ νὰ πλημμυρίσουν τὴν καρδιά σας. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὸ δίνει ἡ ἐποχή.

Ἡ κατάσταση στὸν τόπο μας εἶναι σὲ ἀδιέξοδο. Κάτι πρέπει νὰ γίνει ἄμεσα. Καὶ ἡ ἀλλαγὴ πρέπει νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τὸ σχολεῖο. Ἂς ξεσηκωθοῦμε ὅλοι. Δάσκαλοι, γονεῖς καὶ παιδιὰ ἀρνηθεῖτε τὸ ψέμμα καὶ πολεμῆστε το σὰν τὸν μεγαλύτερο ἐχθρό. Χτυπῆστε τὴ μετριότητα, τὸν συμβιβασμὸ καὶ τὴ μιζέρια σὰν τὴν χειρότερη ἀρρώστια. Μᾶς κοροϊδεύει τὸ σύστημα, ποὺ αὐτὸ ὑπαίτιο γιὰ ὅλα, μᾶς ὁδηγεῖ σὲ ὑπαρκτικὸ ἐκφυλισμό. Διεκδικῆστε τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία σας μὲ ὅποιο κόστος. Ξαναφέρτε τὴν ἱστορία καὶ παράδοσή μας, τὴ γλῶσσα καὶ τὰ ἤθη μας στὴ ζωή σας. Ἀγωνιστεῖτε γιὰ κοινωνία μὲ εἰλικρίνεια, ἡρωισμό, καθαρότητα καὶ ἐξυπνάδα. Ἀπαιτῆστε πολιτικοὺς ποὺ νὰ ἀγαποῦν τὸν τόπο περισσότερο ἀπὸ τὰ στενὰ μυαλὰ καὶ συμφέροντά τους, ποὺ νὰ σέβονται τὴν ἱστορία περισσότερο ἀπὸ ὅσο προσδοκοῦν τὴν ψῆφο, ποὺ νὰ πονοῦν γιὰ τὸ κατάντημά μας περισσότερο ἀπ’ ὅσο ὑποτάσσονται στὶς ξένες σκοπιμότητες. Ἀξιῶστε Ἐκκλησία ὄχι μὲ ἀδικαιολόγητους συντηρητισμούς, νεκροὺς συμβολισμούς καὶ πομπώδεις τελετουργίες, ὄχι Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μὲ δικαιώματα, περιουσίες καὶ διεκδικήσεις, ἀλλὰ Ἐκκλησία μὲ πονεμένο προφητικὸ λόγο, μὲ αὐθεντικὴ πίστη, μὲ θυσιαστικὴ μαρτυρία καὶ ἅγια ζωή∙ Ἐκκλησία ποὺ νὰ ἐμπνέει καὶ νὰ ἔχει πρόταση ζωῆς. Τότε θὰ βρεῖτε τὸν Θεὸ ὁλοζώντανο μέσα σας. Τότε ὁ ἁγιασμὸς δὲν θὰ επιβάλλεται μὲ ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἀλλὰ θὰ ἀποτελεῖ δικό σας αἴτημα. Τότε τὸ σχολεῖο θὰ ξαναγίνει ἡ ἐλπίδα τῆς ἐθνικῆς καὶ πνευματικῆς ἐπιβίωσής μας. Τότε ἡ νέα χρονιὰ θὰ εἶναι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. Σᾶς τὸ εὔχομαι μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά.
Ὁ Θεὸς μαζί σας, ἀγαπητά μας παιδιά.

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ ὅλη μου τὴν ἀγάπη,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ

koukfamily.blogspot.com

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

42 Comments

 1. panais

  Kαλά ρε μεγάλε πως μπορω να είμαι Τσιράκι σε έναν άνθρωπο που δεν τον έχω δει ποτέ απο κοντά;Αυτός στην Αμερική 20 χρόνια σχεδόν και εγώ στην άλλη άκρη στην Κύπρο!Παρολίγον να ήμουν αγέννητος όταν έφυγε στην ξενητιά ο άνθρωπος!

  Reply
 2. Ανώνυμος

  Ο,τι και να πουν ο,τι και να κανουν οι ιερεις ειναι κατατρεγμενη.Και το σπουδαιοτερο ειναι ανθρωποι αλλοι πιστη και αλλοι απο επαγγελμα.Το ο,τι ειναι ιερεις και υπηρετουν το Θεο εν ωρα λειτουργιας κανεις δεν μπορει να πει τιποτα.Απο εκει και περα ισχυει η παροιμια <>.
  Υ.Γ. Και στο κατω κατω που ειναι ο Ιερονυμος να βγαλει εναν λογω σωστο?εδω ο ΓΑΠ ορκιστικε με το αριστερο και δεν του ειπε τιποτα

  Reply
 3. Ανώνυμος

  O Παναής είναι γνωστό τσιράκι του Παναγιώτη Τελεβάντου και το ΔΟΥΛΙΚΟΤΑΤΟ φερέφωνό του!!!

  Reply
 4. Να παλεύεις.

  Ήταν ο πρώτος ιερέας που συνάντησα όταν πρωτοπάτησα το πόδι μου στην εκκλησία εδώ και 10 χρόνια, του είπα ένα σωρό υπερφίαλα πράγματα κι αυτός με συμβούλεψε λιτά, σεμνά και απόλυτα εύστοχα πράγμα που κατανοώ σήμερα μετά από δέκα χρόνια. Αν είχα συναντήσει άλλον, είμαι 100% σίγουρη ότι δε θα ξανάμπαινα ποτέ σε εκκλησία. Τον ευχαριστώ. Είναι ένας άξιος άνθρωπος.

  Reply
 5. panais

  Εγώ κρατάω απο όλα "και η αλαγή πρέπει να αρχίσει απο τα σχολία"!!!Καλά δηλαδή μιλάμε σοβαρά η ηγεσία της Εκκλησίας ,οι Επίσκοποι που βρίσκονται εις "τύπον"και "τόπον"Του Χριστού μας ρίχνουν το μπαλάκι για την αλαγή στα σχολία;Είμαστε σοβαροί;Οι φύλακες της Ορθοδοξίας λένε ότι"πρέπει να αρχίσει απο τα σχολία",ε καλά Άγιε Δέσποτα και η Ιεραρχία τελικά τί ρόλο βαρά;Μόνο να στέλνετε τον Μεσσηνίας Σαββάτο να μας αντιπροσωπεύσει σε ορθόδοξους διαλόγους είστε καλοί;Στέλνετε έναν κακόδοξο επίσκοπο,νεοβαρλααμιστή που διατυπώνει αιρέσεις και διδάσκει ακόμα και στην Θεολογική της Αθήνας;Αίσχος!Ντροπή μας κ.Επίσκοπε Μεσσογαίας Νικόλαε,που τρέξατε να κάνετε αγιασμούς στους διαστημικούς σταθμούς των Ρώσων και ρίχνετε το μπαλάκι στα καυμένα τα παιδάκια!Αν νομίζετε ότι το Υπουργίο με την Διαβολοπούλου θα κάνει την αλαγή με τους δασκάλους πλανάσαι πλάνην οικτρά…Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα για την ομιλία του εν λόγο Ιεράρχη ας ερευνήση την Ιστοσελίδα του κ.Παναγιώτη Τελεβάντου…

  Reply
 6. Ανώνυμος

  ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΑΤΕ ΟΣΟ ΕΓΩ ΑΛΛΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΝΑΕΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΤΑΙ ΕΜΑΣ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΕΟΥΣ
  ΝΑ ΠΑΤΕ ΝΑ ΒΡΙΣΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΠΑΔΑΡΙΟ ΠΟΥ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΖΥΓΙΖΕΙ ΕΝΑ ΤΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΙΝΟΥΝ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΣΚΥΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ

  Reply
 7. Ανώνυμος

  ΕΝΑΣ ΗΤΑΝ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΞΕ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΑΛΑΔΕΣ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΞΕΡΕΣΕΙΣ
  ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΦΥΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΔΑΝΤΕΛΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟ ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΑΠΑΔΑΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΜΑΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΑΠΛΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΡΕ ΣΕΙΣ Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ?? ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΕΙ ΒΡΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΞΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΕΤΣΙ ΗΤΑΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΧΡΥΣΟΠΟΙΚΙΛΑ ΝΤΥΜΕΝΟΣ Α ΝΑ ΧΑΘΕΙΤΕ ΠΙΑ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ

  Reply
 8. Ανώνυμος

  Ο Μεσογαίας Νικόλαος δεν έχει καμία σχέση με το δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου…Ο πρώτος κατάγεται από τη θεσσαλονίκη και ο δεύτερος από Εβρο…Απίθανος ιεράρχης, τιμάει πραγματικά την ορθοδοξία…φοβερός άνθρωπος με προχωρημένη σκέψη!!!

  Reply
 9. kapsoulis

  Μελετηστε το μηνυμα και μην ασχολειστε αν ειναι συγγενης η οχι του δημοσιογραφου.Ειτε εναι ειτε δεν ειναι δεν εχει καμμια σχεση,στην προκειμενη περιπτωση.
  Καταλαβαινω οτι δυσαρεστησε το μηνυμα ειτε τους μη Χριστιανους ειτε τους δωδεκαθειστες ειτε τους αθεους.Τι να κανουμε τωρα……

  Reply
 10. Ανώνυμος

  O Mεσογαίας Νικόλαος δεν έχει καμία συγγενική σχέση με το δημοσιογράφο Νίκο Χατζηκινολάου. Ο Μεσογαίας καυάγεται από Θεσσαλονίκη, ενώ ο δημοσιογράφος από τον Εβρο…Ομως μιλάμε για τον απόλυτο ιεράρχη!!! Φοβερός άνθρωπος, φοβερή μορφή, απίστευτος άνθρωπος, φλογερός λόγος, προχωρημένη σκέψη. Ο ορθόδοξος κόσμος χαίρεται με την παρουσία του στην Εκκλησία της Ελλάδος…

  Reply
 11. Ανώνυμος

  O Mεσογαίας Νικόλαος δεν έχει καμία συγγενική σχέση με το δημοσιογράφο Νίκο Χατζηκινολάου. Ο Μεσογαίας καυάγεται από Θεσσαλονίκη, ενώ ο δημοσιογράφος από τον Εβρο…Ομως μιλάμε για τον απόλυτο ιεράρχη!!! Φοβερός άνθρωπος, φοβερή μορφή, απίστευτος άνθρωπος, φλογερός λόγος, προχωρημένη σκέψη. Ο ορθόδοξος κόσμος χαίρεται με την παρουσία του στην Εκκλησία της Ελλάδος…

  Reply
 12. Ανώνυμος

  ΕΧΕΙ ΤΟ ΕΧΕΙ ΠΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕ ΕΚΠΟΜΜΠΗ ΤΟΥ ΣΤΟ REALΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ
  ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΗΣΕΙ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΛΑΟ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΦΙΛΤΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΟ ΤΙ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΩ ΕΓΩ ΤΟΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΦΑΝΤΟΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΕΞΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ

  Reply
 13. Ανώνυμος

  O Mεσογαίας Νικόλαος δεν έχει καμία συγγενική σχέση με το δημοσιογράφο Νίκο Χατζηκινολάου. Ο Μεσογαίας καυάγεται από Θεσσαλονίκη, ενώ ο δημοσιογράφος από τον Εβρο…Ομως μιλάμε για τον απόλυτο ιεράρχη!!! Φοβερός άνθρωπος, φοβερή μορφή, απίστευτος άνθρωπος, φλογερός λόγος, προχωρημένη σκέψη. Ο ορθόδοξος κόσμος χαίρεται με την παρουσία του στην Εκκλησία της Ελλάδος…

  Reply
 14. Ανώνυμος

  ΝΑ ΤΑ ΠΕΙ ΣΤΟ ΑΘΕΟ ΕΞΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΕΙ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΞΕΛΑΜΠΙΚΑΡΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ
  ΟΙ ΣΩΣΤΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΣΠΙΤΙ ΞΕΣΗΚΩΝΟΥΝ ΟΤΑΝ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΙΝΔΙΝΕΥΕΙ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ ΟΧΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ

  Reply
 15. Ανώνυμος

  Αν παρατηρήσουμε το ξεσηκωθείτε όλοι δεν είναι ένα μήνυμα γενικό και αόριστο προς τα παιδιά. Αναφέρεται στο να ξεσηκωθούμε όλοι και να επαναφέρουμε στα σχολεία και να μάθοουμε στα παιδιά μας την πραγματική ιστορία, τον πολιτισμό μας και πάνω απ' όλα τη γλώσσα μας που κάθε χρόνο από την εποχή σημίτη την συρρικνώνουν είτε μέσα στα σχολικά βιβλία είτε με τη βοήθεια των ΜΜΕ.Εκεί πρέπει να γίνει η επανάσταση μέσα στα σχολεία και στις οικογένειες του καθενός.

  Reply
 16. Ανώνυμος

  8: 52 με το να προσπαθεις να επιβαλεις τη γνωμη σου λεγονας οτι δεν ειμαστε καλοι μελετητες δειχνεις πως δεν Η κανεις πως δεν καταλαβαινεις τι θελουμε να πουμε
  Εγω διαφωνω καθετα με τον σεβασμιωτατο διοτι προσπαθεις παντα οτι και να συμβαινει να υπηρετεις τα της Εκκλησιας Αγια και Ιερα οχι να φευγεις σαν κλεφτης

  Reply
 17. Ανώνυμος

  ..Φιλε,8:40..

  ..ενας γενικος λογος με λεξεις ''κλειδια'',δε λεει τιποτα..ειναι πολιτικαντισμος με ολιγη απο θεολογια,δια πασαν χρησιν..

  ..ο καθενας παιρνει οτι γουσταρει..

  ..απλα,για να μιλησω τετριμμενα,ο εν λογω ιεραρχης κανει απλα,το καθηκον του,προσαρμοσμενο στη νεα εποχη..

  ..βοηθα τον κοσμο ενας που θα μιλησει συγκεκριμμενα και με ονοματα που κατακρεουργησαν την παιδεια και γενικωτερα τον τοπο..η εξουσια,απενοχοποιηθηκε,που ειναι;

  ..το ''ας ξεσηκωθουμε ολοι''..εμενα μου θυμιζει πολλα μα πολλα..γκατζετς κι αξεσουαρ ψηφιακης απελευθερωσης και με μια ανεση τετοιας χωρητικοτητας συμπερασματων και νοηματων,που παραπεμπει στα τσαλιμακια αλλα…Λοβερδος..

  Reply
 18. Ανώνυμος

  Αναρωτιέμαι άν όλοι εσείς που γράφετε εναντίον του ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ Μητροπολίτη έχε καταλάβει το νόημα αυτής της ομιλίας. Καθίστε να την διαβάσετε με προσοχή και δίχως προκατάληψη και μπορεί κάτι περισσότερο να αποκομίσετε απ'αυτή. ΄Αν πάλι εξακολουθείτε να πιστεύετε τα ίδια επειδή μάλον δεν έχετε μάθει στα μαθητικά σας χρόνια να ΜΕΛΕΤΑΤΕ και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τώρα, μόνο να πιστεύετε στα παπαγαλάκια που ακούτε στην τηλεόραση ή ακόμη χειρότερα στις συγκεντρώσεις των πολιτικών κομμάτων τί μπορεί να πει κανείς για την περίπτγωσή σας. Είστε αξιοι της μοίρας σας.
  Μπορείτε να μπείτε και στο διαδίκτυο και να διαβάσετε άρθρα επιστημονικές απόψεις το βιογραφικό και πολλά ακόμη για ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ και μετά αναλογιστείτε.. (αν μπορείτε..) Αν είσασταν εσείς στη θέση του θα φορούσατε το ράσο ή θα κοκορευόσασταν απο δω και από κει για τα πολύ λιγότερα που θα καταφέρνατε στη ζωή σας..

  Reply
 19. Ανώνυμος

  αγαπητε-η 8:36 κριμα που δεν μπορουν να καταλαβουν κανεις δεν υβρισε τον ιεραρχη μα ειναι φαρδιες οι παρωπιδες για να δουν την σκοπιμοτητα των λεγωμεμενων του

  Reply
 20. Ανώνυμος

  ..παιδια,με συγχωρειτε αλλα εγω δεν εντυπωσιαστηκα καθολου απ'την ομιλια του π.Νικολαου..γενικευσεις και τιποτε συγκεκριμμενο..και ο ΓΑΠ δηλωνει αντεξουσιαστης της..εξουσιας..ε,και;

  ..και βεβαια,παρατηρησα οτι επιτιθεσθε στους σχολιαστες,επειδη δεν συμφωνουν με τα οσα τετριμμενα ειπε ο εν λογω ιεραρχης..και τιποτα συγκεκριμμενο..

  ..αν,ιστορικα,παρατεθουν οι λογοι που εχουν προσφωνηθει για την παιδεια,θαπρεπε να ντρεπεται κι ο ιδιος ο θεος..''μας κοροιδευει το συστημα'';

  ..μπα;..απο ποτε πατερ;

  ..τα ιδια ''επαναστατικα''διατεινεται κι ο ΓΑΠ..

  ..απ'την αλλη,τωρα ελαβαν το μυνημα για την παρουσια της εκκλησιας και την βαθεια υποκρισια της-εκτος παντα ορισμενων μορφων-και την αδιαφορια του κοσμου;

  ..κραταει χρονια αυτη η κολωνια..

  Reply
 21. Ανώνυμος

  ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ
  ΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΔΕΝ
  ΥΠΗΡΧΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΗΣΥΧΟ.

  Reply
 22. Ανώνυμος

  7:26 ποσο αστοιχειωτος και εμπαθης πρεπει να εισαι
  βριζει ο 7:15 γραφει ποιος ειναι λεει ψεματα;; οχι γιατι φωναζεις ολοι πρεπει να εχουν την ιδια αποψη με σενα;; τι θα πει δεν κανω αγιασμο… να τα καταργησουμε ολα επειδη καποιοι ελεεινοι πανε να τα διαλλυσουν ολα;;; αλλοιμονο μας τοτε αγαπητε μου

  Reply
 23. Ανώνυμος

  αν ηταν ολοι οι ιεραρχες να σταματησουν τον αγισμο γιατι οι πολιτικοι και αλλοι δεν πιστευουν θα επρεπε να δεσουμε μια πετρα στο λαιμο μας και να παμε ολοι για φουντο μητροπολιτα
  οι ιδεες σας ενιοτε περιεργες ως περιπλοκες οπως λεει και ο παραπανω σχολιαστης του εξαδελφου σας του εχετε κανει ποτε παρατηρησει για τα οσα λεει κα υπνωνει το ποιμνιο στην τηλεοραση
  και συ 7: 15 ετσι ειναι ο σεβασμιωτατος ειναι επιστημων οπως και ο Ιερωνυμος ειναι αρχαιολογος αμα δεν ξερετε κατι να μην υβριζεται

  Reply
 24. Ανώνυμος

  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ . ΑΥΤΟ ΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΣ 7.17, ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΣΟΥ, ΔΕ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΕΔΩ. ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΠΕΡΝΕΙΣ ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΤΑΣ ΛΑΣΠΗ , ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΩΝΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙΣ!

  Reply
 25. Ανώνυμος

  Η ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΑΣΑΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑΠΙΣΤΕΨΟΥΝ
  ΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ ΝΙΚΟΛΑΕ ΖΗΤΩ ΠΟΥ ΚΑΗΚΑΜΕ

  Reply
 26. Ανώνυμος

  ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΔΕΙΣ ΠΟΣΟ ΒΛΑΚΑΣ ΕΙΣΑΙ
  7 15

  Reply
 27. Ανώνυμος

  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΞΑΔΕΛΦΟΥ
  ΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ
  ΠΑΤΕΡΑ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΠΑΤΕ

  Reply
 28. Ανώνυμος

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
  ΠΥΡΙΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΤΗ Ν Α Σ Α
  ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΟΤΑΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΖΕΙ
  ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
  ΞΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
  ΝΙΚΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
  ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ
  ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
  ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ

  Reply
 29. Ανώνυμος

  Αναρωτιέμαι που είναι ο Ιερώνυμος. Αλλά δυστυχώς , στην πιό κρίσιμη στιγμή του Έθνους, οι καθε λογής "ηγέτες" μας είναι ή πουλημένοι ή νάνοι.

  Reply
 30. Ανώνυμος

  ΤΑ ΕΙΠΕ ΟΛΑ ! ΑΝ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΙΕΡΑΡΧΗ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΣΤΑΤΗ ΩΡΑ, ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

  Reply
 31. Ανώνυμος

  Που είναι ο Ιερώνυμος? Είναι αρχιεράρχης? Είναι αντάξιος του προκατόχου του? Είναι μέλος της κυβέρνησης Παπανδρέου και του ΔΝΤ? Δεν μιλάει, δεν παρεμβαίνει παρά μόνο όταν θίγονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ιεράς Συνόδου? Τέτοιος ευτελισμός των αξιών και των παραδόσεων μας? Τέτοια εγκατάλειψη και προδοσία του ποίμνιού του? Ας μνημονεύετε τότε τον Παπανδρέου και τον Στρός Καν όπως μνημόνευσε ο Παναγιώτατος στην Παναγία της Σουμελά τους Σουλτάνους που μας σφάζανε. Ανάξιοι για πάντα….

  Reply
 32. Ανώνυμος

  ΤΑ ΨΈΜΑΤΑ ΤΑ ΛΈΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΆΦΟΥΝ ΚΆΠΟΙΟΙ. ΑΝ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΠΊΣΕΙ (ΚΑΠΟΙΟΣ) ΑΣ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΕ ΠΟΙΟΎΣ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΟΥΜΕ.

  Reply
 33. Ανώνυμος

  ΑΞΙΟΣ ,ΑΓΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΕΙΝΑΙ. ΑΞΙΟΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ. Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ? ΑΚΟΥΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Ο ΛΑΟΣ?

  Reply
 34. Romanos

  5:39
  Είσαι θλιβερός νέγρος που δουλεύεις ακατάπαυστα
  στις φυτείες του εγωϊσμού σου.

  Σπάσε τις αλυσίδες παιδάκι μου, τί μανία είναι αυτή με τη σκλαβιά;

  Reply
 35. Ανώνυμος

  ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ
  ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΤΟΧΙ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΙΧΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΝΑ ΚΑΤΕΒΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΤΟ ΛΦΡ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΣΥΖΗΤΑΓΑΜΕ.
  ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ

  Reply

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *