“ΕΙΣΤΕ ΘΛΙΒΕΡΟ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ”

ΣΦΟΔΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΟΝ ΕΛΕΕΙΝΟ ΣΚΑΙ,ΠΟΥ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΕ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ,ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ “ΑΠΟΚΡΥΦΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ”!

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 23ῃ Ἀπριλίου 2011
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Διερωτώμην ἐάν ἀπαιτεῖτο νά ἐκφράσω τήν διαμαρτυρίαν μου διά τά….
φληναφήματα τοῦ κανονικῶς ἀνυποστάτου αἱρεσιάρχου τοῦ Βατικανοῦ Βενεδίκτου 16ου διά τήν ὑπ’ αὐτοῦ ἀναμάσησιν εἰς τό κυκλοφορηθέν ἐσχάτως πονημάτιό του «Ὁ Ἱησοῦς ἀπό τήν Ναζαρέτ» τῶν φαιδροτήτων τῆς λεγομένης Β΄ Βατικάνειας Συνόδου (1965) τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς παρασυναγωγῆς διά τῶν πορισμάτων τῆς ὁποίας ἀπενοχοποιεῖτο τό Ἑβραϊκό ἔθνος διά τήν σταύρωση καί δολοφονία τοῦ ὑπό τῶν προφητῶν ἀναγγελθέντος ἀληθοῦς Μεσσίου καί ἐνσαρκωθέντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ διότι τυγχάνει πασίδηλον καί παγκοσμίως ἐγνωσμένο καί διιστορικῶς καταγεγραμμένο τό ἄσβεστον μίσος καί ἡ ἀτελεύτητος ἐμπάθεια τῶν λεγομένων ραββίνων τοῦ ἑβραϊκοῦ ἔθνους κατά τοῦ ὑπό τῶν πατέρων των θανατωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποίοι μετήλλαξαν τόν Θεϊσμόν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τῶν Προφητῶν εἰς Ἑωσφορισμόν καί Σατανολατρείαν προετοιμάζοντες τήν ἀνέγερσιν τοῦ λεγομένου γ΄ Ναοῦ τοῦ Σολωμόντος εἰς τήν θέση τοῦ ἀρχικοῦ Ναοῦ ὅπου σήμερον τό τέμενος τοῦ Ὀμάρ διά τήν ὑποδοχήν καί ἐνθρόνιση τοῦ ψευδοῦς Μεσσίου πού ἀναμένουν καί πού δέν εἶναι ἕτερος ἀπό τό ἐνεργούμενον τοῦ Σατανᾶ, τόν ἄνθρωπον τῆς ἀποστασίας, τόν καί Ἀντίχριστον ὀνομαζόμενονἩ δϊιστορική διαστροφή τῶν Ραββίνων καί τῶν ἡγετῶν τοῦ Ἑβραϊκοῦ ἔθνους ἀποδεικνύεται πανηγυρικῶς ἀπό τά γέμοντα φρίκη, μίσος καί ἐμπάθεια κατά τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ παράγωγα τῆς Σατανιστικῆς τους ἐκτροπῆς, Ταλμούδ, Καμπάλα καί Ραββινική παραφιλολογία, ὡς καταγγέλουν καί οἱ ὁμοεθνεῖς των Ὀρθόδοξοι Ἑβραῖοι εἰς τάς ἱστοσελίδας αὐτῶν ἀνά τόν κόσμον (http://www.israelversusjudaism.org καί http://www.jewsnotzi onists.org/index. htm). Ἐξηγοῦμε ὅτι ἡ χρῆσις τῆς Καμπάλα προϋποθέτει τήν φρικώδη τέλεση τῆς μαύρης μαγείας, τήν χρῆσι τῶν ἀποκρυφιστικῶν βιβλίων καί τίς ἐπικλήσεις δαιμόνων, πρακτική πού προπαγανδίζουν διά τῆς Ἑωσφορικῆς λατρείας ἐντός τῶν Μασονικῶν στοῶν ἀνά τήν οἰκουμένη, ἐγνωσμένου πλέον ὄντος ὅτι ὁ περιώνυμος Μ.Α.Τ.Σ. δέν εἶναι ἕτερος ἀπό τόν Διάβολο, πού προπαγανδίζεται μέν φαιδρότης ἡ ἀναφορά στό πρόσωπό του ἀλλά παραδόξως ἀποτελεῖ τό κέντρο τῆς λατρείας τοῦ Σιωνιστικοῦ τέρατος.

Ὁ καταιγισμός κατά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα ἀπό τά ὑποπροϊόντα τοῦ Ἀμερικανοσιωνιστικοῦ διεφθαρμένου «λόμπυ», πού μετά μανιώδους ὁρμῆς προέβαλλε καί προβάλλει ὁ τηλεοπτικός δίαυλος ΣΚΑΪ τοῦ κ. Ἀλαφούζου διά τῶν ὁποίων πλασσάρονται μέ ἐπίφαση δῆθεν ἐπιστημοσύνης, χυδαία, συκοφαντικά, ἐξυβριστικά, πλαστογραφημένα, ἀνιστόρητα, ψευδῆ καί κίβδηλα στοιχεῖα ὡς τό δῆθεν Εὐαγγέλιο τοῦ Ἀποστόλου Φιλίππου ἤ τῆς Ἁγ. Μαρίας τῆς Μαγδαλινῆς κατασκευασθέντα ἀπό τόν εἰρημένο ἑσμό τοῦ Σιωνιστικοῦ τέρατος μέ ἕναν καί μοναδικό στόχο νά πλήξουν, νά προσβάλλουν βαναύσως, νά ἀπομειώσουν καί νά ἐκμηδενίσουν τήν θεανδρικήν ὑπόστασιν τοῦ ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ μέ ὑποχρεώνουν ἀπευθυνόμενος πρός τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Μητροπόλεως νά καταδείξω τήν ἀνωτέρω αἰσχρά συμπαιγνία εἰς βάρος τοῦ ζῶντος καί ἀληθινοῦ Θεοῦ καί νά παρακαλέσω νά ἐπιδείξουν πρός αὐτούς τούς διαχρονικῶς πολεμίους τῆς ἀληθείας τήν ἁρμόζουσα περιφρόνηση δεόμενοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπέρ τῆς μετανοίας των διότι τυγχάνουν ἐπιχάρματα τῶν δαιμόνων καί μέλλουν νά τούς ἀκολουθήσουν εἰς τήν τραγική των αἰωνίαν βάσανον καί τραγωδίαν.

Ἅπαντα τά θλιβερά ὑποπροϊόντα τοῦ Σιωνιστικοῦ τέρατος, πού προβάλλει μετά μανίας ὁ τηλεοπτικός δίαυλος ΣΚΑΪ, ἐρείδονται σέ χαλκευμένα ψευδῆ στοιχεῖα, σέ δῆθεν ἀνακοινώσεις Ἑβραίων «καθηγητῶν», σέ δῆθεν εὑρήματα τοῦ Μουσείου Ροκφέλερ τοῦ Ἰσρραήλ τῆς γνωστῆς οἰκογενείας… καί σέ δῆθεν εὑρήματα τῆς ἀρχαιολογικῆς σκαπάνης καθώς καί σέ ἀναμασήσεις φαντασιώσεων τῶν ἀνά τούς αἰώνας αἱρεσιαρχῶν ἤ ὀπαδῶν τῆς δυσωνύμου ἀθεΐας, ὡς π.χ. τοῦ Κέλσου καί ἄλλων τινῶν, ἅπαντα ἐπαναλαμβάνομεν συντρίβονται καί κονιορτοποιοῦνται ἐπάνω στό πασίδηλο, δϊιστορικό καί ἀναντίρρητο γεγονός ὅτι ἄν τά ψεύδη των ἦτο ἀλήθεια διά ποῖον λόγον οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Ὁμολογηταί τῆς εἰς Χριστόν πίστεως θά ἀνελάμβαναν μία ἐπικήν ἀνά τήν οἰκουμένην πορεία εὐαγγελισμοῦ διά νά διωχθοῦν, νά κρεμασθοῦν, νά καοῦν, νά σφαγιασθοῦν, νά ἁλεσθοῦν ἀπό τούς ὀδόντας τῶν θηρίων στίς Ρωμαϊκές ἀρένες καί ἐπί τρεῖς ὁλόκληρους αἰώνας 11.000.000 μάρτυρες μέ τό αἷμα τους καί τή ζωή τους νά διακηρύσσουν ὅτι «Ἀνέστη Χριστός θανάτῳ θάνατον πατήσας καί ὤφθει κἀμοί». Φαίνεται ὅτι ὅλοι αὐτοί ἀγνοοῦσαν τήν «εἴδηση» πού μόνον οἱ Σιωνιστές-Σατανιστές γνωρίζουν καί τήν ὁποία μετά μανίας προβάλλει ὁ τηλεοπτικός ΣΚΑΪ. Βέβαια ἄν αὐτό τό εἶχε διαπράξει ὁ συγκεκριμένος τηλεπτικός σταθμός εἰς Μουσουλμανική χώρα εἰς βάρος τῆς θρησκευτικῆς των παραδοχῆς ὅλοι γνωρίζομε ὅτι θά ἦταν σήμερα ἀποκαΐδια, ἀλλά ἐδῶ ἔγκειται τό μεγαλεῖο τῆς εἰς Χριστόν πίστεως καί τῆς αἰώνιας ἀνατροπῆς τῶν ἐνδοκοσμικῶν πραγμάτων ἐμπαθείας, ἐκδικήσεως καί μίσους ἀπό τόν «πρᾶον καί ταπεινόν τῇ καρδίᾳ» αἰώνιο Θεό καί αἰώνιο ἄνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΜΑΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΞΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ,ΠΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΒΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΓΡΑΙΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΜΑΧΟΥΣ ΔΕΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ!

Ναι,παπαγαλάκια του ΣΚΑΙ:Αν τολμούσατε να θίξετε π.χ. τον Μωάμεθ,ΘΑ ΣΑΣ ΕΚΑΙΓΑΝ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ,το λιγότερο!

Με τις δε…αποδείξεις σας,γελάει πλέον και ο πιο ανυποψίαστος:Όλες εκπορευόμενες και χρηματοδοτούμενες από…ευαγή ιδρύματα,όπως του ΡΟΚΦΕΛΕΡ και με Εβραίους συντελεστές και παραγωγούς!

ΜΑ ΚΑΛΑ,ΔΕΝ ΒΑΡΕΘΗΚΑΤΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ;ΤΟΣΟ ΚΑΛΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ,ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΞΕΤΕ…ΚΑΛΗ ΔΙΑΓΩΓΗ;

Το ότι έχετε αναλάβει εργολαβία την αποδόμηση της Ιστορίας (πρόσφατο παράδειγμα το τρισάθλιο “1821”) και της Θρησκείας,είναι πασίγνωστο:ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΑΤΕ,ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΑΣ,ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ!

Και για να ενοχληθείτε ακόμα περισσότερο,σας αφιερώνουμε μερικά από τα Εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής,που αναφέρονται στο…συνάφι σας:

“Αραβιανόν, σκολιώτατον γένος Εβραίων, έγνως την ανέγερσιν του ναού. Δια τι κατέκρινας τον Χριστόν;”

“Καν τους εκ νεκρών επαισχύνθητε, ω Ιουδαίοι, ους ο ζωοδότης ανέστησεν, ον υμείς εκτείνατε φθονερώς”.

“Κατά τον Σολομώντα βόθρος βαθύς το στόμα Εβραίων παρανόμων”.

“Εβραίων παρανόμων εν σκολιαίς πορείαις τρίβολοι και παγίδες”.

http://hellas-orthodoxy.blogspot.com/

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

40 Comments

 1. ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

  Σκοταδιστές συστηματικοί υπήρξατε όλοι εσείς που κατεδιώξατε και κατεσφάξατε τους χριστιανούς επί τρεις και άνω αιώνες.

  Προφανώς σκοπίμως συγχέεις και διασπάς την ελληνικότητα της συνείδησης με τη Χριστιανοσύνη.Γι'αυτό,οι θεματοφύλακες έχουν γνώση για τους ομοίους σου….

  Δημοκράτης και εσύ όπως και εκείνοι,οι αρχαίοι Αθηναίοι σας που κ α ι τον Αριστοτέλη θα εξόριζαν εάν είχαν την ευχέρεια και τον εύρισκαν και δεν απεχωρούσε.ΜΗ ΞΥΗΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΟΥ ΚΑΘΟΤΙ Χ Ω Ρ Ι Σ ΤΟΥΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ Δ Ε Ν ΘΑ ΥΦΙΣΤΑΣΟ.Όπως και σ υ ν έ β η με το Σωκράτη.Εσείς και οι αριστερόσχημοι είσθε οι βαθύτερον υπαίτιοι των αθλιοτήτων της ''μεταπολιτευτικής'' Ελλάδος μ α ς και ό χ ι οι ιερείς και κληρικοί της Εκκλησίας.Περιορίζετε την ελληνικότητα και καυχάσθε,μάλιστα,πως είσθε και οι μ ο ν α δ ι κ ο ί γ ν ή σ ι ο ι εκφραστές της!!!

  Reply
 2. Ανώνυμος

  Aρχαιε Χρηστιανε, Θα ηταν πιο φρονιμο απα εσενα, τις Λεξεις ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ και ΕΛΛΗΝΑΣ να μην τις αναφερεις καθολου στο λεξιλογιο σου, γιατι μας προκαλεις, να γραφεις Χρηστιανος και χρηστιανοι, ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΗ

  Reply
 3. Ανώνυμος

  ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΚΟΥΓΑΜΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΑΜΕ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ.

  ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΜΑΣΟΝΙΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΟΙ ΦΙΛΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΦΑΓΑΝ ΑΚΥΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Α.Ε.

  ΤΑ ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΑΥΤΑ?????ΕΜΕΙΣ ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΡΥΒΕΤΕ.

  Reply
 4. ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

  Αντί να πλατύνετε τον Ελληνισμό και την ελληνικότητα όλοι εσείς οι οψιμαθείς-ημιμαθείς νεοεθνικοί-νεοπαγανιστές,τα περιορίζετε και ι δ ο ύ πού φθάνει και καταλήγει η αθλιότητα των χειρών σας επί της συγχρόνου Νεοελλάδος!

  'Ντροπή σας,αμαθέστατοι Ιουλιανίσκοι!

  Reply
 5. ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

  Προς τον προηγηθέντα σχολιαστή:εκτός από αγράμματος περί την νεοελληνικήν κοινήν,την ονομαζομένην και δημοτικήν,είναι καταφανές και αυτόδηλον πως είσαι και α κ α τ ή χ η τ ο ς,α θ ε ο λ ό γ η τ ο ς!

  Reply
 6. Ανώνυμος

  Στο μητροπολίτη που γράφει όχι στη γλώσσα του λαού αλλά στα ακαταλαβήστικα ελληνικά που δείχνει να μη θέλει τον διάλογο από τη στιγμή που θεωρει ότι η μόνη αλήθεια ειναι ότι γράφει ο ιδιος .αυτό τουλάχιστον δεν είναι δημοκρατικό .μόνο οσοι συμφωνουν με σας είναι καλοί οι άλλοι είναι για το πυρ το εξώτερον ,αν τολέω σωστά .ξεχνάτε ποσοι και πόσοι περασαν από φρυκτα βασανιστήρια γιατί είχαν την τόλμη να πουν την δική τους γνώμη; καταφέρεστε εναντίον των φαρισαίω ,σιωνιστών κλπ.και ξεχνάτε ότι έχετε την Παλαιά Διαθήκη σαν αγία σας γραφή; ξέρετε τί ακατανόμαστα πράγματα γράφονται εκεί μέσα;

  Reply
 7. ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

  Συμπληρώνω:''Α π λ ο ύ σ τ α τ α,με το τυφέκιον παρά πόδας θα ήσαστε,αν και τ ό τ ε θα υπήρχε ο κίνδυνος ευχερούς κατάπνιξής σ α ς χωρίς την αμέριστη συνδρομή της Εθναρχούσας Εκκλησίας.''

  Reply
 8. ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

  Αιδώς,αδελφοί!

  Έχουμε να κάνουμε με ανθρωπάκια που ασεβούν επί των ιερών και των οσίων σύμπαντος του Ελληνισμού,επί των ιερών και των οσίων της αγίας μας χριστιανικής πίστης του λαού μας.Βλάσφημοι και επονείδιστοι και χρέος των συμπατριωτών είναι ο ε ξ ο σ τ ρ α κ ι σ μ ό ς από του οίκου των αυτών των σεσημασμένων γραικύλων!

  Eάν δεν ήταν η αμώμητη πίστη μας και οι ρασοφόροι,πτωχόνοα Νεοελληνάκια-Ελλαδιτάκια καφετεριόπληκτα,ακόμη σουλτάνο και πασάδες θα είχατε επί τα κεφάλια σας!Τότε να σας έβλεπα όλους εσάς που αγνοείτε τη Χριστιανοσύνη και μας ταυτίζετε με τον κάθε αιρετικό ή τον κάθε παρανο'ι'κό γκουρού της Μέσης και Άπω Ανατολής.Α π λ ο ύ σ τ α τ α,με το τυφέκιον παρά πόδας θα ήσαστε,αν και τ ό τ ε θα υπήρχε ο κίνδυνος ευχερούς κατάπνιξής χωρίς την αμέριστη συνδρομή της Εθναρχούσας Εκκλησίας.

  Σκωπτικότατοι γίνεσθε και δεν σας ταιριάζει.

  Αγνώμονες υπάρχετε και αυτό σας ατιμάζει.

  Να 'δώ τ ό τ ε εάν θα είχατε λόγο,όπως γίνεσθε 'στο σ ή μ ε ρ α τόσον αθυρόστομοι και επικριτικοί,τόσο ''φιλοπαίγμονες εν ου παικτοίς''.

  ΟΥΑΙ ΚΑΙ ΒΑΒΑΙ!

  Reply
 9. ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

  Ο μόνος ασπίλωτος και συνεκτικός πολιτισμικός αρμός των Ελλήνων είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία.Εκείνη που προς μεγάλη θλίψη όλων αυτών των ψευδοφωταδιστών-νεοσκοταδιστών είναι θείο θέλημα να μείνη αρραγής και ακλόνητη,αλώβητη και απρόσβλητη,διηνεκής και αιώνια και 'στο πλευρό του ελληνικού έθνους 'σε όλες του τις περιπέτειες και δοκιμασίες.
  Εύηχο,θορυβωδέστατο και εντυπωσιοθηρικότατο ακούεται και ομοιάζει που ασχολείσθε με ''το παπαδαριό'' καθ'υμάς αλλά ακατανόητο και εκκεντρικό,ίσως,που αρνείσθε την ένσαρκη οικονομία του Θεού και τις συνοδικές αποφάσεις της,τα συνοδευτικά της αποτυπωματα 'στους αιώνες.Τι είναι αξίας,τελικώς,και πού ευρίσκεται το παρωχημένο του χαρακτήρα;Αλλά τι λέγω:β λ ά σ φ η μ ο ι και α σ ε β ε ί ς.Κάποιοι τέτοιοι σαν και εσάς είναι που εμπαίζετε τον Κύριο και Τον σταυρώνετε 'σε καθημερινή βάση αλλά,αφ'ενός,''Θεός ου μυκτηρίζεται'' και,αφ'ετέρου,η Ανάστασή Του είναι η μέγιστη και σαφέστατη απόδειξη της ήττας των προσπαθειών σας.
  Όσον αφορά,τώρα,το ΣΚΑΙ,αντιλαμβάνομαι το φόβο και τρόμο των γύρω από το θαύμα της Ανάστασης -αδυνατούν να ανθέξουν έναντι του ανεσπέρου Φωτός- αλλά δεν ανέμενα,είναι η αλήθεια,να χαράξουν μίαν οδό τέτοια,όπου να επιδίδονται 'σε αγώνες βλασφημίας και περί των οποίων,βεβαίως,έχω πεισθή απολύτως,πια,πως ο μαμωνάς,ο κύριός των,είναι που τους κατευθύνει και δεν έχουν,προς τούτο,ούτε ιερό ούτε όσιο ποτέ των κατά τη διάρκεια του έτους αλλά ούτε και τη στοιχειώδη μετριοπαθή και ουδέτερη συμπεριφορά,τη δημοσιογραφική δεοντολογία.Έκρινα πως θα 'τηρούσαν μία συγκεκρατημένη συμπεριφορά και θα έβλεπαν πώς να ωφεληθούν κ α ι εκείνοι από τις μαρτυρίες των θείων γεγονότων α λ λ ά με πλήρη δυστυχία μου διαπιστώνω ότι επιβεβαιώνουν και επικυρώνουν την άκαρπη εκείνη και ξηρανθείσα συκή υπό του Κυρίου με όλη αυτή την οχλαγωγία των ακόμη και ολίγον προ της Αναστάσεώς Του!

  Reply
 10. Ανώνυμος

  ΑΝΑΣΤΗΤΩ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΘΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΦΥΓΕΤΩΣΑΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΙ ΜΙΣΟΥΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ.ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.ΝΑΧΟΥΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΘΑ ΛΥΘΟΥΝ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗ.ΤΕΤΟΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ,ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΤΗ ΧΑΛΑΜΕ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΗΤΕΣ.ΦΙΛΙΑ

  Reply
 11. Ανώνυμος

  7:26 Διαβάζεις;;;; Πως, δεν το βλέπω. Γιατί για να διαβάζεις πρέπει πρώτα να μάθεις να γράφεις!

  Με καλή διάθεση πάντα ε;;;;

  Reply
 12. Ανώνυμος

  9.26 εσυ τι εισαι;λατρεις του διαβολου;καιγεσαι,καιγεσαι να πας απο κει που ηρθες.

  Reply
 13. Ανώνυμος

  ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΑΝ Ο ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Η ΟΧΙ.ΑΔΙΚΑ ΤΣΑΚΩΝΕΣΤΕ!

  Reply
 14. Ανώνυμος

  1.58 2.23 μολις γυρισα στο σπιτι ανοιγω τον υπολογιστη διαβαζω και συμφωνω με τον μητροπολιτη πειραιως απολυτα,καιμετα εσεις να κατηγορειτε τον κ.λιακοπουλο.διαβαζω τα βιβλια του και ευθεως κατηγορειτε και εμενα. αυτα που εχει γραψει λοιπον ο λιακοπουλος τα εχετε μπερδεψει.μπερδεψατε τα μπουτια σας κοινως.ειτε ηθελημενα οπως ο σκαι ειτε κατα λαθος. διαβασε πρωτα τι γραφει και μετα να τον κρινεις.ο κ. λιακοπουλος μιλαει για ελλαδα πολλη ελλαδα. εξηγει την ιστορια των ελληνων απο αρχαιωτατων χρονων και δενει τελεια τους 12 θεους που δεν ηταν 12 αλλα εκατομυρια.εξηγει ποιοι ηταν οι θεοι απο που προηλθαν και ποια η καταγωγη τους.εξηγει με ποιους πολεμησαν οι 12 θεοι οι οποιοι στην πραγματικοτητα δεν ηταν θεοι.μας μιλαει ο λιακοπουλος για την δομη του κοσμου μας μας λεει οτι στην ουσια ζουμε σε ενα ματριξ.αυτο το λεει και ο πλατων στον μυθο του σπηλαιου.μιλαει για πολλες λεπτομερειες για τους θεους και ποιοι ηταν οι εχθροι τους μαθαινουμε για αυτους.και πανω απο ολα ηλιθιε στηριζει την ορθοδοξια μας την αγια τριαδα μας και την δενει αρρηκτα με τους αρχαιους ελληνες.οι οποιοι πιστευαν στον ενα δημιουργο θεο μας και μας δινει πολλες πληροφοριες για αυτο.αν ενωσετε λοιπον αυτα τα δυο μας δινουν το εκρηκτικο μιγμα.αυτο φοβουντε οι εξουσιαστες του κοσμου για αυτο και ο πολεμος που δεχεται.και παρα πολλα αλλα

  Reply
 15. Ανώνυμος

  ΟΥΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ,ΟΥΤΕ ΚΟΜΜΑΤΑ,ΟΥΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΜΑΣΤΕ.ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ.ΜΗΝ ΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΚΟΛΠΑ.ΑΝ ΜΑΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΩΣΤΟΙ,ΣΩΣΤΑ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ,ΣΩΣΤΟΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ.ΑΝ ΜΑΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΛΑΜΟΓΙΑ,ΛΑΜΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ.ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ,ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ.ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ.ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

  Reply
 16. Ανώνυμος

  που νε ρε τα εργα τους που κανανε τον κοσμο καιεφυγε απο της εκκλησιες ?ηξερε ο παπανδρεου οταν τους εβγαλε μισθο διαλυσε το εργο του χριστιανισμου .μονο εξαιρεσεις υπαρχουν αλλα αυτοι ειναι ταπεινοι και δεν το πεζουνε αρχηγοι με χρυσα και σκιπτρα .το δεντρο γνωριζετε απο τον καρπο του.οσο για το σκαι΄΄ ι ιστορια δεν θα αλαξει για κανενα λογο που να τους καει το καναλι με κεραυνο.

  Reply
 17. Ανώνυμος

  Ολος ο Πειραιας ειναι υπερηφανος για σενα. Μη φοβασαι τιποτα αλλοι να φοβουνται απο δω και περα……

  Reply
 18. Ανώνυμος

  Πρόσεχε τι ….κάνεις μην πάθει κι εσένα το συκώτι σου τα ιδια με το μακαριστο…

  Reply
 19. Ανώνυμος

  Θα χαιρόμουν χαρά μεγάλη αν ο παπάς από την Ενορία του Πειραιώς είχε την αξία μιάς τρίχας από τα ούμπαλα του Κέλσου. Τα άλλα τα αφήνω στους επαγγελματίες υβριστές.

  Reply
 20. Ανώνυμος

  11:12 π.μ. εβραιομασονικο σκουληκι σας πειραζει η αληθεια εεε;
  Ειναι μονος του ο μητροπολιτης και τον τρεμετε!
  Που να ειχε και στο πλευρο του 10 ακομη Ιεραρχες με ψυχη..
  Δεν θα κλεινατε τα ματια σας ουτε την νυχτα!
  Ομως ειναι γνησιος Ελληνας Πατριωτης και Ιεραρχης με κοτσια!
  ΓΙΑΥΤΟ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΠΙΑΣΕΙ ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΙΑ!!!!!!

  Reply
 21. Ανώνυμος

  12:02 μ.μ. ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ Ο ΚΡΥΦΟΠΟΥΣΤΑΣ;
  ΔΙΟΤΙ Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΑ ΛΕΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ,ΕΝΩ ΕΣΥ ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΦΟΒΑΣΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΣΟΥ ΚΡΥΜΕΝΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΟΥ!
  ΓΙΑ ΦΑΤΕ ΕΝΑ αΝΤΡΑΚΙ ΡΕ..
  ΦΤΟΥ ΣΟΥ ΡΕ ΑΝΑΝΔΡΕ!!!

  Reply
 22. Ανώνυμος

  1:58 μ.μ. ΩΡΑΙΑ ΤΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΓΑΖΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΑ ΦΙΛΕ,ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΟΙ ΚΩΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ!
  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝΕ ΠΑΡΑΧΑΖΕΨΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ!
  ΕΧΟΥΝΕ ΘΕΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΚΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΟΥΝΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΠΩΘΕΙ ΚΑΤΙ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΑ ΤΟΥΣ.
  Η ΑΘΕΙΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΠΙΣΤΗ.
  Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝΕ ΠΟΛΛΑ ΔΕΙΝΑ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ.
  ΗΔΗ ΑΡΧΙΣΑΝΕ ΝΑ ΨΩΜΟΛΥΣΑΝΕ,ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΙ ΤΟΝ ΧΑΒΑ ΤΟΥΣ..
  ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΦΤΥΣΟΥΝΕ ΑΙΜΑ!
  ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ!
  ΑΣ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝΕ ΜΕΤΑ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΛΙΑΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΝΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΡΟΥΝΕ ΣΩΤΗΡΙΑ..
  ΤΕΤΟΙΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ!!!

  Reply
 23. Ανώνυμος

  Ο τελεβάντος πού χάθηκε ρε παιδιά…?
  Άντε να μας δώσει λίγο τα φώτα του…!!!

  Reply
 24. Ανώνυμος

  12:01 απ τα γραφόμενά σου υπονοείς οτι εκανε μαγειρεματα με κλιματιστικα και υπαιξερεσε χρημα; Ε ΚΑΙ; ΜΑΚΑΡΙ να το εκανε και να κατακλεψε το ανθελληνικο ψευδοκρατος. εκτος και αν νομιζεις οτι η σωτηρια της ψυχης χρειαζεται φορολογικη ενημεροτητα, η εκτος φυσικα και αν εισαι ιουδαίος

  Reply
 25. Ανώνυμος

  Συγχαρητήρια στον συγγραφέα του άρθρου, γιατί αποκαλύπτει την απάτη και το θέατρο των ιουδαίων και την κατάχρηση και βλασφημία στο όνομα του Απολλώνιου Ιάσων Χριστού, του Έλλην, Υιού του Θεού του φωτός ΖΗΝΑ( ΖΕYΣ) και τις Ελληνίδος Μαρίας Δημητωρ.

  Το άρθρο αποκαλύπτει την κατασκευασμένη εβραιοποίηση του Ιάσων του Έλλην, χωρίς την εβραιοποίηση του δε, θα ήταν αδύνατη η κατασκευή αυτής τις παυλιανικής μηχανορραφίας και απάτης, που καταχρηστικά αποκαλείται και χριστιανισμός.

  Eβρεοποιοντας τον Ιάσων Χριστό, κατασκεύασαν αυτό το νοητικό όπλο, που καταχρηστικά λέγεται χριστιανισμός, και με αυτόν τον τρόπο δημιούργησαν τον παυλιανισμο-χριστιανισμό, ως νοητικό όπλο κατά των Ελλήνων και του Ελληνισμού, για την αποτελεσματικότητα του οποιου κραυγάζει η ιστορία.

  Και μην λησμονείται ποτε, ότι ο Ιάσων Χριστός μαστίγωσε τους Ραβίνους και το ιουδαϊκό ιερατείο, επειδή μετέτρεψαν τον Οίκο του Πατρός του ΖHΝΑ( τον παρακείμενο στον ναό του σολομώντα ναό Του ΖΕYΣ) σε οίκο εμποριου και συναλλαγής.

  ————————————————————–
  Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
  ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

  http://diktyoellinwn.wordpress.com/

  http://diktyoellinwn.freeforums.org/index.php

  Διαβάστε περισσότερα: http://www.pare-dose.net/?p=4228#ixzz1ILYIIfcD

  Reply
 26. ΓΡΗΓΟΡΗΣ

  εισαι και φενεσε παλιο μ—–α βλαξ αν ειχες ξερεις τη θα εγεαφες το ονα-ομαμασου ο σεραφειμ εχει το θαρος εσυ αχρηστε!!!!

  Reply

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *