Προσλήψεις στις ΕΔ, αλλαγές στη στρατιωτική εκπαίδευση και επίδομα σε στρατιωτικούς!

“Κυβερνητική αντεπίθεση” στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων , για να αλλάξει η ατζέντα της συζήτησης που έχει επικεντρωθεί στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Με νόμο που κατατέθηκε δίνεται “τετραπλή απάντηση”:

•Επίδομα 90 ευρώ στους …..
ναρκαλιευτές μας για κάθε ημέρα εργασίας σε ναρκοπέδιο ή “ύποπτο χώρο” .

•Μηχανισμό “προστασία” του διοικητή της Σχολής Ευελπίδων από το συμβούλιο καθηγητών με την δημιουργία νέου οργάνου που θα αποφασίζει τελεσίδικα σε πιθανή διαφωνία μεταξύ διοικητή και καθηγητών.

•Προσλήψεις 50 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης για τις Ειδικές Δυνάμεις. 50 το χρόνο θα προσλαμβάνονται.

•Εξασφάλιση ασφαλιστικής φορολογικής ενημερότητας στην ΕΛΒΟ

Όλα τα σχετικά άρθρα όπως κατατέθηκν:

Άρθρο 124
1.
Α. Στο Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό τουΤάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ),ειδικότητας ναρκαλιευτή, για κάθε ημέρα εργασίας σε ναρκοπέδιο ή ύποπτο χώρο, χορηγείται ειδική αποζημίωση ύψους 90,00 ευρώ. Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της παραπάνω αποζημίωσης, καθώς και ο αριθμός των δικαιούχων αυτής, καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.

Β. Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσης, για μεν το στρατιωτικό προσωπικό του ΤΕΝΞ ειδικότητας ναρκαλιευτή, καταργούνται το εδάφιο V, της παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 904/1978 (Α΄ 217), καθώς και οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 5 του ν.δ. 1033/1971 (Α΄ 232),για δε το πολιτικό προσωπικό του ΤΕΝΞ ειδικότητας ναρκαλιευτή, απαλείφεται η ειδικότητα «ναρκαλιευτές» από την παρ. στ΄ της υ.α. 2/31081/0022/30.4.2012 (Β΄ 1399),που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.δ. 1033/1971 (Α΄ 232).

Γ. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει από 1.1.2013.

Δ. Στην παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3413/2005 (Α΄ 278), την παρ. 23 του άρθρου 88 του ν. 3883/2010 (Α΄167) και την παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση που ο διοικητής δεν προσεπικυρώσει την απόφαση του ως άνω αρμόδιου οργάνου ή σε περίπτωση που υποβληθεί από υποψήφιο ένσταση κατά της ως άνω απόφασης, αποφασίζει τελεσίδικα επί της υπόθεσης πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τον Α΄ Υπαρχηγό του ΓΕΣ, προκειμένου για τη Σ.Σ.Ε. ή τον Υπαρχηγό του ΓΕΝ ή του ΓΕΑ, προκειμένου για τη Σ.Ν.Δ. και τη Σ.Ι., αντίστοιχα, δύο αξιωματικούς βαθμού
Υποστράτηγου ή αντιστοίχων του Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπάγεται το Α.Σ.Ε.Ι., που ορίζονται από τον Αρχηγό του οικείου Γενικού Επιτελείου, καθώς και δύο καθηγητές, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, που ορίζονται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., πλην εκείνων που συμμετείχαν στο αρχικό όργανο. Χρέη προέδρου της επιτροπής ασκεί ο αρχαιότερος αξιωματικός.»

2. Χορηγείται στην «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΑΒΕ», ΕΛΒΟ, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα μέχρι 31.10.2013 χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, με αποκλειστικό σκοπό την είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην ΕΛΒΟ.

3. Α. Στο άρθρο 13 το ν. 1911/1990 (Α΄ 166), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 17 του ν.3648/2008 (Α΄ 38), προστίθενται παράγραφοι 9, 10, 11, 12 και 13 ως εξής:

«9. Ειδικά όσοι από τους οπλίτες ή έφεδρους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης, από το Σχολείο Προκεχωρημένης Αλεξιπτωτιστών, σωρρευτικά, ή τη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο Στρατό Ξηράς ή το Πολεμικό Ναυτικό, αντίστοιχα,ανεξάρτητα από τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων
που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, εφόσον δεν παρήλθε ένα έτος από την ημερομηνία
οριστικής απόλυσής τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ειδικότητα που τους απονεμήθηκε.

10. Οι αναγραφόμενοι στην παραπάνω παράγραφο 9 μπορούν να ζητήσουν παράταση της ανακατάταξης της επανακατάταξής τους μέχρι δύο (2) ακόμη φορές,διάρκειας πέντε (5) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας η καθεμία. Η ανακατάταξη και η επανακατάταξη των ως άνω οπλιτών και εφέδρων, αντίστοιχα,γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του ενδιαφερόμενου Γενικού Επιτελείου και πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται κατά τον ίδιο τρόπο, ορίζεται ο αριθμός των ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμενων εφέδρων για κάθε χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες των Γενικών Επιτελείων. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα δίνεται στην ικανοποίηση των αναγκών των μονάδων της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού.

11. Αναλόγως του Κλάδου Δυνάμεων, στον οποίο ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται, υπηρετούν σε μονάδες Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού
Ξηράς ή σε μονάδες της Διοίκησης Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ο συνολικός δε αριθμός τους δεν θα υπερβαίνει τους πενήντα (50) για όλους τους Κλάδους, κατανεμόμενους σε είκοσι πέντε (25) για το Στρατό Ξηράς και είκοσι πέντε (25) για το Πολεμικό Ναυτικό.

12. Οι παραπάνω, πέραν των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, απολύονται και εφόσον κριθούν από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ικανοί κατηγορίας δευτέρας Ι2. Απολυόμενοι μεταφέρονται στην εφεδρεία του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπηρέτησαν ως οπλίτες βραχείας περιόδου,εφόσον η υπηρεσία τους αυτή διήρκησε τουλάχιστον ένα (1) έτος.

13. Κατά τα λοιπά, ισχύουν γι’ αυτούς αναλογικά οι διατάξεις που αφορούν και τους λοιπούς ανακατατασσόμενους ή επανακατατασσόμενους για βραχεία περίοδο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου αυτού.»

Β. Η διάταξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της

http://www.onalert.gr/s

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *