ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Πώς θα δοθούν (και πότε) αυξήσεις και αναδρομικά

Η υπουργική απόφαση για την αποκατάσταση των μισθών στα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα για τους ενεργεία και τους συνταξιούχους…

Tην κοινή υπουργική απόφαση για την αποκατάσταση στο 100% των µισθών και των συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας φέρνει σήµερα στο φως κατ’ αποκλειστικότητα η «δηµοκρατία». Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση που έχει ήδη υπογράψει ο υπουργός Εθνικής Αµυνας, Πάνος Καµµένος, και έχει προωθηθεί για υπογραφή στους συναρµόδιους υπουργούς, οι µισθοί και οι συντάξεις θα επανέλθουν στα προ του Αυγούστου του 2012 επίπεδα, σε συµµόρφωση της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας, εντός του 2015, ενώ µέσα στο τρέχον έτος θα δοθούν και τα αναδροµικά της διαφοράς που προέκυψαν από τις άδικες µειώσεις µέχρι και την πλήρη αποκατάσταση των αποδοχών. Τα ποσά µάλιστα που είναι έως 500 ευρώ θα καταβληθούν εφάπαξ, ενώ τα µεγαλύτερα σε περισσότερες δόσεις.
Ο υπουργός Εθνικής Αµυνας, Πάνος Καµµένος, έθεσε το κρίσιµο αυτό θέµα ως πρώτη προτεραιότητα και ανακοίνωσε εξαρχής τη σύσταση ειδικής επιτροπής για τη σύνταξη της κοινής υπουργικής διάταξης που θα προωθηθεί στη Βουλή τις επόµενες ηµέρες προκειµένου να ψηφιστεί.

Για υπογραφή

Με τη συνδροµή του συντονιστικού των τριών θεσµικών Ενώσεων αποστράτων, εκπροσώπων των εν ενεργεία στρατιωτικών, αλλά και αντιπροσωπιών από την Ελληνική Αστυνοµία, το Λιµενικό Σώµα και το Πυροσβεστικό Σώµα, συντάχθηκε το κείµενο της υπουργικής απόφασης, προωθήθηκε στον υπουργό Εθνικής Αµυνας, ο οποίος και το υπέγραψε, και εστάλη για υπογραφή στους τρεις συναρµόδιους υπουργούς Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας, Τουρισµού και Οικονοµικών. Ηδη αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, και είναι θέµα ηµερών να ολοκληρωθεί.

Από πλευράς υπουργείου Εθνικής Αµυνας, όπως δήλωσε ο κ. Καµµένος, τα απαιτούµενα κονδύλια έχουν βρεθεί για την άρση της αδικίας και την αποκατάσταση των µισθών και των συντάξεων των στρατιωτικών. «Εχω ήδη βρει 55.000.000 ευρώ, τα οποία είναι για τα εν ενεργεία στελέχη, και ένα άλλο κονδύλι για τους συνταξιούχους θα εξευρεθεί» δήλωσε πρόσφατα ο Πάνος Καµµένος, εξηγώντας ότι τα χρήµατα θα βρεθούν και από τον έλεγχο των συµβάσεων των εξοπλιστικών προγραµµάτων. «Θεωρώ ότι ο µεγαλύτερος παράγοντας ισχύος είναι ο άνθρωπος. Τι να τα κάνω τα ακριβά όπλα, όταν πεινούν οι άνθρωποι οι οποίοι τα χειρίζονται; Γι’ αυτό εµείς είµαστε έτοιµοι να δώσουµε αυτά τα χρήµατα. Περιµένω την απάντηση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από το Υπουργείο Ναυτιλίας, και τα χρήµατα θα απελευθερωθούν άµεσα» επεσήµανε.

Πώς θα γίνει αυτό; Περιγράφεται αναλυτικά στα δύο άρθρα της υπουργικής απόφασης µε τίτλο «διαδικασία καταβολής αναπροσαρµοσµένων αποδοχών και συντάξεων, καθώς και της διαφοράς αποδοχών και συντάξεων προς τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και εν αποστρατεία».

Στο Αρθρο 1 προβλέπεται πως οι διαφορές των αποδοχών τών εν ενεργεία στελεχών που αφορούν από την 1η Ιανουαρίου 2015 θα καταβληθούν εφάπαξ, µαζί µε τις αναπροσαρµοσµένες αποδοχές ενός εκ των επόµενων µηνών του τρέχοντος έτους (ο ακριβής µήνας δεν προσδιορίζεται, αφού θα είναι αντικείµενο συνεννόησης µε το Υπουργείο Οικονοµικών). Το ίδιο θα ισχύσει και για τις συντάξεις. Προβλέπεται επίσης η διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα γίνουν οι κρατήσεις και οι µειώσεις επί των διαφορών συντάξεων, όπως επίσης και οι διαφορές που οφείλονται σε µεταβολές της συνταξιοδοτικής κατάστασης που επήλθαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και µετά.

Στο Αρθρο 2 προβλέπεται η διαδικασία για την καταβολή των διαφορών αποδοχών και συντάξεων για το χρονικό διάστηµα από 1 Αυγούστου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014. Από τότε δηλαδή που επήλθε το «µαχαίρι» στους µισθούς και στις συντάξεις των στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας έως και τη µερική αποκατάστασή τους κατ’ εφαρµογή της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας στο ήµισυ (50%) από την προηγούµενη κυβέρνηση.

Συγκεκριµένα, για τα εν ενεργεία στελέχη οι δικαιούµενες συνολικές (µεικτές) αναδροµικές διαφορές αποδοχών που δεν υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00) θα καταβληθούν σε µία δόση εντός του 2015 (ο µήνας δεν προσδιορίζεται). Οι δικαιούµενες συνολικές (µεικτές) αναδροµικές διαφορές αποδοχών που υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00) θα καταβληθούν σταδιακά σε είκοσι τέσσερις (24) µηνιαίες ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί εντός του 2015 και οι επόµενες δόσεις θα καταβάλλονται την 27η ηµέρα κάθε µήνα σε συνέχεια της πρώτης δόσης.
Η καταβολή των ανωτέρω ποσών, όπως προβλέπει το Αρθρο 2 της υπουργικής απόφασης, θα γίνει µε µισθοδοτικές καταστάσεις από τους οικείους εκκαθαριστές των αρµοδίων Υπηρεσιών των Υπουργείων Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, και Εθνικής Αµυνας, ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους, οι οποίες αποστέλλονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής.

Οι δικαιούχοι

Ειδική µέριµνα υπάρχει για τις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά ένα µέρος του χρονικού διαστήµατος από 1 Αυγούστου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 και κατά το υπόλοιπο κατέστησαν συνταξιούχοι. Η εκκαθάριση και πληρωµή των ποσών τής εν λόγω διαφοράς αποδοχών, που αφορούν στο χρονικό διάστηµα της ενέργειας, θα γίνει σε µία δόση από την Υπηρεσία στην οποία υπηρέτησαν κατά τον χρόνο της ενέργειας (συµπεριλαµβανοµένου του χρονικού διαστήµατος των τρίµηνων αποδοχών, σε περίπτωση επιλογής τους).

Η πληρωµή των διαφορών συντάξεων που αφορούν το λοιπό µέρος τού ως άνω χρονικού διαστήµατος, στους εν λόγω δικαιούχους, θα γίνει από την αρµόδια υπηρεσία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων ∆ηµόσιου Τοµέα. Συγκεκριµένα, για τα εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που λαµβάνουν σύνταξη από το ∆ηµόσιο, οι διαφορές µεταξύ της αναπροσαρµοσµένης σύνταξης και αυτής που καταβαλλόταν για το χρονικό διάστηµα από 1 Αυγούστου 2012 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2014 στα ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και στα µέλη των οικογενειών στα οποία έχει µεταβιβαστεί η σύνταξη όσων εξ αυτών έχουν αποβιώσει, θα καταβληθούν σταδιακά σε είκοσι τέσσερις (24) µηνιαίες ισόποσες δόσεις εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (500,00).

Με τη σύνταξη ενός μήνα η πρώτη δόση

Η πρώτη δόση θα καταβληθεί µε τη σύνταξη ενός µήνα που θα καθοριστεί, αλλά εντός του 2015, ενώ οι επόµενες δόσεις θα καταβάλλονται µε τη σύνταξη εκάστου µηνός σε συνέχεια της πρώτης δόσης. Εφόσον οι ανωτέρω συνολικές (µεικτές) διαφορές δεν υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00), αυτές θα καταβληθούν σε µία δόση µε τη σύνταξη του µήνα που θα καθοριστεί, πάντως εντός του τρέχοντος έτους. Να σηµειωθεί πως η κοινή υπουργική απόφαση, την οποία φέρει στη δηµοσιότητα αποκλειστικά το ειδικό ένθετο της εφηµερίδας «δηµοκρατία», έχει χρονική σήµανση «Μάρτιος του 2015».

dimokratianews.gr

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *