Συνιστά πράξιν έσχάτης προκλητικότητος προς το κοινόν περί Δικαίου αίσθημα των Έλλήνων ή έμμανής έπιδίωξις της Διοικήσεως συμπαρατάξεώς της προς τά έργολαβικά συμφέροντα, τά όποία ένεπιγνώστως θέλουν ν΄ άπαλείψουν πάσαν έπανασύνδεσιν των Έλλήνων του παρόντος προς το πρό του έβραιοχριστιανισμού ίστορικόν παρελθόν των Προγόνων μας! Ήγουν οί ύπουργοί της παρούσης κυβερνήσεως κ.κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου και…
Παύλος Γερουλάνος τίθενται ένάντιοι και πολέμιοι προς την Πανελλήνιον Κίνησιν άναδείξεως του Πανιέρου έν Άστει Βωμού των Όλυμπίων Θεών μας! Διά της τοιαύτης άχαρακτηρίστου ένεργείας των της προσφυγής των είς τά Δικαστήρια διά καταθέσεως αίτήσεως άνακλήσεως Προσωρινής Διαταγής έπί συζητηθησομένης την 2/8/2011 σχετικής Αίτήσεως Άσφαλιστικών Μέτρων, την όποίαν ύπέβαλον άρμοδίως Έλληνες πολίται, άποδεικνύονται ότι τελούν έν δυσαρμονία προς την βούλησιν της πλειονότητος των έν Έλλάδι ένεργών πολιτών…

Οί έν λόγω, συγκροτούντες μετά των Γεωργίου Παπανδρέου, πρωθυπουργού, και Δημητρίου Δρούτσα, ύπουργού Έξωτερικών την όμάδα των έθνομηδενιστών του «ΠαΣοΚ», δικαιώνουν όλως έκείνους, οί όποίοι έκφράζουν την δεδικαιολογημένην άγανάκτησίν των διά την έλλειψιν στοιχειωδών προβληματισμών αύτών έπί του μέλλοντος της κοινωνικοοικονομικής, έθνικής και πολιτιστικής μας ζωής.

Έπίσης και της παντελούς έκ μέρους των άγνοίας των πραγμάτων, τά όποία συνθέτουν την έπίκαιρον έξουθενωτικήν διά το έθνος μας συγκυρίαν. Έν παντί ούτοι έκδηλώνουν και τήν περιφρόνησίν των προς τήν Πατριωτικήν Ίδέαν, άπό την όποίαν έμφορείται ό Λαός της Δημοκρατικής Παρατάξεως(«ΠαΣοΚ»)! Την όποίαν Παράταξιν ύποτίθεται πώς αύτοί…«έκπροσωπούν»…Άλλά έπ΄ ούδενί έκφράζουν! Έν προκειμένω άποδεικνύονται, σύν τοίς άλλοις, όλως άνεπαρκείς, ίνα διαχειρισθούν ένα έπί πλέον Έθνικόν ζήτημα. Αύτό του έν Άστει Βωμού των Όλυμπίων. Τό όποίον δεν έχει μόνον έθνικήν-πολιτιστικήν διάστασιν…Άλλά, έάν ίδωθή και άπό άπόψεως περιηγητικής οίκονομίας, έπρεπε να τύχη ίδιαιτέρας προσοχής και μερίμνης άπό πλευράς κυβερνήσεως και Διοικήσεως. Και τούτο, ίνα άναδειχθή όλως το Ίερόν αύτό Μνημείον μας και καταστή τούτο γνωστόν είς όλον τον κόσμον…Όμως τούτο προϋπέθετε πολιτικούς ταγούς, διοικητικούς παράγοντας(ως και συνδικαλιστολυμεώνας…) με έθνικόν φιλότιμον και σεβασμόν προς τάς Πατρογονικάς μας Άξίας. Τάς όποίας βεβαίως δεν τάς… «έκαλλιέργησαν» και δέν τάς… «πωλούν» ούτε ό… «οίκος» τής «Γκόλτμανν Σάκς», ούτε το έν Λονδίνω δικηγορικόν γραφείον, έν τώ όποίω συνετάχθησαν, τόσον το αίσχρόν έκείνο κέιμενον του «Σχεδίου Άνάν» περί Κύπρου, όσον καί το «Μνημόνιον» της έπισημοποιήσεως της οίκονομικής και έθνικής μας ύποτελείας μας είς το έβραιϊουδαϊκόν κεφάλαιον και την λέσχην των άκατονομάστων όμοφύλων του Κύριλλε Μαρδοχάϊ…

Δυστυχώς οί ως άνω, ώς…τετράς, κυριαρχούντες είς τά της κυβερνήσεως άποδεικνύονται όλως έπιζήμιοι και έθνικώς έπικίνδυνοι…Άφού στερούνται πάσης δυνατότητος διακρίσεως του έθνικώς δέοντος άπό το καιροσκοπικόν συμφέρον κάποιων ίδιωτών! Οί όποίοι έπ΄ ούδενί έννοιάζονται διά την διατήρησιν της ίστορικής μας μνήμης… Ένώ ή πράξις είς την όποίαν έπρεπε, ως διαχειρισταί των κοινών μας πραγμάτων, να προβούν ήτο: Ή άπομάκρυνσις του σιδηροδρομικού δικτύου, το όποίον διέρχεται άπό το ίστορικόν κέντρον των Άθηνών. Και ή άνάπτυξις των έργασιών άνασκαφών και άποκαταστάσεως των έν Άστει Μνημείων μας, τά όποία κατέχωσαν οί τά φαιά φορούντες μισέλληνες όλετήρες του Έθνικού μας Πολιτισμού. Διότι αύτά τά Μνημεία ίσως είναι τά μόνα μέσα, τά όποία θα μας δώσουν την δυνατότητα της έθνικής και πάλιν πολυεπιπέδου άναδράσεως.

Τούτο άπαιτεί πολύ…μυαλόν;
Έν Θεσσαλονίκη τη 19η μηνός Άρτεμισίου 2011 μ.Ά.Τ.
Διά τον «Ε.Θ.Ο.Σ.» «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»
Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος
Δικηγόρος-Θεσσαλονίκη

http://www.schizas.com/

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

2 Comments

 1. Ανώνυμος

  ΕΛΛΗΝΕΣ !
  Ακούστε την Ο.Ε.Α. για να σωθείτε!
  Στο ellhnkaichaos.blogspot.com
  υπάρχει το Α’ + Β' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
  + ΤΡΙΜΕΡΕΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ
  ΤΕΧΝΕΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ.
  450.000 Αλβανοί ουτσεκάδες (UCK+UCC) και
  700.000 χατζαροφόροι ισλαμιστές ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
  περιμένουν το σύνθημα για να μας ΞΕΣΚΙΣΟΥΝ.
  Λέτε, αν περιμένουμε, έτσι να κάνουμε και καινούριες γνωριμίες;(!)

  Reply

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *