ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ! . «Ὁ κόσμος τόσον θὰ πτωχεύση, ποὺ θὰ ζώνεται μὲ κληματσίδες».

1. «Αὐτὸ μιὰ μέρα θὰ γίνη Ρωμαίϊκο καὶ καλότυχος ὅποιος ζήση σὲ ἐκεῖνο τὸ βασίλειο».
(Συνήθιζε νὰ λέγη εἰς διάφορα μέρη τῆς ὑποδούλου Ἑλλάδος, τὰ ὁποῖα μετὰ ταῦτα ἀπηλευθηρώθησαν).
2. Ὦ εὐλογημένο βουνό, πόσες ψυχὲς γυναικόπαιδα θὰ….
σώσης ὅταν ἔλθουν τὰ χαλεπὰ χρόνια!».
(Εἶπε τὴν προφητεία αὐτὴν ἐν Σιατίστῃ καὶ ἀλλαχοῦ ἀντικρύζων τὰ βουνά, τὰ ὁποῖα κατὰ τοὺς χρόνους τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἔγιναν κρησφύγετα τῶν γυναικοπαίδων).
3. «Καλότυχοι σεῖς, οἱ ὁποῖοι εὑρέθητε ἐδῶ πάνω εἰς τὰ ψηλὰ βουνά, διότι αὐτὰ θὰ σᾶς φυλάξουν ἀπὸ πολλὰ δεινά. Θὰ ἀκοῦτε καὶ δὲν θὰ βλέπετε τὸν κίνδυνο. Τρεῖς ὦρες ἢ τρεῖς μέρες θὰ ὑποφέρετε».
(Ἐλέχθη εἰς τὴν περιφέρειαν Σιατίστης).
4. «Τὸ ποθούμενο θὰ γίνη στὴν τρίτη γενεά. Θὰ τὸ ἰδοῦν τὰ ἐγγόνια σας».
(Ἐλέχθη ἐν Χειμάρρᾳ).
5. «Θἄρθη καιρὸς νὰ σᾶς πάρουν οἱ ἐχθροὶ σας καὶ τὴ στάχτη ἀπὸ τὴ φωτιά, ἀλλὰ σεῖς νὰ μὴν ἀλλάξετε τὴν πίστιν σας, ὅπως θὰ κάμουν οἱ ἄλλοι».
(Ἐλέχθη ἐν Σιατίστῃ).
6. «Σᾶς λυπᾶμαι γιὰ τὴν περηφάνεια, ὁποὺ ἔχετε. Τὸ ποδάρι μου ἐδῶ δὲν θὰ ξαναπατήση. Καὶ ἐὰν δὲν ἀφήσετε αὐτὰ τὰ πράγματα ποὺ κάνετε, τὴν αὐθαιρεσία καὶ ληστεία, θὰ καταστραφῆτε. Σὲ κεῖνο τὸ κλαρί, ποὺ κρεμᾶτε τὰ σπαθιὰ σας, θαρθῆ μιὰ μέρα ποὺ θὰ κρεμάσουν οἱ γύφτοι τὰ ὄργανά τους».
(Ἐλέχθη εἰς χωρίον Ἅγιος Δονάτος Σουλίου).
7. «Θἄρθουν οἱ κόκκινοι σκοῦφοι κι᾿ ὕστερα οἱ Ἄγγλοι ἐπὶ 54 χρόνια, καὶ κατόπιν θὰ γίνη Ρωμαίϊκο».
(Ἐλέχθη ἐν Κεφαλληνίᾳ περὶ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Ἑπτανήσου).
8. «Τὰ ὅρια τοῦ Ρωμαίϊκου θἆνε ἡ Βωβοῦσα (ὁ ποταμὸς Ἀῶος)».
(Ἐλέχθη ἐν Παλαιᾷ Ἄρτη).
9. «Ἐκεῖθε θἄρθη τὸ Ῥωμαίϊκο».
(Τὴν προφητεία ταύτην εἶπεν ὁ Ἅγιος ἐν Πρεβέζῃ δεικνύων τὸ μέρος τῆς Στερεᾶς, ἀπὸ τὸ ὁποῖον θὰ προήρχετο ὁ στρατὸς τῆς ἐλευθερίας. Ἡ προφητεία ἐπραγματοποιήθη τῷ 1912).
10. «Τὰ βάσανα εἶνε ἀκόμη πολλά. Θυμηθῆτε τὰ λόγιά μου· προσεύχεσθε, ἐνεργεῖτε καὶ ὑπομένετε στερεά. Ἕως ὅτου νὰ κλείσῃ αὐτὴ ἡ πληγὴ τοῦ πλατάνου, τὸ χωριό σας θἆνε σκλαβωμένο καὶ δυστυχισμένο».
(Ἐλέχθη εἰς Τσαραπλανά, τὸ σημερινὸν Βασιλικὸν τῆς Ἠπείρου. Ἡ πληγὴ τοῦ πλατάνου ἔκλεισε τῷ 1912, ἔτος ἀπελευθερώσεως τῆς Ἠπείρου).
11. «Πότε θαρθῆ τὸ ποθούμενον;», ἠρώτησαν τὸν Ἅγιον εἰς Τσαραπλανὰ τῆς Ἠπείρου. «Ὅταν σμίξουν αὐτά», ἀπήντησεν ὁ Ἅγιος δεικνύων δυὸ δενδρύλια.
(Τὰ δενδρύλια ἐμεγάλωσαν, ἐπάχυναν καὶ ἔσμιξαν τῷ 1912).
12. «Τὸ ποθούμενον θὰ ἔρθη ὅταν θαρθοῦν δυὸ πασχαλιὲς μαζί».
(Πράγματι τῷ 1912 αἱ ἑορταὶ Εὐαγγελισμοῦ καὶ Πάσχα συνέπεσαν).
13. «Ἅμα κλείση τὸ δένδρον καὶ κλεισθῆ μέσα τὸ παλούκι, τότε θὰ ἔλθη τὸ ποθούμενον. Θὰ γίνη κάποιο σημάδι καὶ νὰ μὴ φοβηθῆτε. Νὰ πηγαίνετε βασίλεμα ἡλιοῦ σ᾿ ἐκεῖνα τὰ βουνὰ (τῆς Ὁμάλιας καὶ τῆς Μερόπης), ὅπου θὰ γλυτώσουν πολλὲς ψυχές. Μαζί σας μὴ πάρετε τίποτε, μόνον τὶς ψυχές σας νὰ γλυτώσετε. Καὶ δὲν θὰ βαστάξη τὸ κακὸ περισσότερο ἀπὸ 24 ὦρες».
14. «Τὰ χωριὰ τοῦ κάμπου θὰ πάθουν χαλάστρα, ἐνῶ στὶς ποδιὲς τοῦ Κισσάβου θὰ κοιμηθοῦν σκλάβοι καὶ θὰ ξυπνήσουν ἐλεύθεροι».
(Ἐλέχθη ἐν Λαρίσῃ).
15. «Ἂν τὸ κυπαρίσσι αὐτὸ ξεραθῆ ἀπὸ τὴν κορυφή, ἡ Ἑλλὰς θὰ ἐλευθερωθῆ· ἂν ξεραθῆ ἀπὸ κάτω, δὲν θὰ ἐλευθερωθῆ».
(Ἐλέχθη ἐν Ζελενίτσᾳ (Πρασιά) τῆς Εὐρυτανίας).
16. «Μὲ δυσκολία θἄρθη».
(Ἐννοεῖται τὸ ποθούμενον).
17. «Ὅταν θὰ ἰδῆτε τὸ χιλιάρμενο στὴν Ἄσπρη θάλλασα, θἄρθη τὸ ποθούμενον».
18. «Ὅταν θὰ ἰδῆτε τὸ χιλιάρμενο στὰ ἑλληνικὰ νερά, τότε θἄρθη».
(Πρβλ. προηγουμένην).
19. «Ὅταν θὰ ἰδῆτε τὸ χιλιάρμενον στὰ ἑλληνικὰ ὕδατα, τότε θὰ λυθῆ τὸ ζήτημα τῆς Πόλης».
20. «Θἄρθη ξαφνικά. Νὰ ἔχετε ἕνα σακκούλι σιτάρι κρεμασμένο στὴ θύρα. Αὐτὸ θὰ σᾶς ἐμποδίση φεύγοντας. Μὴ τὸ ἀφήσετε. Νὰ τὸ πάρετε μαζὶ σας, γιὰ νὰ φᾶνε τὰ παιδιά σας».
21. «Στὴν Αὐλώνα θὰ γίνη χαλασμός. Θὰ ἔλθουν στρατεύματα νὰ ἐλευθερώσουν τὸν τόπο».
22. «Στὸ Μπουκορμὲ θὰ χυθῆ πολὺ αἷμα».
23. «Ὅταν ἀκούετε ὅτι ὁ πόλεμος ἄρχισε, τότε κοντὰ εἶνε».
24. «Ὅσα χωριὰ εἶνε κοντὰ σὲ δρόμο πολλὰ θὰ τραβήξουν».
25. «Ἡ Δρόπολις θὰ πάθη, διότι ὁ τόπος εἶνε γυμνός».
26. «Ἡ Δρόπολις θὰ εἶνε γεμάτη στρατεύματα».
27. «Θὰ χαθῆ ἡ σοδιὰ τῆς χρονιᾶς ἀπὸ τὴν εὔφορη Δρόπολι καὶ – μάνα μου! – αἷμα πολὺ ποὺ ἔχει νὰ χυθῆ».
28. «Λάκκοι καὶ βράχοι στὴ Δρόπολι θὰ εἶνε γεμάτοι φεύγοντας».
29. «Εἰς τὰ χωρία Πεπελη σεῖς ἄδικα θὰ φοβάσθε· τίποτε δὲν θὰ πάθετε. Μόνον τὰ παιδιά σας ποὺ θὰ εἶνε στοὺς δρόμους θὰ κλαῖτε».
30. «Οἱ ἀντίχριστοι θὰ φύγουν, ἀλλὰ θἄρθουν πάλι· ἔπειτα θὰ τοὺς κυνηγήσετε ἕως τὴν Κόκκινη Μηλιά».
31. «Θἄρθη ὅταν ἔρθουν δυὸ καλοκαίρια καὶ δυὸ πασχαλιὲς μαζί».
32. «Ξένος στρατὸς θὰ ἔλθη, Χριστὸ θὰ πιστεύη, γλώσσα δὲν θὰ ξέρη…».
33. «Θἄρθη καὶ μία φορὰ ἀσκέρι ξένο ποὺ τὸ Χριστὸ θὰ πιστεύη. Ἀλλὰ σεῖς δὲν θὰ τὸ ξέρετε».
34. «Μὲ ἄλλους θὰ κοιμηθῆτε καὶ μὲ ἄλλους θὰ ξημερώσετε».
35. «Θὰ ἰδῆτε τρεῖς φαμίλιες σ᾿ ἕνα σπίτι».
36. «Ἐσεῖς θὰ πᾶτε νὰ κατοικήσετε ἀλλοῦ καὶ ἄλλοι θαρθοῦν νὰ κατοικήσουν σὲ σᾶς».
37. «Θὰ δῆτε 40 ἄλογα νὰ τὰ δένουν σὲ ἕνα παλούκι».
38. «Πολλοὶ θὰ χάνωνται ἀπὸ τὴν πείνα».
39. «Οἱ πλούσιοι θὰ γίνουν πτωχοὶ καὶ οἱ πτωχοὶ θὰ πεθάνουν».
40. «Μιὰ χούφτα μάλαμα μία χούφτα ἀλεύρι».
41. «Θὰ ἔρθη καιρὸς ποὺ οἱ Ρωμιοὶ θὰ τρώγωνται ἀναμεταξύ τους. Ἐγὼ συστήνω ὁμόνοιαν καὶ ἀγάπην».
42. «Θὰ ἰδῆτε καὶ τακτικὸ στρατό, θὰ ἰδῆτε καὶ ρέμπελο (ἀντάρτικο)· ἀπὸ αὐτοὺς πολλὰ θὰ ὑποφέρετε».
43. «Θὰ σᾶς ζητήσουν τὰ ντουφέκια· νὰ ἔχετε διπλά· νὰ δώκετε τὸ ἕνα καὶ νὰ κρατήσετε τὸ ἄλλο. Ἕνα ντουφέκι 100 ψυχὲς θὰ γλυτώση».
44. «Θὰ ἔρθη καιρὸς ποὺ θὰ διευθύνουν τὸν κόσμο τὰ ἄλαλα καὶ τὰ μπάλαλα».
45. «Ἡ αἰτία τοῦ γενικοῦ πολέμου θὰ εἶνε ἀπὸ τὴ Δαλματία».
46. «Ἡ αἰτία τοῦ γενικοῦ πολέμου θἄρθη ἀπὸ τὴ Δαλματία. Πρῶτα θὰ διαμελισθῆ ἡ Αὐστρία καὶ ὕστερα ἡ Τουρκία».
47. «Ὁ χαλασμὸς θὰ γίνη ἀπὸ ἕνα κασσιδιάρη».
48. «Θὰ προσπαθοῦν νὰ τὸ λύσουν μὲ τὴν πέννα, μὰ δὲν θὰ μποροῦν. 99 φορὲς μὲ τὸν πόλεμο καὶ μία με τὴν πέννα».
49. «Ἂν βρεθοῦν 3 δυνάμεις σύμφωνες, τίποτε δὲν θὰ πάθετε».
50. «Ἂν τὸ ζήτημα λυθῆ μὲ τὸν πόλεμο, θὰ πάθετε πολλὲς καταστροφές· σὲ τρεῖς χῶρες μία θὰ μείνη…».
51. «Θὰ ἔρθη καιρὸς ποὺ δὲν θὰ ἀκοῦτε (μαθαίνετε) τίποτε».
52. «Ὅ,τι σᾶς ζητοῦν, νὰ δίνετε· ψυχὲς μόνον νὰ γλυτώνετε».
53. «Ἂν βρίσκουν στὸ δρόμο ἀσήμι, δὲν θὰ σκύβουν νὰ τὸ πάρουν. Γιὰ ἕνα ὅμως ἀστάχυ θὰ σκοτώνωνται ποιὸς νὰ τὸ πρωτοπάρη…».
54. «Τὸ κακὸ θὰ σᾶς ἔρθη ἀπὸ τοὺς διαβασμένους».
55. «Ἢ τρεῖς μέρες ἢ τρεῖς μῆνες ἢ τρία χρόνια θὰ βαστάξη».
56. «Θἄρθη καιρὸς ποὺ δὲν θὰ ὑπάρχη αὐτὴ ἡ ἁρμονία ποὺ εἶνε σήμερα μεταξὺ λαοῦ καὶ κλήρου».
57. «Οἱ κληρικοὶ θὰ γίνουν οἱ χειρότεροι καὶ οἱ ἀσεβέστεροι τῶν ὅλων».
58. «Στὴν Πόλι θὰ χυθῆ αἷμα ποὺ τριχρονίτικο δαμάλι θὰ πλέξη (πλεύση)».
59. «Καλότυχος ὅποιος ζήσει μετὰ τὸ γενικὸ πόλεμο. Θὰ τρώγη μὲ ἀσημένιο κουτάλι…».
60. «Μετὰ τὸ γενικὸ πόλεμο θὰ ζήση ὁ λύκος μὲ τ᾿ ἀρνί».
61. «Θἄρθη πρῶτα ἕνα ψευτορωμαίϊκο· νὰ μὴ τὸ πιστέψετε· θὰ φύγη πίσω».
62. «Θὰ μαζωχτῆ τὸ χιλιάρμενο στὸ Σκάλωμα (Ἅγιοι Σαράντα) καὶ θἄρθουν κοκκινογέλεκοι, νὰ πολεμήσουν γιὰ σᾶς».
63. «Οἱ Τοῦρκοι θὰ φύγουν, ἀλλὰ θὰ ξανάρθουν πάλι καὶ θὰ φθάσουν ὡς τὰ Ἑξαμίλια. Στὸ τέλος θὰ τοὺς διώξουν εἰς Κόκκινη Μηλιά. Ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1/3 θὰ σκοτωθῆ, τὸ ἄλλο τρίτο θὰ βαπτισθῆ καὶ μονάχα τὸ 1/3 θὰ πάη στὴν Κόκκινη Μηλιά».
64. «Τόσα πολλὰ θὰ γίνουν, ποὺ οἱ μανάδες θὰ γεννήσουν πρόωρα ἀπὸ τὸ φόβο τους».
65. «Ζῶα δὲν θὰ μείνουν· θὰ τὰ φάνε. Φᾶτε καὶ σεῖς μαζὶ μ᾿ αὐτούς. Στὰ Τζουμέρκα θὰ πάρετε σπόρο».
66. «Σπίτια μεγάλα μὴ κάμετε. Λιάσες νὰ κάμνετε νὰ μὴ σᾶς ἔρχωνται μέσα».
67. «Θὰ σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλο καὶ δυσβάστακτο φόρο, ἀλλὰ δὲν θὰ προφθάσουν».
68. «Θὰ βάλουν φόρο στὶς κότες καὶ στὰ παράθυρα».
69. «Θὰ ζητήσουν νὰ σᾶς πάρουν καὶ στρατιῶτας. Δὲν θὰ προφθάσουν ὅμως».
70. «Οἱ Τοῦρκοι θὰ μάθουν τὸ μυστικὸ 3 μέρες γρηγορώτερα ἀπὸ τοὺς Χριστιανούς».
71. «Ὅταν ἀκούσετε ὅτι ὁ πόλεμος πιάστηκε ἀπὸ κάτω, τότε κοντὰ θὰ εἶνε».
72. «Ἂν ὁ πόλεμος πιαστῆ ἀπὸ κάτω, λίγα θὰ πάθετε· ἂν πιαστῆ ἀπὸ πάνω, θὰ καταστραφῆτε».
73. «Οἱ βράχοι καὶ οἱ λάκκοι θὰ εἶνε γεμάτοι κόσμο».
74. «Θἄρθη ξαφνικά· ἢ τὸ βόϊδι στὸ χωράφι ἢ τὸ ἄλογο στ᾿ ἁλώνι».
75. «Λυπηρὸν εἶνε νὰ σᾶς τὸ εἰπῶ· σήμερον, αὔριον καρτεροῦμεν δίψες, πεῖνες μεγάλες ποὺ νὰ δίδωμεν χιλιάδες φλουριὰ καὶ νὰ μὴν εὑρίσκωμεν ὀλίγον ψωμί».
76. «Μετὰ τὸν πόλεμον οἱ ἄνθρωποι θὰ τρέχουν μισὴ ὥρα δρόμο, γιὰ νὰ βρίσκουν ἄνθρωπο καὶ νὰ τὸν κάμνουν ἀδελφό».
77. «Ἀμπέλια μὴ φυτεύετε, διότι θὰ χαλάσουν καθὼς ἐκεῖνα στὴ Δρυϊνούπολι».
78. «Θὰ γίνη ἕνα χαρτοβασίλειο, ποὺ θὰ ἔχη μέγα μέλλον στὴν Ἀνατολή».
79. «Ὁ κόσμος τόσον θὰ πτωχεύση, ποὺ θὰ ζώνεται μὲ κληματσίδες».
80. «Ἡ αἰτία θὰ ἔλθη ἀπὸ τὰ Δελειατά».
81. «Ἡ Γαλλία θὰ ἐλευθερώση πολλὰ ἑλληνικὰ μέρη καὶ ἰδίως οἱ Ἰταλοί».
82. «Ἡ Γαλλία θὰ λευτερώση τὴν Ἑλλάδα, τὴν Ἤπειρο ἡ Ἰταλία».
83. «Ἀπὸ τρία μπουγάζια στενά, Κρά, Κράψη καὶ Μουζίνα, θὰ περνοῦν πολλὰ στρατεύματα γιὰ τὴν Πόλι. Καλὸν εἶνε τὰ γυναικόπαιδα νὰ βγοῦν στὰ βουνά. Θὰ σᾶς ρωτοῦν ἂν εἶνε μακρυὰ ἡ Πόλι· ἐσεῖς νὰ μὴ λέτε τὴν ἀλήθεια, διότι θὰ σᾶς κακοποιήσουν. Ὁ στρατὸς αὐτὸς δὲν θὰ φθάση στὴν Πόλι, στὴ μέση του δρόμου θὰ μάθη ὅτι ὁ πόλεμος ἐτελείωσε».
84. «Θὰ ἔρθη καιρός, ποὺ θὰ φέρη γύρες ὁ διάβολος μὲ τὸ κολοκύθι του».
85. «Θὰ βλέπετε νὰ πηγαίνουν ἄλλοι ἐπάνω καὶ ἄλλοι κάτω».
86. «Ἡ λευτεριὰ θἀρθῆ ἀπὸ κάτω ἀπὸ ὅπου χύνονται τὰ νερά».
87. «Ἀπὸ πάνω καὶ ἀπὸ τὴ σκάλα χαλασμὸ μὴ περιμένετε».
88. «Ἕνα ψωμὶ θὰ χαθῆ τὸ μισό, καὶ ἕνα ὁλόκληρο».
89. «Θὰ ἔρθη καιρὸς ποὺ μιὰ γυναίκα θὰ διώχνη δέκα Τούρκους μὲ τὴ ρόκα».
90. «Τὸν Πάπαν νὰ καταράσθε, διότι αὐτὸς θὰ εἶνε ἡ αἰτία».
91. «Ὁ χαλασμὸς στὸν τόπο θὰ γίνη ἀπὸ ἕνα ὄνομα ἀξιωματούχου… (δυσανάγνωστον)».
92. «Πολλὰ χωριὰ θὰ καταστραφοῦν, οἱ τρεῖς χῶρες θὰ γίνουν μία».
93. «Νὰ ἔχετε τρεῖς θύρες· ἂν σᾶς πιάσουν τὴ μιά, νὰ φύγετε ἀπὸ τὴν ἄλλη».
94. «Πίσω ἀπὸ τὴ μιὰ θύρα νὰ κρυφθῆ κανείς, γλυτώνει· θὰ εἶνε βιαστικό».
95. «Νὰ παρακαλῆτε νὰ εἶνε μέρα καὶ ὄχι νύκτα, καλοκαίρι καὶ ὄχι χειμώνας».
96. «Οἱ ἄνθρωποι θὰ μείνουν πτωχοί, γιατί δὲν θἄχουν ἀγάπη στὰ δένδρα».
97. «Οἱ ἄνθρωποι θὰ καταντήσουν γυμνοί, γιατί θὰ γίνουν τεμπέληδες».
98. «Ἀπὸ ψηλά, μέσα ἀπὸ τὸ λιμάνι θἄρθη ὁ χαλασμός».
99. «Θὰ σᾶς ρίξουν παρὰ πολύ· θὰ σᾶς ζητήσουν νὰ τὸν πάρουν πίσω, ἀλλὰ δὲν θὰ μπορέσουν».
100. «Ἐσεῖς θὰ σώσετε ἄλλους καὶ οἱ ἄλλοι ἐσᾶς».
101. «Ἐσεῖς θὰ φύγετε ἀπ᾿ τ᾿ ἀριστερὰ βουνά· ἀπὸ τὴ δεξιὰ μεριὰ ὄχι· ἀπὸ τὶς σπηλιὲς μὴ φοβάστε».
102. «Θἀρθῆ ξαφνικά· τ᾿ ἄλογα θ᾿ ἀπομείνουν ζεμένα στὶς δουλειές τους καὶ σεῖς θὰ φύγετε».
103. «Θἆνε ὄγδοος αἰώνας ποὺ θὰ γίνουν αὐτά».
104. «Νὰ κρυφθῆτε ἢ κοντὰ στὴν πόρτα ἢ κοντὰ στὴν πλάκα, ἂν εἶνε βιαστικὸ καὶ γρήγορο».
105. «Πολλὰ θὰ συμβοῦν. Οἱ πολιτεῖες θὰ καταντήσουν σὰν μπαράγκες».
106. «Θἀρθῆ καιρὸς ποὺ θὰ βγῆ ὁ καταραμένος δαίμονας ἀπὸ τὸ καυκί του».
107. «Θἀρθῆ μία φορὰ ἕνας ψευτοπροφήτης· μὴ τὸν πιστέψετε καὶ μὴ τὸν χαρῆτε. Πάλι θὰ φύγη καὶ δὲν θὰ μεταγυρίση».
108. «Θἀρθῆ καιρὸς ποὺ οἱ χριστιανοὶ θὰ ξεσηκωθοῦν ὁ ἕνας κατὰ τοῦ ἄλλου».
109. «Νἄχετε τὸ σταυρὸ στὸ μέτωπο, γιὰ νὰ σᾶς γνωρίσουν ὅτι εἶσθε χριστιανοί».
110. «Δὲν θὰ φτάση ὁ στρατὸς στὴν Πόλι· στὴ μέση του δρόμου θἄρθη τὸ μαντᾶτο, ὅτι ἔφθασε τὸ ποθούμενο».
111. «Πήγαινε καὶ στὸ δρόμο θ᾿ ἀνταμειφθῆς».
(Ἐλέχθη ἐν Δερβιστάνῃ περὶ τίνος, ὅστις εἰρωνεύθη τὸν Ἅγιον. Οὗτος μετ᾿ ὀλίγον ἐτραυματίσθη καθ᾿ ὁδὸν ὑπό τινος ἐχθροῦ του).
112. «Εἰπὲ εἰς τὰ εἴδωλα ἐκεῖνα νὰ μὴν ἔρθουν ἐδῶ, ἀλλὰ νὰ γυρίσουν εἰς τὰ ὀπίσω».
(Καθὼς ὁ Ἅγιος ἐδίδασκεν εἰς Ἄσσον τῆς Κεφαλληνίας, διέκοψε μίαν στιγμὴν τὸ κήρυγμά του καὶ ἀπέστειλεν ἕνα ἀκροατήν του εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος τοῦ τόπου εἰπὼν τοὺς λόγους τούτους. Οὗτος ἀπελθὼν εὗρε 4 κυρίας τῆς ἀριστοκρατίας ἀσέμνως ἐνδεδυμένας, «κατὰ τὸν τότε ἑνετικὸν συρμὸν ξεστήθωτες», αἱ ὁποῖαι ἦσαν ἕτοιμοι νὰ ἔλθουν καὶ νὰ παρακολουθήσουν τὸ κήρυγμα τοῦ Ἁγίου).
113. «Φτιάνετε σπίτια τορνευτὰ καὶ δὲν πρόκειται νὰ κατοικήσετε σ᾿ αὐτά».
(Εἶπε τοὺς λόγους τούτους ὁ ἅγιος εἰς Ἄσσον τῆς Κεφαλληνίας, ὅταν μίαν ἡμέραν διήρχετο πρὸ μιᾶς νεοκτίστου οἰκίας. Μετ᾿ ὀλίγον ὅλοι οἱ ἰδιοκτῆται ἀπέθανον πλὴν μιᾶς μοναχῆς).
114. «Τὸ παιδὶ αὐτὸ θὰ προκόψη, θὰ κυβερνήση τὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ δοξασθῆ».
(Ἐλέχθη περὶ τοῦ Ἰωάννου Κωλέττη).
115. «Θὰ γίνης μεγάλος ἄνθρωπος, θὰ κυριεύσης ὅλη τὴν Ἀρβανιτιά, θὰ ὑποτάξης τὴν Πρέβεζα, τὴν Πάργα, τὸ Σούλι, τὸ Δελβίνο, τὸ Γαρδίκι καὶ αὐτὸ τὸ τάχτι τοῦ Κούτρ πασᾶ. Θὰ ἀφήσης μεγάλο ὄνομα στὴν οἰκουμένη. Καὶ στὴν Πόλι θὰ πᾶς, μὰ μὲ κόκκινα γένεια. Αὐτὴ εἶνε ἡ θέλησι τῆς θείας προνοίας. Ἐνθυμοῦ ὅμως εἰς ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἐξουσίας σου νὰ ἀγαπᾶς καὶ νὰ ὑπερασπίζεσαι τοὺς χριστιανούς, ἂν θέλης νὰ μείνη ἡ ἐξουσία εἰς τοὺς διαδόχους σου».
(Ἐλέχθη ἐν Τεπελενίῳ περὶ τοῦ Ἀλῆ πασᾶ).
116. «Θὰ βγοῦν πράγματα ἀπὸ τὰ σχολεῖα ποὺ ὁ νοῦς σας δὲν φαντάζεται».
117. «Θὰ δῆτε στὸν κάμπο ἁμάξι χωρὶς ἄλογα νὰ τρέχη γρηγορώτερα ἀπὸ τὸν λαγό».
(Ἐλέχθη ἐν Βουλιαράταις παρὰ τὴν Δρόπολιν).
118. «Θαρθῆ καιρὸς ποὺ θὰ ζωσθῆ ὁ τόπος μὲ μιὰ κλωστή».
(Ἐλέχθη ἐν Ἄσσῳ τῆς Κεφαλληνίας).
119. «Θαρθῆ καιρὸς ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ ὁμιλοῦν ἀπὸ ἕνα μακρυνὸ μέρος σὲ ἄλλο, σὰν νἆνε σὲ πλαγιανὰ δωμάτια, π.χ. ἀπὸ τὴν Πόλι στὴ Ρωσία».
120. «Θὰ δῆτε νὰ πετᾶνε ἄνθρωποι στὸν οὐρανὸ σὰν μαυροπούλια καὶ νὰ ρίχνουν φωτιὰ στὸν κόσμο. Ὅσοι θὰ ζοῦν τότε θὰ τρέξουν στὰ μνήματα καὶ θὰ φωνάζουν: Ἐβγᾶτε σεῖς οἱ πεθαμένοι νὰ μποῦμε μεῖς οἱ ζωντανοί».
121. «Τὸ κακὸ θὰ ἔλθη μέχρι τὸν Σταυρὸν καὶ δὲν θὰ μπορέση νὰ πάη κάτω. Μὴ φοβηθῆτε. Μὴ φύγετε ἀπὸ τὰ σπίτια σας».
(Ἐλέχθη εἰς τὴν περιοχὴν Πολυνερίου Γρεβενῶν. Πράγματι τῷ 1940 οἱ Ἰταλοὶ ἔφθασαν μέχρι τὴν τοποθεσίαν Σταυρός, ὅπου εἶχε κηρύξει ὁ Ἅγιος, καὶ ἐσταμάτησαν).
122. «Ὅταν θὰ πέση ὁ κλῶνος (ποὺ εἶνε στημένος ὁ Σταυρός), θὰ γίνη μεγάλο κακόν, ποὺ θὰ ἔλθη ἀπὸ τὸ μέρος ὅπου θὰ δείξη ὁ κλῶνος· καὶ ὅταν θὰ πέση τὸ δένδρον, θὰ γίνη ἕνα μεγαλύτερον κακόν».
(Ἐλέχθη εἰς χωρίον Τσιράκι (σήμερον Ἅγιος Κοσμᾶς) Γρεβενῶν. Πράγματι τῷ 1940 ἔπεσεν ὁ κλῶνος καὶ ὁ Σταυρὸς πρὸς τὸ μέρος τῆς Ἀλβανίας, ὅθεν ἐπετέθησαν οἱ Ἰταλοί, καὶ τῷ 1947 τὸ δένδρον, ὅτε ἡ περιοχὴ κατεστράφη ἐντελῶς λόγῳ τοῦ ἐμφυλίου πολέμου).

http://trikalagr.blogspot.com

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

40 Comments

 1. Ανώνυμος

  ΄9:58 Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΠ ΕΙΝΑΙ Η
  47 ΧΑΛΑΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΣΣΙΔΙΑΡΗ
  ΚΑΣΣΙΔΙΑΡΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑΛΙΑ
  54 ΤΟ ΚΑΚΟ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΟΥΣ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΑΠ
  68 ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΦΟΡΟ ΣΤΙΣ ΚΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΟΥΣ ΗΜΥΠΕΘΡΙΟΥΣ ΑΔΕΡΦΙΑ MIND THE GAP ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΕΣΟΥΜΕ ΟΛΟΤΕΛΑ ΜΕΣΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ

  Reply
 2. Ανώνυμος

  Ποιος ειπε στον 1232 ,οτι η αναφορα του ονοματος του χριστου ειναι ποινικο αδικημα??ολοκληρο πατριαρχειο εχει η ορθοδοξια στο ισραηλ,με παπαδες,εκκλησιες ,μονες,επισκεψεις χιλιαδων πιστων στο τοπο γεννησης και αναστασης του Ιησου…μη λεμε σαυτο το μπλοκ αρουλουμπες,οταν λεγονται καποιες αληθειες που δεν μας αρεσουν.

  Reply
 3. Ανώνυμος

  28/12 4:49 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΤΕΚΝΑ ΕΧΙΔΝΩΝ,ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΕΚΝΑ ΕΡΠΕΤΩΝ.
  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ Η Κ.ΔΙΑΘΗΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ,ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΕΜΟ,ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΥ ΜΑΛΛΟΝ ΖΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΗΤΗ ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΡΕΙΣ.
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΙΛΑΤΕ,ΑΜΑΘΗ ΟΝΤΑ.
  ΑΙΜΑ-ΤΙΜΗ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

  Reply
 4. Ανώνυμος

  ΑΓΑΠΗΤΟΙ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑ-.ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΗΓΕΙ ΟΣΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ.Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΦΤΑΝΕΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ.ΤΩΡΑ…..ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ.ΑΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΩΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΜΙΑ ΚΛΙΚΑ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ?ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΜΑΤΣΟ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ?ΤΕΛΙΚΑ ΜΗΠΩΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ-ΡΕΜΟΥΛΕΣ?ΤΣΕΠΟΝΩΝΤΑΣ ΠΟΛΛΑ?-ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΑΠΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ-ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ?ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ-ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΛΑΜΠΑΔΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ.-ΟΜΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΥΠΟΑΝΑΠΤΥΚΤΟ ΖΩΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΥΝΗΘΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ?ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΒΛΕΠΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΚΟ-ΤΕΛΙΚΑ ΜΗΠΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ?ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.ΤΕΛΙΚΑ ΛΕΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ…ΑΚΑΤΟΝΟΜΑΣΤΟ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΥΤΑΛΑ?ΟΣΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕ ΠΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟ-ΘΕΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ-ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΝ ΞΑΝΑΡΧΟΤΑΝ ΘΑ ΠΛΑΚΩΝΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΚΛΩΤΣΙΕΣ.ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ.

  Reply
 5. Ανώνυμος

  Ο Κοσμάς ο Αιτωλός μισούσε την Εκκλησία (εννοώ τον κλήρο)! ΓΚΡΕΜΙΖΕ εκκλησίες για να φτιαχτούν σχολεία, πρέπει να καταλάβετε ότι 2 καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη δεν χωράνε! Αν είστε χριστιανοί αναρωτηθείτε με ποιον ταυτίζεστε? Με την επίσημη εκκλησία ή με την ανεπίσημη λαϊκή φιλοσοφία των περισσότερων Οσίων και Αγίων?

  Reply
 6. Ανώνυμος

  Παιδιά πόσα ψέμματα σας έχουν αραδιάσει? Ο ένας λέει ότι αν πεις τη λέξη Χριστός στο Ισραήλ μπαίνεις φυλακή!(όντως το Πάσχα που λαμβάνεται το Άγιο Φως στην μούγκα την βγάζουν). Ο άλλος λέει ότι ο Χριστός έλεγε τους Εβραίους έχιδνες (όντως όλοι οι απόστολοι, φίλοι, γνωστοί, μάνα του αποκαλούνταν μεταξύ τους ανακόντα κτλ) … Υπερπληροφόρηση που οδηγεί στην ημιμάθεια…

  Reply
 7. Ανώνυμος

  Κι εγώ όταν παίζω στοίχημα με βάση την ΛΟΓΙΚΗ και τις μαθηματικές ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ, μπορεί να πιάσω 7 στους 7 αγώνες και να σηκώσω το ταμείο. Σημαίνει ότι είμαι προφήτης;;;; Αυτοί όλοι οι "προφήτες" ήταν σαν την Πυθία ή τον Νοστράδαμο, που μέσα στις τόσες αλληγορίες και τα τόσα διφορούμενα νοήματα φυσικό ήταν να "μαντέψουν" και κάποια μελλοντικά γεγονότα. Τελικά η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ παράνοια είναι ανίκητη!!!

  Reply
 8. Ανώνυμος

  ΟΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ….ΑΛΒΑΝΟΙ, ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ, ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ ΘΑ ΜΑΣ ΕΣΦΑΖΑΝ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΦΟΡΜΗ…Η ΕΛΛΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!!!

  Reply
 9. Ανώνυμος

  ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΑΧΒΕ;
  ΑΠ'ΟΤΙ ΞΕΡΩ ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕ
  ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΣ.
  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΣ,ΟΤΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΚΝΑ ΕΧΙΔΝΩΝ.
  ΟΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΡΗΓΜΑ ΤΟΥ Σ'ΑΥΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗΣ,ΕΝΩ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Σ'ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ.
  ΕΠΙΣΗΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΗΤΑΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ.
  Ο ΓΙΑΧΒΕ ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΤΗΡ-ΥΙΟΣ-ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ,ΟΥΤΕ ΥΙΟ ΕΙΧΕ(ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΟ Ο ΓΙΑΧΒΕ).
  4:59 ΓΙΑ ΠΕΣ Ο ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΠΕΘΑΝΕ ΠΛΟΥΣΙΟΣ;ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΟΝ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΡΕΜΑΣΑΝ;
  ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΑΝΟΙΞΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΣΧΟΛΕΙΑ,ΟΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ;
  ΠΡΩΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΙΛΑΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ.
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟ-ΚΟΣΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΟΤΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑΙ,ΑΠΛΑ ΕΚΤΙΘΕΣΤΕ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΤΙΣ ΒΛΕΠΕΤΕ.
  ΑΙΜΑ-ΤΙΜΗ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

  Reply
 10. Ανώνυμος

  μια ζωη το παπαδαριο μιλα για εσχατολογικες παπαριες για να τρομοκρατουν τους ανιδεους και τους αφελεις. Οι ιδιοι καλοπερνουν εις βαρος ολων με την τεραστια κλεμενη εκκλησιαστικη περιουσια.

  Reply
 11. Ανώνυμος

  ΜΙΛΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΓΙΑ ΜΑΣΩΝΙΑ ? ΣΤΟΥΣ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΣΑΣ ΑΥΤΑ. ΠΟΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ? ΜΕ ΣΦΑΓΕΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΡΑΤΣΙΣΤΟΜΟΥΤΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΕΤΕ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΤΟΥ ΨΕΥΤΟΘΕΟΥ ΣΑΣ.

  Reply
 12. Ανώνυμος

  ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΕΣ ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ ΔΥΝΑΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟ ΜΑΣΩΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΟΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ 0ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

  Reply
 13. Ανώνυμος

  ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΒΑΘΜΟ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ.
  ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ !
  ΑΚΟΜΗ ΚΙ΄ΑΝ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΎΕΤΕ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΊΑ ΕΙΡΩΝΕΥΕΣΘΑΙ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ. ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΑΓΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.
  ΟΙ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΝΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.
  ΑΞΙΟΘΡΗΝΙΤΑ ΟΝΤΑ.

  Reply
 14. Ανώνυμος

  ΖΙΚΟ ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ
  ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
  ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ….

  ΤΟΣΟΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟΙ αντίΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΩΡΑ ΠΟΛΕΜΑΝΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ….

  ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ!!!!

  ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ+
  ΧΘΕΣ,ΣΗΜΕΡΑ-ΑΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΜΗΝ+

  Reply
 15. Ανώνυμος

  ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Ο 2.39…ΕΥΧΟΜΑΙ ΟΤΑΝ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ

  ΟΣΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΟΤΙ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΒΡΑΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΤΟΤΕ ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΟΤΙ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

  Α ΡΕ ΚΑΗΜΕΝΟΙ ΜΟΥ,ΤΙ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ???ΤΟΣΟ ΤΥΦΛΩΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ???ΓΙΑΤΙ??ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΗΓΑΣΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ???ΜΗΠΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΠΙΛΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΕΙ ΧΑΜΠΑΡΙ???

  ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ

  Reply
 16. Ανώνυμος

  για εσένα καλοβολεμένε Ελλαδίτη μπορεί να είανι οτι λες,για εμάς που είμαστε από τη Βόρειο ήπειρο αυτά τα λόγια του πατρο Κοσμά κράτησαν την ψυχή μας τόσα χρόνια
  μεταφερόντουσαν από γενιά σε γενιά και ειδικά τα χρόνια του διωγμού είδαμε με τα μάτια μας κάποια από αυτά που είπε να γίνονται όπως τα είπε ο Άγιος
  για αυτο μην χλεβάζεις τόσο εύκολα,είναι σαν να χλεβάζεις μα την ψυχή μας

  Reply
 17. Ανώνυμος

  Όσοι ασχολούνται με τις προφητείες του πατροκοσμά
  του νοστράδαμου, της πυθίας, της λίτσας πατέρα και λοιπών προφητών , μάντεων, αστρολόγων και μέντιουμ είναι απλώς ηλίθιοι….

  Reply
 18. Ανώνυμος

  ή τρεις μερες ή τρεις μηνες ή τρια χρονια ..
  χα χααχ χα φοβερη προφητεια
  Τι μαλακιες ελεγε ο Αγιος

  Reply
 19. Ανώνυμος

  ZICKOS ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΟΥ.ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΤΗΝ ΔΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ , ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ TOO LATE,ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΟΙ ΕΓΓΛΕΖΟΙ.

  Reply
 20. zickos

  αναρωτήθηκες? έψαξες διάβασες γιατί και για ποιον λόγο δημιουργήθηκε το ισραήλ και ποτε δημιουργήθηκε και ποιος είναι ο σκοπός του? όταν διαβάσεις ερευνήσεις θα έχει βρει και την απάντηση στην ερώτηση που μου έθεσες
  (pros ton anonymo!)

  Reply
 21. Ανώνυμος

  Όταν ο άνθρωπος αγγίζει πραγματικά τον θεό, βλέπει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να δεί κανείς, ούτε με αστρικό τηλεσκόπειο.

  Όταν πραγματικά πιστέψει κάποιος στον θεό, με αγάπη και καλοσύνη, είναι ικανός να μετακινίσει βουνά και να δεί μελούμενα.

  Η απομάκρυνση απο τον θεό, δηλαδή η απόσταση που δημιουργεί ο σύγχρονος άνθρωπος, απο την ΑΓΑΠΗ, ΚΑΛΟΣΥΝΗ, ΣΥΜΠΟΝΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, δημιουργούν την καλύτερη προυπόθεση για τον ερχομό του σκοταδιού.

  Ξέρετε ποιό είναι το ποιό λυπηρό, ότι εμείς οι νεοέλληνες πρώτοι θα αντιμετωπίσουμε και θα υποχρεωθούμε να ζήσουμε με το σκοτάδι.

  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΗ

  Reply
 22. Ανώνυμος

  ΚΥΡΙΕ ΖICKO ΑΦΟΥ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΟΠΩΣ ΛΕΣ. ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ?

  Reply
 23. zickos

  κύριε 11 36 απλά αρνούμαι να πιστεύω σε ένα εβραϊκό dogma όσο για την προφητεία 57 απλά έτσι ήταν από την δημιουργία της θρησκείας

  Reply
 24. Ανώνυμος

  ΚΥΡΙΕ ΖΙCKO Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ 57 ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΑ? Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΕΒΕΣΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΟΛΩΝ? (ΒΛΕΠΕ ΓΙΟΣΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ).

  Reply
 25. Ανώνυμος

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΠ ΔΕΝ ΠΡΟΦΓΤΕΨΑΙ ΤΙΠΟΤΑ Ο ΑΓΙΟΣ ???
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΤΙ ΘΑ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΚΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ !!!!!!!!!!!!

  Reply
 26. Ανώνυμος

  ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΙΣΩΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ:'ΘΑΡΘΕΙ ΜΕΡΑ ΠΟΥ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΘΑ ΜΠΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΑΤΑ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΚΕΡΑΜΥΔΙΑ.'

  Reply
 27. Ανώνυμος

  107. «Θἀρθῆ μία φορὰ ἕνας ψευτοπροφήτης· μὴ τὸν πιστέψετε καὶ μὴ τὸν χαρῆτε. Πάλι θὰ φύγη καὶ δὲν θὰ μεταγυρίση».
  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΗ ΛΕΓΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

  Reply

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *