ένα μοναδικό φαρμακευτικό παρασκεύασμα της Ελληνικής γης