Ιστορίες γέννησης θεών άλλων πολιτισμών πριν το Χριστιανισμό