Ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις παρέχουν κίνητρα για επενδύσεις

Σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας τις παραγωγικές επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καταγράφει ο ΣΕΒ σε σχετική έκθεση.

Οι ρυθμίσεις αφορούν τη θέσπιση οριζόντιων φορολογικών κινήτρων για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, απλοποίηση των διαδικασιών για επιχορηγήσεις ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σημαντική μείωση του κόστους των τελωνειακών διαδικασιών.

Αναλυτικά, τα κίνητρα έχουν ως εξής:

1. Υπερ-εκπτώσεις 130% για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Ο Ν. 4386/2016 (όπως ισχύει με τον Ν. 4485/2017) ορίζει ότι οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των δαπανών καθορίζονται με την ΚΥΑ 109343/ ΦΕΚ-2351-Β-11.07.2017.

2. Υπερ-αποσβέσεις 200% για επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση.

Ο Ν. 4549/2018, άρθρο 117, ορίζει ότι το συναφές με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού κόστος, αποσβένεται με συντελεστές προσαυξημένους κατά 100%. Οι επενδύσεις αυτές (για φορολογικούς σκοπούς) υπερ-αποσβένονται με 100% + 100% = 200%. Αυτό μειώνει τα φορολογητέα κέρδη, άρα τον φόρο που καταβάλλει η επιχείρηση. Στο ΦΕΚ 5597/12-12-18 (ΠΟΛ 1221) καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία εφαρμογής του κινήτρου. Ενδεικτικές κατηγορίες επενδύσεων είναι οι μονώσεις, εξοπλισμός και συστήματα ψύξης / θέρμανσης, αντλίες θερμότητας, λέβητες, αυτοματισμοί, συστήματα συλλογής, συνοδευτικές κατασκευές, εξοπλισμός μείωσης απωλειών, κ.τ.λ.

3. Υπερ-εκπτώσεις 150% για προσλήψεις. Με τον Ν. 4549/2018 προβλέπονται κίνητρα για προσλήψεις. Ειδικότερα, οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα προσαυξημένες κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών ανά θέση εργασίας. Προϋπόθεση είναι, αθροιστικά, η αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με τον μέσο όρο του προηγούμενου έτους και η αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με αυτήν του προηγούμενου έτους. Στο ΦΕΚ 6044/31-12-18 (ΠΟΛ 1244) καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, ο τρόπος υπολογισμού του μέσου όρου απασχόλησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του κινήτρου με ισχύ από το 2019.

4. Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών (κάτω των 25 ετών).

Βάσει του Ν. 4583/2018, από την 1/1/19 τίθεται σε ισχύ πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως είκοσι πέντε (25) ετών. Η επιδότηση του ΕΦΚΑ αφορά τις εργοδοτικές εισφορές για κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66% επί των μεικτών αποδοχών του εργαζομένου. Με ΚΥΑ που αναμένεται σύντομα, ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις υπαγωγής.

5. Φοροαπαλλαγές για τη συγκέντρωση κεφαλαίου προς R&D.

Βάσει του Ν. 4583/18 (άρθρο 68) εξαιρούνται από την επιβολή φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου οι πράξεις αύξησης του κεφαλαίου με μετρητά, όταν το προϊόν της αύξησης πρόκειται να διατεθεί αποκλειστικά για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

6. Κίνητρο ευρεσιτεχνίας (φορολογική απαλλαγή).

Με τον Ν. 4512/18 θεσμοθετείται πως τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη που αναπτύχθηκε από την ίδια την επιχείρηση, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων. Με την ΚΥΑ του ΦΕΚ B 1843/2018 ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης.

7. Ενίσχυση της καινοτομίας στις ΜμΕ. Μέσω του αναπτυξιακού νόμου Ν. 4399/16 προβλέπεται ενίσχυση του καινοτομικού χαρακτήρα ΜμΕ και ενισχύσεις συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών σε ΜμΕ. Με το ΦΕΚ Β 4653/2018 ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης.

ΈντυπηΠηγή άρθρου – kathimerini.gr

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *