Ἡ χώρα εἰσέρχεται σέ μεγάλη περιπέτεια

Οἱ προγραμματικές δηλώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ ὁδηγοῦν σέ σύγκρουση

Ἡ χθεσινή ἀνάγνωσις τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων ἀπό τόν Πρωθυπουργό, ἐπεβεβαίωσε τούς φό-
βους
ὅτι ἡ χώρα μας ὁδεύει πρός σύγκρουση μέ τήν Εὐρώπη. Διότι παρά τίς ὑποχωρήσεις τοῦ κ. Τσίπρα ὡς
πρός τόν χρόνο ὑλοποιήσεως ὁρισμένων προεκλογικῶν ἐξαγγελιῶν, ὅπως π.χ. τῆς μεταθέσεως τῆς αὐξή-
σεως τοῦ κατωτάτου μισθοῦ γιά τό τέλος τοῦ 2016, στά περισσότερα ζητήματα ἐπέμεινε στήν ἄμεση κατάργη-
ση διατάξεων τοῦ μνημονίου καί ἀθέτηση τῶν δεσμεύσεων τῆς χώρας ἔναντι τῶν δανειστῶν της.

Ἔτσι, παρά τήν διαβεβαίωσή του ὅτι θά προσέλθει στίς διαπραγματεύσεις μέ τούς Εὐρωπαίους, μέ σκο-
πό νά ἐξευρεθεῖ κοινῶς ἀποδεκτή λύσις, στήν πραγματικότητα δυσχεραίνει σοβαρά τό ἐνδεχόμενο
αὐτό. Πολλῶ μᾶλλον ἀφοῦ ὑπάρχει ρητή σύστασις ἀπό τήν γερμανίδα Καγκελλάριο καί ἄλλους εὐρω-
παίους ἡγέτες πρός τήν χώρα μας, νά σεβασθεῖ στό ἀκέραιο τίς ὑποχρεώσεις της πού προκύπτουν ἀπό τίς
συμφωνίες πού ἔχει ὑπογράψει.

Πρωτοφανής ἀβεβαιότης

Ἀπό τήν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν, ὁ τόπος ἔχει εἰσέλθει σέ μεγάλη ἀβεβαιότητα. Ἡ Ἑλλάς ἔγινε τό παγκό-
σμιο ἐπίκεντρο. Ὁλόκληρος ὁ πλανήτης παρακολουθεῖ μέ ἀγωνία τί θά ἀποφασίσει τελικά ἡ χώρα μας, σέ σχέ
ση μέ τούς δανειστές της, τούς Γερμανούς καί τήν θέση της στήν Εὐρωζώνη. Τό ἑλληνικό ζήτημα ἔχει ἐκφύγει
τῶν ὁρίων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί ἔχει προκαλέσει τό ἐνδιαφέρον καί τήν ἀνησυχία τῶν Ἀμερικανῶν, τῶν Ρώσων, ἀκόμη καί τῶν Κινέζων.

Ὅλα αὐτά συμβαίνουν διότι ὁ ἑλληνικός λαός ἀνέδειξε στήν ἐξουσία ἕνα κόμμα τῆς ριζοσπαστικῆς-μαρξι-
στικῆς Ἀριστερᾶς, πού ἐπί δύο χρόνια εἶχε ὡς κύριο σύνθημά του τήν «ἀνατροπή». Θά ἀνατρέψουμε τά πάν-
τα, διεκήρυττε ὁ κ. Τσίπρας. Καί ὑποσχόταν στόν ἑλληνικό λαό ὅτι ἄν ἀνήρχετο ἐκεῖνος στήν ἐξουσία, θά προ
έβαινε σέ εὐθεία σύγκρουση μέ τούς ξένους δανειστές καί εἰδικά μέ τούς Γερμανούς. Κατηγοροῦσε τήν προ-
ηγούμενη Κυβέρνηση Σαμαρᾶ ὡς «ἐνδοτική» καί την ἀποκαλοῦσε Κυβέρνηση τῶν «μερκελιστῶν»!

Ἦταν τόσο ἐπιθετική ἡ στάσις τοῦ κ. Τσίπρα, ὥστε τώρα ἔχει παγιδευθεῖ καί ὁ ἴδιος. Χθές, κατά τήν ἀνάγνω-
ση τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων τῆς Κυβερνήσεώς του, προέκυψε σαφῶς ὅτι ἤθελε νά κάνει κάποιες ὑποχωρήσεις, κυρίως γιά τό θέμα τῆς διευθετήσεως τοῦ χρέους, προκειμένου νά πετύχει ἕναν ἀξιοπρεπῆ συμβιβασμό. Ὅμως ἡ ρητορεία του ἦταν σέ πολύ ὑψηλούς τόνους. Και ἔτσι ἡ σύγκρουσις μᾶλλον θά εἶναι ἀναπόφευκτη.

Οἱ ξένοι δέν παίζουν καί τό δείχνουν πολύ ἔντονα.Διότι παρά τήν στροφή πού προσπάθησε νά κάνει τό
τελευταῖο δεκαήμερο ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα, κυρίως διά τῶν ἐπαφῶν τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν κ. Βαρου-
φάκη, οἱ Γερμανοί δέν φέρονται διατεθειμένοι νά κάνουν πίσω οὔτε βῆμα. Καί αὐτό διότι ἐπί 2,5 χρόνια
ἐγκαλοῦνται διαρκῶς ἀπό τό δίδυμο Τσίπρα-Καμμένου.Ἀσφαλῶς καί ἐνοχλεῖ ἐμᾶς τούς Ἕλληνες τό ὕφος τῆς
κ. Μέρκελ. Ἀλλά σκεφθεῖτε πῶς ἀντιδρᾶ ὁ μέσος Γερμανός στήν δική μας συμπεριφορά.

Σέ πολλές ἀπό τίς ἀξιώσεις πού ἐγείρει ἡ Κυβέρνησις, τίς ὁποῖες ἐπανέλαβε χθές ὁ Πρωθυπουργός κατά
τίς προγραμματικές δηλώσεις του, ἔχουμε δίκαιο.Ἀλλά τείνουμε νά τό χάσουμε μέ τόν τρόπο πού τίς θέ-
τουμε. Ὁ ἀπελθών Πρωθυπουργός κ. Σαμαρᾶς εἶπε κάτι πολύ σωστό: Ὅτι μέ τήν στάση της, ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα ἤ προετοιμάζεται γιά τυφλή σύγκρουση μέ τους Εὐρωπαίους πού θά ὁδηγήσει τήν χώρα στήν κατα-
στροφή, ἤ προετοιμάζεται γιά μεγάλη ὑποχώρηση. Και ὄντως αὐτό ἰσχύει. Μέσος δρόμος δέν ὑπάρχει.
Καμμία διπλωματία

Ἀπό τήν πρώτη στιγμή, ἡ «Ἑστία» γράφει πώς σε ὅλες τίς διεθνεῖς σχέσεις χρειάζεται διπλωματία. Κατ’
ἐξοχήν δέ στίς διενέξεις μεταξύ κρατῶν. Ὄχι σήμερα,ἀλλά ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων. Αὐτό ὁ Σύριζα τό παρα-
βλέπει. Ἐπί 2,5 χρόνια ἐμφανίζεται ὡς κόμμα τῆς ἀνατροπῆς. Ἡ στάσις αὐτή θά μποροῦσε νά δικαιολογηθεῖ
γιά ἕνα μικρό κόμμα τῆς ριζοσπαστικῆς Ἀριστερᾶς, ὄχι ὅμως γιά ἕνα κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τό ὁποῖο διεκδικοῦσε τήν ἐξουσία. Διότι τώρα πού την πῆρε, εἶναι τό ἴδιο παγιδευμένο ἀπό τά λόγια του.

Χθές ἦταν φανερό ὅτι ὁ κ. Τσίπρας ἐπάλλετο μεταξύ δύο γραμμῶν. Ἀπό τήν μία ἤθελε νά στείλει κάποια μη-
νύματα πρός τούς ξένους, ὅτι ὑπό προϋποθέσεις εἶναι διατεθειμένος νά συμβιβασθεῖ. Τήν ἴδια στιγμή ὅμως
ἦταν ἀπολύτως δέσμιος τῶν προεκλογικῶν του ἐξαγγελιῶν. Καί ἕνα κόμμα πού ἀνῆλθε στήν ἐξουσία μέ κύ-
ριο προεκλογικό σύνθημα τήν ρήξη, πῶς μπορεῖ νά κάνει στροφή 180 μοιρῶν ἐντός δύο ἑβδομάδων;
Αὐτό εἶναι τό μεγάλο πρόβλημα πού δημιούργησε ὁ Σύριζα γιά τόν ἴδιο καί τήν χώρα. Καί δέν τό δημιούρ-
γησε τώρα, ἀλλά μέ τήν ἀπαράδεκτη στάση του ὁλόκληρη τήν τελευταία διετία. Κατά βάθος ὁ κ. Τσίπρας
δέν ἐπιθυμοῦσε τήν διενέργεια τῶν ἐκλογῶν μέσα στον Ἰανουάριο καί μέ ἀσφυκτική προθεσμία ἑνός μόλις μηνός ἀπό τῆς ἐκλογῆς του γιά τήν τύχη τοῦ προγράμματος μέ τούς δανειστές. Γι’ αὐτό καί ἐπιζητεῖ ἀπεγνω-
σμένα μία συμφωνία-γέφυρα γιά νά κερδίσει χρόνο.Καί γιά αὐτό κατηγόρησε σχετικῶς τόν κ. Σαμαρᾶ.

Ὁ κ. Τσίπρας ἐπιθυμοῦσε νά ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ τελευταία ἀξιολόγησις τῆς τρόϊκα καί νά κλείσει ὁ κ. Σα-
μαρᾶς τό πρόγραμμα, νά περάσει ἀπό τήν Βουλή καί τά πρόσθετα μέτρα πού ἀπαιτοῦσε ἡ τρόϊκα ὥστε νά ἔλθει ἐκεῖνος στήν ἐξουσία λίγους μῆνες ἀργότερα, ἀλλά ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς. Ὅμως, ἐν ὄψει τῆς προεδρικῆς ἐκλογῆς, οἱ ξένοι εἶχαν σκληρύνει ἀφόρητα τήν στάση τους. Καί ἔτσι ὁ πρώην Πρωθυπουργός ἀπεφάσισε τήν ἐπισπευση τῶν ψηφοφοριῶν γιά τήν ἐκλογή Προέδρου.

Τό παρόν ἀδιέξοδο

Γιά ὅλο αὐτό τό ἀδιέξοδο πού δημιουργεῖται σήμερα,τήν εὐθύνη φέρει ἀποκλειστικῶς ὁ Σύριζα. Ὁ πρώην
Πρωθυπουργός ἐλέγχεται γιά τήν ἐπίσπευση τῶν διαδικασιῶν, ὅμως ἐκεῖ πού εἶχαν φθάσει τά πράγματα δέν
εἶχε πολλές ἐπιλογές. Ἤ θά ἔφθανε μέχρι τέλους, δηλαδή τήν 12η Φεβρουαρίου κατά τήν ὁποία θά διενεργεῖτο
κανονικά ἡ πρώτη ψηφοφορία γιά τόν Πρόεδρο. Ἤ θα ἐπέσπευδε ἐξελίξεις γιά νά ξεκαθαρίσουν τά πράγματα
νωρίτερα καί νά ἀναλάβει ὁ καθένας τίς εὐθύνες του.

Ἐδῶ βρισκόμαστε τώρα. Ὁ ἑλληνικός λαός ἀνέδειξε στήν ἐξουσία τόν Σύριζα, σέ μία ἑτερόκλητη συμμα-
χία μέ τούς Ἀνεξάρτητους Ἕλληνες. Καί τά δύο αὐτά κόμματα πού δημαγώγησαν ἀσύστολα κατά τήν τελευ-
ταία διετία, καλοῦνται τώρα νά δρομολογήσουν τήν συνέχεια. Ἀπό τίς χθεσινές προγραμματικές δηλώσεις
διεφάνη καθαρά τί θά ἀκολουθήσει.

Τό κρίσιμο πλέον εἶναι ἡ ἀντίδρασις τῶν Γερμανῶν. Ἀπό ἐκείνους ἐξαρτῶνται τά πάντα. Καί μετά τήν
ἐχθρική συμπεριφορά τῶν δύο κομμάτων πού κυβερνοῦν τήν Ἑλλάδα, φοβούμεθα ὅτι δέν θά ὑπάρξουν πολ-
λά περιθώρια συμβιβασμοῦ. Τά πράγματα ἐξωθοῦνται στά ἄκρα. Ἡ χώρα εἰσέρχεται σέ μεγάλη περιπέτεια,
ἀπό τήν ὁποία Κύριος οἶδε πῶς θά ἀπεμπλακεῖ.__

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *