Ποιοι κερδίζουν ποιοι χάνουν με τις νέες ρυθμίσεις περί αναβολών

Ποιες είναι οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο Γεννηματά στις αναβολές κατάταξης, προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει. Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν; Ποιες αναβολές “κουρεύονται” χρονικά και τι αλλάζει για τους …..
ανυπότακτους.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα αναφέρονται σ΄ αυτή:

•Μειώνεται κατά δύο έτη το όριο ηλικίας χορήγησης αναβολής σε σπουδαστές Κολλεγίων [Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ)] , τα οποία συνεργάζονται με ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα γενικότερα του εξωτερικού (και όχι μόνο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Το όριο μειώνεται από τα 28 στα 26 έτη.

“Οι ρυθμίσεις αυτές κρίνονται εύλογες και επιβεβλημένες, αφού στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, δηλαδή τους ν.3696/2008 και ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α΄71), για την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα ΚΕΜΕ δεν τίθεται ως περιορισμός για την αναγνώρισή τους η σύμπραξη αποκλειστικά με ιδρύματα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δίνεται το δικαίωμα της σύμπραξης με ιδρύματα γενικότερα του εξωτερικού. Επίσης διαφοροποιείται η διάρκεια των αναβολών που χορηγούνται για τα ΚΕΜΕ σε σχέση με τη διάρκεια των αναβολών που χορηγούνται για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3696/2008, οι τίτλοι σπουδών που παρέχονται από τα μεν δεν είναι ισότιμοι με αυτούς που παρέχονται από τα δε”, αναφέρει η αιτιολογική έκθεση.

•Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού
Η αλλαγή εδώ έχει να κάνει με την περίπτωση που δύο αδέλφια καλούνται ταυτόχρονα στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης . Τώρα θα μπορούν να επιλέγουν ανεξαρτήτου ηλικίας το ποιος θα καταταγεί, σε αντίθεση με την προϊσχύουσα ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία την αναβολή δικαιούται μόνο ο μικρότερος αδελφός.

• Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους

Αλλάζει ο όρος «Στρατολογικό Γραφείο» με τον όρο «Στρατολογική Υπηρεσία» (ΣΥ) και ορίζεται ότι η αλληλογραφία που αφορά τα αιτήματα αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους τηρείται στο αρχείο της Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΔΣΥ). Μετά την πλήρη μηχανογράφηση των ΔΣΥ και των ΣΥ, οι σχετικές με τα ως άνω θέματα μεταβολές καταχωρούνται στις τηρούμενες οικείες στρατολογικές μερίδες του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Στρατολογίας από τις ΔΣΥ και, ως εκ τούτου, κρίνεται επιβεβλημένη και η τήρηση των σχετικών αλληλογραφιών στο αρχείο τους. Με τον τρόπο αυτό θα ελέγχεται το σύννομο των σχετικών αποφάσεων κατά τη διενέργεια των διοικητικών επιθεωρήσεων από τη Διεύθυνση Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων του ΓΕΕΘΑ, θα περιοριστεί η γραφειοκρατία και θα μηδενιστούν οι δαπάνες που συνεπάγεται η διακίνηση των αλληλογραφιών.

•Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια
Τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια δεν θα έχουν την αρμοδιότητα να κρίνουν τους κατατασσόμενους ως ακαταλλήλους για στράτευση. Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι στα ΕΣΣ το μέλος που συμμετέχει εκ των Αξιωματικών υγειονομικού είναι συνήθως στρατιωτικός γιατρός άνευ ειδικότητας και με μικρή εμπειρία, κρίθηκε ότι την αρμοδιότητα κρίσης στρατιωτών ως ακαταλλήλων θα πρέπει να έχουν αποκλειστικά οι Επιτροπές Απαλλαγών, οι οποίες στελεχώνονται με ειδικούς ιατρούς.

Η συγκρότηση του ΕΣΣ που είναι αρμόδιο για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των καταταγέντων εφέδρων θα λειτουργεί στην έδρα της Επιστρατεύουσας Αρχής και όχι σε κάθε μονάδα κατάταξης. Από τη μέχρι σήμερα αποκτηθείσα εμπειρία είναι ανέφικτη η στελέχωση όλων των μονάδων με Αξιωματικούς Υγειονομικού και Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των ΕΣΣ. Με τη λειτουργία τους στην έδρα της Επιστρατεύουσας Αρχής επιτυγχάνεται εξοικονόμηση προσωπικού και πόρων.

• Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυποτάκτων για λόγους υγείας
Διευρύνεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου εξετάζονται οι στρατεύσιμοι που αδυνατούν να μετακινηθούν για κατάταξη για λόγους υγείας. Με τη ρύθμιση αυτή οι υγειονομικές επιτροπές και τα ΕΣΣ εξετάζουν τους στρατεύσιμους κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη και μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα αυτή. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται πρακτικά οι μέρες που έχουν στην διάθεσή τους οι ασθενείς για την εξέτασή τους και επιμερίζεται ο αυξημένος φόρτος εργασίας των αρμοδίων επιτροπών και συμβουλίων.

Όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) μέχρι και τέταρτης (Ι/4) θα κατατάσσονται υποχρεωτικά εντός πενθημέρου από την κοινοποίηση της γνωμάτευσης στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία, χωρίς να έχουν δικαίωμα εκ νέου εξέτασης. Με τον τρόπο αυτό καταπολεμάται το φαινόμενο κάποιοι στρατεύσιμοι επικαλούμενοι προβλήματα υγείας να αποφεύγουν συστηματικά την στράτευση, ζητώντας κατά καταχρηστικό τρόπο την παραπομπή τους εκ νέου σε υγειονομική επιτροπή.

•Ανυπότακτοι
Οι ανυπότακτοι θα μπορούν να διακόπτουν την ανυποταξία τους σε οποιαδήποτε στρατιωτική αρχή και όχι μόνο στις Στρατολογικές Υπηρεσίες και στις Στρατιωτικές Δικαστικές Αρχές, όπως ισχύει σήμερα. Η τροποποίηση της διάταξης κρίθηκε απαραίτητη μετά τη συγχώνευση των Στρατολογικών Υπηρεσιών και με δεδομένη την ύπαρξη Στρατιωτικών Δικαστηρίων σε ελάχιστές πόλεις. Επιπλέον, εναρμονίζεται η στρατολογική νομοθεσία με την νομολογιακή πρακτική που ακολουθείται από τα στρατιωτικά δικαστήρια να θεωρούν την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος ως διακοπή της ανυποταξίας.

•Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ειδικών κατηγοριών ομογενών
Οι ομογενείς που προέρχονται από το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, τη Γεωργία, το Καζακστάν, την Κιργιζία, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, το Ουζμπεκιστάν, τη Ρωσική Ομοσπονδία, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν, την Αλβανία και την Τουρκία να τυγχάνουν των ευεργετημάτων της αναβολής, της μειωμένης θητείας και της απαλλαγής κατά περίπτωση, μόνο εφόσον κατοικούν στην Ελλάδα. Με τη ρύθμιση αυτή διασφαλίζεται ο αιτιολογικός σκοπός της αρχικής διάταξης, που ήταν η παροχή της δυνατότητας ομαλής προσαρμογής στην Ελλάδα και ειδικότερα η ενσωμάτωση στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Ευνόητο είναι ότι τα παρεχόμενα ευεργετήματα πρέπει να αφορούν μόνον όσους ομογενείς διακόπτουν την μόνιμη διαμονή τους στις προαναφερόμενες χώρες και κατοικούν έκτοτε στην Ελλάδα, επειδή, αν δεν υφίσταται το στοιχείο της κατοικίας στην Ελλάδα, δεν υπηρετείται ο σκοπός της διάταξης.
Θα εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι ομογενείς που προέρχονται από τις ανωτέρω χώρες προ της αρχικής υπαγωγής τους στις διατάξεις του οικείου άρθρου. Η τροποποίηση αυτή κρίθηκε σκόπιμη, επειδή διαπιστώθηκε η καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας αναδρομικής τακτοποίησης ανυποταξίας, καθώς με το υφιστάμενο καθεστώς είναι δυνατή η τακτοποίηση ανυποταξίας που τελέστηκε μετά την υπαγωγή στις υπόψη ευεργετικές διατάξεις.

• Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους
Οι ανυπότακτοι που συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους εξαιρούνται αναδρομικά από τις προσκλήσεις για κατάταξη για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι και εξαλείφεται με παραγραφή το αξιόποινο της ανυποταξίας τους, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι 1/1/2016. Βασική επιδίωξη της διάταξης είναι η ίση αντιμετώπιση των ανυποτάκτων ανεξαρτήτως ηλικίας, ενώ εκτιμάται ότι η κατάργηση της εκ των υστέρων τακτοποίησης της ανυποταξίας, θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο για την παραμονή των ανυποτάκτων εκτός Ενόπλων Δυνάμεων έως τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους. Με τη ρύθμιση αυτή εξυπηρετείται ο αρχικός σκοπός της διάταξης, δηλαδή αυτός της παροχής κινήτρων σε ανυποτάκτους μεγάλης ηλικίας να συνδεθούν με τις Ένοπλες Δυνάμεις και να μην αποκοπούν από τον ελληνικό κορμό, διασφαλίζοντας ότι αυτή η κατηγορία ανυποτάκτων δεν θα αντιμετωπίζεται ευνοϊκά σε σχέση με τους υπόλοιπους ανυποτάκτους, ως προς την υποχρέωση καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται λόγω μη κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Επισημαίνεται ότι διατηρείται ακέραια η δυνατότητα υπηρεσίας θητείας, μικρού χρονικού διαστήματος και εξαγοράς του υπολοίπου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας.

• Θητεία Ειδικών Κατηγοριών Οπλιτών
Διαπιστώθηκε ότι η διάταξη πρέπει να τροποποιηθεί, επειδή το δικαίωμα των αθλητών που έχουν συμβόλαια με ομάδες του εξωτερικού συνιστά αδικαιολόγητα άνιση μεταχείριση έναντι αυτών που εργάζονται σε ελληνικές ομάδες. Η εφαρμογή του συνδέεται με τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 54, με την οποία καταργείται η διατήρηση σε ισχύ του άρθρου 3 του ν.3282/2004 (ΦΕΚ Α΄208), υπό την επιφύλαξη του άρθρου 33.

• Ρύθμιση θεμάτων αντιρρησιών συνείδησης
Οι ανυπότακτοι που συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους και αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης δεν θα εξαιρούνται αναδρομικά από τις προσκλήσεις για κατάταξη για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι και δεν θα εξαλείφεται με παραγραφή το αξιόποινο της ανυποταξίας τους. Η διάταξη αυτή προωθείται σε συνέχεια της προαναφερόμενης, ώστε να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των ανυποτάκτων όλων των κατηγοριών.

• Αναβολή κατάταξης των ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN)
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής στους ερευνητές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) ως προς την υποχρέωση κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις για την εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.

Η αιτιολογική βάση της ρύθμισης συνδέεται αφενός με τη συμμετοχή της Ελλάδας στον εν λόγω οργανισμό ως ιδρυτικού μέλους, που καταβάλλει κανονικές χρηματικές εισφορές και συμμετέχει στις καταστατικές του διαδικασίες, και αφετέρου με την αναγνώριση της ανάγκης παροχής κάθε δυνατής διευκόλυνσης σε νέους επιστήμονες που συνεισφέρουν στις εργασίες του μεγαλύτερου πειραματικού κέντρου ερευνών σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο και εκπροσωπούν τη χώρα μας στην προαγωγή υψηλού και διεθνώς αναγνωρισμένου επιπέδου επιστημονικής έρευνας.

http://www.onalert.gr/

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *