ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ (Επειδή στον κατοχικό σταθμό ΣΚΑΪ αρέσουν τα τουρκικά ντοκουμέντα).

Το Έγγραφο του Σουλτάνου για την εκτέλεση του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου του Ε’

«Επειδή χρέος των ανωτέρων και των αρχηγών, οιουδήποτε έθνους, είναι το επαγρυπνείν νυχθημερόν επί των εις την επιτήρησιν αυτών εμπεπιστευμένων προσώπων, το…..
πληροφορείσθαι περί πασών των πράξεων αυτών και αναφέρειν εις την κυβέρνησιν πάντα τα μεταξύ αυτών ανακαλυπτόμενα εγκλήματα και οι Πατριάρχαι, όντες επίσης, ως εκ της θέσεως αυτών, ανώτεροι και αρχηγοί των υπηκόων, οίτινες ζώσιν εν ασφαλεία υπό την σκιάν της αυτοκρατορικής εξουσίας, οφείλουσιν, ίνα προ πάντων ώσιν άμωμοι, έντιμοι, χρηστοί και ειλικρινείς κεκτημένοι δε τας ιδιότητας ταύτας, αφ’ ου εννοήσωσι τας αγαθάς και κακάς κλίσεις λαού τίνος, οφείλουσιν, ίνα προλαμβάνωσιν εγκαίρως τας κακάς δι’ απειλών τε και συμβουλών, εν ανάγκη δια τιμωριών κατά τα παραγγέλματα της θρησκείας αυτών, και πληρούσιν ούτω μέρος της ευγνωμοσύνης ην οφείλουσι τη υψηλή Πύλη δια τας ευεγερσίας και τας ελευθερίας, ην απολαύουσιν υπό την αγοθοεργόν αυτής σκιάν.

Αλλ’ ο άπιστος Έλλην Πατριάρχης, όστις όμως έδωκε προηγουμένως τοσαύτα αφοσιώσεως δείγματα, δεν ηδυνήθη να μη συμμεθέξη νυν εις τας στάσεις και την επανάστασιν του έθνους αυτού, επιχειρισθείσαν υπό διαφόρων διεφθαρμένων ανθρώπων, επιλαθομένων εαυτών και παρασυρομένων υπό διαβολικών και χιμαιρικών ιδεών χρέος δε αυτού ην, όπως διδάξη τους αμαθείς, ότι προέκειτο ενταύθα περί επιχειρήσεως ματαίας, ουδέποτε δυναμένης ίνα πραγματοποιηθή, επειδη τα κακα σχέδια ουδέποτε θριαμβεύουσι κατα της μωαμεθανικης ισχύος και θρησκείας, λαβουσών την ύπαρξιν αυτών παρά του θεού από χιλίων και πλέον ετών, και διατηρηθησομένων μέχρι της τελευταίας κρίσεως, ως βεβαιεί ημάς ο ουρανός δια αποκαλύψεων και θαυμάτων.

Εν τούτοις ένεκα της διαφθοράς της καρδίας αυτού ου μόνον δεν εγνωστοποίησεν, ουδ’ ετιμώρησε τους απλούς ανθρώπους, οίτινες επλανήθησαν, αλλά, κατά πάσαν πιθανότητα, αυτός ο ίδιος μετέσχε κρυφίως ως αρχηγός της επαναστάσεως, ώστε αναποφεύκτως σχεδόν άπαν το Ελληνικόν έθνος, εν υπάρχουσι πολλοί αθώοι και δυστυχείς υπήκοοι, ουδέ την ελαχίστην ταύτης γνώσιν έχοντες, θέλει καταστραφή ίσως εκ θεμελίων και καταστή το αντικείμενον της οργής του Θεού.

Όταν η αστυνομία επληροφορήθη περί της επαναστάσεως, και αφ’ ου αυτή εγνώσθη υπό του κοινού, η υψηλή Πύλη, υπό μόνης της συμπαθείας προς τους δυστυχείς αυτής υπηκόους ορμουμένη, εζήτησεν ίνα επαναγάγη αυτούς δια της γλυκύτητος εις την οδόν της σωτηρίας, και διεύθυνεν επί τούτω προς τον Πατριάρχην προσταγήν, διαλαμβάνουσαν διαταγάς και συμβουλάς αναλόγους προς τον σκοπόν τούτον, μετά διαταγής προς τον Πατριάρχην, όπως αναθεματίση πάντα τα μέρη του τόπου, ένθα ο τρόπος ούτος κατέστη αναγκαίος κατά των συμμετασχόντων της επαναστάσεως υπηκόων.

Άλλ’ αντί να δαμάση αυτούς, και πρώτος αυτός να επανέλθη εις το χρέος αυτού, αυτός ο άπιστος υπήρξεν υπέρ πάντα άλλον ο άξων πασών των αταξιών, των μέχρι του δεδιαταραξασών την κοινήν ησυχίαν, επείσθημεν, ότι και αυτός εγεννήθη εις Πελοπόννησον, και ότι συμμετέσχε πασών των βιαίων πράξεων, ας τινές υπήκοοι πεπλανημένοι έπραξαν εκεί και εις την επαρχίαν των Καλαβρύτων. Ούτω λοιπόν αυτός ο ίδιος υπήρξεν αίτιος της εξοντώσεως και της απωλείας, ην βεβαίως θέλουσιν υποστεί τη βοήθεια του Θεού.

Επειδή δε επείσθημεν απανταχόθεν περί της προδοσίας αυτού ου μόνον κατά της υψηλής Πύλης, αλλά και κατά του ιδίου αυτού έθνους, αναγκαίον κατέστη, όπως αφαιρεθή το σώμα του από της γης και δια τούτο απηγχονίσθη, ίνα χρησιμεύση εις παράδειγμα δια τους λοιπούς.»

Εξεδόθη την 19 του μηνός Ρετζέπ έτος 1230
(10 Απριλίου 1821)

Η κεντρική πύλη του Πατριαρχείου, όπου απαγχονίστηκε ο Γρηγόριος Ε´, παραμένει κλειστή και σφραγισμένη μέχρι και σήμερα, σε ένδειξη τιμής. Στο Πατριαρχείο εισέρχεται κανείς από τότε μόνο από τις πλάγιες πύλες.

από το Οίμος – Αθήνα

ΣΧΟΛΙΟ
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος Ε ο οποίος λιδωρηθηκε και κατακρίθηκε τόσο από τους ανθέλληνες λόγω του ότι “αφόρησε” τους επαναστάτες για να “τυφλώσει” τον Τούρκο αλλά και για να σώσει από σφαγή τους Ελληνες της Κωνσταντινούπολης, αφορισμό τον οποίο ανασκεύασε και γι αυτό πλήρωσε με την ζωή του έχει μείνει στην ελληνική ιστορία αλλά και στην συνείδηση των Ελλήνων ως ένας Εθνομάρτυρας της Πατριδος και της Πίστης του Χριστού.
Ο Τούρκος δεν “έχαψε” την υποκριτική στάση του και κατάλαβε ότι ο Πατριάρχης όχι μόνο δεν καταδίκασε τον Αγώνα αλλά συμπαραστάθηκε όσο μπορούσε καθυστερώντας τους Τούρκους….

Ας δούμε ένα απόσπασμα από την Wikipedia που περιγράφει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε ο αφορισμός ο οποίος ακυρώθηκε από τον ίδιο τον Πατριάρχη κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας του Πάσχα την 1οη Απριλίου 1821, ανήμερα της εκδόσεως της σουλτανικής διαταγής για τον απαγχονισμό του….

Σύμφωνα με τον Τ. Κανδηλώρο, βιογράφο του Πατριάρχη, ο Γρηγόριος “Ως αντιπρόσωπος του Χριστού ουδέποτε έπρεπεν να υπογράψει έγγραφον εις το οποίον δεν επίστευεν. Αλλ’ ως αρχηγός κινδυνεύοντος έθνους ώφειλε να στέρξει μέτρον, όπερ έστω και προσωρινώς έσωζε τους ανίσχυρους και εμπεπιστευμένους αυτώ πληθυσμούς εκ της σφαγής”[4].
Σύμφωνα επίσης με την επιστολή που απέστειλε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης προς τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τους Σουλιώτες, στις 19 Ιανουαρίου: “Ο μεν Πατριάρχης βιαζόμενος παρά τας Πόρτας (σσ. Τουρκική Αυλή) σας στέλλει αφοριστικά και εξάρχους παρακινώντας σας να ενωθήτε με την Πόρτα, εσείς όμως να τα θεωρείται ταύτα ως άκυρα, καθότι γίνονται με βία και δυναστείαν και άνευ θελήσεως του πατριάρχου”[5].

Ο Γρηγόριος μάλιστα ο Ε΄ σε δική του επιστολή προς τον Τούρκο πρωθιερέα αναφέρει: “Μη με προτρέπεται εις φυγήν, μάχαιρα θα διέλθη τας ρύμας της Κωνσταντινουπόλεως και των λοιπών πόλεων των χριστιανικών επαρχιών. Υμείς επιθυμείται, εγώ μετημφιεσμένος να καταφύγω…ουχί! Εγώ δια τούτω είμαι πατριάρχης, όπως σώσω το έθνος μου…ο θάνατός μου ίσως επιφέρει μεγαλυτέραν οφέλειαν από την ζωή μου…Ναι, ας μη γίνω χλεύασμα των ζώντων. Δε θα ανεχτώ ώστε εις τα οδούς της Οδησσού, της Κέρκυρας και της Αγκώνος, διερχόμενον εν μέσω των αγύιων, να με δακτυλοδεικτούσι λέγοντες, Ιδού έρχεται ο φονεύς πατριάρχης”[6].

Στην επιστολή του προς τον επίσκοπο Σαλώνων Ησαΐα αναφέρει: “…Κρυφά υπερασπίζου αυτόν (σσ. Η του παπανδρέα πράξις πατριωτική), εν φανερόν δε άγνοια υποκρίνου, έστι δε ότε και επίκρινε τοις θεοσεβέσι αδελφοίς και αλλοφύλοις. Ιδία πράυνον βεζύρην λόγοις και υπόσχεσιν αλλά μη παραδοθήτω εις λέοντος στόμα. Άσπασον συν ταις εμαίς ευχαίς τους ανδρείους αδελφούς, προτρέπον εις κρυψίνοιαν δια τον φόβον των Ιουδαίων”[7]. Πέραν αυτών των επιστολών εστάλησαν και άλλες επιστολές προς τους κληρικούς της Πελοποννήσου, τις οποίες οι Τούρκοι προσκόμισαν στο Βρετανό πρεσβευτή ως απόδειξη της ανάμιξης του Γρηγορίου στη εξέγερση, παρότι τελικά ο ίδιος δεν ενδιαφέρθηκε να τις μελετήσει[8]

Και παρακάτω διαβάζουμε για το μαρτύριο του Πατριάρχη:

“…….Έτσι, μετά τη λειτουργία του Πάσχα (10 Απριλίου 1821) συνελήφθη, κηρύχθηκε έκπτωτος και φυλακίστηκε. Το απόγευμα της ίδιας μέρας απαγχονίστηκε στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου, όπου παρέμεινε κρεμασμένος για τρεις ημέρες, εξευτελιζόμενος από τον όχλο. Κατόπιν, μια ομάδα τριών Εβραίων αγόρασαν το πτώμα του, το περιέφεραν στους δρόμους και το έριξαν στον Κεράτιο κόλπο. Τα ονόματα των τριών αυτών Εβραίων ήταν Μουτάλ, Μπιταχί και Λεβύ.[10]. Τη σκηνή της περιφοράς του σκηνώματος από τους τρεις Εβραίους έχει αποδώσει παραστατικά σε πίνακά του ο γερμανός ζωγράφος Πήτερ φον Εςς.
Ένας Κεφαλονίτης πλοίαρχος, ονόματι Νικόλαος Σκλάβος, βρήκε το σκήνωμα και το μετέφερε στην Οδησσό, όπου και ετάφη στον ελληνικό ναό της Αγίας Τριάδος. Από εκεί ανακομίστηκε στην Αθήνα, 50 χρόνια μετά, και έκτοτε φυλάσσεται σε μαρμάρινη λάρνακα στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.”

Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι ο ίδιος ο Τούρκος Σουλτάνος στο διάταγμά του αναφέρει για βίαια επαναστατικά γεγονότα που συνέβησαν στα Καλάβρυτα (ύψωση του λαβάρου στην Αγία Λαύρα και αρχή της εξέγερσης), κατεξευτελίζοντας τους πληρωμένους “ιστορικούς” ερευνητές του ΣΚΑΪ οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τίποτε δεν συνέβη στα Καλάβρυτα τις ημέρες εκείνες……

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΟΤΑΝ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ

http://koukfamily.blogspot.com

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

25 Comments

 1. Ανώνυμος

  Μην ασχολείστε με ναυάγια ! μπράβο για τις αναρτήσεις και τα σχόλια… αυτοί που είναι να διαβάσουν, διαβάζουν ;-]

  Reply
 2. Ανώνυμος

  ΤΙ ΘΑ "ΧΩΣΕΙΣ"ΡΕ ΦΙΛΕ ; ΑΦΟΥ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΣΕ ΈΧΕΙ ΕΥΝΟΥΧΗΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΨΑΞΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ .
  ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΕΧΕΙ ΣΚΕΦΤΕΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΚΙ΄ΕΣΥ ΕΚΤΕΛΕΙΣ.
  ΠΕΤΑΞΕ ΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΟΥ ΣΚΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ !
  ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΡΕ… ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ !

  Reply
 3. Ανώνυμος

  12.02 ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΥΣΤΑΡΙΟ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ ΜΑΛΑΚΙΣΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΧΩΣΕΙΣ

  ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΡΕ ΒΛΑΚΑ,ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΤΟ ΣΥΝΠΟΥΣΤΑΡΙΟ ΣΟΥ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΕΣ

  ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΟΥΤΕ ΤΑ ΠΑΠΑΡΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ ΠΟΥΣΤΗΣ Κ ΑΛΒΑΝΟΣ ΖΩΟ

  ΟΥΣΤ ΔΕΙΛΟ Κ ΑΘΕΟ ΣΚΥΛΙ

  Reply
 4. Ανώνυμος

  Ιδεα δεν ειχα για την επιστολη του Υψηλάντη προς τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τους Σουλιώτες, στις 19 Ιανουαρίου. Αν ειναι αληθεια τοτε σαφως και ο Γρηγοριος δεν ηταν προδωτης αλλα ηρωας. Τωρα ομως για τις ρουφιανιες που εκανε ολο το παπαδαριο καθ ολη τη διαρκεια της Τουρκοκρατιας και την καταπτυστη σταση τους ειναι ενα γεγονος που δε σηκωνη αντιρηση οπως δε σηκωνουν αντιρηση οι αναθεματισμοι που γινονταν μεχρι και επι προεδριας Στεφανοπουλου κατα των Ελληνων κλπ κλπ κλπ. Θα σας τα χωσω λιαν συντομως γιατι τωρα δεν εχω καιρο …

  Reply
 5. Ανώνυμος

  Δυστυχως οι Νεοελληνες εχουν μπερδεψει το μυαλο τους με τα μπουτια τους. Ειναι ντροπη να μην σεβονται ανθρωπους οπως ο γρηγοριος ο Ε που εχασε την ζωη του για τους Ελληνες.Τελικα τελειτε υπο συγχυσι νεοελληνικες. Υπαρχουν καποια πραγματα που ειναι ιερα. Καντε ενα διαχωρισμο στο μυαλο σας.Οχι ολα στον ιδιο σακκο.

  Reply
 6. Ανώνυμος

  Σκατοτουρκοι μια ζωη μας πινατε το αιμα και τωρα εχουμε το ΣΚΑΙ να μας λει τι καλοι που ηταν οι τουρκοι. Γεμισε η Ελλαδα απο προδοτες.

  Reply
 7. Ανώνυμος

  ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΔΕΙΛΟΣ ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΟΣ ΤΗΣ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ.
  ΨΑΞΕ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΘΑ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ.
  ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΝΟΣ ΤΟΣΟ ΓΕΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΕΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ;

  Reply
 8. Ανώνυμος

  εχει μισος για την ορθοδοξια και βρωμιζεις τις αναρτησης που θα βγαινουν συνεχως και εσυ θα τις εχεις μπροστα σου και δεν θα ησυχασεις
  ολοκληρη αναλυση σου εκανα για να καταλαβει το χαζο μυαλουδακι σου βρωμολοξιε σκυλιτσα

  Reply
 9. Ανώνυμος

  ετσι κανουν τα σκυλια λυσσανε
  δε θα ησυχασετε ποτε αθεοι που βρωμιζετε ολες τις αναρτησεις με τις βλακειες σας

  περαστικα

  Reply
 10. Ανώνυμος

  …+Για την μαρτυρική μορφή και αυτοθυσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ έχουν γραφεί πλείστα όσα.
  Εδώ, απλά και συνοπτικά, αναφερόμαστε στη σχέση του με την Εκκλησία της Ζακύνθου.
  Ο κατά κόσμον Γεώργιος Αγγελόπουλος, φτωχόπαιδο από τη Δημητσάνα σε νεαρή ηλικία φτάνει στη Μονή των Στροφάδων όπου κείρεται Μοναχός, λαμβάνοντας το όνομα Γρηγόριος.
  Ένα χρόνο μετά τον απαγχονισμό ανήμερα του Πάσχα το 1821, τον εξευτελισμό και τη μεταφορά του Λειψάνου Του στην Οδησσό, ο Ζακυνθινός ιερωμένος Οικονόμος Νικόλαος Κοκκίνης (μετέπειτα Μητροπολίτης Ζακύνθου), εφημέριος τότε του παλαίφατου Ναού της Οδηγήτριας στο Τζάντε και φλογερότατος Φιλικός, συνθέτει Ακολουθία προς τιμήν του νέου Ιερομάρτυρα.
  Το 1871 ο λόγιος Αρχιεπίσκοπος Ζακύνθου Νικόλαος Κατραμής συμμετέχει στην Επιτροπή για τη μετακομιδή του ιερού Του Λειψάνου στην Αθήνα από την Οδησσό.
  Πριν την αναχώρηση ο Κατραμής εκφωνεί λογύδριο, κατ' απαίτησιν των Ομογενών.
  Την ίδια χρονιά, ένα άλλο μέλος της Συνοδικής εκείνης Επιτροπής για τη Μετακομιδή, ο Αρχιμανδρίτης Αβέρκιος Λαμπίρης εκδίδει στην Αθήνα για λειτουργική χρήση την Ακολουθία του Κοκκίνη του 1822.
  Αξιοσημείωτο είναι, ότι ο Διονύσιος Σολωμός στο πολύστιχο ποίημά του «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» αποτυπώνει με την απαράμιλλη δύναμη του λόγου του την κοινή του Γένους πεποίθηση για τη συμβολική αξία του μαρτυρικού τέλους του Πατριάρχη Γρηγορίου:

  «..Κειες τες δάφνες που εσκορπίστε τώρα πλέον δεν τες πατεί, και το χέρι οπού εφιλήστε πλέον, α! πλέον δεν ευλογεί. Όλοι κλαύστε. Αποθαμένος ο αρχηγός της Εκκλησιάς κλαύστε, κλαύστε κρεμασμένος ωσάν να 'τανε φονιάς. Έχει ολάνοικτο το στόμα π' ώρες πρώτα είχε γευθή τ' Aγιον Αίμα, τ' Aγιον Σώμα λες πως θε να ξαναβγή η κατάρα που είχε αφήσει λίγο πριν να αδικηθή εις οποίον δεν πολεμήση και ημπορεί να πολεμή. … ». [στροφές 134-139].

  Reply
 11. Ανώνυμος

  +…ΚΑΙ Το 1871 μεταφέρθηκε στην Αθήνα
  και εναποτέθηκε με τιμές
  στο ναΐσκο του Άγιου Ελευθερίου
  και το επόμενο έτος στον Ναό της Μητροπόλεως Αθηνών μέσα σε μεγαλοπρεπή τύμβο.
  Στίς 10-4-1921 αυτός ο νέος Ίερομάρτυρας της πίστης μας, διακηρύχθηκε "Αγιος από σύνοδο 25 αρχιερέων
  στην Αθήνα και παραμένει στη συνείδηση του "Ορθόδοξου Ελληνικού λάου φωτεινό αστέρι αυτοθυσίας για την πίστη και την Πατρίδα.+.

  Reply
 12. Ανώνυμος

  ..+Μετά την τέλεση της Πασχαλινής θείας Λειτουργίας, και κατά την 10ή πρωινή,
  συνελήφθη μέσα στο Πατριαρχείο από τους Τούρκους.
  ΟΙ δήμιοι τον οδήγησαν στις φυλακές,

  όπου τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια

  και τον πίεζαν να δεχτεί τον Ισλαμισμό.

  ο Πατριάρχης απάντησε:

  "Μάταια κοπιάζετε. ο Πατριάρχης των Χριστιανών, Χριστιανός γεννήθηκε και Χριστιανός θα πεθάνει".
  Τότε τον έβγαλαν από τη φυλακή και τον οδήγησαν δεμένο στην αποβάθρα του Φαναριού.
  Εκεί ο Γρηγόριος γονάτισε,
  έκανε το σημείο του Σταυρού
  και περίμενε τον αποκεφαλισμό του.
  'Αλλά κάποιος δήμιος τον κλώτσησε,
  τον σήκωσε επάνω και τον μετέφεραν στις Πύλες του Πατριαρχείου, όπου σε μία άπ' αυτές,
  …….. με φρικτό τρόπο τον κρέμασαν.
  Κατόπιν παραδόθηκε στον τούρκικο όχλο, πού αλαλάζοντας τον έσυρε μέχρι την αποβάθρα του Φαναριού.
  Εκεί τον παρέλαβαν οι δήμιοι, και αφού τρύπησαν όλο το σώμα του,
  έδεσαν στον λαιμό του ογκόλιθους και τον πέταξαν μέσα στον Κεράτιο κόλπο.
  …. Με θεία οικονομία όμως,
  οι ογκόλιθοι λύθηκαν και το λείψανο του Πατριάρχη εθεάθη κάτω από τις γέφυρες κοντά στον Γαλατά.
  Το παρέλαβε κρυφά ο πλοίαρχος Ιωάννης Σκλάβος από την Κεφαλλονιά και το μετέφερε στην Οδησσό, όπου κηδεύτηκε με αυτοκρατορικές τιμές.+.

  Reply
 13. Ανώνυμος

  ….+ Ανακαινισε τα κτίρια του Πατριαρχείου, ίδρυσε μεγάλο τυπογραφείο, πού εξέδιδε κοινωφελή συγγράμματα,
  ένα από αυτά και ή Κιβωτός της Ελληνικής Γλώσσας.
  Θεωρήθηκε από την Πύλη ανίκανος να διατηρήσει την υποταγή των λαών κάτω από τον τούρκικο ζυγό,
  καθαιρέθηκε τον Δεκέμβριο 1798 και εξορίστηκε στο Άγιο Όρος,
  όπου παρέμεινε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1806, γενόμενος διδάσκαλος και σύμβουλος των μοναχών. Επί Σουλτάνου Σελήμ, ανακλήθηκε στον Πατρ. Θρόνο (Σεπτέμβριος 1806) και παρέμεινε μέχρι τον Δεκέμβριο του 1808.
  Κατά τη δεύτερη Πατριαρχία του, ο Γρηγόριος απελάθηκε και πάλι του Π.Θρόνου.
  Πήγε στην Πριγκηπόνησο σαν εξόριστος, ασχολήθηκε με διάφορες μελέτες και έπειτα πήγε πάλι στο "Αγιο Όρος.
  Στίς 14-12-1818 κλήθηκε για τρίτη φορά ο Γρηγόριος στον Οικουμενικό θρόνο, οπού παρέμεινε μέχρι 10 Απριλίου 1821.
  Κατά την τρίτη αυτή πατριαρχία του, ίδρυσε "κιβώτιον ελέους", αναδιοργάνωσε το Πατριαρχικό τυπογραφείο και μερίμνησε για την ανόρθωση της παιδείας, πού τότε κινδύνευε από νεοτερίζοντα φιλοσοφικά ρεύματα.
  Μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και τον θάνατο πολλών Ελλήνων επισήμων, και προβλέποντας το δικό του θάνατο να πλησιάζει,
  ο Γρηγόριος έμενε ατάραχος, απτόητος και πιστός στο ποιμαντικό του καθήκον, αποκρούοντας τις συνεχείς συστάσεις της Ρώσικης πρεσβείας,
  καθώς και των ομογενών προκρίτων στην Κων/πολή, να δραπετεύσει από ασφαλή δρόμο για το καλό του "Εθνους.+.

  Reply
 14. Ανώνυμος

  +Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Ε' Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
  Γεννήθηκε στη Δημητσάνα της Αρκαδίας το 1745 από φτωχούς γονείς,
  τον Ιωάννη Αγγελόπουλο και την Ασημίνα το γένος Παναγιωτόπουλου.
  Το πρώτο του όνομα ήταν Γεώργιος.
  Έμαθε τα πρώτα του γράμματα στη Δημητσάνα από τον διδάσκαλο Ιερομόναχο Μελέτιο,
  θείο και ανάδοχο αυτού και από τον Ιερομόναχο Αθανάσιο Ρουσόπουλο.
  Κατόπιν, στα είκοσι του χρόνια, πήγε στην Αθήνα και μαθήτευσε για δύο χρόνια κοντά στον μεγάλο διδάσκαλο Δημήτριο Βόδα.
  Από την Αθήνα, το 1767, πήγε στη Σμύρνη και παράμεινε κοντά στον θείο του Έκκλησιάρχη Μελέτιο, παρακολουθώντας μαθήματα στην Ευαγγελική Σχολή.
  Στη συνέχεια έφυγε για την Πάτμο, όπου άκουσε μαθήματα φιλοσοφικής από τον Δανιήλ τον Κεραμέα.
  Από την Πάτμο, πήγε για λίγο σε κάποια Μονή των Στροφάδων, όπου έκάρη μοναχός με το όνομα Γρηγόριος και ξαναγύρισε στην Πάτμο.
  Κατόπιν, ο Μητροπολίτης Σμύρνης Προκόπιος (πού ήταν Μεσσήνιος), τον κάλεσε και τον χειροτόνησε αρχιδιάκονό του.
  "Οταν αργότερα έγινε Πρεσβύτερος, ήλθε στη Δημητσάνα και έδωσε δια του διδασκάλου Αγαπίου Λεονάρδου 1500 γρόσια,
  προκειμένου να γίνουν δωμάτια για τη στέγαση των απόρων σπουδαστών και έπειτα επέστρεψε στη Σμύρνη.
  Στις 19 Αυγούστου 1785 εκλέχτηκε οικουμενικός Πατριάρχης και ενθρονίστηκε την 9η Μαΐου του ίδιου χρόνου.
  Στόν Πατριαρχικό Θρόνο έμεινε μέχρι τον Δεκέμβριο του 1798.
  Επέδειξε ζήλο και δραστηριότητα για την ανύψωση της παιδείας του Γένους και την παγίωση του θρησκευτικού φρονήματος του.

  Reply
 15. Ανώνυμος

  «Νέοι, πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι, όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ ΠΙΣΤΕΩΣ και έπειτα υπέρ ΠΑΤΡΙΔΟΣ…»

  «Ως μία βροχή έπεσεν εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί μας και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι
  και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση…».

  (Θ. Κολοκοτρώνης)

  Reply
 16. Ανώνυμος

  ***************************************
  Δημητσάνης τον γόνον
  βυζαντίου τον πρόεδρον, και της Εκκλησίας άπάσης,
  γέρας θείον και καύχημα.
  ………+Γρηγόριον τιμήσωμεν πιστοί,
  ως Μάρτυρα Χριστού πανευκλεή,
  'ίνα λάβωμεν πταισμάτων τον 'ιλασμόν,
  παρά Θεού κραυγάζοντες'
  Δόξα τω δεδωκότι σου ίσχύν,
  δόξα τω σε στεφανώσαντι,
  δόξα τω εν εύκλεία ουρανών,
  δόξασαντά σε Άγιε.
  ΑΜΗΝ+
  ******************************************

  Reply
 17. Ανώνυμος

  ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΑΡΘΡΟ

  ΣΤΕΙΛΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

  ΟΙ ΜΑΣΚΑΡΕΜΕΝΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΥΣΑΞΕΤΕ

  ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ

  Reply
 18. Ανώνυμος

  ***************************************
  +Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψι
  τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
  σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι,
  ποῦ μὲ βιά μετράει τὴν γῆ.
  Ἀπ' τὰ κόκκαλα βγαλμένη
  τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
  καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
  χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
  Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
  πικραμένη, ἐντροπαλή,
  κ' ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
  ἔλα πάλι, νὰ σοῦ πῇ.
  Ἄργιε νὰ 'λθῃ ἐκείνη ἡ 'μέρα,
  καὶ ἦταν ὅλα σιωπηλά,
  γιατὶ τἄσκιαζε ἡ φοβέρα
  καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.
  ***********************************

  Reply
 19. Ανώνυμος

  ΧΑΧΑ!!! ΩΡΑΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ!!!

  "ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΗ …ΑΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ!!!.."

  @@ ΣΚΑΗ ΤΟΥΡΚΟΦΙΛΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ @@

  ——————————————-
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ!
  ΜΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΑΥΤΑ!

  Reply

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *