Τὸ καρναβάλι καὶ ἡ Ὀρθοδοξία! (π. Θεόδωρος Ζήσης)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ λοιμικὴς νόσου προσλαμβάνει κάθε χρόνο τὸ καρναβάλι, ἀφοῦ πολλοὶ δήμαρχοι καὶ ἄλλοι φορεῖς ἐπιδεικνύουν ἀσυνήθιστο ζῆλο καὶ κοπιώδη δραστηριότητα γιὰ τὸ ποιὸς θὰ ὀργανώσει τὸ ἐντυπωσιακότερο καρναβάλι ξο­δεύοντας τεράστια ποσὰ καὶ ἀπασχολώντας ἑκατοντάδες ἢ χιλιάδες ἀνθρώπων. Καὶ δὲν εἶναι βέβαια μόνο ἡ σπατάλη τόσων χρημάτων, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ διατεθοῦν σὲ κά­λυψη ἄλλων σπουδαίων ἀναγκῶν, ὄχι μόνο στὴν ἀνακούφι­ση πτωχῶν καὶ ἐνδεῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ…
 σὲ πολιτιστικοὺς καὶ πνευματικοὺς στόχους, στὴ βελτίωση π.χ. τῶν συνθηκῶν ὑγείας καὶ παιδείας. Τὸ σημαντικώτερο εἶναι ἡ ἠθικὴ ζημία καὶ βλάβη ἀπὸ τὴν ἀναισχυντία τῆς γύμνιας, τὴν ξετσιπωσιὰ τῆς αἰσχρότητας, τὶς βωμολοχίες καὶ τὰ πορνικὰ ἄσματα καὶ θεάματα, τὴν παρότρυνση σὲ σαρκικὰ ἁμαρτήματα κάτω μά­λιστα ἀπὸ τὴν ἐλευθερία κινήσεων ποὺ προσφέρει ἡ μάσκα, ἄσυλο ἀδιαντροπιᾶς καὶ ἀποπροσωποίησης. Κάτω ἀπὸ τὸ προσωπεῖο ὁ ἄνθρωπος παύει νὰ εἶναι πρόσωπο, ποὺ ἔχει ἀπέναντί του καὶ βλέπει τὸν Θεὸ καὶ τοὺς συνανθρώπους πρὸς + ὄψις ἢ ὢψ καὶ μεταβάλλεται σὲ ἀπρόσωπο ὄν, μέ­λος ἑνὸς ἀνωνύμου πλήθους, ποὺ κινεῖται μόνο ἀπὸ ἐμπα­θεῖς ὀρέξεις καὶ ἐπιθυμίες.
Παλαιότερα τὸ καρναβάλι εἶχε κάποια σεμνότητα στὴν ἐμφάνιση ὅσων ἔπαιρναν μέρος, καὶ ἡ Ἐκκλησία τὸ ἀνε­χόταν, μολονότι κατ’ ἀκρίβειαν καταδικάζεται ἀπὸ τοὺς κα­νόνες· πολὺ περισσότερο σήμερα, ποὺ ἔχει ὑποστὴ τελεία ἀλλαγὴ ἐπὶ τὰ χείρω μὲ εἰσαγόμενα πρότυπα καρναβαλιοῦ ἀπὸ μεγαλουπόλεις τοῦ ἐξωτερικοῦ, καὶ πολλὲς φορὲς μὲ περιφερόμενους καὶ ἁδρὰ ἀμειβόμενους ξένους καρναβα­λικοὺς θιάσους, ὅπου κυριαρχοῦν οἱ γυμνὲς γυναῖκες. Δὲν πρέπει νὰ παραβλέψουμε καὶ τὴν διαφαινόμενη σαφῆ τάση τῶν φορέων ποὺ….
ὀργανώνουν τὸ καρναβάλι ἐπιστροφῆς στὸ παγανιστικὸ εἰδωλολατρικὸ παρελθόν, ἀπ’ ὅπου κατάγεται τὸ καρναβάλι, μὲ σύγχρονη ἀδιαφορία καὶ περιφρόνηση τῶν ἀρχῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἔβαλε τέρ­μα στὰ παλιά, ξερίζωσε τὶς κακὲς συνήθειες καὶ εἰσήγαγε τὸ νέο ἄνθρωπο τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἁγιότητας. Ὅταν πρόκειται μερικοὶ νὰ ἀντισταθοῦν στὸ Χριστὸ καὶ στὸ Εὐαγγέλιο, ξεχνοῦν τὸν ἐκσυγχρονισμὸ καὶ τὴν πρόοδο καὶ ἐπιστρέφουν αἰῶνες πίσω, στὸ σκοτάδι τῆς πρὸ Χριστοῦ ἐποχῆς. Ἡ πόλη τῆς Θεσσαλονίκης καὶ μαζὶ μ’ αὐτὴν ὅσες ἄλλες πόλεις δὲν ὀργανώνουν καρναβαλικὲς ἐκδηλώσεις πρέπει νὰ καυχῶνται, γιατί δὲν μολύνουν τὴν ἀτμόσφαιρά τους μὲ τὶς αἰσχρότητες καὶ βωμολοχίες τοῦ καρναβαλιοῦ καὶ δὲν ἀποδιώχνουν ἔτσι τὴν χάρη καὶ προστασία τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων πολιούχων τους. Οἱ δημοτικοὶ ἄρχοντες ἐπίσης πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν καὶ κρίνουν θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ ὅλες τὶς ἐνέργειές τους, καταδικάζουν δὲ ἀπερίφραστα ὅσα καταδικάζουν οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἐπ’ αὐτοῦ καμμία ἀμφιβολία καὶ ἀμφιταλάντευση, οὔτε ἐκ μέρους λαϊκῶν πιστῶν, οὔτε πολὺ περισσότερο ἐκ μέρους κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιδεικνύουν ἀδικαιολόγητη ἐλαστικότητα καὶ ἐπιείκεια, παραθέτουμε τὸν 62 κανόνα τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ ὁποῖος καταδικάζει τὶς μεταμφιέσεις καὶ τὶς μάσκες, ὅπως καὶ τοὺς χοροὺς καὶ τοὺς ἀστεϊσμούς, ποὺ ἐλάμβαναν χώρα σὲ παρόμοιες καρναβαλικὲς ἑορτὲς τοῦ παρελθόντος, καὶ ἐπι­βάλλει στοὺς κληρικούς, ποὺ μετέχουν τὴν ποινὴ τῆς καθαιρέσεως, στοὺς δὲ λαϊκοὺς τὴν ποινὴ τοῦ ἀφορισμοῦ: «Τὰς οὔτωλεγομεναςΚαλανδας, καιταλεγόμεναΒοτα, καιτακαλούμεναΒουμαλια, καιτηνεντηπρώτητουΜαρτιουεπιτελουμενηνπανηγυριν, καθάπαξεκτηςτωνπιστωνπολιτειας περιαιρεθήναιβουλομεθα. Ἀλλάμηκαιταςτωνγυναικωνδημοσιαςορχησεις, καιπολλήνλυμηνκαιβλαβηνεμποιειν δυναμένας. Ἒτιμηνκαιταςονοματιτωνπαρ’ Ἔλλησιψευδως ὀνομασθέντωνθεων, ἤεξανδρωνηγυναικωνγινομενας ὀρχήσειςκαιτελετας, κατάτιέθοςπαλαιόνκαιαλλότριοντουτωνΧριστιανώνβίου, ἀποπεμπόμεθα, ὁρίζοντεςμηδενα ἀνδραγυναικείανστοληνενδιδυσκεσθαιηγυναικατην ανδράσιναρμόδιοναλλάμήτεπροσωπείακωμικάήσατυρικά ἤτραγικαυποδυεσθαι·μήτετοτουβδελυκτουΔιονυσου όνοματηνσταφυλήνεκθλίβοντοςεντοιςληνοίςεπιβοάνμηδέτονοίνονεντοιςπίθοιςεπιχέοντας, γέλωταεπικινειν αγνοίαςτρόπωήματαιότητοςήτατηςδαιμονιώδουςπλά­νης, ἐνεργοῦντας. Τουςουναπότουνυντιτωνπροειρημένωνεπιτελείνεγχειρούντας, ἐνγνώσειτουτωνκαθισταμενους, τούτους, εἰ μὲν κληρικοὶ εἶεν, καθαιρεῖσθαι προστάσσομεν, εἰ δὲ λαϊκοί, ἀφορίζεσθαι». Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀναφερόμενος στὸ ἐπι­χείρημα ὅτι μὲ τὶς καρναβαλικὲς ἐκδηλώσεις διασκεδάζουν καὶ εὐφραίνονται οἱ ἄνθρωποι, ξεφεύγουν ἀπὸ τὴν καθημερινότη­τα, ἀπαντᾶ ὅτι αὐτὸ εἶναι τελείως παράλογο, διότι ἡ χαρὰ καὶ εὐφροσύνη πρέπει νὰ συμβαδίζουν μὲ τὴν ἠθικὴ καὶ τὴν εὐπρέ­πεια. Ὅταν μεταβάλλεται ἕνα σπίτι σὲ πορνεῖο, εἶναι ἐντροπὴ νὰ ἰσχυρίζεται κανεὶς ὅτι πρόκειται γιὰ ἡδονὴ καὶ εὐχαρίστηση. Πολὺ περισσότερο, ὅταν ὁλόκληρες πόλεις μεταβάλλονται σὲ πορνεία κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἀποκριᾶς. Σὲ λίγο ὅλη ἡ Ἑλλά­δα, ἡ χώρα τῶν ἁγίων καὶ τῶν μαρτύρων, θὰ μεταβληθεῖ σὲ ἀπέ­ραντο πορνεῖο. Στατιστικὲς στὴ πόλη τῶν Πατρὼν ἔχουν δείξει ὅτι μετὰ τὶς καρναβαλικὲς ἐκδηλώσεις ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκτρώ­σεων φθάνει σὲ ἀνησυχητικὸ σημεῖο: «Πορνεῖον γέγονέ σου ἡ οἰκία, μανία καὶ οἶστρος, καὶ οὐκ αἰσχύνη ταῦτα ἡδονὴν καλῶν;». Οἱ τρεῖς πρῶτες ἑβδομάδες τοῦ Τριωδίου ὁρίσθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴν σταδιακὴ προετοιμασία τῶν πιστῶν στοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνες τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ ὄχι γιὰ γλέντια καὶ ξεφαντώματα. Εἶναι περίοδος κατανύξεως, περισυλλογῆς καὶ μετανοίας (προσθήκη “Ἄλ. Ὄψ.”: βλέπε καὶ τὸ βιβλίο «Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή» του Ἀλεξάνδρου Σμέμαν). Τὰ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ, τῆς Δευτέρας Παρουσίας καὶ Κρίσεως, μαζὺ μὲ τοὺς ἐμπνευσμένους ὕμνους, εἶναι ἰσχυρὴ προτροπὴ πρὸς μετάνοια καὶ ἐπιστροφή· ὅλο τὸ ἔτος γλεντοῦν καὶ διασκεδάζουν οἱ ἄνθρωποι. Πότε θὰ συμμαζευθοῦν στὸν ἑαυτό τους, γιὰ νὰ συνέλθουν πνευματικά, νὰ σκε­φθοῦν ὑψηλότερα θέματα, νὰ ὁδηγηθοῦν στὴν αὐτογνωσία καὶ στὴν θεογνωσία; Ό, τί πρόκειται νὰ κερδίσουν ἀπὸ τοὺς πνευμα­τικοὺς ἀγῶνες τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, προλαβαίνει ὁ Δια­βολος καὶ τοὺς τὸ ἀφαιρεῖ μὲ τὸ καρναβάλι, τὸ ὁποῖο οἱ Ἅγιοι ὀνομάζουν «σατανικὴ πομπή». Ὃ Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης στὸ βιβλίο τοῦ «Χρηστοήθεια τῶν Χριστιανῶν», ἀναφερόμενος σὲ ὅσα γίνονται κατὰ τὶς Ἀπόκριες γράφει: «Κατ’ ἀλήθειαν ἠμπο­ρεῖ νὰ εἰπῆ τινάς, ὅτι τότε οἱ Χριστιανοὶ δαιμονίζονται ὅλοι· διότι χορεύουν, παίζουν, τραγουδοῦν ἀσυνειδήτως, ἕως καὶ αὐτοὶ οἱ πλέον γέροντες… τότε δὲν ἔχει διαφορὰν ἡ ἡμέρα ἀπὸ τὴν νύκτα· διότι ἐπίσης μὲ τὴν ἡμέραν καὶ ὅλη ἡ νύκτα ἐξοδεύεται εἰς χοροὺς καὶ παίγνια καὶ ἀταξίας καὶ μασκαραλίκια· τότε διὰ νὰ εἰπῶ ἔτσι, πανηγυρίζει ἡ ἀσέλγεια· ἑορτάζει ἡ ἀκολασία· εὐφραί­νεται ἡ μέθη· ἀγάλλεται ἡ τρυφὴ καὶ ἀσωτεία· χορεύει ὁ διαβο­λος μὲ δέκα μανδήλια καὶ συγχορεύει μὲ αὐτὸν ὅλον τὸ πλῆθος τῶν δαιμόνων διότι ὅσον κέρδος κάμνουν εἰς μόνας τὰς ἀποκρέας, δὲν ἠμποροῦν νὰ τὸ κάμουν εἰς ὅλον τὸν χρόνον». Ὅσα σχετικὰ λέγει ὁ Ἅγιος Νικόδημος γιὰ τὶς καρναβαλικὲς ἐκδηλώσεις καὶ τὴν ζημία ποὺ προκαλοῦν τὰ τελειώνει λέγον­τας πὼς εἶναι ἀφροσύνη νὰ καταστρέφουμε προκαταβολικὰ καὶ νὰ ἀχρηστεύουμε τὴν Ἁγία Τεσσαρακοστή· προτρέπει ἐπίσης τοὺς ἀρχιερεῖς, τοὺς πνευματικοὺς καὶ τοὺς διδασκάλους νὰ ἐμποδίσουν τὸ μεγάλο αὐτὸ κακό. Τώρα οἱ μὲν ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πνευματικοὶ σιωποῦν, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ μὴ ἡσυχάζουν μπροστὰ στὴν ἐπέκταση τοῦ κακοῦ, πολλοὶ δὲ ἀπὸ τοὺς δασκάλους καὶ τοὺς γονεῖς ὀργανώνουν οἱ ἴδιοι γιὰ τὰ παιδιὰ τοὺς καρναβα­λικὲς ἐκδηλώσεις: «Ἀσυγκρίτως γὰρ εἶναι μεγαλυτέρα ἡ βλάβη, ὅπου προσλαμβάνουν εἰς τὰς ἀποκρέας, πάρεξ ἡ ὠφέλεια ὅπου λαμβάνουν ἀπὸ τὴν ἐρχομένην Τεσσαρακοστὴν ἴλεως, ἴλεως, ἴλεως, νὰ γίνη ὁ Θεός! Καὶ αὐτὸς εἴθε νὰ φωτίση τοὺς ἁγίους Ἀρχιερεῖς καὶ πνευματικοὺς καὶ διδασκάλους νὰ ἐμποδίσουν τὰ τοιαῦτα κακά, μὲ ἀφορισμοὺς καὶ ἐπιτίμια, καθὼς προστάζει καὶ ὁ ξβ’ κανὼν τῆς ἁγίας καὶ Oικουμενικής στ’ Συνόδου».

http://orthodoxia-ellhnismos.blogspot.com/

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

43 Comments

 1. Ανώνυμος

  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΡΕ ΣΥ;(7.40) ΤΟ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΨΕΜΑ. ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ…ΑΦΟΥ ΑΘΩΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΠΕ ΚΑΝΕΙΣ!!!!!!

  Reply
 2. Ανώνυμος

  ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΩ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΑΔΕΣ ΟΜΩΣ ΣΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΛΑ…ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ

  Reply
 3. Ανώνυμος

  ΠΡΟΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΙΑΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΑ,ΜΕΡΟΣ Γ..Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 16 ΜΑΙΟΥ 1836 ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ…ΑΣ ΕΝΘΥΜΩΜΕΝ ΤΙ ΗΤΑΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΤΥΡΡΑΝΙΑΣ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΜΑΣ.ΕΑΝ ΕΞΑΙΡΕΣΩΜΕΝ ΟΛΙΓΟΥΣ ΤΙΝΑΣ,ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΗΣΑΝ ΔΕΣΠΟΤΑΙ,ΤΥΡΑΝΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.ΕΨΗΦΙΖΟΝΤΟ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΟΧΙ ΚΑΤ ΕΚΛΟΓΗΝ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΑΛΛΑ ΜΕ ΚΟΛΑΚΕΙΑΣ ΑΝΔΡΑΠΟΔΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΧΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ,ΑΡΠΑΖΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΥΤΩΣ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΟΤΙΚΗΝ ΡΑΒΔΟΝ,ΕΦΟΡΟΛΟΓΟΥΣΑΝ ΑΣΠΛΑΧΝΩΣ ΤΑ ΔΥΣΤΥΧΗ ΤΩΝ ΠΟΙΜΝΙΑ,ΕΠΩΛΟΥΣΑΝ ΚΑΠΗΛΙΚΩΣ ΤΗΝ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΝ ΤΟΥΣ ΑΓΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΜΟΥΣ,ΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΓΙΝΟΜΕΝΑΣ ΤΕΛΕΤΑΣ.ΕΞΕΔΙΔΑΝ ΜΕ ΒΑΡΕΙΑΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥΣ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥΣ,ΕΠΕΡΙΦΡΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΤΡΕΧΑΝ ΤΟΥΣ ΠΕΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥΣ…ΑΧ ΤΙ ΑΓΑΠΗ ΘΕΕ ΜΟΥ ΑΥΤΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ!!!

  Reply
 4. Ανώνυμος

  Ο π. Θεόδωρος μας έδειξε το δρόμο προς τη σωτηρία μας και ορισμένοι, χωρίς φόβο Θεού, τον σχολιάζουν απρεπώς, όπως υβρίζουν και χλευάζουν οτιδήποτε χριστιανικό.
  Ο Κύριός μας είπε το ''όστις θέλει οπίσω μου ελθείν'' οπότε δεν υποχρεούται κανείς να εφαρμόσει τους ιερούς κανόνες εφόσον δεν θέλει.
  Ο Θεός να λυπηθεί τους υβριστές του κατά την ημέρα της κρίσεως.

  Reply
 5. neonazi movement of israel

  ελληνες οι μασωνοι παγανες που σχολιασαν αποκαλυφτηκαν.τους ενοχλει που λεμε να μην γινονται εκτρωσεις!τι περιμενετε ελληνες απο ατομα που λατρεουν δαιμονες για θεους.λατρευουν την παιδοφιλια την ανωμαλια καθε τι κακο.και μετα λενε για δηθεν αρχαιο πολιτισμο.ποιος ηταν ο πολιτισμος την ανυπαρκτης αρχαιας ελλαδας?ο πελοπονησιακος πολεμος.οι κατακτησεις του ανθελληνα ισκαντερ του μακεδονα?οι μεσσηνιακοι πολεμοι?το κωνειομτου σωκρατη?η προδοσια των ναζιστων σπαρτιατων οι οποιοι αρνηθηκαν να πανε στον μαραθωνα?ο αιμοβορος τρωικος πολεμος που απεδειξε οτι οι ελληνες ειχαν το χρημα στον νου τους.οι θεοι που καταδυναστευαν τους ελληνες και πολεμουσαν εναντια τους πχ αρης?δεν υπαρχει αρχαια ελλαδα.οι ανθρωποι ηρθαμε απο τα αστρα.ειμαστε σειριοι.ο μεγαλος φουρακης σας τα ειπε.ο φουρακης ηταν μεγας ηγετης στον σειριο.θανατος στους δηθεν ελληνες.κατω οι ναοι σας.ζητω ο σειριος!ζητω η μασονια μας.ζητω η τζανη μας.ζητω ο καλοπουλος μας που τον πιστεψατε οτι ειναι ελληνας.!ζητω το ισραηλ μας.κατω το ελληνες.κατω ο χριστος σας. πορνη η παναγια σας.εβραιοι δεν ηταν.ο ιησου σας ηταν ελληνας.γαλιλαια ηταν ελληνες.βρωμικη ελλαςζητω ογιορκο

  Reply
 6. Ανώνυμος

  ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΑ ΜΕΡΟΣ Β…ETOS 1864 ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗΝ ΤΟΥ ΠΗΔΑΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΕΡΗΝΑΙΟΥ ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ…ΕΑΝ ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΟ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ,ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΛΑΟΙ ΘΑ ΕΞΗΡΧΟΝΤΟ ΕΚ ΤΗΣ ΘΛΙΒΕΡΑΣ ΤΩΝ ΑΜΑΘΕΙΑΣ,ΘΑ ΕΙΣΗΡΧΟΝΤΟ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ,ΘΑ ΗΓΑΠΩΝ ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ,ΘΑ ΠΡΟΕΚΟΠΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ,ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΟΜΩΣ ΘΑ ΕΠΕΚΟΠΤΟΝΤΟ ΑΠΟ ΤΑΣ ΡΙΖΑΣ ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ…ΘΑ ΕΠΕΚΡΑΤΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΑΛΑΖΟΝΙΚΗ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ!!!!!….ΝΑ ΓΙΑΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΗΘΕΛΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΟ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΖΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ.

  Reply
 7. Ανώνυμος

  Κυριε Ζηση, πως παει το παγκαρι, ο δισκος,
  το 'φιλοπτωχο' ταμειο, τα 'τυχερα';
  Κανενας γερος, καμια γρια σας αφησαν κληρονομια
  το σπιτι τους;
  Μολις φτιαξει ο καιρος, να αρχισετε παλι
  εκδρομες σε μοναστηρια, να προσκυνατε
  πτωματα και νεκροκεφαλες, για να εχετε την
  βοηθεια των αγιων. ΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ, ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΚΑΛΑ!

  Reply
 8. Ανώνυμος

  ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΟΡΦΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥΣ….ΙΟΥΣΤΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ1.11.8 ΤΟ 472 Μ.Χ. ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ…ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑΣ ΑΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΠΙΤΙ,ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΛΙΒΑΔΙ,ΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΩΝ ΙΕΡΩΤΑΤΩΝ ΑΝΤΡΩΝ,ΕΝΩ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΑ ΜΙΑΝΘΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ,ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΥΠΟΣΤΗ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΘΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΕΞΟΡΙΑ…ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΩΡΑ 5.33 ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΩΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΠΛΟΥΤΟ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΑΣ;

  Reply
 9. ΤΑΛΩΣ

  5.33

  Αυτές τις μαλακίες να τις λες στους
  χριστιανορωμιούς και όχι στους Έλληνες.
  Εσείς ας βαυκαλίζεστε με αυτές τις ανοησίες.
  Βόδια εεεεεεεεεεεε βόδια!!!

  Reply
 10. Ανώνυμος

  5.33 ΜΗΝ ΛΕΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ.Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΔΗΜΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΝ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΟΥ ΑΠΟ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΣΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ.ΣΗΜΕΡΑ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΚΟΜΠΙΝΕΣ,ΒΛΕΠΕ ΒΑΤΟΠΕΔΙ.ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ,ΑΠΕΔΕΙΞΕΣ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ ΣΟΥ,ΟΠΟΙΟΣ ΝΟΗΜΩΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.

  Reply
 11. Ανώνυμος

  Εγώ λέω να σκύψουμε το κεφάλι να προσκυνήσουμε σαν καλοί δούλοι του γιαχβέ και να σαμποτάρουμε κάθε τι ελληνικό. Μην τολμήσετε να χαμογελάσετε, μην τολμήσετε να χορέψετε, μην τολμήσετε να ελευθερωθείτε, όπως είπε ο 5.12 :

  "…Νομίζω ὅτι εἶναι πλέον καιρὸς νὰ σοβαρευτοῦμε. Και νὰ δοῦμε ὅλοι μαζὶ τί πρέπει νὰ πράξουμε γιὰ τὴν σωτηρία αὐτοῦ του τόπου ἀπὸ ὅσα καταλυτικὰ σχεδιάζει ἡ Πολιτεία…"

  Ζήτω ο προδότης ΓΑΠ.
  Ζήτω οι Τούρκοι.
  Ζήτω οι προσκυνημένοι.

  Reply
 12. Ανώνυμος

  ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ 5.26 ΑΡΧΙΚΑ ΕΙΧΑΝ ΓΡΑΨΕΙ ΓΙΑ 1.000.000 ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ,ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΜΕΤΑ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ,ΟΠΟΤΕ ΒΓΑΛΤΕ ΟΛΟΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ.

  Reply
 13. Ανώνυμος

  5.34 ΤΑ ΨΕΥΔΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ,ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ,ΟΠΟΤΕ ΜΗΝ ΤΡΕΛΛΑΘΟΥΜΕ ΚΙΟΛΑΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ…ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟΠΙΣΤΟΣ ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΛΥΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ.

  Reply
 14. Ανώνυμος

  ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ…ΜΗΝ ΧΑΙΡΕΣΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΘΕΟ!

  Reply
 15. Ανώνυμος

  Όλη η Ελλάδα πηγαίνει στην Πάτρα αυτές τις ημέρες…(5:29 μ.μ.)
  Λεφτά για καρναβαλικές παρελάσεις υπάρχουν όχι όμως για Εθνικές παρελάσεις…
  "Στῶμεν καλῶς"

  Reply
 16. Ανώνυμος

  ΟΥΣΤ ΑΘΕΟΙ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ 666 ΕΣΕΙΣ ΦΤΑΙΤΕ ΠΟΥ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ 5%ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΔΩΝΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΕΝΟΥ ΛΑΟΣ(ΒΟΡΙΔΗ ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΕΥΡΗ ΚΤΛ)ΖΗΤΩ Ο ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΠΟΥ ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΕΣ 666 ΤΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ 15%ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ(ΕΥΤΗΧΩΣ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ)ΖΗΤΩ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΜΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΙΣΕ ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΤΩΝ ΠΕΙΝΑΛΕΩΝ!

  Reply
 17. Ανώνυμος

  1-Ο ΛΑΟΣ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΔΩΣΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.
  2-ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΓΑΠΗΤΕ.(5:12 μ.μ.)
  3- Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΠΟΝΑΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ.
  4- ΤΑ ΑΓΙΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΜΕΝΟΥΝ ΑΦΘΟΡΑ ΤΟΣΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ
  ΚΑΙ ΟΣΟ ΝΑ ΜΗΝ ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΟΣ
  5- ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΤΙΜΗ ΓΙΑΤΙ ΕΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ
  ΩΣ ΑΠΑΥΓΑΣΜΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΙΟΤΙ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΜΑΣ…

  Reply
 18. Ανώνυμος

  Στο καρναβαλι της Πατρας δεν συμμετεχουν μονο κατοικοι της Πατρας… Ερχεται κοσμος απο ολη την Ελλαδα και απο το εξωτερικο…

  Reply
 19. Ανώνυμος

  5.26 ΕΙΣΑΙ ΧΥΔΑΙΟΣ ΨΕΥΤΗΣ…Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ 150.ΟΟΟ ΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕΣ ΕΣΥ ΓΑΣΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΩΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΙΕΣ;OYST!!

  Reply
 20. Ανώνυμος

  καθε χρονο μετα το καρναβαλι της πατρας γινονται πανω απο 100.000 εκτρωσεις!!! Καταλαβαινουμε λοιπον οτι δεν προκειται για κατι αστειο αλλα εξοχως δαιμονικο και αντιχριστο…

  Reply
 21. Ανώνυμος

  5.12 Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΩΡΑ,ΟΛΑ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΟ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ…ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ…ΛΑΤΡΕΥΩ ΕΝΑ ΕΙΔΩΛΟ..ΕΝΑ ΟΜΟΙΩΜΑ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ.ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ,ΠΡΟΣΚΥΝΑΝΕ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΕ ΕΙΚΟΝΕΣ,ΦΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΦΟΡΑΝΕ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΑ ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΩΝ,ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ,ΦΙΛΑΝΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΑΝΕ ΛΕΙΨΑΝΑ ΝΕΚΡΩΝ,ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ,ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ,ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΤΡΩΝΕ ΤΗ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥΣ…ΝΑΤΗΝ Η ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ.

  Reply
 22. ὁδοιπόρος

  τὰ καρναβάλια εἶναι ἀπομεινάρια εἰδωλολατρικά, ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι σὲ καιρούς, ποὺ ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἔχει πλήξει ὅλες τὶς κοινωνικὲς τάξεις κάποιοι μοιάζουν νὰ ζοῦν σὲ ἄλλο πλανήτη!

  Ἐρωτῶ τοὺς ἁρμοδίους: Ποιὸς θὰ χορηγήσει τὰ χρηματικὰ ποσά που θὰ ἀπαιτήσουν οἱ καρναβαλικὲς – βακχικὲς ἐκδηλώσεις; Σὲ τέτοιους κρίσιμους καιροὺς ἐπιτρέπονται τέτοιου εἴδους σπατάλες καὶ ξεφαντώματα; Νομίζω ὅτι εἶναι πλέον καιρὸς νὰ σοβαρευτοῦμε. Και νὰ δοῦμε ὅλοι μαζὶ τί πρέπει νὰ πράξουμε γιὰ τὴν σωτηρία αὐτοῦ του τόπου ἀπὸ ὅσα καταλυτικὰ σχεδιάζει ἡ Πολιτεία.

  Διαφορετικά, θὰ εἴμαστε ἄξιοί της τύχης μας. Καὶ γιὰ ὅσα τυχὸν δεινὰ θὰ ἐπακολουθήσουν θὰ φταῖμε ἀποκλειστικὰ ἐμεῖς.
  ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Μητροπολίτου Κονίτσης Ἀνδρέου

  Reply
 23. Ανώνυμος

  Ακούστε την Ο.Ε.Α. για να σωθείτε!
  Στο ellhnkaichaos.blogspot.com
  υπάρχει το Α’ + Β' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
  + ΤΡΙΜΕΡΕΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ
  ΤΕΧΝΕΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ.
  450.000 Αλβανοί ουτσεκάδες (UCK+UCC) και
  600.000 χατζαροφόροι ισλαμιστές ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
  περιμένουν το σύνθημα για να μας ΞΕΣΚΙΣΟΥΝ.
  Λέτε, αν περιμένουμε, έτσι να κάνουμε και καινούριες γνωριμίες;(!)

  Reply
 24. Ανώνυμος

  4.53 ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΛΛΩ ΤΟΝ ΚΑΡΝΟ,ΔΗΛΑΔΗ ΧΤΥΠΩ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΤΩ ΣΤΗ ΓΗ Η ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ,ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΧΟΡΕΥΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ,ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΟΡΤΑΖΑΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ..Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΡΥ ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ…ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΙΑΒΑΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ ΤΟ ΣΑΤΑΝΑ,ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ!

  Reply
 25. Ανώνυμος

  ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΛΥΡΑ ……………ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΧΕΡΕΤΑΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ……….

  Reply
 26. Ανώνυμος

  Γνωστος τουρκολαγνος ο κ. Ζησης. Ειχε πει καποτε : Το 1821 εγινε η πραγματικη αλωση ! Θαυμαστε κληρικο ! Απο εκει και περα αντιλαμβανεστε το ηθος του ανδρος…

  Reply
 27. Ανώνυμος

  ΜΗΝ ΔΕΙ Ο ΤΡΑΓΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ,ΒΓΑΖΕΙ ΦΛΥΚΤΑΙΝΕΣ….ΚΡΑΣΙ,ΧΟΡΟΣ,ΤΡΑΓΟΥΔΙ,ΕΡΩΤΑΣ,ΓΥΜΝΑ ΣΩΜΑΤΑ;;;ΑΠΑΠΑ ΔΕΝ ΤΑ ΑΝΤΕΧΕΙ Ο ΡΑΣΟΦΟΡΟΣ!!!!

  Reply

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *