Οἰ Γενίτσαροι καὶ οἱ κανίβαλοι!

Ὅταν διάβαζα τὴν ἱστορία τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, συνειδητοποίησα πὼς αὐτὸ τὸ πρόσωπο ἦταν τόσο ἀνώμαλο στὴν σκέψιν, ποὺ ἡ μοναδική του εὐτυχία ἦταν τὸ νὰ δημιουργῇ πόνο στοὺς γύρω του.
Τόσον πόνο, ποὺ ἡ εὐαρέσκειά του ἔφθανε στὰ ὅρια τῆς ἡδονῆς!
Στὴν Πρέβεζα, ὅταν κατάφεραν τὰ σώματα τῶν Ἀρβανιτῶν νὰ νικήσουν τοὺς Γάλλους, ὁ Ἀλὴς διέταξε νὰ τοῦ στήσουν μίαν ἐξέδρα καὶ ἕναν θρόνο ἐπάνω της. Ἐκεῖ στρώθηκε καὶ ἀπελάμβανε ὅλην τὴν σφαγὴ! Τὴν ἀπελάμβανε κυριολεκτικῶς!
Ἕνας δήμιός του, γνωστὸς κι ἀγαπητὸς στὸν Ἀλὴ γιὰ τὶς μεθόδους του, στοὺς διακοσίους δὲν ἄντεξε. Πέθανε ἀπὸ τὸ «μπούκωμα τοῦ αἵματος», ὅπως μᾶς περιγράφει ὁ Μελάς.
Ὀ Ἀλὴς ὅμως δὲν ἐνοχλήθηκε. Διέταξε νὰ ἀναλάβουν οἱ ἄλλοι δήμιοι!
Παρέμεινε ἔως τὸ τέλος, καμαρώνοντας τὸ ἀποτέλεσμα τῶν «ἔργων του», πανευτυχὴς ποὺ κατέκτησε τὴν Πρέβεζα κι ἀκόμη πιὸ εὐτυχὴς ποὺ κατέσφαζε τοὺς ὑπερασπιστές της!
Περισσότερα ἀπὸ 1200 κορμιὰ Γάλλων καὶ Ἑλλήνων ἀπεκεφαλίσθησαν. Κι ἄλλα τόσα θὰ ἔσφαζε ἐὰν δὲν …τελείωναν!
Μεταξὺ τῶν σφαγιασθέντων ὅλο τὸ σῶμα τῶν Γρεναδιέρων (πλὴν ἐλαχίστων ποὺ τοὺς …ἐτακτοποίησε ἀργότερα, διότι δὲν εἶχαν πέσει ἀκόμη στὰ χέρια του!) καὶ τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τοῦ ἄρρενος πληθυσμοῦ τῆς περιοχῆς.
Ὁ θρῆνος ποὺ σηκώθηκε ἦταν ἀνεκδιήγητος!
Ἀλλὰ Ἀλὴς ἦταν αὐτός… Μποροῦσε νά πράξῃ διαφορετικά;
Τά ἴδια δέν ἔκανε καί στό Γαρδίκι; Τά ἴδια δέν ἔκανε καί στό Ἀργυρόκαστρον; Κι ὅπου πάτησε τό πόδι του;
Ἄφησε κάτι ὄρθιο στό πέρασμά του;
Στὸ σεράι του, στὰ Ἰωάννινα, διατηροῦσε ἕνα δωμάτιο ποὺ ἔβλεπε στὴν ἐσωτερικὴ αὐλή.
Ὑπῆρχε καφασωτὸ στὸ παράθυρο κι ἀπὸ ἐκεῖ ἐθαύμαζε (κυριολεκτικῶς ὅμως) τοὺς βασανισμοὺς τῶν θυμάτων του!
Ὁ Πουκεβὶλ ἔγραφε πὼς ἦταν πάντα ἠ εἴσοδος τοῦ ἀρχοντικοῦ του στολισμένη μὲ κομμένα κεφάλια!!! Τόσο πολλὰ ποὺ ἀπὸ ἕνα σημεῖον καὶ μετὰ συνήθιζε κάποιος στὴν φρίκη καὶ δὲν τὰ παρατηροῦσε!
Ἕνα ψυχωτικὸ πρόσωπο, ἐν τελῶς ἀνώμαλο συναισθηματικῶς, ποὺ μποροὺσε νὰ ἀπολαύσῃ μίαν νίκη του, μόνον ἐὰν συνοδευόταν ἀπὸ ποταμοὺς αἵματος. Μὲ μίαν ἄλλην ὀπτική, θὰ μπορούσαμε νὰ τὸν χαρακτηρίσουμε μονολεκτικῶς ὥς σφαγέα. Ἀλλὰ θὰ ἦταν ἐλάχιστον ἐμπρὸς στὴν ψυχοπάθειά του.
Ξεκίνησα μὲ τὸν Ἀλή, ἄν καὶ ἡ ἱστορία βρίθει ἀπὸ σφαγεῖς. Καὶ ἰδιαιτέρως ἠ δική μας ἱστορία!
Αὐτὸς λοιπὸν ἦταν μόνον ἕνας… Ὁ Ἀλής…
Μποροῦμε μήπως νά θυμηθοῦμε πόσοι καί πόσοι πέρασαν ἀπό τόν πλανήτη μας καί ἰδίως ἀπό αὐτόν τόν μικρό, εὐλογημένο καί αἱματοβαμμένο τόπο μας; Μποροῦμε νά τούς μετρήσουμε;
Τέτοιος δέν ἦταν κι ὁ Μωάμεθ;
Ἕνα ἀπλὸ περιστατικόν, τῆς κανιβαλικῆς του φύσεως, ἦταν ἠ σφαγὴ τοῦ PAOLO ERIZZΟ, διοικητοῦ τῆς Χαλκίδος. Μάλλιστα σὲ αὐτὸν ὑπεσχέθῃ ἀσυλία, (κυριολεκτικῶς ὐπεσχέθῃ νὰ «μείνῃ τὸ κεφάλι του στὴν θέσιν του») ἀλλὰ ἦταν τέτοιας βαρύτητος ὀ λόγος του, ποὺ ἀμέσως μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς Χαλκίδος, ἐφρόντισε νὰ τὸν κόψουν στὰ …δύο, μὲ πριόνια!!!
Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς δὲν τὸν …ἔφαγε!
Σωστά!
Τοῦ ἀρκοῦσε μόνον τὸ αἷμα τοῦ PAOLO ERIZZΟ, ποὺ ἔρεε ἄφθονο, Καὶ δυστυχῶς ἦταν μὲ τέτοιον τρόπο ἠ σφαγὴ στημένη, ποὺ τὸ μόνον ποὺ δὲν ἔκανε ὁ Μωάμεθ, ἦταν νὰ …καθίσῃ μὲ τοὺς δολοφόνους του καὶ νὰ τραπεζωθοῦν ἐμπρὸς στὰ κομμάτια τοῦ ERIZZΟ.
Κι αὐτὰ ἀφῳροῦν μόνον σὲ τμῆμα τῆς ἰστορίας αὐτοῦ τοῦ πολυπάθου τόπου!
Νά θυμηθοῦμε τά ὅσα ἐγκλήματα διέπραξαν οἱ Γερμανοί; Οἱ Βούλγαροι; Οἱ Ἀλβανοί;
Παλαιότερα; Νά θυμηθοῦμε τά ὅσα διέπραξαν οἱ Βυζαντινοί; Τήν σφαγή τῶν Θεσσαλονικέων ἀπό τόν Θεοδόσιο; Πόσοι ἦταν; 18.000; Γιά ποιόν λόγο ἐσφάγησαν; Μήπως γιά νά ἀποδεκτοῦν τήν ὑποχρεωτική νηπιοβάπτισιν; Ἔ;
Νά θυμηθοῦμε τήν πτώσιν τοῦ Χάνδακος; Τήν σφαγή τῶν χιλιάδων Κρητικῶν ὑπερασπιστῶν του, καθῶς ἐπίσης καί τῶν Βενετῶν; Ἤ μήπως νά πιάσουμε ἀκόμη παλαιότερες σφαγές; Νά ἐξετάσουμε τήν σφαγή τῆς Ὑπατίας; Νά ἐξετάσουμε ποίαν περίοδον τῆς ἱστορίας μας;
Στὶς μόνες περιόδους ποὺ δὲν μᾶς ἔσφαζαν, ἦταν σὲ αὐτὲς κατὰ τὶς ὁποῖες μᾶς εἶχαν ἤδη …σφάξει!!! Ὁπότε περίμεναν νὰ αὐξηθοῦμε ἐκ νέου καὶ νὰ ἐξακολουθήσουν τὸ ….ἔργο τους!
Κι ὅταν συζητᾶμε γιὰ σφαγή, δὲν ἐννοῦμε μάχη ποὺ ἐπιφέρει νεκρούς.
Ἐννοοῦμε σφαγή! Μόνον!
Ὅταν ὁ Ἀλὴς ἔσφαζε τοὺς κατοίκους τῆς Πρεβέζης, μαζὺ μὲ τοὺς Γάλλους, δὲν εὑρίσκετο σὲ μάχη! Αὐτὴν τὴν εἶχε κερδίσει! Τοὺς ἔσφαξε ἔτσι, γιὰ τὴν προσωπική του εὐαρέσκεια! Γιὰ νὰ «δέσῃ» μέσα του τὴν χαρὰ τῆς νίκης καὶ νὰ τὴν «σφραγίσῃ.» Τὸ αὐτὸ ἔκανε καὶ μὲ τοὺς Σουλιῶτες καὶ μὲ ὁποιαδήποτε πόλιν κατέκτησε!
Κέρδισε μία μάχη, ἀλλὰ δὲν τὴν ἀντιλαμβανόταν ὥς νίκη, ἐὰν δὲν τεμάχιζε τοὺς ἡττημένους!
Κατ’ ἐμέ, ὄχι ἀπαραιτήτως γιὰ τοὺς ἱστορικούς, ἠ σφαγή, καὶ δὴ ἡ ὁμαδικὴ σφαγή, εἶναι καθαρῶς κανιβαλικὴ στάσις ζωῆς! (Δὲν ἐξαιρῶ κανέναν! Ποιός ξεχνᾶ τούς 80.000 τυφλωμένους Βουλγάρους ἀπό τόν Βουλγαροκτόνο; Σφαγή δέν ἦταν κι αὐτή;)
Ὅσοι ψυχωτικοί, ἀνώμαλοι, μισάνθρωποι πέρασαν ἀπὸ αὐτὸν τὸν τόπο, κατ΄ ἐμὲ ἦταν μόνον κανίβαλοι! Τίποτα λιγότερο!
Καὶ δὲν ἔπαψε ποτὲ ὀ πλανήτης νὰ γεννᾶ τέτοια κτήνη!
Κάθε περίοδος τῆς ἀνθρωπίνου ἱστορίας ἔχει νὰ ἀναδείξῃ κανιβάλους!
Τὸ μόνον ποὺ δὲν ἔκαναν, γιὰ νὰ δικαιολογοῦν ἀπολύτως τὸν χαρακτηρισμόν μου, ἦταν νὰ τοὺς τρῶνε ἐκ τῶν ὑστέρων. Ἀλλά εἶναι ἤ δέν εἶναι περιττή μία τέτοια κτηνωδία; Εἶναι ἤ δέν εἶναι περιττή ἠ τόσο ἐκτεταμένη σφαγή; Συμβαίνει γιά παραδειγματισμόν μόνον ή ὑποκρύπτει κι ἄλλα, βαθύτερα ἔνστικτα, τά ὁποῖα λόγῳ κοινωνικῶν δομῶν τῆς κάθε ἐποχῆς δέν ἐκφράζονται; Εἶναι ἀπλές ….ἀνθρωποθυσίες ἤ εἶναι κάτι βαθύτερον;
Καί πότε ἔπαψε νά ἐκδηλώνεται κάτι τέτοιο; Μήπως ποτέ;
Στὴν οὐσία, ἐμπρὸς πήγαιναν πάντα οἱ Γενίτσαροι, ἀνοίγοντας τὸν δρόμο γιὰ τὸν πραγματικὸ σφαγέα.
Πολεμιστὲς ἄξιοι, ἰκανοί, ποὺ ὅμως ἀδιακρίτως ἔσφαζαν, σπέρνοντας τρόμο καὶ ὁδηγῶντας στὸ μούδιασμα τοὺς πληθυσμούς.
Ὅταν ὅμως κατέφθανε ὁ ἀρχηγός τους, ἡ κατάκτησις πάντα σφραγιζόταν ἀπὸ τὴν σφαγή, στὰ ὅρια τοῦ κανιβαλισμοῦ!
Σήμερα ἡ χώρα μας ἔχει πέσει γιὰ πολλοστὴ φορὰ στὰ νύχια κατακτητῶν!
Αὐτοί, οἱ νέοι κατακτητές, οἱ νέοι σφαγεῖς, οὐδόλως διαφέρουν ἀπὸ τοὺς προηγουμένους.
Θὰ τολμοῦσα μάλλιστα νὰ ἰσχυριστῶ πὼς εἶναι τῆς αὐτῆς φύσεως, τῆς αὐτῆς λογικῆς καὶ τῶν αὐτῶν ἐνστίκτων.
Βλέπουμε ἄλλως τὲ τὶς αὐτοκτονίες, τὶς καταστροφὲς καὶ τὶς ἐκτοπίσεις τῶν Ἐλλήνων καθημερινῶς. Τὸ αἷμα ἤδη ῥέει καὶ οὐδεῖς ἐνδιαφέρεται… Ἔχουμε μᾶλλον συνηθίσει στὴν …φρίκη! Ἔχουμε πάθει αὐτὸ ποὺ πάθαιναν οἱ ἐπισκέπτες τοῦ Ἀλῆ! Βλέπουμε τὰ …κομμένα κεφάλια καὶ ἀπλῶς τὰ …προσπερνᾶμε! Τὸ δικό μας δὲν εἶναι στὰ …στολισμένα! Σωστά;
Ὅμως, γιὰ νὰ φθάσουμε στὸ σημεῖον ποὺ ἔχουμε φθάσει, ἔχουν προηγηθεῖ πάρα πολλὰ γεγονότα, ποὺ συνήθως περνοῦν ἀπαρατήρητα ἀπὸ τοὺς πολλούς.
Ἔχει προηγηθεῖ ἤδη ἠ ἅλωσις ἐκ τῶν ἔσω.
Ἡ τηλεόρασις μᾶς παρουσιάζει τὰ τουρκικὰ ἀπορρίματα, ἀλλὰ ἐμεῖς ἀκόμη τὴν ἀνάβουμε!
Τὰ σχολεῖα μας κατασκευάζουν, ναί, κατασκευάζουν, ἀδιαφόρους ἤ γενιτσάρους.
Ἡ κοινωνία μας ἔχει γεμίσει ἀπὸ συμβιβασμένους, παραδομένους, ἡττημένους….
Καὶ οἱ κανίβαλοι καραδοκοῦν γιὰ νὰ δράσουν γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, μὲ τὶς προσφιλείς τους μεθόδους!
Τὴν σφαγή!
Εἶναι ἤ δέν εἶναι ἠ αὐτή μέθοδος, πού στήν διάρκεια τῶν αἰώνων ἔχει χρησιμοποιηθεῖ μέ ἀπόλυτον ἐπιτυχία ἀπό τόσους καί τόσους κατακτητές; Ἔχουν ἤ δέν ἔχουν εἰσβάλει οἱ Γενίτσαροι στίς κοινωνίες μας, ἀνοίγοντας τόν δρόμο γιά τήν ἐγκαθίδρυσιν τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀφέντου τους;
Διαθέτουμε λοιπόν σήμερα Γενιτσάρους;;
Μὰ φυσικά…
Ἔχουμε γεμίσει πάλι…
Κι αὐτὴν τὴν φορὰ δὲν θέλουν μόνον τὸ αἷμα μας….
Αὐτὴν τὴν φορὰ ἐπιδιώκουν τὸν ὁλοσχερή μας ἀφανισμό!
Θέλουν νὰ τελειώνουν μαζύ μας διὰ παντός!
Σήμερα λοιπὸν ἔχουμε γεμίσει μὲ νεο-Γενιτσάρους!
Κάτι ἀνθρωποειδή, ποὺ μοναδικό τους μέλημα ἔχουν νὰ ἀπαξιώσουν καὶ νὰ ἀφανίσουν τὴν συνείδησίν μας, τὴν σκέψιν μας καὶ τὴν ἀντίληψίν μας.
«Ἐργάζονται» μεθοδικότατα, ὅπως ὀ Ἀλής, δὲν ξεχνοῦν ΠΟΤΕ τὸν στόχο τους κι ἐτοιμάζονται νὰ χορέψουν ἐπάνω στοὺς …τάφους μας!
Τὸ θέλουν, τὸ ὀργανώνουν ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, τὸ περιμένουν!
Γιὰ μίαν στιγμή, ὅπως ὁ Ἀλής, δείχνουν νὰ ἀναδιπλώνονται, ἀλλὰ ἀμέσως μετά, μόλις τοὺς ἀγνοήσουμε ἤ τοὺς συνηθίσουμε, ἐπιστρέφουν χειρότεροι, ἀκόμη πιὸ ἀπειλητικοὶ κι ἐπικίνδυνοι!
Ἔχουν εἰσχωρήσει παντοῦ!
Στὴν ἀνωτάτη ἐκπαίδευσιν, στὴν μέση, στὴν κατωτάτη…
Ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινᾶ κάποιος Γενίτσαρος.
Ἀπὸ τὴν ἀλλοίωσιν τῆς συνειδήσεως καὶ τὴν μείωσιν τοῦ ἀξιομάχου τῶν πληθυσμῶν.
Πρῶτα δημιουργεῖ τὶς συνθῆκες τῆς ἡττοπαθείας καὶ μετὰ περνᾶ στὴν ἅλωσιν! Ὅπως ἀκριβῶς κι ὁ Ἀλής!
Κάπως ἔτσι λοιπὸν σήμερα θὰ τολμοῦσα νὰ χαρακτηρίσω κάποιους νεο-Γενιτσάρους, ποὺ τὸ μόνον τους μέλημα εἶναι ἡ ἀπαξίωσις τῆς ἱστορίας μας σὲ τέτοιον σημεῖον, ὥς τὲ νὰ κάνουν τοὺς γύρω τους νὰ στάζουν αἵματα!
Ἀπαξιώνουν τὴν ἠθική μας, καταστρέφουν τὴν μνήμη μας καὶ τσακίζουν τὸ ἠθικό μας.
Δουλεύουν πάντα στὸ παρασκήνιον. Δὲν ἀντέχουν τὸ φῶς… (Σὰν τοὺς …βρικόλακες ἕνα πρᾶγμα!)
Ὅταν δὲν εἶναι ἔτοιμοι γιὰ κάποιο βῆμα, τότε ὑποχωροῦν. Ὅπως ἀκριβῶς κι ὁ Ἀλής. Ἀλλὰ γιὰ λίγο. Πολὺ λίγο. (Ἄς θυμηθοῦμε τὴν σχέσιν του ΕΛΙΑΜΕΠ μὲ τὸ Ἀνοικτὸ Λαϊκὸ Πανεπιστήμιον!!! Τοὺς ἐξηφάνισαν!!!)
Ὅμως δὲν σταματοῦν ποτὲ νὰ σχεδιάζουν, νὰ ὑποσκάπτουν καὶ νὰ δημιουργοῦν δολιοφθορές, σὲ κάθε ἐπίπεδον.
Θεωρῶ πὼς εἶναι ἐπίσης ψυχοπαθεῖς, ἀκραίως ἐπικίνδυνοι καὶ ἡδονίζονται ἀπὸ τὴν ὅλο καὶ μεγαλυτέρα φρίκη ποὺ προκαλοῦν στοὺς γύρω τους.
Ἔχουν στήσει ἤδη τὶς ἐξέδρες κι ἀνοίγουν τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἐπέλασιν τῶν δημίων…. (Τοὺς ὁποίους σήμερα ἀποκαλοῦν Τράπεζες, ΔΝΤ, τρόικες…)
Εἶναι πολλοί! Εἶναι παντοῦ!
Δὲν εἶναι μόνον οἱ κρατοῦντες, ποὺ μέσα ἀπὸ τὴν δίψα τους γιὰ ἐξουσία παραβιάζουν τὴν προσωπική μας ζωὴ καὶ τὶς ἀνοχές μας. Εἶναι καὶ ὅλοι οἱ παπαγάλοι ποὺ τοὺς ὑπηρετοῦν!
Εἶναι καὶ κάτι νούμερα, σὰν τὴν Κιτσοπούλου, ποὺ λαμβάνουν 1.000.000 εὐρόπουλα ἐπιδότησιν, γιὰ νὰ μᾶς καταστρέψουν καὶ νὰ μᾶς ἀπαξιώσουν πρόσωπα σὰν τὸν Ἀθανάσιον Διάκο! (Ὅπως κι ἐὰν τὸ κάνουμε, ὁ Ἀθανάσιος Διάκος, ἱερὴ μορφὴ τοῦ ἀγῶνος, ἐθυσιάσθῃ εἶτε γιὰ τὴν ἀτομική του ἐλευθερία εἶτε γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ συνόλου, μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ αὐτοὶ οὐδέποτε θὰ τολμοῦσαν νὰ φανταστοῦν γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους! . Ἡδονίζονται ὅμως στὴν σκέψιν τοῦ θεάματος. Ποιὸς ξέρει… Ἴσως κι ἀπὸ ἄλλα νὰ ἠδονίζονται… Δὲν εἶμαι ψυχίατρος!)
Εἶναι ὅλοι αὐτοί, ποὺ ὅταν ὅλα τὰ σχολεῖα παγώνουν ἀπὸ τὴν ἀπουσία θερμάνσεως, καταφέρνουν, μὲ τὰ δικά μας χρήματα, νὰ φτιάχνουν αἴθουσες χοροῦ! Ἤ νὰ στήνουν «ἐορτὲς γιὰ ὁμοφυλοφύλους»… Ἤ νὰ παρουσιάζουν τὴν ἰστορία …ἀνάποδα! Ἤ νὰ περνοῦν τὴν «γραμματικὴ» τῆς λατινογραφῆς! Ἤ νὰ παραδίδουν ἀμέτρητες χιλιάδες εὐρῶ σὲ κόμματα, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς κρατοῦν φυλακισμένους στὰ μαντριά τους!!! (Ἀνιστόρητοι, ἀνήθικοι, στρατευμένοι εἰσβολεῖς! Δῆλα δή, ἄσκεφτοι, ἠλίθιοι, ἀσυνείδητοι, ὑπάνθρωποι, δολοφόνοι …Γενίτσαροι δῆλα δή!)
Ὁ δρόμος ἔχει ἀνοίξει! κάποιοι σύγχρονοι Γενίτσαροι δροῦν καὶ θεωροῦν τὶς ζωές μας ἰδιοκτησία τους!
Οἱ Πρέβεζες ἔχουν ἀρχίσει καὶ πέφτουν, ἡ μία πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην.
Τὰ κεφάλια τῶν σφαγιασθέντων ἔχουν ἀρχίσει καὶ γεμίζουν τὴν γῆ…
Τὸ αἶμα κυλᾶ…
Ἀλλὰ ἀκόμη δὲν ἔχει φθάσει ἡ ὥρα τοῦ τελειωτικοῦ τους κτυπήματος!
Αὐτὸ ἀναμένεται! Σὲ λίγο….
Ἤ τοὐλάχιστον ἔτσι πιστεύουν!
Τρέφονται μὲ τὸ αἶμα μας… Μὲ τὸν φόβο μας… Μὲ τὴν ἀπελπισία μας…
Σὲ λίγο, κατὰ πῶς τὰ ἔχουν σχεδιάσει, δὲν θὰ ὑπάρχῆ καμμία ἀντίστασις….
Ἤ τοὐλάχιστον ἔτσι πιστεύουν!
Μιμοῦνται τοὺς κανιβάλους τοῦ παρελθόντος! Κατασπαράζουν σάρκες, μυαλά…. Πολτοποιοῦν συνειδήσεις, ἀξίες, ἀνοχές…. Καὶ προελαύνουν… Ἄνευ ἀντιστάσεως…
Ἤ τοὐλάχιστον ἔτσι πιστεύουν!
Τί σημασία ἔχει ἐάν δέν στρώνονται στά τραπέζια γιά νά περάσουν στήν έπομένη φάσι τῶν ὀρέξεών τους; Στήν βρώσιν;
Μήπως δέν κάνουν ὅλα τά ὑπόλοιπα, πρό κειμένου νά νά μᾶς ὁδηγήσουν στήν νέαν ἀποψίλωσιν τοῦ πληθυσμοῦ μας; Μήπως δέν ἔχουμε ἤδη ὅλα ἐκεῖνα τά δείγματα πού ἀποδεικνύουν τήν ἐπέλασιν τῶν Γενιτσάρων;
Τό ὅ,τι δέν μᾶς τρώγουν κυριολεκτικῶς μήπως σημαίνει πώς δέν μᾶς τρώγουν;
Ἀλλά…
Δυστυχῶς γιὰ ὅλους αὐτούς, ποὺ ἔχουν λάβει μέρος στὴν ἐξολόθρευσίν μας, δὲν ἔχουν συνειδητοποιήσει κάτι πολὺ οὐσιῶδες. Δὲν ἔχουν συνειδητοποιήσει πὼς ἡ ἐπανάστασις τοῦ 1821 ἦταν ἀπλῶς μία πρόβα γιὰ τὸ δικό μας τελειωτικὸν κτύπημα! Δὲν ἔχουν συνειδητοποιήσει πὼς τότε οἱ προσκυνημένοι ἦταν πολὺ περισσότεροι, τὰ προσκυνοχάρτια ἀμέτρητα καὶ οἱ σφαγιασθέντες χιλιάδες!
Δὲν γνωρίζουν πὼς τότε καταφέραμε, μὲ κάποιον «παράλογον» τρόπο, νὰ ἀλλάξουμε τὰ δεδομένα, καὶ νὰ σταθοῦμε ἔστ’ ᾦ καὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ σταθήκαμε τότε, ὄρθιοι! Καὶ σταθήκαμε! Τὸ καταφέραμε!
Μισοί, μισεροί, ἀκρωτηριασμένοι, ἀλλὰ σταθήκαμε!
Μὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ μᾶς κυβέρνησαν ἀπὸ τότε καὶ μετά, ἐμεῖς κατορθώσαμε, μέσα ἀπὸ πολὺ πόνο καὶ κόπο, νὰ ὑπάρχουμε ἀκόμη! Κι ὄχι μόνον νὰ ὑπάρχουμε, ἀλλὰ καθημερινῶς νὰ κερδίζουμε βῆμα τὸ βῆμα, μικρὲς νίκες!
Οἱ νίκες μας δὲν εἶναι πάντα ὀρατές!
Συνήθως οἱ νίκες μας εἶναι μικρές. Εἶναι νίκες συνειδήσεως! Εἶναι νίκες Ἑλλήνων!
Εἶναι μικρὲς ἀόρατες κλωστές, ποὺ ἀπλώνονται σὰν ἱστὸς ἀράχνης, καὶ σιγὰ σιγά, ἀλλὰ σταθερά, καταλαμβάνουν τὸν χῶρο ποὺ τοὺς χρειάζεται γιὰ νὰ ὁδηγήσουν τὸν πληθυσμό μας στὴν συνειδητότητα, στὸν ἐπανελληνισμό μας καὶ στὴν ἀφύπνισιν!
Ἀργὰ ἀργά, σταθερὰ ὅμως πάντα, αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ γίνῃ γίνεται!
Αὐτοὶ ποὺ πρέπει νὰ «δοῦν» βλέπουν!
Αὐτοὶ ποὺ πρέπει νὰ «ἀκούσουν» ἀκοῦν!
Ναί, σήμερα οἱ γενίτσαροι, οἱ ὑπηρέτες καὶ προασπιστὲς τῶν κανιβάλων, δροῦν σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.
Ἀλλὰ ἀπὸ πίσω τους αὐτὴν τὴν φορά, ὅπως καὶ τότε, στὴν ἐπανάστασιν, ἐξυφαίνονται ὅλες ἐκεῖνες οἱ ἀπαραίτητες συνθῆκες, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν τὸν Ἕλληνα στὴν ἀπελευθέρωσιν! Στὴν τελικὴ μάχη!
Ὄχι σὲ ἕνα ἀκόμη Ναβαρίνο! Ὄχι, κάτι τέτοιο δὲν μᾶς χρειάζεται πλέον!
Τώρα, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία μας, πρέπει νὰ μὴν ὑπάρξουν Ναβαρίνα!
Τώρα, γιὰ πρώτη φορά, πρέπει νὰ ὑπάρξουν μόνον ὁλοκληρωτικὲς κι ἀπόλυτες νίκες!
Διότι τώρα πιὰ ὁ Τάρταρος ἔχει ἀνοίξει!
Καὶ περιμένει…. Περιμένει μὲ λαχτάρα αὐτοὺς ποὺ τοὺς πρέπει νὰ ἐγλειστοῦν μέσα του!
Φιλονόη.

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *