ΕΛΛΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ

Αὐτόν τόν πίνακα ἀποκαθήλωσεν ὁ πρωθυπουργός Τσίπρας ἀπό τό

πρωθυπουργικόν γραφεῖον…

ΜΝΗΜΗ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ 1821

Σεβαστή Κυρία καί σεβαστέ Κύριε, ἀξιότιμη Ἑλληνίδα καί ἀξιότιμε Ἕλληνα, ἡ

πατρίδα μας ἡ Ἑλλάδα μας εἶναι ἡ χώρα τοῦ μύθου και τοῦ παραμυθιοῦ τῶν ἡρώων

και τῶν φιλοσόφων τῶν Βασιλέων καί τῶν Αὐτοκρατόρων. Οἱ πρόγονοι μας

ἔδωσαν δέ τήν ζωή των εἰς τά πεδία τῶν μαχῶν διά νά μάς τήν κληροδοτήσουν

Ἐλευθέραν, καί ἐμεῖς νά ἀναπνέωμεν τόν ἀέρα τῆς ἐλευθερίας, μέ τάς δικάς των

θυσίας. Ὁφείλομεν, καί εἰς τόν παρόντα χρόνον, ἀλλά καί εἰς τό ἀπώτατον μέλον

νά εἴμεθα εὐγνώμονες πρός τούς ἥρωας μας καί προγόνους μας.

Ὁ Ἄγγλος ἀνταποκριτής τῶν<Τάϊμς> τοῦ Λονδίνου Τζέϊμς Ἔμερσον ὡς

αὐτόπτης μάρτυς γράφει διά τήν περίοδον τοῦ ἐνδόξου καί ἡρωϊκοῦ 1821:

Συναντᾶς παραδείγματα ἀρχαίων ἡθῶν. Σέ κάθε βῆμα βλέπεις κάτι πού σοῦ

θυμίζει πῶς βρίσκεσαι εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἡ γλῶσσα τά ἔθιμα, ὁ χαρακτήρας τῶν

κατοίκων εἶναι ὅλα τά ἴδια, ὅπως καί τά χρόνια τοῦ Δημεσθένη. Ἀκόμη καί ἡ

ἀμφίεση τους δίνει τήν ἐντύπωσιν πῶς δέν ἔχει ἀλλάξει διόλου. Ἔχουν καί τώρα

ἀκόμη μακριά κυματιστά μαλλιά, ὁπως καί οἱ καρηκομόωντες τοῦ Ὁμήρου.

Ἡ φουστανέλλα ἡ μάχαιρα καί οἱ ὁλοκέντητες περικνημίδες δείχνουν πῶς οἱ

σημερινοί Ἕλληνες εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ εὐκνήμιδες Ἀχαιοί.

καρηκομόωντες =χρῶμα μαλλιῶν καρύου, Ὁμηρική λέξις.

κάρυον =καρύδι, κόμη =μαλλιά Πηγή <τό θαῦμα τοῦ 21>

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ/ΠΑΙΔΕΙΑ

Ὁ Μεγάλος ἥρωας μας Κωλοκοτρώνης μέ τό δισάκκι του στον ὦμο γιά τόν δρόμο,

πού μέσα θα εἶχε κάποιο ξεροκόματο, καμιά ἐλιά καί κανά παγούρι μέ νερό, διά

νά ἀπελευθερώση τήν Ἑλλάδα καί τού Ἕλληνες ἀπό τόν βάρβαρον Τούρκο,

ἐπεῖγεν νά ὁρκισθῆ εἰς τό Μοναστήριον τῆς Εὐαγγελλιστρίας τῆς Σκιάθου. Ἐνῶ,

ἐάν ἐπιθυμοῦσεν θά ζοῦσεν μέσα στήν χλιδή καί τόν πλοῦτο, προσφέροντας τίς

ὑπηρεσίες του στόν πασᾶ, μά δέν τό ἔπραξεν. Μαζί του τότε στήν ὁρκωμοσία ἦσαν

καί ἄλλοι μεγάλοι καπετανέοι, ὁ Μιαούλης, ὁ Παπαβλαχάβας, ὁ διδάσκαλος τοῦ

Γένους Δημητριάδης, οἱ Λαζαίοι, ὁ Σταθάς, ὁ Νικοτσάρας, ὁ Τσάμης καί ἄλλοι.

Τότε εἰς τό Μοναστήριον τῆς Εὐαγγελίστριας τῆς Σκιάθου ὅλα αὐτά τά πεινασμένα

γιά ἐλευθερία παληκάρια ὁρκίστηκαν γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἀγίαν καί τῆς

Πατρίδος τήν Ἐλευθερίαν κάτω ἀπό τό πετραχήλι καί τάς εὐλογίας τοῦ Μοναχοῦ

Νήφωνα

Ὁρκίστηκαν νά ἐλευθερώσουν την Πατρίδα μας ἀπό τήν σκλαβιά τῶν βάρβαρων

αἰμοχαρῶν βάρβαρων καί ἀπολίτιστων Τούρκων. Τότε δέ, ἐθεσπίσθει καί ἡ πρώτη

σημαία τῆς ἐπαναστάσεως, ἡ ὁποία ἀποτελεῖτο ἀπό λευκόν Σταυρόν σέ γαλαζιο

φόντο.

Ἕνα ἄλλο περιστατικό καί στιγμιότυπον τῆς ἐπαναστάσεως;

Ἦταν παραμονή τοῦ Ἄϊ Βασίλη, καί ἐπῆγαν τά παιδιά νά ψάλλουν τά κάλαντα εἰς

τό σπίτι τοῦ Νικηταρᾶ. Ἔτυχεν νά εἶναι ἐκεῖ καί ὁ θεῖος του ὁ Κολοκοτρώνης .

Ὁ Νικηταράς γυρνώντας πρός τόν Κολοκοτρώνη τοῦ λέγει, μήπως ἔχεις λίγα

χρήματα γιά νά φιλέψω τά παιδιά.

Καί ὁ Κολοκοτρώνης γιά νά τόν πειράξη τοῦ λέγει, μά δέν ντρέπεσαι λιγάκι,

κατζάμ καπετάνιος μέ τόσες δόξες νά ζητιανεύης, τί σόϊ στρατηγός εἶσαι.

Καί ὁ Νικηταρᾶς τοῦ ἀπαντᾶ:« τό εἶχε ἡ μοίρα μου καπετάνιος να γίνω, μά δέν

θέλω να κάμω πραμάτεια τό καπετανλίκη μου καί νά πλουταίνω. Πραματευτής

δέν εἶμαι μπάρμα».

Σεβαστέ Ἕλληνα ἔχεις ἀκούσει τήν λέξιν ψωροκώσταινα, ὑπονοόντας τήν πρό

ὀλίγων ἐτῶν πτωχήν Ἑλλάδα. Μόνον πού ἡ ψωροκώσταινα, δέν ἦταν καθόλου

ψωροκώσταινα, ἀλλά ἀντιθέτως μιά πολύ ὡραία Κυρία καί ἀρχόντισα ἀπό τήν

Κυδωνιά, δηλ, ἀπό τό Ἀϊβαλή. Ἦταν ἡ Πανωραία Χατζηκώστα, τῆς ὁποίας ἐκεῖ

εἰς τό Ἀϊβαλή τό 1821 οἱ Τούρκοι σκότωσαν τόν ἄνδρα της καί τά παιδιά της, μαζί

μέ τούς κατοίκους τοῦ Ἀϊβαλή. Ἔτυχεν ἡ ἴδια νά ζήση, ὅπου πρῶτα ἐπῆγεν εἰς τά

Ψαρᾶ, καί ἀπό ἐκεῖ εἰς τό Ναύπλιον. Ἐκεῖ διά νά ζήση ἔκανεν διάφορες ἐργασίες,

τήν ἀχθοφόρον, τήν πλύστραν κ.τ.λ. τῆς ἔδωσαν τό παρατσούκλι ψωροκώσταινα.

Τό 1826 διά τό πολύπαθον Μεσσολόγι ἐγένετο ἔρανος. Ἐπειδή τότε ὅλοι οἱ

Ἕλληνες πεινοῦσαν, δέν ἦσαν πρόθυμοι εἰς τόν ἔρανον. Τότε διερχομένη ἀπό ἐκεῖ

ἡ ψωροκώσταινα προθύμως εἶπεν: «Δέν ἔχω τίποτα ἄλλο ἀπό αὐτό τό ἀσημένιο

δαχτυλίδι κι αὐτό τό γρόσι. Αύτά τά τιποτένια προσφέρω στό μαρτυρικό

Μεσολόγγι». Τότε συγκινημένοι ἀπό τήν πράξιν τῆς ψωροκώσταινας, προσέφεραν

τόν ὀβολόν τους

Νά ἀναφέρωμεν βεβαίως εἰς τήν ἄρνησιν ἀλλά καί πολεμικήν ἀρετήν καί

φιλοπατρίαν τοῦ Σουλιώτη Τζίμα Ζέρβα εἰς τήν πλουσιοπάροχην προσφοράν τοῦ

Ἀλῆ Πασᾶ διά νά ἐγκαταλείψη τό Σούλι, τοῦ γράφει:

”Βεζύρη Ἀλή Πασά, σ ́εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν ἀγάπην πού ἔχεις γιά τά μένα, μον ́

τά πουγκιά πού μοῦ γράφεις μέ τόν Μέτζο νά μοῦ στείλης, νά μήν μοῦ τά στείλης,

γιατί δέν ξέρω νά τά μετρήσω καί δέν ξέρω τί νά τά κάνω, μόν καί ἀν ἤξερα πάλιν δέν εἶμαι

εὐχαριστημένος νά σοῦ δίνω οὖτε ἕνα λιθάρι ἀπό τούς βράχους τῆς πατρίδος μου καί ὄχι νά

φύγω ἀπό τό Σούλι διά τά πουγκιά σου.

Τιμές καί δόξαις πού μοῦ τάζεις νά μοῦ δίνης δέν μοῦ χρειάζονται, γιατί εἰς ἐμένα πλοῦτος,

δόξαις καί τιμές εἶναι τ ́ἄρματα μου, ὁπου μ ́ἐκείνα φυλάω τήν πατρίδα μου τήν ἐλευθερίαν

μου καί τά παιδιά μου, τιμῶ τ ́ ὄνομα τοῦ Σουλιώτου καί ἀποθανατίζω καί τό δικό μου

ὄνομα”. Σούλι 4 Μαϊου 1801

Ἀγαπητέ συνέλληνα, διατί ἐσύ σήμερα γίνεσαι πραματευτής καί μάλιστα φτηνός

πραματευτής καί τῆς κακιάς ὥρας. Διατί προκειμένου νά κερδίσης μισή χούφτα

εὐρώ χρησιμοποιεῖς εἰς τήν ἐργασίαν σου ἀλλοδαπούς. Τόσον πολύ τυφλώθηκες

Τζίμας Ζέρβας

ἀπό τόν ἦχο τοῦ χρήματος, ὥστε νά συμπεριφέρεσαι ὡς ἄτομον περιορισμένης

εὐθύνης καί ἐλαστικῆς συνειδήσεως. Διατί ἀδιαφορεῖς διά τήν δολοφονίαν τοῦ

παιδιοῦ σου ἀπό τούς ἀλλοδαπούς, τόν βιασμόν τῆς ἀδελφῆς σου, τήν ληστείαν τοῦ

σπιτιοῦ σου, γιατί μαράζωσες ψυχικά, γιατί προσβάλλεις τούς προγόνους σου, διατί

προδίδεις τούς ἀγῶνες των, δέν ντρέπεσαι να ἀγοράζης το κουλούρι τοῦ παιδιοῦ

σου ἀπό τό ἐνοίκιον τοῦ ἀλλοδαποῦ. Γνωρίζεις ὅτι εἶσε ὁ ἠθικός αὐτουργός ὅλων

αὐτῶν τῶν ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν πού ἔχουν διαπράξει οἱ ἀλλοδαποί

Εἰς ἕνα χειρόγραφον του ὁ Μεγάλος ἥρωας τοῦ 1821 Μακρυγιάννης γράφει:

«Καί ἐπῆγα πάλιν εἰς τούς φίλους μου τούς Ἁγίους. Ἄναψα τά καντήλια καί

ἐλιβάνισα λιβάνιν καλόν ἁγιορείτικον. Καί σκουπίζοντας τά δάκρυά μου τούς εἶπα.

Δέν βλέπετε ποῦ θέλουν νά κάμουν τήν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοηθεῖστε, διότι μᾶς

παίρνουν, αὐτοί οἱ μισοέλληνες καί ἄθρησκοι, ὅ,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικόν ἔχομεν».

Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλίαν τοῦ Μεγάλου ἥρωα μας Κολοκοτρώνη τήν 8/10/

1838 εἰς τούς μαθητάς τοῦ Γυμνασίου, εἰς τήν Πνύκα, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καί τήν

πνευματικήν παρακαταθήκην τοῦ Γέρου τοῦ Μωριά διά τάς νέας γενεάς, λέγει:

Παιδιά μου πρέπει νά φυλάξετε τήν πίστη σας καί νά τήν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε

τά ἄρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος.

ΕΛΛΗΝΑ ΓΙΝΟΥ ΠΑΛΙΝ ΕΛΛΗΝ ΔΙΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝ

ΕΛΛΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *